Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26682
Kód EAN: 8594040191863
Kód SÚKL: 15050
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar 250 se užívá pro léčení Parkinsonovy choroby a některých případů parkinsonského syndromu. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

Příbalový leták

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls251834/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Madopar 250
tablety
Levodopum, benserazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Madopar 250 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 250 užívat
3. Jak se přípravek Madopar 250 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Madopar 250 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Madopar 250 a k čemu se používá

Madopar 250 je lék tlumící projevy parkinsonizmu, které jsou charakterizovány zpomalením a
sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem dopaminu,
látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 250 je kombinace dvou léčivých látek, levodopy a
benserazidu. Levodopa nahrazuje nedostatek dopaminu v mozku. Benserazid zvyšuje nabídku
levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky.
Madopar 250 se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu.
Madopar 250 je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje nutkáním
k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují večer a v noci a
v klidu (např. vsedě při sledování televize, při čtení nebo po ulehnutí do postele). Pohyb přináší
krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný mechanismus účinku Madoparu 250 u RLS
není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli.
Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 250 užívat

Neužívejte přípravek Madopar 250
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce, při žaludečním a
dvanáctníkovém vředu,
- jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem),
- jestliže trpíte závažným postižením žláz s vnitřní sekrecí a při závažných duševních
onemocněních,
- v těhotenství, při kojení,
- u pacientů do 25 let,
- jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané
neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Madopar 250 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset
přehodnotit Vaši léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Madopar 250
Účinky přípravku Madopar 250 a jiných současně užívaných přípravků se mohou navzájem
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar 250 žádné volně prodejné
léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Madopar 250.

Současné užívání s inhibitory monoaminooxidázy (užívané např. k léčbě depresí) by mohlo vést
k nadměrně vysokému krevnímu tlaku. K vzestupu krevního tlaku by mohlo dojít i v případě, pokud
byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech.

Účinek Madoparu 250 snižují některé léky užívané k potlačení silné bolesti (opioidy), neuroleptika,
která se užívají k léčbě některých duševních poruch, přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku
obsahující reserpin, nebo síran železnatý (užívaný k léčbě nedostatku železa).

Madopar 250 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém.

Madopar 250 může ovlivňovat výsledek některých laboratorních testů.

Jestliže v průběhu léčby Madoparem 250 budete potřebovat celkovou anestezii, lékař Vám 12-48
hodin před chirurgickým výkonem Madopar 250 vysadí. Pokud to nebude možné, nepoužije při
anestezii halotan.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 250 užívat.
Ženy v reprodukčním věku musí při užívání přípravku Madopar 250 používat spolehlivou
antikoncepci. Při užívání Madoparu 250 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry plodu.
Benserazid proniká do mateřského mléka. Proto matky, které jsou léčeny Madoparem 250, nesmí
kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Madopar 250 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku.
Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může
Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí (například obsluha strojů),
dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.

3. Jak se přípravek Madopar 250 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální, určuje jej vždy lékař dle závažnosti a pokročilosti Vašeho
onemocnění.
Obvyklá celková denní dávka 1-4 tablety Madoparu 250 se rozděluje na 3-6 dílčích dávek. Tablety je
možno dělit až na čtvrtiny.
Madopar 250 je vhodné užívat na lačno nejméně 1/2 hodiny před jídlem nebo nejdříve hodinu po jídle
a dostatečně zapít.
Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení. Za určitých
okolností (např. přechod na jinou léčbu, výskyt nových onemocnění) může lékař dávku snižovat anebo
Madopar 250 úplně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 250, než jste měl(a)
Vyhledejte lékaře. Příznaky předávkování se vzhledem k pomalému vstřebávání léčivých látek
neobjeví ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 250
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradi(a) vynechanou dávku.

Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 250
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby, zvláště na začátku, se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ztráta chuti k jídlu,
pocit na zvracení, zvracení. Tyto zažívací obtíže lze mírnit současným požitím malého množství
potravy, která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a mléčné výrobky). Zřídka se
objevuje nespavost či vzrušivost. Po dlouhodobém léčení se mohou objevit abnormální mimovolné
pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.

Během léčby přípravkem Madopar 250 buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo
obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu
spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky:
Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto činnosti
mohou patřit:
Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních
následků.
Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí
budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo
nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro
zahnání hladu).
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš
lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Syndrom neklidných nohou
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je nejčastějším
nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby.

Při podávání Madoparu 250 u RLS se vyskytly tyto nežádoucí účinky:
Bolest hlavy, zhoršení RLS, horečky, rýma, zánět průdušek, sucho v ústech, průjem, nevolnost,
poruchy srdečního rytmu, závratě, zvýšení krevního tlaku.
U pacientů s RLS léčených Madoparem 250 může rovněž dojít ke vzniku deprese, nicméně může jít
rovněž o následek léčené choroby (stejně jako u pacientů s Parkinsonovou chorobou).

Při výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Madopar 250 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Madopar 250 obsahuje

- Léčivými látkami jsou levodopum 200 mg, benserazidi hydrochloridum 57 mg, což odpovídá
benserazidum 50 mg v 1 tabletě.
- Dalšími složkami jsou mannitol, hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza,
předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, ethylcelulóza, červený oxid železitý, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.

Jak přípravek Madopar 250 vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté ploché světle až bledě červené lehce skvrnité tablety se čtvrtící rýhou a vyraženým kódem
ROCHE a logem na jedné straně. Tablety přípravku Madopar 250 lze dělit na dvě stejné poloviny
nebo čtyři stejné čtvrtiny.

Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.2.2013

Recenze

Recenze produktu MADOPAR 250 100X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR 250 100X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze