Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

MACMIROR COMPLEX 1X30GM+APL Poševní mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88809

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 88809
Kód EAN: 7612729000413
Kód SÚKL: 107744
Kdy se užívá Macmiror Complex? Macmiror Complex se užívá k léčbě smíšených vaginálních infekcí způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi. Přípravek byl předepsán Vašim lékařem pro Vás, proto byste jej neměla dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1/3

 

sp.zn.:  sukls82209/2012, sukls82210/2012 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MACMIROR COMPLEX 

Vaginální mast 

nifuratelum, nystatinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Macmiror Complex a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Macmiror Complex používat 

3. 

Jak se přípravek Macmiror Complex používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Macmiror Complex uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Macmiror Complex a k čemu se používá 

 
Přípravek obsahuje léčivé látky nifuratel a nystatin. Jejich kombinace umožňuje komplexní léčbu 
zánětů pochvy a zevního genitálu způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi a 
obnovení normálních poměrů poševní flóry. Lze jej použít také k profylaktickému zajištění malých 
gynekologických zákroků. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Macmiror Complex používat 

 
Nepoužívejte přípravek Macmiror Complex: 

jestliže jste alergická na nifuratel, nystatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  

Po dobu trvání menstruace je nutno podávání přípravku přerušit a po jejím skončení v léčbě 
pokračovat. Špinění není překážkou místní léčby. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Macmiror Complex 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používala nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek by neměl být používán v prvních třech měsících těhotenství. V dalších měsících těhotenství 
a v období kojení lze přípravek používat na doporučení lékaře. 
 

2/3

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Macmiror Complex obsahuje methylparaben, propylparaben a propylenglykol. 
Methylparaben a propylparaben mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Macmiror Complex používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je 2,5 g vaginální masti 1 – 2× denně po dobu 6 - 12 dnů podle 
závažnosti infekce. 
Vhodná je kombinace s vaginálními tobolkami Macmiror Complex 500. V tomto případě je 
doporučeno podávat mast ráno a tobolku večer. Při zvlášť úporných infekcích je vhodné zároveň 
používat i tablety Macmiror. 
V některých případech je potřebná i současná léčba sexuálního partnera kombinací masti Macmiror 
Complex a tablet Macmiror. Dávkování určí vždy lékař. Během léčby je pak nutná sexuální 
abstinence. 
 
Použití u dětí 
Přípravek lze podávat dětem od kojeneckého věku. U dětí do 6 let se podle doporučení lékaře podává 
nižší dávka. 
 
Způsob použití 
Vaginální mast aplikujte do pochvy pomocí přiloženého dávkovače. Po připevnění dávkovače pomocí 
závitu určeného na tubu do něj vytlačte mast až po příslušnou značku, tubu odpojte, dávkovač zaveďte 
do pochvy a mast vytlačte. Doporučuje se mast v pochvě rozetřít po co největší ploše. Pro použití 
přípravku u dětí je v pístu dávkovače tenký aplikátor, který se připevní na dávkovač. 

 
 
Jestliže jste použila více přípravku Macmiror Complex, než jste měla
 
Předávkování je vzhledem k místnímu podávání velmi nepravděpodobné. 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Macmiror Complex 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

3/3

 

Ojediněle se mohou vyskytnout případy lokální přecitlivělosti na přípravek, které se projevují 
zarudnutím, svěděním nebo pálením, jež ve většině případů spontánně vymizí během druhého dne 
léčby a nebývají důvodem k přerušení léčby. Jiné nežádoucí účinky nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Macmiror Complex uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a 
na tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Macmiror Complex obsahuje 

Léčivými látkami jsou: nifuratelum 10,0 g a nystatinum 4 000 000 I.U. ve 100 g vaginální masti. 

Pomocnými látkami jsou: ester makrogolu, glycerol, methylparaben (E218), propylparaben 
(E216), krystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, karbomer, trolamin, čištěná voda 

 
Jak přípravek Macmiror Complex vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: homogenní tmavožlutá vaginální mast 
Obal: Al tuba, bílý PE uzávěr, pístový kalibrovaný aplikátor (průhledný kalibrovaný PS válec, bílý PE 
píst a bílá PE kanyla) 
Velikost balení: 30 g vaginální masti 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
POLICHEM SA 
50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce 
DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri delle Foibe n° 1, I-29016, Cortemaggiore, Piacenza, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
15.4.2015 

Recenze

Recenze produktu MACMIROR COMPLEX 1X30GM+APL Poševní mast

Diskuze

Diskuze k produktu MACMIROR COMPLEX 1X30GM+APL Poševní mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám