Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 28X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111729

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 111729
Kód EAN:
Kód SÚKL: 110435
Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls163400/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Losagen 50 mg potahované tablety 

losartanum kalicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

blížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

   Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Losagen a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losagen užívat 
3. Jak se přípravek Losagen užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Losagen uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Losagen a k čemu se používá 
 
Losagen obsahuje léčivou látku losartan, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptoru 
angiotensinu-II. Angiotensin-II je látka vytvářená v těle, která se váže na vazebná místa (receptory) v 
cévách  a  vyvolává  jejich  zúžení.  To  vede  ke  zvýšení  krevního  tlaku.  Losartan  brání  vazbě 
angiotensinu-II na tato vazebná místa, čímž se cévy roztáhnou a krevní tlak se naopak sníží. Losartan 
zpomaluje zhoršení funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2. 
 
Přípravek Losagen se používá: 
 

  k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů a u dětí a dospívajících ve 

věku 6 až 18 let. 

  k  ochraně  ledvin  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  a  cukrovkou  typu  2  s  laboratorním 

důkazem  poškození  funkce  ledvin  a  proteinúrií  ≥  0,5  g  denně  (stav,  kdy  moč  obsahuje 
nadměrné množství bílkovin). 

  k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, pokud lékař nepovažuje za vhodné léky 

nazývané  inhibitory  angiotensin-konvertujícího  enzymu  (inhibitory  ACE,  léky  používané  na 
snížení krevního tlaku). Pokud bylo Vaše srdeční selhání stabilní na inhibitoru ACE, neměl/a 
byste být převáděn/a na losartan. 

  u pacientů s vysokým krevním tlakem a zvětšením levé komory bylo prokázáno, že Losagen 

snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“). 

 
 

2/7 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losagen užívat  
 
Neužívejte přípravek Losagen: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  losartan  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže trpíte závažným selháváním jaterních funkcí. 
  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (Losagen je také lepší neužívat ani během časné fáze 

těhotenství - viz také Těhotenství a kojení). 

  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem  ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Losagen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 
 

   jste  v  minulosti  měl/a  angioedém  (otok  obličeje,  rtů,  hrdla  a/  nebo  jazyka,  viz  také  bod  4 

„Možné nežádoucí účinky) 

   silně  zvracíte  nebo  máte  průjem,  v  důsledku  čehož  u  vás  došlo  k  nadměrné  ztrátě  tekutin 

a/nebo solí 

   užíváte diuretika (léky, které zvyšují množství tekutin, které se vyloučí ledvinami) nebo jste 

na dietě s omezeným příjmem soli, v důsledku čehož u vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin 
a/nebo solí (viz bod 3 „Dávkování u speciálních skupin pacientů“) 

   je známo, že máte zúžení nebo ucpání cév zásobujících ledviny nebo jestliže jste v minulosti 
  prodělal/a transplantaci ledvin 
   máte poškozená játra (viz body 2 „Neužívejte Losagen“ a 3 „Dávkování u speciálních skupin 

pacientů“) 

   trpíte  srdečním  selháním  s  poškozením  nebo  bez  poškození  ledvin  nebo  souběžné  závažné, 

život ohrožující poruchy srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je  třeba, jestliže jste souběžně 
léčen/a beta-blokátory 

   máte problémy se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem 
   trpíte koronárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících srdce) nebo 

cerebrovaskulárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících mozek) 

   trpíte primárním hyperaldosteronismem (onemocnění spojené se zvýšeným vylučováním 

hormonu aldosteronu v nadledvinách v důsledku poruchy nadledvin) 

  užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

-  inhibitor ACE (např. enalapril, lisinopril, ramipril), zejména pokud máte cukrovku a s ní 

související problémy s ledvinami 

-  aliskiren.  

 

Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.  

 

Viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Losagen".  

 

Musíte lékaři sdělit, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná. Losagen se 
nedoporučuje podávat v časné fázi těhotenství a nesmí se podávat v případě, že jste těhotná více než 3 
měsíce, protože by mohl vážně poškodit Vaše dítě v případě, že byste ho v tomto období užívala (viz 
odstavec o těhotenství). 

3/7 

 

Děti a dospívající 
Losartan byl testován u dětí. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. 
Losagen se nedoporučuje podávat dětem, které trpí onemocněním ledvin nebo jater, protože u těchto 
skupin pacientů jsou k dispozici pouze omezené údaje. 
 
Losagen  se  nedoporučuje  podávat  dětem  do  6  let,  protože  účinek  u  této  skupiny  pacientů  nebyl 
prokázán. 
 
Dalšími léčivé přípravky a přípravek Losagen 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Buďte zvláště opatrný(á), jestliže během léčby přípravkem Losagen užíváte následující léky: 

   jiné léky na snížení krevního tlaku, neboť může dojít k dalšímu snížení vašeho krevního tlaku. 

Krevní  tlak  mohou  snížit  i  následující  léky/skupiny  léků:  tricyklická  antidepresiva, 
antipsychotika, baklofen, amifostin. 

   léky,  které  šetří  draslík  nebo  mohou  zvýšit  hladinu draslíku  v  krvi  (např.  doplňky  draslíku, 

doplňky  solí  obsahující  draslík  nebo  léky  šetřící  draslík,  např.  některá  diuretika  [amilorid, 
triamteren, spironolakton] či heparin). 

   nesteroidní protizánětlivé léky jako indometacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky, které snižují 

zánět  a  mohou  být  použity  ke  zmírnění  bolesti),  jelikož  mohou  snížit  účinek  losartanu  na 
snížení krevního tlaku.  

 
 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
 

  Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také infomace v bodě "Neužívejte přípravek 

Losagen" a „Upozornění a opatření“). 

 
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, souběžné užívání těchto léků může vést ke zhoršení funkce 
ledvin. 
 
Léky  obsahující  lithium  by  neměly  být  užívány  v  kombinaci  s  losartanem  bez  pečlivého  dohledu 
Vašeho lékaře. Mohou být nutná speciální preventivní opatření (např. krevní testy). 
 
Těhotenství a kojení
 
Těhotenství  
Musíte  sdělit  svému  lékaři,  pokud  si  myslíte,  že  jste  (nebo  můžete  být)  těhotná.  Váš  lékař  Vám 
obvykle  poradí  přestat  s  užíváním  Losagenu  předtím,  než  otěhotníte  nebo  jakmile  zjistíte,  že  jste 
těhotná a doporučí Vám užívat jiný lék. Losagen se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí 
být  užíván,  pokud  jste  těhotná  více  než  3  měsíce,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  dítěte, 
pokud je použit po třetím měsíci těhotenství. 
 
Kojení  
Informujte  svého  lékaře,  pokud  kojíte  nebo  se  připravujete  kojit.  Losagen  se  nedoporučuje  podávat 
matkám, které kojí, a v případě, že si přejete kojit, může lékař vybrat jiný lék. Toto platí zejména u 
novorozenců a předčasně narozených dětí. 
 
 

4/7 

 

 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Je 
nepravděpodobné, že by Losagen ovlivnil vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Stejně jako u 
jiných  léků  na  vysoký  krevní  tlak,  losartan  může  způsobit  závrať  a  ospalost  u  některých  pacientů. 
Pokud zaznamenáte závrať či ospalost, před vykonáváním uvedených činností se poraďte s lékařem. 
 
Přípravek Losagen obsahuje laktózu 
Losagen  obsahuje  laktosu.  Jestliže  vám  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  před 
užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem. 
 
3. Jak se přípravek Losagen užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Lékař podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte i jiné léky, určí vhodnou dávku. Je důležité, abyste 
Losagen užíval/a tak dlouho, jak předepsal lékař, aby se udržela plynulá kontrola krevního tlaku. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losagen 50 mg) jednou 
denně.  
 
Maximálního  účinku  na  snížení  krevního  tlaku  je  dosaženo  za  3-6  týdnů  po  zahájení  léčby.  U 
některých pacientů může dávka později zvýšena na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losagen 
50 mg) jednou denně. 
 
Pokud  máte  pocit,  že  je  účinek  tohoto  přípravku  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  prosím,  poraďte  se  s 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti mladší  6 let  
Losagen se nedoporučuje pro použití u dětí mladších 6 let, protože to nebylo prokázáno, že by v této 
věkové skupině účinkoval. 
 
Děti ve věku 6 až 18 let 
Doporučená  počáteční  dávka  u  pacientů,  kteří  váží  mezi  20  a  50  kg  je  25  mg  jednou  denně 
(maximálně  50  mg  losartanu  jednou  denně)  Lékař  může  dávku  zvýšit,  pokud  není  krevní  tlak  pod 
kontrolou. 
 
Pro děti mohou být vhodnější jiné formy tohoto léku; zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu
 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losagen 50 mg) jednou 
denně.  Dávka  může  být  později  zvýšena  na  100  mg  losartanu  jednou  denně  (dvě  tablety  přípravku 
Losagen 50 mg) podle odpovědi krevního tlaku. 

5/7 

 

 
Losagen  může  být  podáván  současně  s  jinými  léky  na  snížení  krevního  tlaku  (např.  diuretika, 
blokátory  kalciových  kanálů,  alfa-  nebo  beta-blokátory  a  přípravky  ovlivňující  centrální  nervový 
systém) a inzulínem a jinými běžně používanými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey, glitazony 
a inhibitory glukosidázy). 
 
Dospělí pacienti se srdečním selháním  
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně.  
 
Obecně by dávka měla být postupně zvyšována v týdenních intervalech (tj. 12,5 mg první týden, 25 
mg  druhý  týden,  50  mg  třetí  týden,  100  mg  denně  čtvrtý  týden,  150  mg  denně  pátý  týden)  až  na 
udržovací  dávku,  jakou  určí  Váš  lékař.  Maximální  dávka  je  150  mg  losartanu  (například  tři  tablety 
přípravku Losagen 50 mg) jednou denně. 
 
Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lék, který zvyšuje množství 
vody  procházející  ledvinami)  a/nebo  digitalisem  (lék  posilující  a  zvyšující  výkonnost  srdce)  a/nebo 
beta-blokátorem. 
Poznámka: Přípravek Losagen v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jiné 
přípravky o této síle. 
 
Dávkování u speciálních skupin pacientů 
Lékař může u některých pacientů doporučit nižší dávku, zejména při zahájení léčby, např. u pacientů 
léčených vysokými dávkami diuretik, pacientů s poškozením jater nebo u pacientů starších než 75 let. 
Použití  losartanu  se  nedoporučuje  u  pacientů  s  těžkým  poškozením  jater  (viz  bod  2  „Neužívejte 
přípravek Losagen“). 
Poznámka: Přípravek Losagen v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jiné 
přípravky o této síle. 
 
Způsob podání 
Tablety se polknou a zapijí sklenicí vody. Snažte se denní dávku užívat každý den ve stejnou dobu. Je 
důležité, abyste přípravek Losagen užíval/a tak dlouho, jak určí lékař. 
 
Losagen lze užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Losagen, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem užil/a nadměrné množství tablet nebo tablety užije dítě, ihned vyhledejte lékaře. 
Mezi  příznaky  předávkování  patří  nízký  krevní  tlak,  zrychlený  srdeční  tep,  případně  zpomalený 
srdeční tep. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Losagen 
Jestliže  si  zapomenete  vzít  denní  dávku,  vezměte  si  další  dávku  v  obvyklém  čase.  Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
 

6/7 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, přestaňte Losagen užívat a ihned informujte 
lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice: 

  vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, který může  způsobit potíže s polykáním 

nebo  dýcháním.  To  mohou  být  příznaky  těžké  alergické  reakce  včetně  angioedému.  Jde  o 
závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje až 1 z 1000 pacientů. 

  nevysvětlitelná bolest svalů s tmavou (v barvě čaje) močí. Toto mohou být známky svalových 

problémů (rhabdomyolýza). Jde o závažný nežádoucí účinek s frekvencí není známo (četnost 
nelze z dostupných údajů určit). 

 
Dále byly zaznamenány také následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

   závratě, 
   nízký  krevní  tlak  (zvláště  po  nadměrné  ztrátě  vody  z  těla  v  cévách,  např.  u  pacientů  se 

závažným selháním srdce nebo během léčby vysokými dávkami diuretik), 

  na dávce závislé ortostatické účinky, tj. snížení krevního tlaku poté, co vstanete z lehu či sedu, 
   tělesná slabost nebo pocit slabosti, 
   únava, 
   pokles počtu červených krvinek (anémie), 
   příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie), 
   příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie), 
   vzestup hladiny močoviny v krvi, 
   vzestup hladin kreatininu a draslíku v séru u pacientů se srdečním selháním, 
  změny  funkce  ledvin  včetně  selhání  ledvin,  které  mohou  způsobit  změny  v močení a  bolest 

v bedrech. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

   ospalost, 
   bolest hlavy, 
   poruchy spánku, 
   bušení srdce (palpitace), 
  pocit tísně na hrudi nebo silná bolest na hrudi (angina pectoris), 
  dušnost (dyspnoe), 
   kašel, 
   bolest břicha, 
   zácpa, 
   průjem, 
   nevolnost, 
   zvracení, 
  kopřivka, 
   svědění (pruritus), 

7/7 

 

   vyrážka, 
   místní otok (edém). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 

  reakce z přecitlivělosti 
   zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schönleinovy purpury), 
   necitlivost či pocit brnění (parestézie), 
   mdloba (synkopa), 
  velmi rychlý a nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní), 
  cévní mozková příhoda, 
  zánět jater (hepatitida), který může způsobit zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), 
   zvýšená  hladina alanin  aminotransferázy  (ALT)  v  krvi,  která  obvykle  ustupuje po  ukončení 

léčby. 

 
Není známo (četnost nelze určit z dostupných údajů): 

   snížený počet krevních destiček, 
   zvonění v uších (tinitus), 
   poruchy funkce jater, 
   zvýšená citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita), 
   migréna, 
   změny chuti, 
   erektilní dysfunkce, impotence, 
   deprese, 
  zánět slinivky břišní (pankreatitida), který způsobuje silné bolesti břicha,  
   bolest svalů a kloubů, 
   nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie), které by měly být vidět z krevního testu, 
   chřipkové příznaky, 
   celkový pocit nevolnosti (malátnost), 
   bolest v zádech a infekce močových cest. 

 
Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné těm, které jsou pozorovány u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky:  http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 

8/7 

 

5. 

Jak přípravek Losagen uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  blistru,  krabičce  nebo  na 
štítku  lahvičky  za  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k  poslednímu  dni  uvedeného  měsíce. 
Uchovávejte přípravek v původním obalu. Neotevírejte blistr, dokud nemáte lék užít. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Losagen obsahuje
 
Léčivou látkou je losartanum. 
Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  50  mg  léčivé  látky  losartanum  kalicum,  což  odpovídá  45,76  mg 
losartanu. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Monohydrát  laktózy  (viz  bod  2  „Přípravek  Losagen  obsahuje  laktózu“),  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob, mikrokrystalická celulóza, magnesium – stearát. 
Potah: hydroxypropylmethylcelulóza, hyprolóza, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Losagen vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, kulaté potahované tablety. 
 
Přípravek Losagen je dostupný v blistrech v baleních po 7, 10, 14, 20, 21, 28, 28 (kalendářní balení), 
30, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (kalendářní balení), 100, 210, 250, 280, 500* potahovaných tabletách. 
 
Přípravek Losagen je dostupný v HDPE lahvičkách po 100 a 250* tabletách. 
 
*Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Generics (UK) LTD., Potters Bar, Velká Británie 
 
Výrobce 
Liconsa S.A., Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko 
McDermott Laboratories T/A, Gerard Laboratories, Dublin, Irsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie 

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg & 100 mg filmomhulde tabletten 

Česká republika 

Losagen 25 mg & 50 mg 

Itálie 

Losartan Mylan Generics 12,5 mg & 50 mg 

Švédsko 

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg & 100 mg 

 
 

9/7 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.07.2016 

Recenze

Recenze produktu LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 28X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 28X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám