Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LORISTA H 100 MG/25 MG 84X100/25MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 79650

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 79650
Kód EAN: 3838989522919
Kód SÚKL: 102384
Držitel rozhodnutí: KRKA
Losartan a hydrochlorothiazid se používají v kombinaci k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, u kterých léčba jednou léčivou látkou nebyla dostatečná.

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls217031/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Lorista H 100 mg/25 mg 

potahované tablety 

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Lorista H a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista H užívat 

3. 

Jak se přípravek Lorista H užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lorista H uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lorista H a k čemu se používá 

 
Přípravek  Lorista  H  je  kombinací  antagonisty  receptoru  angiotenzinu II  (losartan)  a diuretika 
(hydrochlorothiazid). 
 
Přípravek Lorista H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista H užívat 

 
Neužívejte přípravek Lorista H: 

jestliže jste alergický(á) na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Lorista H ani na počátku 
těhotenství – viz bod Těhotenství.); 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater; cholestázu nebo obstrukční poruchu žlučových cest; 

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (tj. clearance kreatininu < 30 ml/min); 

pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč; 

jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které 
nelze upravit léčbou; 

jestliže trpíte dnou; 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lorista H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže jste v minulosti trpěl(a) otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka, 

jestliže užíváte diuretika (tablety na odvodnění), 

jestliže dodržujete dietu s omezeným příjmem solí, 

 

 

 

jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem, 

jestliže máte srdeční selhání, 

jestliže  máte  zúžené  tepny  do  ledvin  (stenóza  renální  arterie)  nebo  pokud  máte  pouze  jednu 
fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina, 

jestliže  trpíte  zúžením  tepen  (ateroskleróza),  anginou  pectoris  (bolest  na  hrudi  v důsledku 
špatného fungování srdce), 

jestliže  máte  ‘stenózu  aorty  nebo  mitrální  chlopně’  (zúžení  srdečních  chlopní)  nebo  trpíte 
‘hypertrofickou kardiomyopatií’ (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu), 

jestliže máte cukrovku, 

jestliže jste měl(a) dnu, 

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest 
kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes), 

jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud dodržujete dietu 
s nízkým obsahem draslíku, 

jestliže Vám bude muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým 
zákrokem  nebo  pokud  máte  podstoupit  testy  funkcí  příštítné  žlázy,  musíte  o  tom,  že  užíváte 
tablety s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazidem informovat lékaře nebo zdravotnický 
personál, 

jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (syndrom  spojený  se  zvýšeným  vylučováním 
hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze), 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy 
s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů 
(např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Lorista H“. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání 
přípravku Lorista H se na počátku těhotenství nedoporučuje a nesmí se také užívat, pokud jste těhotná 
déle než 3 měsíce, protože by v tomto období mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod 
„Těhotenství a kojení“). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lorista H 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Diuretika,  jako  je  hydrochlorothiazid  obsažený  v přípravku  Lorista  H,  mohou  interagovat  s jinými 
léčivy. Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Lorista H užívány bez pečlivého dohledu 
lékaře. Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte doplňky 
draslíku,  náhražky  solí  obsahující  draslík  nebo  léky  šetřící  draslík,  jiná  diuretika  („tablety  na 
odvodnění“), jistá laxativa, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo k léčbě cukrovky 
(perorální léky nebo inzuliny). Rovněž je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte jiné léky ke 
snížení krevního tlaku, steroidy, léky k léčbě rakoviny, léky proti bolesti, léky k léčbě plísňových infekcí 
nebo léky proti artritidě, pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin, léky 
uvolňující svaly, prášky na spaní; opiátové léky, jako je morfin, „presorické aminy“, jako je adrenalin 
nebo jiné léky ze stejné skupiny; (perorální léky na cukrovku nebo inzuliny). 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Lorista H“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Informujte, prosím, svého lékaře pokud se u Vás plánuje v době užívání přípravku Lorista H podání 
jodovaných kontrastních látek. 

 

 

 

 
Přípravek Lorista H s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Lorista H lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
Doporučuje  se,  abyste  během  užívání  těchto  tablet  nepil(a)  alkohol:  alkohol  a  tablety  přípravku 
Lorista H mohou vzájemně zesílit své účinky. 
Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet přípravku Lorista H. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař Vám 
obvykle  doporučí  vysazení  přípravku  Lorista  H  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  jakmile  zjistíte,  že  jste 
těhotná, a doporučí Vám jiný lék namísto přípravku Lorista H. Užívání přípravku Lorista H se během 
těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by při užívání 
po třetím měsíci těhotenství mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Lorista H není doporučen 
kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené 
nebo nedonošené dítě. 
 
Používání u dětí a dospívajících 
S používáním přípravku Lorista H u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Lorista H se tedy nesmí 
dětem podávat. 
 
Používání u starších pacientů 
Přípravek Lorista H funguje stejně dobře a je stejně dobře snášen většinou starších a mladších dospělých 
pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem byste neměl(a) vykonávat úkoly, které mohou vyžadovat 
zvláštní pozornost (například řízení dopravního prostředku nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud 
nezjistíte, jak tento léčivý přípravek snášíte. 
 
Přípravek Lorista H obsahuje laktosu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  před  užíváním  tohoto  přípravku  se  na  něj 
obraťte. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lorista H užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař stanoví 
vhodnou dávku přípravku Lorista H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, 
abyste  přípravek  Lorista  H  užíval(a)  tak  dlouho,  jak  dlouho  Vám  jej  bude  lékař  předepisovat,  čímž 
zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku. 
 
Vysoký krevní tlak 
Obvyklá  dávka  přípravku  Lorista  H  pro  většinu  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  je  1 tableta 
přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg jednou denně k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tato dávka 
může být zvýšena na 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg, potahované tablety, jednou denně 
nebo  změněna  na  přípravek  Lorista  H  100  mg/25  mg,  potahované  tablety,  1  tabletu  denně  (silnější 
dávka). Maximální denní dávka je 2 tablety přípravku Lorista H 50 mg/12,5 mg, potahované tablety, 
denně nebo 1 tableta přípravku Lorista H 100 mg/25 mg, potahované tablety, denně. 

 

 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lorista H, než jste měl(a) 
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout 
lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený 
tep, změny složení krve a dehydrataci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lorista H 
Snažte se užívat přípravek Lorista H každý den podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte 
zvláštní dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Jestliže se u Vás objeví následující stavy, přestaňte tablety přípravku Lorista H užívat a ihned se obraťte 
na ošetřujícího lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice. 
 
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže 
při polykání nebo dýchání). 
 
Jde o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 
1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

kašel, infekce horních dýchacích cest, překrvení nosu, zánět dutin, sinusová porucha, 

průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení, 

svalové bolesti nebo křeče, bolest nohou, bolest zad, 

nespavost, bolest hlavy, závrať, 

slabost, únava, bolest na hrudi, 

zvýšené  hladiny  draslíku  (které  mohou  způsobovat  abnormální  srdeční  tep),  snížené  hladiny 
hemoglobinu. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

anémie,  červené  nebo  hnědavé  skvrny  na  kůži  (někdy  zvláště  na  nohou,  dolních  končetinách, 
pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí břicha), modřiny, snížení 
počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve, 

ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladin krevního cukru, 
abnormální hladiny krevních elektrolytů, 

úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, 
abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti, 

mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby, 

rozmazané vidění, pálení nebo bodání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta, 

zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších, 

nízký  krevní  tlak,  což  může  být  spojeno  se  změnami  polohy  (pocit  závrati  nebo  slabosti  při 
napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda 
(přechodná ischemická příhoda, „malá mozková příhoda“), infarkt myokardu, bušení srdce, 

zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin, 

bolest  v  krku,  dušnost,  zánět  průdušek,  zápal  plic,  voda  na  plicích  (což  způsobuje  potíže 
s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos, 

 

 

 

zácpa, větry, zkažený žaludek,

 

žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy, bolest 

zubů, 

žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní, 

kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly 
horka, pocení, vypadávání vlasů, 

bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost, 

časté močení, také v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, 
cukr v moči, 

snížení sexuálního apetitu, impotence, 

otok obličeje, horečka. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

hepatitida (zánět jater), abnormální testy jaterních funkcí. 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

rhabdomyolýza. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Lorista H uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lorista H obsahuje
 

Léčivými  látkami  jsou  draselná  sůl  losartanu  a  hydrochlorothiazid.  Jedna  potahovaná  tableta 
obsahuje losartanum kalicum 100 mg, což odpovídá 91,52 mg losartanu, a hydrochlorothiazidum 
25 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát 
laktosy  a  magnesium-stearát  v  jádru  tablety  a  hypromelosa,  makrogol  4000,  chinolinová  žluť 
(E104), mastek a oxid titaničitý (E171) v potahu tablety. 

 
Jak přípravek Lorista H vypadá a co obsahuje toto balení 
Lorista H 100 mg/25 mg: žluté, oválné, mírně bikonvexní, potahované tablety, rozměr tablety je 8 mm 
x 15 mm, tloušťka 5,1 –6,1 mm. 

 

 

 

 
Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 112 potahovaných tablet v průhledných 
Al/PVC/PVDC blistrech, v krabičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Název  členského 
státu 

Název léčivého přípravku 

Rakousko 

Losartan/HCT Krka  

Česká republika 

Lorista H  

Kypr 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka  

Německo 

Losartan-Kalium HCTad  

Dánsko 

Losartankalium/hydrochlorthiazid Krka  

Estonsko 

Lorista H  

Španělsko 

Losartán/Hidroclorotiazida Krka  

Finsko 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka  

Maďarsko 

Lavestra H  

Irsko 

Lozitar Comp  

Itálie 

Losartan e Idroclorotiazide Krka 

Litva 

Lorista H  

Lotyšsko 

Lorista H  

Norsko 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka  

Polsko 

Lorista HD 

Portugalsko 

Losartan+Hidroclorotiazida Krka 

Rumunsko 

Lorista HD 

Švédsko 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka  

Slovenská 
republika 

Lorista H  

Velká Británie 

Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide  

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 12. 2016 
 

 

Recenze

Recenze produktu LORISTA H 100 MG/25 MG 84X100/25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORISTA H 100 MG/25 MG 84X100/25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám