Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

LOSEPRAZOL 20 MG 98X20MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101814

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101814
Kód EAN: 8595026471023
Kód SÚKL: 119513
Omeprazol mohou užívat dospělí, mladiství i děti od jednoho roku. Loseprazol se používá v následujících případech: - prevence a léčba žaludečních a dvanáctníkových vředů; - vředová choroba dvanáctníku a žaludku spojená s bakteriální infekcí žaludku (Helicobacter pylori); - při vředech dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (nesteroidní antirevmatika - antiflogistika); - při symptomatické refluxní chorobě jícnu (nemoc s příznaky, jako je např. pálení žáhy, způsobené návratem žaludečního obsahu do jícnu); - při léčbě dyspepsie (trávicí obtíže projevující se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu); - při léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu (nadměrná tvorba žaludeční kyseliny bez závislosti na příjmu potravy); - pro předcházení aspirace (vdechnutí) kyselého žaludečního obsahu v průběhu celkové anestezie; - při zánětu jícnu způsobeném návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a v naléhavých indikacích u dětí od 1 roku.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls63937/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

LOSEPRAZOL 20 mg 

enterosolventní tvrdé tobolky 

omeprazolum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Loseprazol 20 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loseprazol 20 mg užívat 
3.  Jak se Loseprazol 20 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Loseprazol 20 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je Loseprazol 20 mg a k čemu se používá 
 
Loseprazol  20 mg  obsahuje  léčivou  látku  omeprazol.  Omeprazol  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných 
inhibitory  protonové  pumpy.  Účinkují  tak,  že  snižují  množství  kyseliny,  která  se  tvoří  ve  Vašem 
žaludku. 
Loseprazol 20 mg se používá k léčbě následujících stavů: 
 
U dospělých 
-  Refluxní  choroba  jícnu.  Žaludeční  kyselina  se  v tomto  případě  vrací  do  jícnu  (trubice,  která 

spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

-  Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 
-  Vředy,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  Helicobacter  pylori.  Pokud  máte  toto 

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

-  Vředy,  které  jsou  způsobeny  užíváním  léčiv  označovaných  jako  nesteroidní  protizánětlivé  léky 

(NSAIDs). Loseprazol 20 mg lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs. 

-  Nadměrná  tvorba  žaludeční  kyseliny  způsobená  růstem  slinivky  břišní  (Zollingerův-Ellisonův 

syndrom). 

 
U dětí 
Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg a vyšší 
-  Refluxní  choroba  jícnu.  Žaludeční  kyselina  se  v tomto  případě  vrací  do  jícnu  (trubice,  která 

spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení 
(zvracení) a pomalé přibývání na váze. 
 
Děti od 4 roků a dospívající 
-  Vředy,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  Helicobacter  pylori.  Pokud  má  Vaše  dítě  tuto 

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 

 

2/7 

 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loseprazol 20 mg užívat 
 
Neužívejte Loseprazol 20 mg, jestliže 

-  jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6), 

-  jste  alergický(á)  na  léky  obsahující  jiné  inhibitory  protonové  pumpy  (např.  pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol), 

-  užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, předtím než začnete užívat Loseprazol 20 mg. 
 
Upozornění a opatření 
Loseprazol  20 mg  může  zakrývat  příznaky  jiných  onemocnění.  Před  užitím  přípravku  Loseprazol 
20 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže: 
-  jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním, 
-  máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu, 
-  jste začal(a) zvracet potravu nebo krev, 
-  máte černou stolici (stolici s příměsí krve), 
-  máte  silný  a  trvalý  průjem,  neboť  bylo  zjištěno,  že  podávání  omeprazolu  je  spojeno  s malým 

zvýšením rizika infekčního průjmu, 

-  máte závažné problémy s játry, 
-  se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Loseprazol 

20 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny, 

-  máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A). 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Loseprazol 20 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete 
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému 
lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Loseprazol 20 mg bude možná nutné ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
Jestliže  užíváte  Loseprazol  20 mg  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  lékař  Vás  pravděpodobně  bude 
pravidelně  sledovat.  Měl(a)  byste  lékaři  říci  o jakémkoli  zvláštním  příznaku  a  pozorování,  kdykoli 
lékaře navštívíte. 
 
Další léčivé přípravky a Loseprazol 20 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Loseprazol 20 mg může ovlivnit účinek jiných léků a jiné 
léky mohou ovlivnit účinek přípravku Loseprazol 20 mg. 
Neužívejte Loseprazol 20 mg pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 
-  ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 
-  digoxin (k léčbě problémů se srdcem), 
-  diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie), 
-  fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat 

nebo přestanete užívat Loseprazol 20 mg. 

-  warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude sledovat, když 

začnete užívat nebo přestanete užívat Loseprazol 20 mg. 

-  rifampicin (k léčbě tuberkulózy), 
-  atazanavir (k léčbě infekce HIV), 
-  takrolimus (v případech transplantace orgánů), 
-  třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum – k léčbě mírné deprese), 
-  cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při 

porušeném průtoku krve v dolních končetinách), 

-  sachinavir (k léčbě infekce HIV), 
-  klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin – trombů), 

 

3/7 

-  erlotinib, methotrexát (k léčbě rakoviny) – jestliže užíváte vysoké dávky methotrexátu, Váš lékař 

může dočasně přerušit podávání přípravku Loseprazol 20 mg. 

Pokud  Vám  lékař  předepsal  antibiotika  amoxicilin  a  klarithromycin  a  současně  Loseprazol  20 mg 
k léčbě  vředů  způsobených  infekcí  bakterií  Helicobacter  pylori,  je  velmi  důležité,  abyste  lékaře 
informoval(a) o všech lécích, které užíváte. 
 
Loseprazol 20 mg s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Loseprazol 20 mg. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Loseprazol  20 mg  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  nástroje  a  stroje. 
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás 
objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Loseprazol 20 mg obsahuje sacharosu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3.  Jak se Loseprazol 20 mg užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace 
-  Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 

4–8  týdnů.  Pokud  se  jícen  nezhojí,  může  Vám  lékař  doporučit  užívání  dávky  40 mg  po  dobu 
dalších 8 týdnů. Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. Pokud 
jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed) 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař 

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze 
zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 

 
Léčba žaludečních vředů 
-  Obvyklá  dávka  je  20 mg  jednou  denně  po  dobu  4  týdnů.  Pokud  nedojde  ke  zhojení,  lékař Vám 

může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojil, lze 
dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 

 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů 
-  Obvyklá  dávka  je  10 mg  nebo  20 mg  jednou  denně. Lékař  může  dávku  zvýšit  na  40 mg  jednou 

denně. 

 
Léčba  dvanáctníkových  a  žaludečních  vředů  způsobených  užíváním  NSAIDs  (nesteroidní 
protizánětlivé léky) 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 

 

4/7 

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu 
-  Obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. Lékař Vám předepíše dvě z následujících 

antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol. 

 
Léčba  nadměrné  tvorby  kyseliny  v žaludku  způsobené  růstem  slinivky  břišní  (Zollingerův-
Ellisonův syndrom)
 

Obvyklá dávka je 60 mg omeprazolu denně. Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne 
o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 

 
Děti 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace 
-  Děti  starší  než  1  rok  a  s tělesnou  hmotností  větší  než  10 kg  mohou  užívat  Loseprazol  20 mg. 

Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori a prevence jejich návratu 
-  Děti starší než 4 roky mohou užívat Loseprazol 20 mg. Dávka pro děti se určí na základě tělesné 

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika 
nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 

 
Způsob užívání tohoto přípravku 
-  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 
-  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
-  Tobolky  spolkněte  celé  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody.  Tobolky  nekousejte  ani  nedrťte. 

Tobolky  obsahují  potahované  pelety,  které  zabraňují  tomu,  aby  se  léčivá  látka  rozkládala 
v kyselém  prostředí  žaludku.  Je  důležité,  aby  se  pelety  nepoškodily.  Tyto  mikropelety  obsahují 
léčivou  látku  omeprazol  a  jsou  potaženy  vrstvou,  která  je  chrání  před  rozkladem  při  průchodu 
žaludkem.  Pelety  uvolňují  léčivou  látku  v tenkém  střevě,  odkud  se  dostává  do  těla  na  místo 
účinku. 

 
Co dělat v případě, že máte potíže s polykáním tobolek  
Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 
-  tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky 

do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. 
jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečným moštem, 

-  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30 

minut. 

-  abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé 

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je a ani je nedrťte. 

Nepoužívejte mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol 20 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol 20 mg,  než  Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Loseprazol 20 mg 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další  dávky,  vynechejte  opomenutou  dávku.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

 

5/7 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

 
Pokud  zaznamenáte  některý  z následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků, 

přestaňte Loseprazol 20 mg užívat a ihned kontaktujte lékaře
-  náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká 

alergická reakce), 

-  zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze 

rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxickou 
epidermální nekrolýzu. 

-  žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují
: 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
-  bolest hlavy, 
-  vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost, 
-  pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení, 
-  nezhoubné polypy žaludku. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  otoky chodidel a kotníků, 
-  poruchy spánku (nespavost), 
-  závratě, pocit slabosti, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost, 
-  pocit závratě (vertigo), 
-  změny krevních testů při kontrole funkce jater, 
-  kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže, 
-  celková nepohoda a ztráta energie. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 
-  problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat 

slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

-  alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti, 
-  nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče. 
-  neklid, zmatenost nebo deprese, 
-  poruchy chuti, 
-  problémy s viděním, např. neostré vidění, 
-  náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus), 
-  sucho v ústech, 
-  zánět dutiny ústní, 
-  infekce, označovaná jako moučnivka, která může postihnout střevo a je způsobená plísní, 
-  zánět tlustého střeva (vedoucí k průjmu), 
-  problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu, 
-  ztráta vlasů (plešatost), 
-  kožní vyrážka po oslunění, 
-  bolesti kloubů nebo svalů, 
-  závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida), 
-  zvýšená potivost. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
-  změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek), 
-  agresivita, 
-  vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace), 
-  závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku, 

 

6/7 

-  náhlý  nástup  těžké  vyrážky  nebo  puchýřovatění  nebo  olupování  kůže.  Může  být  doprovázeno 

horečkou  a  bolestí  kloubů  (Erythema  multiforme,  Stevensův-Johnsonův  syndrom,  toxická 
epidermální nekrolýza). 

-  svalová slabost, 
-  zvětšení prsů u mužů. 
 
Neznámá frekvence (z dostupných údajů nelze určit) 
-  vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů, 
-  pokud  užíváte  Loseprazol  20 mg  déle  než  3  měsíce,  mohlo  by  u Vás  dojít  k poklesu  hladiny 

hořčíku  v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů, 
dezorientací,  křečemi,  závratěmi  a  zrychlenou  srdeční  akcí.  Pokud  se  u Vás  vyskytne  některý 
z těchto  příznaků,  vyhledejte  ihned  lékaře.  Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles 
hladin  draslíku  a  vápníku  v krvi.  Lékař  může  rozhodnout  o provádění  pravidelných  kontrol 
hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

 
Loseprazol  20 mg  může  ve  velmi  vzácných  případech  ovlivnit  bílé  krvinky,  což  může  vést  až 
k imunodeficitu.  Pokud  máte  infekční  onemocnění  s příznaky  jako  horečka  se  závažně  sníženou 
celkovou kondicí nebo horečka s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech 
nebo  potíže  s močením,  poraďte  se  co  nejdříve  s lékařem,  aby  bylo  možno  krevním  testem  vyloučit 
nedostatek  bílých  krvinek  (agranulocytózu).  Je  třeba,  abyste  v tuto  chvíli  informoval(a)  lékaře 
o lécích, které užíváte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak Loseprazol 20 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Loseprazol 20 mg obsahuje 
Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tvrdá enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg. 
Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, sacharosa, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný, 
mannitol (E142), hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), 
disperze  kopolymeru  MA/EA  1:1  30%.  Želatinové  tobolky  obsahují  želatinu,  chinolinovou  žluť 
(E104), oxid titaničitý (E171) a čištěnou vodu. 
 
Jak Loseprazol 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Loseprazol  20 mg  jsou  tvrdé  želatinové  tobolky  žluté  barvy  obsahující  téměř  bílé  až  krémově  bílé 
enterosolventní pelety. 
Loseprazol  20 mg  je  dodáván  v blistrovém  balení  (druh  OPA-Al-PVC/Al)  po  28,  56  nebo  98 
tobolkách v jedné krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

7/7 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 3. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu LOSEPRAZOL 20 MG 98X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOSEPRAZOL 20 MG 98X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám