Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16042

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 16042
Kód EAN: 4030096844642
Kód SÚKL: 40700
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Loratadin-ratiopharm 10 mg se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži. Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.

Příbalový leták

sp.zn.sukls218787/2015 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: Informace pro uživatele 

 

LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg 
tablety  
(Loratadinum) 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Loratadin-ratiopharm 10 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loratadin-ratiopharm 10 mg užívat 

3. 

Jak se Loratadin-ratiopharm 10 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Loratadin-ratiopharm 10 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg a k čemu se používá 

 
Loratadin, léčivá látka Loratadinu-ratiopharm 10 mg, je látka zabraňující působení histaminu a tím 
rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek 
na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost.Loratadin-ratiopharm 10 mg se 
užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, 
svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky, jako je svědění, zarudnutí a 
vyrážka na kůži. 
Loratadin-ratiopharm 10 mg mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let s hmotností vyšší než 
30 kg. 
Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a dospívající starší než 12 let. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg užívat 

 
Neužívejte Loratadin-ratiopharm 10 mg: 

jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím Loratadinu-ratiopharm 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže trpíte závažným jaterním poškozením, lékař Vám upraví dávkování. 

 
Loratadin-ratiopharm 10 mg ovlivňuje výsledky kožních testů, a proto je třeba 2 dny před jejich 
provedením užívání přípravku přerušit. 
 
Další léčivé přípravky a Loratadin-ratiopharm 10 mg 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Možné vzájemné působení se může objevit v případě léků s obsahem všech známých inhibitorů 
CYP3A4 nebo CYP2D6 a může vést ke zvýšení hladin loratadinu, což může způsobit zvýšený výskyt 
nežádoucích účinků. 
 
Užívání Loratadinu-ratiopharm 10 mg s jídlem, pitím a alkoholem: 
Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle. 
Loratadin nezvyšuje účinek alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V těhotenství je lépe se vyhnout užívání Loratadinu-ratiopharm 10 mg
 
Loratadin-ratiopharm 10 mg by během kojení neměl být užíván. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Pacienti užívající loratadin mohou ve velmi vzácných případech pociťovat ospalost, která by mohla 
ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
 
3. 

Jak se LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je:Dospělí a dospívající starší než 12 let užívají 1x denně 1 tabletu.  
 
Děti od 2 do 12 let s hmotností vyšší než 30 kg užívají 1x denně 1 tabletu. V této věkové kategorii se 
přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
Loratadin-ratiopharm 10 mg není určen pro děti mladší než 2 roky nebo s hmotností nižší než 30 kg. 
 
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování. 
 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet Loratadinu-ratiopharm 10 mg, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet se poraďte s lékařem. Po předávkování byla hlášena 
ospalost, zrychlená srdeční činnost, bolesti hlavy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Loratadinu-ratiopharm 10 mg: 
Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky. 
Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), 
časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné 

(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není 
známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
K častým nežádoucím účinkům Loratadinu-ratiopharm 10 mg patří bolest hlavy, nervozita, únava, 
ospalost, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Velmi vzácně se mohou vyskytnout závratě, křeče, 
zrychlený tlukot srdce a bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce 
jater, vypadávání vlasů, anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, 
svědění). 
Jestliže se u vás projeví reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, dušnost, včetně otoku obličeje a 
hrtanu), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 
 
5. 

Jak  LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné do:“ 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Loratadin-ratiopharm 10 mg obsahuje 
 
 

Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, 
magnesium-stearát. 

 
Jak Loratadin-ratiopharm 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 

PVC/Al blistr, krabička. 
Vzhled: bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zakřivenou půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit 
na stejné dávky. 

 

Velikost balení: 7, 10, 20 a 30 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  5.5.2016 
 

Recenze

Recenze produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORATADIN-RATIOPHARM 10 MG 20X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám