Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LOSARTAN STADA 50 MG 90X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97003

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LOSARTAN STADA 50 MG 90X50MG Potahované tablety

1/9 

Sp.zn.sukls23361/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

LOSARTAN STADA 12,5 mg 

      LOSARTAN STADA 50 mg 

LOSARTAN STADA 100 mg 

potahované tablety 

(losartanum kalicum) 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,  
       a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Losartan STADA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Losartan STADA užívat 

3. 

Jak se Losartan STADA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Losartan STADA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Losartan STADA a k čemu se používá 

 
Losartan  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  antagonisté  receptoru  angiotensinu  II.  Angiotensin-II  je 
látka vytvářená v těle, která se váže na vazebná místa (receptory) v cévách a vyvolává jejich zúžení. 
To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan brání vazbě angiotensinu II na tato vazebná místa, čímž 
se cévy roztáhnou a krevní tlak se naopak sníží. Losartan zpomaluje zhoršení funkce ledvin u pacientů 
s vysokým krevním a diabetem (cukrovkou) 2. typu.  
 
Přípravek Losartan STADA se používá: 

  k léčbě dospělých pacientů, dětí a dospívajících ve věku 6-18 let s vysokým krevním tlakem 

(hypertenzí) 

  k  ochraně  ledvin  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  a  diabetem  2.  typu  s  laboratorním 

důkazem poruchy funkce ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g denně (stav, kdy moč obsahuje nadměrné 
množství bílkovin). 

  k  léčbě  pacientů  s  chronickým  srdečním  selháním,  pokud  lékař  nepovažuje  za  vhodné  léky 

nazývané  inhibitory  angiotensin-konvertujícího  enzymu  (inhibitory  ACE,  léky  používané  na 
snížení  krevního  tlaku).  Pokud  bylo  Vaše  srdeční  selhání  stabilizováno  inhibitorem  ACE, 
nemáte být převáděn(a) na losartan 

  u pacientů s vysokým krevním tlakem a zvětšením levé komory bylo prokázáno, že losartan 

snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“). 

 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Losartan STADA užívat 

 
Neužívejte Losartan STADA

2/9 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  losartan  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6)  

  jestliže máte vážnou poruchu funkce jater 

  po  3.  měsíci  těhotenství,  (je  také  lepší  neužívat  přípravek  Losartan  STADA  v  časném 

těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“) 

  pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste 

léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím alskiren 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Losartan STADA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Musíte  sdělit  svému  lékaři,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná  (nebo  že  byste  mohla  otěhotnět). 
Přípravek  Losartan  STADA  se  v  časném  těhotenství  nedoporučuje  a  nesmí  se  užívat  po  3.  měsící 
těhotenství,  neboť  by  mohl,  pokud  byste  jej  v  tomto  období  užívala,  způsobit  závažné  poškození 
Vašeho dítěte (viz bod Těhotenství a kojení) 
 
Je důležité, abyste před užíváním přípravku Losartan STADA řekl(a) lékaři: 

  jestliže jste v minulosti měl(a) angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také 

bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 

  jestliže  silně  zvracíte  nebo  máte  průjem,  v důsledku  čehož  u  Vás  došlo  k nadměrné  ztrátě 

tekutin a/nebo solí. 

  jestliže užíváte diuretika (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo jste na 

dietě s omezeným příjmem soli, v důsledku čehož u Vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin a solí 
(viz bod 3. „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“). 

  jestliže  máte  zúžení  nebo  ucpání  cév  zásobujících  ledviny  nebo  jste  v minulosti  prodělal(a) 

transplantaci ledvin. 

  jestliže máte poruchu funkce jater (viz body 2 „Neužívejte Losartan STADA“ a 3 „Dávkování 

u zvláštních skupin pacientů“). 

  jestliže trpíte srdečním selháním s poruchou nebo bez poruchy funkce ledvin nebo souběžnými 

závažnými, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba, 
jestliže jste souběžně léčen(a) betablokátory 

  jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem 

  jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících 

srdce)  nebo  cerebrovaskulárním  onemocněním  (snížení  krevního  průtoku  v cévách 
zásobujících mozek). 

  jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (onemocnění spojené se zvýšeným 

vylučováním hormonu aldosteronu v nadledvinách v důsledku poruchy funkce nadledvin). 

  pokud  užíváte  některý  z  následujících  přípravků  používaných  k  léčbě  vysokého  krevního 

tlaku:  
- inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipil), a to zejména pokud máte problémy 

s ledvinami související s diabetem. 

- aliskiren 

  Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte Losartan STADA“ 
 
Děti a dospívající 
Losartan STADA nebyl studován u dětí. O více informací požádejte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Losartan STADA 
 

3/9 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Zvláštní opatrnosti je třeba zejména, jestliže užíváte při léčbě přípravkem Losartan STADA některý 
z následujících léků:   

jiné léky na snížení krevního tlaku, neboť může dojít k dalšímu snížení Vašeho krevního tlaku. 

Krevní tlak mohou snížit i následující léky/skupiny léků: tricyklická antidepresiva (k léčbě deprese), 
antipsychotika (k léčbě psychiatrických poruch), baklofen (k uvolnění svalů), amifostin (používaný při 
chemoterapii rakoviny). 

léky, které zadržují draslík nebo které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi (např. doplňky 

stravy s obsahem draslíku, náhražky soli obsahující draslík nebo draslík šetřící léky jako jsou určitá 
diuretika amilorid, triamteren, spironolakton nebo heparin). 

nesteroidní  protizánětlivé  léky  jako  je  indometacin,  včetně  inhibitorů  COX-2  (léky,  které 

potlačují  zánět  a  mohou  se  používat  k úlevě  od  bolesti),  protože  mohou  oslabit  účinek  losartanu  na 
snížení krevního tlaku.  
 
V případě poruchy funkce ledvin mohou tyto léky vést k dalšímu snížení jejich funkce. 
Léky s obsahem lithia nemají být užívány v kombinaci s losartanem bez pečlivého sledování lékařem. 
Při jejich používání je vhodné provádět zvláštní preventivní opatření. (např. krevní testy).  
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
Pokud  užíváte  inhibitory  ACE  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  “Neužívejte  Losartan 
STADA” a “Upozornění a opatření”)  
 
Přípravek Losartan STADA s jídlem 
 
Přípravek je možné užívat s jídlem i bez něho.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat. 

 

Za normálních okolností Vám lékař doporučí, abyste přípravek Losartan STADA přestala užívat dřive, 
než otěhotníte, nebo jakmile se dozvíte, že jste těhotná, a místo přípravku Losartan STADA Vám 
doporučí užívat jiný léčivý přípravek. 
Přípravek Losartan STADA se v časném těhotenství nedoporučuje užívat a nesmí se užívat po 3. 
měsíci těhotenství, neboť by mohl, pokud byste jej v tomto období užívala, způsobit závažné 
poškození Vašeho dítěte.  
 
Kojení 
Oznamte  svému  lékaři,  že  kojíte  nebo  se  chystáte  začít  kojit.  Přípravek  Losartan  STADA  není 
doporučen pro matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může vybrat jiný lék, především pokud 
je dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Studie  sledující  vliv  losartanu  na  řízení  vozidel  a  obsluhu  strojů  nebyly  provedeny.  Je 
nepravděpodobné, že by losartan měl vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Avšak jako u 
jiných  léků  užívaných  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  může  losartan  způsobit  u  některých  osob 
závrať nebo ospalost. Pokud se u Vás objeví závrať nebo ospalost, je třeba se poradit s lékařem, zda 
můžete tyto činnosti vykonávat.  
 
Losartan STADA obsahuje laktózu 

4/9 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem ještě 
před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku. 
 
 
3.  Jak se Losartan STADA užívá 
 

Vždy užívejte Losartan STADA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem. 

 
Lékař podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte i jiné léky, určí vhodnou dávku. Je důležité, abyste 
Losartan STADA užíval(a) tak dlouho, jak předepsal lékař, aby se udržela plynulá kontrola krevního 
tlaku. 
 
Všeobecná doporučení ohledně dávkování 
Přípravek Losartan STADA je dostupný ve 3 silách: 12,5 mg, 50 mg a 100 mg. 
 
Losartan STADA 50 mg:  
Pokud  Vám  lékař  předepsal  nižší  dávku  přípravku  Losartan  STADA  50  mg,  můžete  potahované 
tablety rozdělit v křížové dělicí rýze buď na 2 stejné poloviny s obsahem 25 mg losartanu nebo na 4 
čtvrtiny o obsahu 12,5 mg losartanu. 
 
Losartan STADA 100 mg:  
Pokud  Vám  lékař  předepsal  nižší  dávku  přípravku  Losartan  STADA  100  mg,  můžete  potahované 
tablety rozdělit v půlicí rýze na 2 stejné poloviny s obsahem 50 mg losartanu. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan STADA 50 mg 
nebo ½ tablety přípravku Losartan STADA 100 mg) jednou denně.  
Maximálního  účinku  na  snížení  krevního  tlaku  je  dosaženo  za  3-6  týdnů  po  zahájení  léčby.  U 
některých  pacientů  může  být  dávka  později  zvýšena  na  100  mg  losartanu  (dvě  tablety  přípravku 
Losartan STADA 50 mg nebo jedna tableta přípravku Losartan STADA 100 mg) jednou denně. 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo příliš slabý, prosím, poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Podávání u dětí a dospívajících (6 až 18 let) 
Doporučená počáteční dávka u pacientů s hmotností mezi 20 a 50 kg je dávka 0,7 mg losartanu na kg 
tělesné hmotnosti užívaná jednou denně (až 25 mg losartanu). Pokud není kontrola krevního tlaku 
dostatečná, lékař může dávku zvýšit. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan STADA 50 mg 
nebo ½ tablety přípravku Losartan STADA 100 mg) jednou denně. Dávka může být později zvýšena 
na 100 mg losartanu jednou denně (dvě tablety přípravku Losartan STADA 50 mg nebo jedna tableta 
přípravku Losartan STADA 100 mg) podle odpovědi krevního tlaku. 
 
Přípravek Losartan STADA může být podáván současně s jinými léky na snížení krevního tlaku (např. 
s diuretiky, blokátory kalciových kanálů, alfa- nebo betablokátory a centrálně působícími látkami) a 
inzulínem  a  jinými  běžně  používanými  antidiabetiky,  která  snižují  hladinu  krevního  cukru  (např. 
deriváty sulfonylurey, glitazony a inhibitory glukosidázy). 
 
Dospělí pacienti se srdečním selháním 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 12,5 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan STADA 12,5 
mg nebo ¼ tablety přípravku Losartan STADA 50 mg) jednou denně.  
 

5/9 

Obecně  dávka  má  být  postupně  zvyšována  v týdenních  intervalech  (tj.  12,5  mg  první  týden,  25  mg 
druhý  týden,  50  mg  třetí  týden)  až  do  dosažení  obvyklé  udržovací  dávky  50  mg  losartanu  (jedna 
tableta přípravku Losartan STADA 50 mg nebo ½ tablety přípravku Losartan STADA 100 mg) jednou 
denně v závislosti na Vašem stavu. 
 
Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lék, který zvyšuje množství 
vody, které se vyloučí ledvinami) a/nebo digitalisem (lék posilující srdce a zvyšující jeho výkonnost) 
a/nebo betablokátorem. 
 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů 
 
Lékař může u některých pacientů doporučit nižší dávku, zejména při zahájení léčby, např. u pacientů 
léčených vysokými dávkami diuretik, pacientů s poruchou funkce jater nebo u pacientů starších než 75 
let.  Losartan  se  nesmí  podávat  pacientům  s těžkou  poruchou  funkce  jater  (viz  bod  2  „Neužívejte 
Losartan STADA“).  
 
Způsob podání 
 
Tablety se polknou a zapijí sklenicí vody. Snažte se denní dávku užívat každý den ve stejnou dobu. Je 
důležité, abyste přípravek Losartan STADA užíval(a) tak dlouho, jak určí lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Losartan STADA, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste omylem užil(a) nadměrné množství tablet nebo tablety užije dítě, ihned vyhledejte lékaře. 
Mezi  příznaky  předávkování  patří  nízký  krevní  tlak,  zrychlený  srdeční  tep,  případně  zpomalený 
srdeční tep. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Losartan STADA  
 
Jestliže  zapomenete  užít  jednu  denní  dávku,  pokračujte  v pravidelném  užívání  a  následující  dávku 
užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.   
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Jestliže  zaznamenáte  následující  účinky,  přestaňte  přípravek  Losartan  STADA  užívat  a  ihned 
informujte lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice: 
 
- Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst či hrdla, který může vyvolat obtíže 
při polykání či dýchací obtíže). 
 
Jedná  se  o  závažný,  ale  vzácný  nežádoucí  účinek,  který  postihuje  až  1  z 1 000  pacientů.  Může  být 
nutný okamžitý lékařský zákrok či hospitalizace. 
 
Při podávání losartanu byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 

  závrať, točení hlavy 

  nízký krevní tlak (hypotenze) 

6/9 

  nízký krevní tlak po vzpřímení z lehu nebo sedu (ortostatická hypotenze) 

  slabost 

  únava 

  nízká hladina krevního cukru (hypoglykémie) 

  vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie) 

  změny funkce ledvin včetně selhání ledvin 

  snížený počet červených krvinek (anémie) 

  zvýšená  hladina  močoviny  v krvi,  sérového  kreatininu  a  draslíku  u  pacientů  se  srdečním 

selháním 
 

 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 

  ospalost 

  bolest hlavy 

  poruchy spánku 

  pocit zrychleného tepu (palpitace) 

  silná bolest na hrudi (angina pectoris) 

  nízký  krevní  tlak  (zvláště  po  nadměrné  ztrátě  vody  z  těla,  např.  u  pacientů  se  závažným 

srdečním selháním nebo po léčbě vysokými dávkami diuretik - močopudných léků) 

  na  dávce  závislý  ortostatický  účinek  jako  je  pokles  krevního  tlaku  při  rychlém  vzpřímení  z 

lehu nebo sedu 

  dušnost (dyspnoe) 

  bolest břicha 

  zácpa 

  průjem 

  pocit na zvracení 

  zvracení 

  kopřivka 

  svědění 

  vyrážka 

  ohraničený otok (edém) 

  kašel 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů) 

  hypersenzitivita (přecitlivělost) 

  anafylaktické  reakce  (závažné  alergické  reakce,  které  způsobují  problémy  při  dýchání  nebo 

závratě) 

  angioedém  (závažná  alergická  reakce  způsobující  otok,  především  tváře,  úst,  jazyka  anebo 

hrdla) 

  zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schonleinovy purpury) 

  necitlivost či pocit brnění (parestézie) 

  mdloba (synkopa) 

  velmi rychlý a nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní) 

  cévní mozková příhoda (mrtvice) 

  zánět jater (hepatitida) 

  zvýšená  hladina  alaninaminotransferázy  (ALT)  v krvi,  která  obvykle  ustupuje  po  ukončení 

léčby 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

  snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) 

  migréna 

  poruchy funkce jater 

7/9 

  bolest svalů a kloubů 

  chřipkové příznaky 

  bolest v zádech  

  infekce močových cest 

  zvýšená citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita) 

  nevysvětlitelná bolest svalů s tmavou (barva podobná čaji) močí (rabdomyolýza) 

  impotence 

  zánět slinivky břišní (pankreatitida) 

  nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie) 

  deprese 

  celkový pocit nemoci (malátnost) 

  zvonění, bzučení, dunění nebo cvakání v uších (tinitus) 

 
Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné nežádoucím účinkům vyskytujícím se u dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 
5. 

Jak Losartan STADA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Blistr otevřete až těsně před užitím léku. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Losartan STADA obsahuje 
Léčivou látkou je losartanum kalicum.  
Losartan STADA 12,5 mg: 1 potahovaná tableta obsahuje losartanum kalicum 12,5 mg  
Losartan STADA 50 mg: 1 potahovaná tableta obsahuje losartanum kalicum 50 mg  
Losartan STADA 100 mg: 1 potahovaná tableta obsahuje losartanum kalicum 100 mg  
 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý  
Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, karnaubský vosk 
 

8/9 

Jak přípravek Losartan STADA vypadá a co obsahuje toto balení 
Losartan STADA 12,5 mg jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.  
Losartan  STADA  50  mg  jsou  bílé  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  s  křížovou  dělicí  rýhou  na 
obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Losartan STADA 100 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou 
stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 
Losartan STADA 12,5 mg: PVC/PVDC blistry obsahující 10, 28, 30, 60, 98 nebo 120 potahovaných 
tablet  
Losartan  STADA  50  mg:  PVC/PVDC  blistry  obsahující  10,  28,  30,  50,  60,  90,  98  nebo  120 
potahovaných tablet  
Losartan STADA 100 mg: PVC/PVDC blistry obsahující 10, 28, 30, 60, 98 nebo 120 potahovaných 
tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Centrafarm Services BV 
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur 
Nizozemsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko 

 

Losartan STADA 12,5 mg – Filmtabletten 

Rakousko 

 

Losartan STADA 50 mg – Filmtabletten 

Rakousko 

 

Losartan STADA 100 mg – Filmtabletten 

Česká republika 

Losartan STADA 12,5 mg potahované tablety 

Česká republika  

Losartan STADA 50 mg potahované tablety 

Česká republika  

Losartan STADA 100 mg potahované tablety  

Dánsko  

 

Losarstad 12,5 mg filmovertrukne tabletter 

Dánsko  

 

Losarstad 50 mg filmovertrukne tabletter 

Dánsko  

 

Losarstad 100 mg filmovertrukne tabletter 

Finsko   

 

Losarstad 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Finsko   

 

Losarstad 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Finsko   

 

Losarstad 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Maďarsko 

 

STADAZAR 12,5 mg filmtabletta 

Maďarsko 

 

STADAZAR 50 mg filmtabletta 

Maďarsko 

 

STADAZAR 100 mg filmtabletta 

Irsko   

 

Cozatan 50 mg film-coated tablets 

Irsko   

 

Cozatan 100 mg film-coated tablets 

Slovensko  

 

Losartan STADA 50 mg, filmom obalené tablety 

 

Švédsko 

 

Losarstad 12,5 mg filmdragerade tabletter 

Švédsko 

 

Losarstad 50 mg filmdragerade tabletter 

Švédsko 

 

Losarstad 100 mg filmdragerade tabletter 

9/9 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 3. 2017

 

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 97003
Kód EAN: 4011548017579
Kód SÚKL: 44180
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Losartan je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve do těla podle momentální potřeby), kdy léčba specifickými léky nazývanými inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACE inhibitory, léky používané ke snížení vysokého krevního tlaku) není Vaším lékařem považovaná za vyhovující; - k ochraně ledvin u pacientů s diabetem (cukrovkou) typu 2 s proteinurií (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin); - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) s hypertrofií levé srdeční komory (zesílení srdečního svalu).

Recenze

Recenze produktu LOSARTAN STADA 50 MG 90X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOSARTAN STADA 50 MG 90X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám