Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

MAALOX suspenze 35mg/ml+40mg/ml por.sus.1x250ml II

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440231

K léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MAALOX suspenze 35mg/ml+40mg/ml por.sus.1x250ml II

K léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, nadměrné říhání, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst.

sp.zn. sukls 280549/2017
Příbalová informace: informace pro uživatele

Maalox suspenze
35 mg/ml + 40 mg/ml
perorální suspenze
aluminii hydroxidum/magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.Viz bod 4.
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Maalox suspenze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox suspenze užívat
3. Jak se přípravek Maalox suspenze užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Maalox suspenze uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Maalox suspenze a k čemu se používá
Přípravek Maalox suspenze působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). V žaludku
je přítomná kyselina chlorovodíková, která je odpovědná za kyselost žaludečního obsahu. Léčivé látky obsažené v přípravku Maalox suspenze mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, a tím snižují kyselost žaludečního obsahu.
Bez porady s lékařem se přípravek Maalox suspenze užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem
žaludeční kyseliny, jako jsou pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv.
regurgitace). Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů
sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu.
Přípravek Maalox suspenze mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox suspenze užívat
Neužívejte přípravek Maalox suspenze
- jestliže jste alergický(á) na hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.
Upozornění a opatření
Vyhledejte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním, při přetrvávajících bolestech
břicha nebo při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je přípravek Maalox suspenze se
nedoporučuje.
Pokud trpíte poruchou hladiny fosforu a hořčíku v krvi nebo máte dietu zaměřenou na nízký obsah
fosforu, užívání přípravku vždy konzultujte s lékařem.
Pokud trpíte porfyrií (metabolická porucha) a podstupujete dialýzu, užívání přípravku Maalox
suspenze se nedoporučuje.
Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu
nemoci a stanoví odpovídající léčbu.
Přípravek Maalox suspenze není určen k dlouhodobému užívání.

Děti a dospívající
Přípravek Maalox suspenze není určen dětem a dospívajícím mladším než 15 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Maalox suspenze
Účinky přípravku Maalox suspenze jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků.

Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku Maalox suspenze s následujícími léky: např. H2
antagonisté, atenolol, cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty,
ethambutol, fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy indometacin, izoniazid, ketokonazol,
levotyroxin, linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol,
rosuvastatin, soli železa. Je vhodné dodržovat nejméně dvouhodinový (u fluorochinolonů
čtyřhodinový) odstup mezi užíváním přípravku Maalox suspenze a těmito přípravky.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku Maalox suspenze a polystyrensulfonátu
(kayexalátu) a citrátů.
Některé léčivé přípravky mohou být přípravkem Maalox suspenze ovlivněny nebo mohou ovlivnit
působení přípravku Maalox suspenze. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte: –
salicyláty.

Při současném užívání přípravku Maalox suspenze a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny
chinidinu v krvi a k předávkování chinidinem.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox suspenze pouze na výslovné doporučení Vašeho
lékaře. Přípravek má být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:
- soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem,
- soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během
těhotenství.

Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých
dávkách nebo po dlouhou dobu.
Kojení
V kojení se může během léčby přípravkem Maalox suspenze pokračovat.

Přípravek Maalox suspenze obsahuje sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Maalox suspenze užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let jednu polévkovou lžíci suspenze (1
lžíce = 15 ml). Přípravek Maalox suspenze lze užívat maximálně 6krát denně, nesmí se překročit
maximální denní dávka 6 polévkových lžic.

Suspenze se užívá po jídle a při obtížích.
Před použitím je třeba přípravek dobře protřepat.
Jestliže u Vás obtíže přetrvávají déle než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Přípravek Maalox suspenze není určen k dlouhodobému užívání.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maalox suspenze, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit snížení
hybnosti střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit
průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s onemocněním ledvin nebo starší
pacienti).
Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů
s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek fosforu v organismu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout některé z následujících nežádoucích účinků. Při překročení doporučeného
dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.
Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 osob):
- průjem, zácpa.
Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 osob):
- zvýšená hladina hořčíku v krvi. Ta byla rovněž pozorována po dlouhodobém podávání u pacientů
s poruchou funkce ledvin.
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):
- reakce imunitního systému jako je svědění, kopřivka, otok sliznice či podkoží a závažná alergická
reakce (anafylaktická reakce),
- zvýšená hladina hliníku v organismu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu
až měknutí kostí,
- snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího ústrojí
- bolest břicha.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Maalox suspenze uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.
Po prvním otevření lahvičky spotřebujte do 6 měsíců.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Maalox suspenze, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Maalox suspenze obsahuje
- Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 8,75 g (odpovídá aluminii oxidum 5,75 g) (ve
formě vodní suspenze), magnesii hydroxidum 10,0 g (ve formě vodní suspenze) ve 250 ml
perorální suspenze (jedna lahev perorální suspenze).
Jedna polévková lžíce (odpovídá 15 ml) perorální suspenze obsahuje aluminii hydroxidum
525 mg a magnesii hydroxidum 600 mg.
- Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 10%, monohydrát kyseliny citronové, silice
máty peprné, mannitol, domifenium-bromid, sodná sůl sacharinu, nekrystalizující sorbitol 70%,
čištěná voda.
Jak přípravek Maalox suspenze vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá suspenze homogenní po protřepání.
PET láhev, PP uzávěr s PE fólií, krabička.
Velikost balení: 250 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Výrobce:
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Německo
Sanofi S.p.A., Viale Europa 11, 21040 Origgio, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
1. 12. 2017

Informace o produktu

Výrobce: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Značka: MAALOX
Kód výrobku: 440231
Kód EAN: 8595187813120
Kód SÚKL: 0185512
Držitel rozhodnutí: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Maalox suspenze působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). V žaludku
je přítomná kyselina chlorovodíková, která je odpovědná za kyselost žaludečního obsahu. Léčivé látky obsažené v přípravku Maalox suspenze mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, a tím snižují kyselost žaludečního obsahu.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu MAALOX suspenze 35mg/ml+40mg/ml por.sus.1x250ml II

Diskuze

Diskuze k produktu MAALOX suspenze 35mg/ml+40mg/ml por.sus.1x250ml II

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám