Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LORISTA 50 84X50MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18508

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18508
Kód EAN: 3838989595012
Kód SÚKL: 47610
Držitel rozhodnutí: KRKA
Používá se k léčbě: - vysokého krevního tlaku (hypertenze) a u pacientů s hypertenzí, u kterých došlo ke zbytnění srdečního svalu ke snížení rizika cévních mozkových příhod; - srdečního selhání (stavu, ve kterém srdce není schopno čerpat dostatek krve pro potřebu organismu) v případech, kdy nemohou být použity jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory) nebo nemohou být předepsány z důvodu nežádoucích účinků; - ledvinových komplikací u pacientů s cukrovkou typu 2, vylučováním bílkovin do moči a hypertenzí v kombinaci s další léčbou vysokého krevního tlaku.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143445/2012
a příloha k sp.zn. sukls143453/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Lorista 12,5
Lorista 25
Lorista 50
Lorista 100
potahované tablety
losartanum kalicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lorista a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista užívat
3. Jak se přípravek Lorista užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lorista uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK LORISTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu II.
Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich
zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotensinu II na tyto receptory,
což způsobuje uvolnění cév mající za následek snížení krevního tlaku. Losartan u pacientů s vysokým
krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin.
Přípravek Lorista se používá
- k léčení pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) u dospělých a dětí a dospívajících ve
věku 6-18 let.
- k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným
narušením funkcí ledvin a proteinurií 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální
množství bílkovin).
- k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje léčbu specifickými
léky nazývanými inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky
používané ke snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání
stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl/a byste být na losartan převeden/a.
- bylo prokázáno, že losartan u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory
snižuje riziko mozkové mrtvice (indikace LIFE).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LORISTA
UŽÍVAT
2/8
Neužívejte přípravek Lorista
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan nebo na kteroukoli složku přípravku,
jestliže máte funkce jater těžce narušeny,
pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lorista je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku Lorista není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek
Lorista nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod Těhotenství a
kojení).
Je důležité, abyste předtím, než začnete přípravek Lorista užívat, informoval/a svého lékaře:
jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod
4 Možné nežádoucí účinky),
jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí
z těla,
jestliže jste léčen/a diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo
máte dietu s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí z těla (viz bod 3
Dávkování u zvláštních skupin pacientů),
jestliže je o Vás známo, že máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo pokud
jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin,
jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 Neužívejte přípravek Lorista a 3 Dávkování
u zvláštních skupin pacientů),
jestliže jste stižen/a srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud jste
stižen/a současnými těžkými, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu. Zvláštní
opatrnosti je třeba, pokud jste současně léčen/a ß-blokátory,
jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem,
jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními
cévami) nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku),
jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (což je syndrom doprovázený zvýšeným
uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobeným abnormalitami této žlázy).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně bylinných
přípravků nebo přírodních produktů.
Buďte zvláště opatrný/á, pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky:
jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. Krevní tlak
může rovněž být snížen některým z následujících léčiv/některou z následujících tříd léčiv:
tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin,
léky zadržující draslík nebo léky, které mohou zvýšit hladiny draslíku (např. léky doplňující
draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako jistá diuretika [amilorid,
triamteren, spironolakton] nebo heparin),
nesteroidní antirevmatika, jako je indomethacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky omezující
zánět, které lze použít k napomáhání potlačení bolesti), protože ty mohou účinky losartanu
snižující krevní tlak oslabit.
Pokud jsou funkce Vašich ledvin narušeny, může současné používání těchto léků vést ke zhoršení
funkcí ledvin.
Léky obsahující lithium nesmějí být v kombinaci s losartanem užívány bez pečlivého dohledu lékaře.
3/8
Mohou být vhodná zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy).
Užívání přípravku Lorista s jídlem a pitím
Přípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám
doporučí vysazení přípravku Lorista ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a
převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lorista není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího
měsíce se přípravek Lorista nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl
způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Lorista není doporučen kojícím matkám a Váš lékař
může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.
Používání u dětí a dospívajících
Přípravek Lorista byl u dětí studován. Více informací Vám poskytne lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Není pravděpodobné, že by přípravek Lorista schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivňoval. Nicméně
jako je tomu u mnoha jiných léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, může u některých
lidí losartan způsobit točení hlavy nebo malátnost. Jestliže se u Vás vyskytne točení hlavy nebo
malátnost, musíte se předtím, než začnete takovéto aktivity vykonávat, obrátit na svého lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Lorista
Přípravek Lorista obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, před
užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LORISTA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Lorista přesně podle pokynů svého lékaře. Váš lékař stanoví vhodnou dávku
přípravku Lorista podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste
přípravek Lorista užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte
plynulou úpravu krevního tlaku.
Léčivé přípravky Lorista jsou dostupné v následujících silách: 12,5 mg, 25 mg, 50 mg a 100 mg.
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem
Léčba obvykle začíná 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Lorista 50 mg) jednou za den.
Maximálního účinku snižujícího krevní tlak by se mělo dosáhnout 3 až 6 týdnů po zahájení léčby.
U některých pacientů lze dávku později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Lorista
50 mg) jednou denně.
Jestliže máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo slabý, obraťte se prosím na svého lékaře
nebo lékárníka.
Použití u dětí a dospívajících (ve věku 6 až 18 let)
Doporučená zahajovací dávka u pacientů s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na
kg tělesné hmotnosti podávaná jednou denně (až do 25 mg přípravku Lorista). Lékař může dávku
zvýšit, pokud není krevní tlak pod kontrolou.
4/8
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2
Léčba obvykle začíná dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Lorista 50 mg) jednou denně.
Tuto dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Lorista 50 mg) jednou denně
v závislosti na reakci krevního tlaku.
Losartan v tabletách může být podáván spolu s jinými léky snižujícími krevní tlak (např. diuretiky,
blokátory vápníkového kanálu, alfa- a betablokátory a centrálně působícími látkami), stejně jako s
inzulinem a jinými běžně používanými léky proti cukrovce, které snižují hladinu glukózy v krvi (např.
sulfonylmočovinami, glitazony a inhibitory glukosidázy).
Dospělí pacienti se srdečním selháním
Léčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu (jedna tableta přípravku Lorista 12,5 mg) jednou
denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg
denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne,
100 mg denně během čtvrtého týdne, 150 mg denně během pátého týdne) až na obvyklou udržovací
dávku určenou Vaším lékařem. Může být užívána maximální dávka 150 mg losartanu jednou denně
(např. 3 tablety přípravku Lorista 50 nebo 1 tableta přípravku Lorista 100 a Lorista 50).
Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lékem, který zvyšuje
množství vody, které se vyloučí ledvinami) a/nebo digitalisem (lék, který srdci napomáhá pracovat
silněji a účinněji) a/nebo betablokátorem.
Dávkování u zvláštních skupin pacientů
Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u jistých pacientů, jako jsou pacienti
léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let.
Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod Neužívejte
přípravek Lorista).
Podávání
Tablety je nutno zapíjet sklenicí vody. Musíte se snažit užívat svou denní dávku každý den ve zhruba
stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Lorista užíval/a tak dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí
přestat.
Jestliže jste užil/a více přípravku Lorista, než jste měl/a
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet nebo pokud nějaké tablety polkne dítě, ihned se obraťte na
svého lékaře. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lorista
Jestliže náhodou vynecháte dávku, prostě užijte další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky k používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lorista nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte na
svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže
při polykáním nebo dýchání).
Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než
5/8
1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.
Nežádoucí účinky léku jsou klasifikovány následovně:
Velmi časté: postihující více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihující 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté: postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů
Vzácné: postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: postihující méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit
U losartanu byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté:
závrať,
vertigo,
nízký krevní tlak,
slabost,
únava,
příliš málo cukru v krvi (hypoglykémie),
příliš mnoho draslíku v krvi (hyperkalémie),
změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin,
snížený počet červených krvinek (anémie),
zvýšení hladiny močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru u pacientů se srdečním selháním.
Méně časté:
ospalost,
bolest hlavy,
poruchy spánku,
pocit bušení srdce (palpitace),
těžká bolest na hrudi (angina pectoris),
nízký krevní tlak (zvláště po nadměrné ztrátě vody z těla v cévách, např. u pacientů s těžkým
srdečním selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik),
na dávce závislé ortostatické účinky, jako je pokles krevního tlaku vyskytující se při napřímení
z lehu nebo sedu,
krátký dech (dušnost),
bolest břicha,
zácpa,
slabost,
únava,
průjem,
pocit nevolnosti,
zvracení,
kopřivka (urtikarie),
svědění (pruritus),
vyrážka,
ohraničený otok (edém),
kašel.
Vzácné:
přecitlivělost,
angioedém,
zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schönleinovy purpury),
necitlivost nebo pocit mravenčení (parestézie),
mdloby (synkopa),
6/8
velmi rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní),
mozková mrtvice,
zánět jater (hepatitida),
zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT) v krvi, obvykle po ukončení léčby vymizí.
Není známo:
snížení počtu trombocytů,
migréna,
abnormality jaterních funkcí,
bolesti ve svalech a kloubech,
chřipkovité projevy,
bolest zad a infekce močových cest,
zvýšená citlivost na slunce (fotosenzitivita),
nevysvětlená bolest svalů s tmavou močí (barvy čaje) (rabdomyolýza),
impotence,
zánět slinivky (pankreatitida),
nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie),
deprese,
celkový pocit nevolnosti,
zvonění, hučení, vrčení nebo praskání v uších (tinitus).
Nežádoucí účinky u dětí jsou stejné, jako byly pozorovány u dospělých.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK LORISTA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Lorista nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lorista obsahuje
- Léčivou látkou je losartanum kalicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 12,5 mg, 25 mg, 50
mg nebo 100 mg losartanum kalicum, což odpovídá 11,4 mg, 22,9 mg, 45,8 mg a 91,5 mg
losartanu (podle uvedeného pořadí).
- Pomocné látky přípravku Lorista 12,5 mg/25 mg jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný
škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
cellaktosa (směs monohydrátu laktosy s práškovanou/mikrokrystalickou cellulosou) v jádru
tablety a hypromelosa, mastek, propylenglykol, oxid titaničitý (E171) a barvivo chinolinová
žluť (E104) ve filmovém potahu.
- Pomocné látky přípravku Lorista 50 mg/100 mg jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný
7/8
škrob, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
cellaktosa (směs monohydrátu laktosy s práškovanou/mikrokrystalickou cellulosou) v jádru
tablety a hypromelosa, mastek, propylenglykol a oxid titaničitý (E171) ve filmovém potahu.
Jak přípravek Lorista vypadá a co obsahuje toto balení
Lorista 12,5: oválná, vypouklá, žlutá potahovaná tableta.
Lorista 25: oválná, vypouklá, žlutá potahovaná tableta, na jedné straně s půlící rýhou. Tabletu lze dělit
na dvě stejné poloviny.
Lorista 50: kulatá, vypouklá, bílá potahovaná tableta, s půlící rýhou na jedné straně se zkosenými
hranami. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Lorista 100: oválná, vypouklá, bílá potahovaná tableta.
Lorista 12,5/25/50/100
PVC/PVDC blistr průhledné fólie s obalovou hliníkovou fólií, krabička.
Velikost balení:
Lorista 12,5: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
Lorista 25: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
Lorista 50: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
Lorista 100: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.
Lorista 50
Lahvička polyethylen (HDPE) s uzávěrem z polypropylenu. Polyethylenový desikátor naplněný
silikagelem.
Velikost balení: 250 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, D-27472 Cuxhaven, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Název členského státu Název léčivého přípravku
CZ Lorista
AT Losartan Krka
BE Losartan Krka
BG Lorista
CY Losartan Krka
DE Losartan-Kalium TAD
DK Losartankalium Krka
EE Lorista
EL Losartan Krka
ES Lavestra
FI Losartan Krka
8/8
FR Losartan Krka
HU Lavestra
IE Lozitar
IT Lorista
LT Lorista
LV Lorista
NO Losartan Krka
PT Losartan Krka
RO Lorista
SE Losartan Krka
UK Losartan Potassium
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.10.2012

Recenze

Recenze produktu LORISTA 50 84X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORISTA 50 84X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám