Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

LUIVAC 56 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21312

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, MNICHOV
Kód výrobku: 21312
Kód EAN: 8594039791616
Kód SÚKL: 84102
Držitel rozhodnutí: DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, MNICHOV
Opakující se infekce dýchacích cest (rýma, sinusitida, katar horních cest dýchacích, bronchitida) a chronické záněty středního ucha (otitida). Přípravek je určen pro děti od 3 let, mladistvé a dospělé.

Příbalový leták

 

Strana: 

1

z 5

 

 

 

sp.zn. sukls163071/2014 

Příbalová informace: Informace pro uživatele

 

Luivac 

  tableta   

(Lysatum bacteriale mixtum) 

 

Přečtěte si pozorně celou  příbalovou informaci dříve , než začnete tento 
přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se  svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění  jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,   sdělte to svému 

lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v  této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Luivac a k čemu se používá? 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Luivac užívat? 

3. 

Jak se přípravek Luivac užívá? 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Luivac uchovávat? 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.   CO JE PŘÍPRAVEK LUIVAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ? 

Léčivý přípravek Luivac je imunoterapeutikum. Posiluje obranné síly organismu chránící 

před infekcemi dýchacích cest. 

 

 

 

Přípravek Luivac se užívá při opakovaných (recidivujících) infekcích dýchacích cest 

                       (rýma, sinusitida – zánět vedlejších nosních dutin,  katar horních cest dýchacích,   
                       bronchitida – zánět průdušek) a chronických zánětech středního ucha (otitida). 

                       Přípravek je určen pro děti od 3 let, mladistvé a dospělé. 

 

 

Strana: 

2

z 5

 

 

 

 

2.   ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE  PŘÍPRAVEK      

          LUIVAC UŽIVAT? 

 

Neužívejte přípravek Luivac

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Luivac

jestliže máte probíhající zánět žaludku nebo střev. 

jestliže trpíte autoimunitním onemocněním. 

 

Vzájemné působení přípravku Luivac s dalšími léčivými přípravky: 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Dosud nebyla popsána žádná vzájemná působení přípravku Luivac s jinými léky. 
Pokud jste současně léčen(a) léky, které mohou potlačit vlastní obranné síly 

organismu (imunosupresiva), může dojít k oslabení účinku přípravku Luivac
Uvědomte si, prosím, že tyto účinky mohou nastat i v případech, že již uvedené léky 

neužíváte, ale užíval(a) jste je až do nedávné doby. 
 

Užívání přípravku Luivac s jídlem a pitím 

Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a  tabletu zapijte  prosím bez rozkousání 
malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté. 
 

Fertilita, těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Jako preventivní opatření je lepší se užívání přípravku Luivac během těhotenství     

vyhnout, protože nejsou dostatečné zkušenosti s jeho použitím u těhotných žen. 
Pokud v případě užívání přípravku Luivac otěhotníte až v průběhu jeho užívání, není 
to žádný důvod k znepokojení. Tablety jednoduše přestaňte užívat a poraďte se 

s lékařem.  
Přípravek Luivac je možno užívat v průběhu kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Nejsou zapotřebí žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 

 

Strana: 

3

z 5

 

 

 

 

3.   JAK SE PŘÍPRAVEK LUIVAC UŽÍVÁ? 

Vždy užívejte přípravek Luivac přesně podle pokynů lékaře.   
Pokud lékař nepředepsal jinak, je obvyklá dávka přípravku: 

 

Jednotlivá dávka 

Nejvyšší denní dávka 

Děti od 3 let a dospělí 

1 tableta denně 

1 tableta 

 
Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a  tabletu zapijte  prosím bez rozkousání 
malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté. 
Užijte jako první tu tabletu, která je v políčku odpovídajícím dnu týdne (např. „Po“ pro 

pondělí) a vyjměte poté další tabletu ve směru vyznačeném šipkou. Na vnitřním 
obalu (blistru) jsou uvedeny zkratky jednotlivých dnů v týdnu (Po, Út, St, Čt, Pá, So, 

Ne), . 
 
 Přípravek Luivac tablety se užívá nejméně 4 týdny (28 dnů). 
Po uplynutí období 4 týdnů, kdy se přípravek neužívá, je možné navázat  další 
období užívání trvající opět 4 týdny. 
O délce Vašeho celkového léčení rozhoduje lékař. 
 
Pokud v průběhu léčení přípravkem Luivac přesto onemocníte infekcí dýchacích cest, 

neznamená to, že přípravek Luivac  u Vás nepůsobí. Rozvinutí silnějších obranných 
schopností vyžaduje uplynutí určitého času. Užívejte proto tablety dále podle 

doporučení lékaře. Zeptejte se svého lékaře, zda musíte užívat další léky. Pokud 
Vám lékař předepíše antibiotika, můžete přípravek Luivac užívat také současně 

s antibiotiky. Přípravek Luivac však nemůže nahradit léčení antibiotiky! 
Zeptejte se svého lékaře, pokud máte dojem, že je účinek přípravku Luivac příliš silný 

nebo příliš slabý. 
 

Jestliže jste užival(a) více přípravku Luivac, než jste měl(a) 

Po užívání většího množství (počtu) tablet přípravku Luivac může dojít k zažívacím 
(žaludečním a střevním) potížím a průjmu. Neočekává se výskyt závažných 

nežádoucích účinků. Přesto byste měl/a při výskytu potíží po požití většího množství 

tablet přípravku Luivac pro jistotu navštívit lékaře. 
Dojde-li však k požití nadměrného množství přípravku dítětem, ihned se poraďte 

s lékařem.   
 

Jestliže jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac 

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac ráno, můžete užívat zapomenutou 
tabletu také v průběhu dne. Užívejte přípravek Luivac v tomto případě půl hodiny 

před jídlem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užívat lék jeden den nebo více dnů po sobě, užívejte 

v následující dny jednoduše zase jednou denně jednu tabletu, až spotřebujete všech 

28 tablet.  

 

Strana: 

4

z 5

 

 

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou předchozí den. 
Dbejte na to, abyste pokračoval(a) v užívání vždy ve správný den týdne (viz 

poznámka výše) odpovídajícího kalendářního balení, tj. přeskočte nejdříve 
zapomenuté dny a užívejte zbylé tablety teprve tehdy, až se dostanete na konec 

blistrového balení.  
V případě, že zapomenete větší počet denních dávek, sdělte to, prosím, svému 

lékaři, protože v takovém případě není zcela zajištěna účinnosti přípravku Luivac
Jestliže jste nedopatřením užíval(a) v jednom dnu jednu tabletu navíc, vynechejte 
jednoduše v následující den jednu dávku. V další den pak můžete z balení vyjmout 

tabletu, která je v políčku označena správným dnem týdne. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Luivac 

Rozvinutí silnější obranyschopnosti vyžaduje určitý čas. Jestliže léčení přerušíte 
nebo jej předčasně ukončíte, nemusí se účinek přípravku Luivac vůbec projevit. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře.  
 

4.   MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Přípravek Luivac je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i 
přípravek Luivac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující údaje o četnosti výskytu: 
 

Velmi časté: 

více než 1 léčená osoba z 10 

Časté: 

1 až 10 léčených osob ze 100 

Méně časté: 

1 až 10 léčených osob z 1000 

Vzácné: 

1 až 10 léčených osob z 10 000 

Velmi vzácné: 

méně než 1 léčená osoba z 10 000 

Není známo: 

Četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit 

 
V klinických studiích přípravku Luivac byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 
Méně časté: 
Zažívací potíže  jako je např. nevolnost, nadýmání, průjem, bolesti břicha, většinou 
mírného stupně 
Kožní reakce (vyrážka, svědění) 
 
Kromě toho byly po uvedení přípravku na trh pozorovány další následující nežádoucí 

účinky: 
Velmi vzácné: 
Bolesti kloubů (arhralgie) 
Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli 

 

Strana: 

5

z 5

 

 

 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také hlásit přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv                                                                                           
Šrobárova 48                                                                                                                        

100 41 Praha 10                                                                                                                          
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek                                                   
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

5.   JAK PŘÍPRAVEK LUIVAC UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

                            Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte přípravek Luivac  po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 

Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6.   OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Luivac obsahuje: 

Léčivou látkou je Lysatum bacteriale mixtum. 
1 tableta obsahuje 3 mg lyzátu, což odpovídá nejméně 1 x 10

9

 bakterií z každého 

následujícího druhu bakterií: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 

Branhamella catarrhalis a Haemophilus influenzae.  

 

Pomocnými látkami jsou 
mannitol,  mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 

magnesium-stearát , koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Luivac vypadá a co obsahuje toto balení: 

Bílá cylindrická, slabě konvexní tableta.  
Přípravek Luivac je dodáván v balení po 28 tabletách nebo 56 tabletách. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

 

     DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH 

 

 

     Zielstattstrasse 48,  

                            813 79 Mnichov, Německo 

 

                           Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.4.2016. 

                             

Recenze

Recenze produktu LUIVAC 56 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LUIVAC 56 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám