Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 30X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16045

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 30X10MG Tablety

1

sp. zn. sukls15026/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg tablety (Loratadinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Loratadin-ratiopharm 10 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loratadin-ratiopharm 10 mg užívat 3. Jak se Loratadin-ratiopharm 10 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Loratadin-ratiopharm 10 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg a k čemu se používá Loratadin, léčivá látka Loratadin-ratiopharm 10 mg, je látka zabraňující působení histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost. Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky, jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži. Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg užívat Neužívejte Loratadin-ratiopharm 10 mg: - jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím Loratadinu-ratiopharm 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. - jestliže trpíte vážnou jaterní poruchou, lékař Vám upraví dávkování. Loratadin-ratiopharm 10 mg ovlivňuje výsledky kožních testů a proto je třeba 2 dny před jejich provedením užívání přípravku přerušit. Další léčivé přípravky a Loratadin-ratiopharm 10 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možné vzájemné působení se může objevit v případě léků s

2

obsahem všech známých inhibitorů CYP3A4 nebo CYP2D6 a může vést ke zvýšení hladin loratadinu, což může způsobit zvýšený výskyt nežádoucích účinků. Užívání Loratadinu-ratiopharm 10 mg s jídlem, pitím a alkoholem: Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle. Loratadin nezvyšuje účinek alkoholu. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V těhotenství je lépe se vyhnout užívání Loratadinu-ratiopharm 10 mg. Loratadin-ratiopharm 10 mg by během kojení neměl být užíván. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Pacienti užívající loratadin mohou ve velmi vzácných případech pociťovat ospalost, která by mohla ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající starší než 12 let užívají 1x denně 1 tabletu. Děti od 2 do 12 let s hmotností vyšší než 30 kg: užívají 1x denně 1 tabletu. Loratadin-ratiopharm 10 mg není určen pro děti mladší než 2 roky nebo s hmotností nižší než 30 kg. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování. Jestliže máte pocit, že účinek Loratadinu-ratiopharm 10 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více tablet Loratadinu-ratiopharm 10 mg, než jste měl(a): Při předávkování nebo náhodném požití tablet se poraďte s lékařem. Po předávkování byla hlášena ospalost, zrychlená srdeční činnost, bolesti hlavy. Jestliže jste zapomněl(a) užít Loratadin-ratiopharm 10 mg: Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Loratadin-ratiopharm 10 mg: Přípravek může být nutné užívat dlouhodobě. Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, příznaky onemocnění by se mohly zhoršit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky. Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

3

K častým nežádoucím účinkům Loratadinu-ratiopharm 10 mg patří bolest hlavy, nervozita, únava, ospalost, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Velmi vzácně se mohou vyskytnout závratě, křeče, zrychlenýtlukot srdce a bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce jater, vypadávání vlasů, anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, svědění). Jestliže se u vás projeví reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, dušnost, včetně otoku obličeje a hrtanu), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 5. Jak LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co Loratadin-ratiopharm 10 mg obsahuje

- Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě - Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob,

magnesium-stearát.

Jak Loratadin-ratiopharm 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

PVC/Al blistr, krabička. Vzhled: bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zakřivenou půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Německo Výrobce: Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.2.2015


Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 16045
Kód EAN: 4030096726306
Kód SÚKL: 34381
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži. Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.

Recenze

Recenze produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám