Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

LUIVAC 28 Tablety - diskuze

Kód výrobku: 21311

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LUIVAC 28 Tablety

Strana: 1z 5

sp.zn. sukls163071/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele

Luivac tableta (Lysatum bacteriale mixtum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve , než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Luivac

a k čemu se používá? 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Luivac užívat?

  1. Jak se přípravek Luivac užívá?
  2. Možné nežádoucí účinky
  3. Jak přípravek Luivac uchovávat?
  4. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LUIVAC

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Léčivý přípravek Luivac je imunoterapeutikum. Posiluje obranné síly organismu chránící před infekcemi dýchacích cest.

Přípravek Luivac se užívá při opakovaných (recidivujících) infekcích dýchacích cest (rýma, sinusitida - zánět vedlejších nosních dutin, katar horních cest dýchacích, bronchitida - zánět průdušek) a chronických zánětech středního ucha (otitida). Přípravek je určen pro děti od 3 let, mladistvé a dospělé.

Strana: 2z 5

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LUIVAC UŽIVAT?

Neužívejte přípravek Luivac ,

  • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Luivac .
  • jestliže máte probíhající zánět žaludku nebo střev.
  • jestliže trpíte autoimunitním onemocněním.

Vzájemné působení přípravku Luivac s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Dosud nebyla popsána žádná vzájemná působení přípravku Luivac s jinými léky. Pokud jste současně léčen(a) léky, které mohou potlačit vlastní obranné síly organismu (imunosupresiva), může dojít k oslabení účinku přípravku Luivac . Uvědomte si, prosím, že tyto účinky mohou nastat i v případech, že již uvedené léky neužíváte, ale užíval(a) jste je až do nedávné doby.

Užívání přípravku Luivac s jídlem a pitím Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a tabletu zapijte prosím bez rozkousání malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté.

Fertilita, těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jako preventivní opatření je lepší se užívání přípravku Luivac během těhotenství vyhnout, protože nejsou dostatečné zkušenosti s jeho použitím u těhotných žen. Pokud v případě užívání přípravku Luivac otěhotníte až v průběhu jeho užívání, není to žádný důvod k znepokojení. Tablety jednoduše přestaňte užívat a poraďte se s lékařem. Přípravek Luivac je možno užívat v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Nejsou zapotřebí žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Strana: 3z 5

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LUIVAC

UŽÍVÁ? Vždy užívejte přípravek Luivac přesně podle pokynů lékaře. Pokud lékař nepředepsal jinak, je obvyklá dávka přípravku: Jednotlivá dávka Nejvyšší denní dávka Děti od 3 let a dospělí 1 tableta denně 1 tableta

Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a tabletu zapijte prosím bez rozkousání malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté. Užijte jako první tu tabletu, která je v políčku odpovídajícím dnu týdne (např. „Po“ pro pondělí) a vyjměte poté další tabletu ve směru vyznačeném šipkou. Na vnitřním obalu (blistru) jsou uvedeny zkratky jednotlivých dnů v týdnu (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), .

Přípravek Luivac tablety se užívá nejméně 4 týdny (28 dnů). Po uplynutí období 4 týdnů, kdy se přípravek neužívá, je možné navázat další období užívání trvající opět 4 týdny. O délce Vašeho celkového léčení rozhoduje lékař.

Pokud v průběhu léčení přípravkem Luivac přesto onemocníte infekcí dýchacích cest, neznamená to, že přípravek Luivac u Vás nepůsobí. Rozvinutí silnějších obranných schopností vyžaduje uplynutí určitého času. Užívejte proto tablety dále podle doporučení lékaře. Zeptejte se svého lékaře, zda musíte užívat další léky. Pokud Vám lékař předepíše antibiotika, můžete přípravek Luivac užívat také současně s antibiotiky. Přípravek Luivac však nemůže nahradit léčení antibiotiky! Zeptejte se svého lékaře, pokud máte dojem, že je účinek přípravku Luivac příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užival(a) více přípravku Luivac , než jste měl(a) Po užívání většího množství (počtu) tablet přípravku Luivac může dojít k zažívacím (žaludečním a střevním) potížím a průjmu. Neočekává se výskyt závažných nežádoucích účinků. Přesto byste měl/a při výskytu potíží po požití většího množství tablet přípravku Luivac pro jistotu navštívit lékaře. Dojde-li však k požití nadměrného množství přípravku dítětem, ihned se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac ráno, můžete užívat zapomenutou tabletu také v průběhu dne. Užívejte přípravek Luivac v tomto případě půl hodiny před jídlem. Jestliže jste zapomněl(a) užívat lék jeden den nebo více dnů po sobě, užívejte v následující dny jednoduše zase jednou denně jednu tabletu, až spotřebujete všech 28 tablet.

Strana: 4z 5

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou předchozí den. Dbejte na to, abyste pokračoval(a) v užívání vždy ve správný den týdne (viz poznámka výše) odpovídajícího kalendářního balení, tj. přeskočte nejdříve zapomenuté dny a užívejte zbylé tablety teprve tehdy, až se dostanete na konec blistrového balení. V případě, že zapomenete větší počet denních dávek, sdělte to, prosím, svému lékaři, protože v takovém případě není zcela zajištěna účinnosti přípravku Luivac . Jestliže jste nedopatřením užíval(a) v jednom dnu jednu tabletu navíc, vynechejte jednoduše v následující den jednu dávku. V další den pak můžete z balení vyjmout tabletu, která je v políčku označena správným dnem týdne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Luivac Rozvinutí silnější obranyschopnosti vyžaduje určitý čas. Jestliže léčení přerušíte nebo jej předčasně ukončíte, nemusí se účinek přípravku Luivac vůbec projevit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek Luivac je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Luivac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující údaje o četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 léčená osoba z 10 Časté: 1 až 10 léčených osob ze 100 Méně časté: 1 až 10 léčených osob z 1000 Vzácné: 1 až 10 léčených osob z 10 000 Velmi vzácné: méně než 1 léčená osoba z 10 000 Není známo: Četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit

V klinických studiích přípravku Luivac byly pozorovány následující nežádoucí účinky: Méně časté: Zažívací potíže jako je např. nevolnost, nadýmání, průjem, bolesti břicha, většinou mírného stupně Kožní reakce (vyrážka, svědění)

Kromě toho byly po uvedení přípravku na trh pozorovány další následující nežádoucí účinky: Velmi vzácné: Bolesti kloubů (arhralgie) Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli

Strana: 5z 5

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také hlásit přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LUIVAC

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek Luivac po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Luivac obsahuje:

Léčivou látkou je Lysatum bacteriale mixtum. 1 tableta obsahuje 3 mg lyzátu, což odpovídá nejméně 1 x 109 bakterií z každého následujícího druhu bakterií: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis a Haemophilus influenzae.

Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát , koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Luivac vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílá cylindrická, slabě konvexní tableta. Přípravek Luivac je dodáván v balení po 28 tabletách nebo 56 tabletách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH Zielstattstrasse 48, 813 79 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.4.2016.

Informace o produktu

Výrobce: DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, MNICHOV
Kód výrobku: 21311
Kód EAN: 8594039791609
Kód SÚKL: 84101
Držitel rozhodnutí: DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, MNICHOV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Opakující se infekce dýchacích cest (rýma, sinusitida, katar horních cest dýchacích, bronchitida) a chronické záněty středního ucha (otitida). Přípravek je určen pro děti od 3 let, mladistvé a dospělé.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

LUIVAC 28 Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LUIVAC 28 Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: LUIVAC 28 Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu LUIVAC 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LUIVAC 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám