Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LORISTA H 50 MG/12,5 MG 28 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25334

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 25334
Kód EAN: 3838989610784
Kód SÚKL: 97027
Držitel rozhodnutí: KRKA
Losartan a hydrochlorothiazid se používají v kombinaci k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, u kterých léčba jednou léčivou látkou nebyla dostatečná.

Příbalový leták

1/6
Sp.zn. sukls12085/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Lorista H 50 mg/12,5 mg
potahované tablety
losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lorista H a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista H užívat
3. Jak se přípravek Lorista H užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lorista H uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK LORISTA H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lorsita H je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika
(hydrochlorothiazid).
Přípravek Lorista H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LORISTA H
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Lorista H:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli
složku přípravku Lorista H
pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství
viz bod Těhotenství a kojení)
jestliže máte závažnou poruchu funkce jater; cholestázu nebo obstrukční poruchu žlučových cest
jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (tj. clearance kreatininu <30 ml/min)
pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč
jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které
nelze upravit léčbou
jestliže trpíte dnou
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lorista H je zapotřebí:
jestliže jste v minulosti trpěl/a otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka
jestliže užíváte diuretika (pilulky na odvodnění)
jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí
jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem
2/6
jestliže máte srdeční selhání
jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu
fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina
jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolest na hrudi v důsledku
špatného fungování srdce)
jestliže máte stenózu aorty nebo mitrální chlopně (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte
hypertrofickou kardiomyopatií (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu)
jestliže máte cukrovku
jestliže jste měl/a dnu
jestliže trpíte nebo jste trpěl alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest
kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes)
jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě
s nízkým obsahem draslíku
jestliže Vám bude muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým
zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy funkcí příštítné žlázy, musíte o tom, že užíváte
tablety s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazid informovat lékaře nebo zdravotnický
personál
jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním
hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze).
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku Lorista H není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se
přípravek Lorista H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz bod
Těhotenství a kojení.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Lorista H, mohou interagovat s jinými
léčivy. Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Lorista H užívány bez pečlivého dohledu
lékaře. Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte doplňky
draslíku, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jiná diuretika (tablety na
odvodnění ), jistá laxativa, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo k léčbě cukrovky
(perorální léky nebo inzuliny). Rovněž je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte jiné léky ke
snížení krevního tlaku, steroidy, léky k léčbě rakoviny, léky proti bolesti, léky k léčbě plísňových
infekcí nebo léky proti artritidě, pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je
cholestyramin, léky uvolňující svaly, prášky na spaní; opiátové léky, jako je morfin, presorické
aminy, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny; (perorální léky na cukrovku nebo inzuliny).
Informujte, prosím, svého lékaře pokud se u Vás plánuje v době užívání přípravku Lorista H podání
jodovaných kontrastních látek.
Užívání přípravku Lorista H s jídlem a pitím
Přípravek Lorista H lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil/a alkohol: alkohol a tablety s obsahem
draselné soli losartanu a hydrochlorothiazidu mohou vzájemně zesílit své účinky.
Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet s obsahem draselné soli losartanu a
hydrochlorothiazidu.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Lorista H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná,
a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lorista H není vhodné na počátku těhotenství. Od
třetího měsíce těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny
3/6
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Lorista H není doporučen
kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené
nebo nedonošené dítě.
Používání u dětí a dospívajících
S používáním přípravku Lorista H u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Lorista H se tedy nesmí
dětem podávat.
Používání u starších pacientů
Přípravek Lorista H funguje stejně dobře a je stejně dobře snášen většinou starších a mladších
dospělých pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní
pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak tento
léčivý přípravek snášíte.
Důležité informace o některých složkách přípravku Lorista H
Přípravek Lorista H obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, před
užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LORISTA H UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Lorista H přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař stanoví vhodnou dávku
přípravku Lorista H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste
přípravek Lorista H užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte
plynulou úpravu svého krevního tlaku.
Vysoký krevní tlak:
Obvyklá dávka pro většinu pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta přípravku Lorista H
50 mg/12,5 mg jednou denně k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Některým pacientům však
lékař může předepsat 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo předepsat
přípravek Lorista H 100 mg/25 mg 1 tabletu denně (silnější dávka). Maximální denní dávka je 2
tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta přípravku Lorista H 100 mg/25 mg.
Jestliže jste užil/a více přípravku Lorista H, než jste měl/a
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout
lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený
tep, změny složení krve a dehydrataci.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lorista H
Snažte se přípravek Lorista H užívat podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte zvláštní
dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i tablety Lorista H nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4/6
Frekvence nežádoucích účinků je klasifikována v následujících kategoriích:
Velmi časté: Postihuje více než 1 pacienta z 10
Časté: Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: Četnost nelze z dostupných údajů určit
Jestliže se u Vás objeví následující stavy, přestaňte tablety přípravku Lorista H užívat a ihned se
obraťte na ošetřujícího lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže
při polykání nebo dýchání).
Jde o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně
než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10, ale více než 1 osobu ze 100):
kašel, infekce horních dýchacích cest, překrvení nosu, zánět dutin, sinusová porucha,
průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení,
svalové bolesti nebo křeče, bolest nohou, bolest zad,
nespavost, bolest hlavy, závrať,
slabost, únava, bolest na hrudi,
zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížené hladiny
hemoglobinu.
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 1 osobu z 1 000):
anémie, červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, nohou, pažích
a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí žaludku), snížení počtu bílých
krvinek, problémy se srážlivostí krve a tvorba modřin,
ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladin krevního cukru,
abnormální hladiny krevních elektrolytů,
úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese,
abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti,
mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby,
rozmazané vidění, pálení nebo bodání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta,
zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších,
nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závrati nebo slabosti při
napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda
(přechodná ischemická příhoda, malá mozková příhoda), infarkt myokardu, bušení srdce,
zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin,
bolest v krku, dušnost, zánět průdušek, zápal plic, voda na plicích (což způsobuje potíže
s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos,
zácpa, větry, zkažený žaludek, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy,
bolest zubů,
žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní,
kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly
horka, pocení, vypadávání vlasů,
bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost,
časté močení, také v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových
cest, cukr v moči,
snížení sexuálního apetitu, impotence,
5/6
otok obličeje, horečka.
Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 pacienta z 1 000)
hepatitida (zánět jater), abnormální testy jaterních funkcí
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
rabdomyolýza
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK LORISTA H UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Lorista H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lorista H obsahuje
Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta
obsahuje 50 mg draselné soli losartanu, což odpovídá 45,76 mg losartanu, a 12,5 mg
hydrochlorothiazidu.
Ostatními složkami jsou:
v jádru tablety - předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy,
magnesium-stearát,
v potahu tablety - hypromelosa, makrogol 4000, chinolinová žluť (E104), mastek, oxid titaničitý
(E171).
Jak přípravek Lorista H vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Lorista H jsou žluté, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné
straně; rozměr tablety je 6 mm x 12 mm (oválný tvar), tloušťka 3,8 - 4,7 mm. Půlící rýha má pouze
usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
Tablety se dodávají v krabičkách obsahujících 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných tablet
v průhledných blistrech Al/PVC/PVDC.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce:
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strae 5, D-27472 Cuxhaven, Německo
6/6
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského
státu
Název léčivého přípravku
AT Losartan/HCT Krka
CZ Lorista H
CY Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
DE Losartan-Kalium HCTad
DK Losartankalium/hydrochlorthiazid Krka
EE Lorista H
FI Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
HU Lavestra H
IE Lozitar Comp
IT Lorcombi
LV Lorista H
NO Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
PL Lorista H
PT Losartan/Hidroclorotiazida Krka
SE Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
SK Lorista H
UK Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.2.2013

Recenze

Recenze produktu LORISTA H 50 MG/12,5 MG 28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORISTA H 50 MG/12,5 MG 28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám