Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 101956
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125866
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Lomir SRO je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

1/5


sp.zn. sukls74315/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LOMIR SRO
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Isradipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1) Co je přípravek Lomir SRO a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lomir SRO užívat
3) Jak se přípravek Lomir SRO užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Lomir SRO uchovávat
6) Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LOMIR SRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lomir SRO je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Patří do skupiny léků
nazývaných blokátory kalciových kanálů. Tyto léky snižují krevní tlak tím, že uvolňují krevní cévy
a zvyšují dodávky krve a kyslíku do srdce, zatímco snižují jeho pracovní zátěž.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOMIR SRO UŽÍVAT
Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře. Tyto pokyny se mohou lišit od obecných
informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Lomir SRO:
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)), na léčivou látku isradipin nebo kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na jiný blokátor kalciových kanálů.
jestliže trpíte silnými bolestmi na hrudi (angina pectoris) nebo při šoku způsobeném těžkou
poruchu srdeční funkce (kardiogenní šok).
jestliže jste prodělal(a) srdeční infarkt.
jestliže kojíte (viz podrobnosti níže).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lomir SRO je zapotřebí
jestliže máte závažné srdeční onemocnění
jestliže máte zdravotní problémy s ledvinami nebo játry.
jestliže jste nebo si myslíte, že můžete být těhotná (viz podrobnosti níže).
Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat přípravek
Lomir SRO. Může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
2/5


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Je zejména důležité, aby byl Váš lékař informován o tom, že užíváte následující léky:
jakékoli jiné léky na onemocnění srdce
léky, které jsou užívány při epilepsii (antikonvulziva jako je fenytoin, fenobarbital)
léky k léčbě žaludečních vředů (jako je cimetidin)
antibiotika (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin)
léky na HIV/AIDS (antivirotika, jako je ritonavir)
perorálně (ústy) podávané léky na léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol)

Užívání přípravku Lomir SRO s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Lomir SRO nepijte grapefruitovou šťávu (džus). Může zvýšit množství
přípravku v krvi, což může být škodlivé.

Starší lidé (65 let a starší)
Jestliže je Vám více než 65 roků, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu.

Děti a dopívající
Zkušenosti s podáváním přípravku Lomir SRO dětem jsou omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir
SRO by neměl být podáván dětem.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Sdělte lékaři, že jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Zkušenost s podáváním přípravku Lomir SRO
těhotným ženám jsou omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir SRO by neměl být podáván
těhotným ženám, aniž by lékař rozhodl, že to tak musí být. Lékař Vás bude informovat o možných
rizicích, pokud je přípravek Lomir SRO užíván během těhotenství.

Kojení
Nekojte, pokud užíváte přípravek Lomir SRO. Pokud kojíte, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lomir SRO může vyvolat pocit závratí, příliš snížit Váš krevní tlak (hypotenze), způsobit
poruchy vidění a neostré vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neměl(a) byste řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.


3. JAK SE LOMIR SRO UŽÍVÁ
Vždy užívejte Lomir SRO přesně podle pokynů svého lékaře. Nikdy nepřekračujte doporučené
dávkování.

Jaké množství léku máte užívat
Lékař Vám řekne přesně, kolik tobolek přípravku Lomir SRO máte užívat. Na základě Vaší léčebné
odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí
Obvyklá dávka přípravku Lomir SRO je jedna 5mg tobolka jednou denně.

Kdy a jak užívat přípravek Lomir SRO
Tobolky byste měl(a) užívat každý den ve stejnou dobu, ráno a/nebo večer, a měl(a) byste je zapíjet
sklenicí vody. Tobolky se polykají celé, nesmí se kousat.

Jak dlouho se přípravek Lomir SRO užívá
3/5


Přípravek Lomir SRO se obvykle užívá dlouhodobě. Pamatujte si, že tento lék nevyléčí vysoký krevní
tlak, ale bude jej pomáhat držet pod kontrolou. Musíte proto pokračovat v jeho užívání tak, jak Vám
bylo naordinováno, abyste udržel(a) snížený krevní tlak. Pro kontrolu krevního tlaku je velmi důležité,
abyste žádnou dávku nevynechal(a). Užívání přípravku Lomir SRO nesmíte náhle přerušit.
Je důležité, aby Vám Váš lékař pravidelně kontroloval krevní tlak v průběhu léčby, a zejména při
zahájení léčby přípravkem Lomir SRO. Podle účinnosti přípravku Lomir SRO může Vám lékař
upravit dávkování podle výsledku léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lomir SRO
Lék si vezměte okamžitě, jakmile si na to vzpomenete, ale neberte ho, pokud je to méně než 4 hodiny
před další dávkou. V tomto případě již vyčkejte a vezměte si následující dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a)přípravku Lomir SRO více, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) více tobolek, než jste měl(a), informujte ihned lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovost v nemocnici. Předávkování obvykle vyžaduje pobyt v nemocnici,
protože krevní tlak může být abnormálně nízký.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lomir SRO nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého. Tyto jsou obvykle mírné až středně závažné.

Některé účinky mohou být závažné:
vyrážka, svědivá vyrážka na kůži, otoky v obličeji, otoky rtů, jazyka nebo jiných částí těla,
sípání nebo dýchací potíže (příznaky alergie)
náhlá svíravá bolest na hrudi, dušnost, ztížené dýchání v poloze vleže, otoky chodidel nebo
nohou, nepravidelný srdeční rytmus (příznaky onemocnění srdce)
samovolné krvácení nebo modřiny (příznaky snížení počtu krevních destiček)
horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústní dutině z důvodů infekce (příznaky snížení počtu
bílých krvinek)
závratě, lehká bolest hlavy (příznaky nízkého krevního tlaku)
nízký počet červených krvinek (anemie)
zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, světle zbarvená moč (příznaky
jaterních potíží)
deprese

Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir SRO slabost nebo ochrnutí končetin nebo
obličeje, potíže s mluvením, náhlou ztrátu vědomí (příznaky potíží nervového systému, mrtvice).
Jestliže zaznamenáte jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, oznamte to IHNED svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u více než 1 z 10 pacientů
návaly
bolesti hlavy
otoky (zduření způsobené akumulací tekutiny zejména kolem kloubů, chodidel nebo dolních
končetin)
Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit 1 až 10 pacientů ze 100
bušení srdce (pocit rychlé akce srdeční), zrychlená srdeční frekvence
závratě
únava
4/5


zažívací potíže
časté a vydatné močení
Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 pacientů z 1000
váhový přírůstek

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 pacienta z 10 000
nevolnost, zvracení
ztráta chuti k jídlu
snížená citlivost kůže
brnění nebo snížená citlivost
deprese, úzkost, nervozita
ospalost
poruchy zraku, rozmazané vidění
kašel
krvácení, citlivé nebo zvětšené dásně (příznaky zánětu dásní)
bolest v zádech, svalové křeče, bolesti kloubů, bolesti nohou
neschopnost dosáhnout a udržet erekci
zvětšení prsou u mužů
pocit celkové indispozice, slabost

Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir SRO bolest na hrudi, nespavost, sucho
v ústech, zácpu, průjem, nedostatek energie a mdloby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LOMIR SRO UCHOVÁVAT
Přípravek Lomir SRO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lomir SRO obsahuje
Léčivou látkou je isradipinum. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 5 mg
isradipinu.
Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, hypromelosa, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, cetyl-palmitát,
Tobolka: želatina, žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171).
Potisk: šelak, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Lomir SRO vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žluté, želatinové tobolky, červeně označené na spodní části LOMIR SRO/5 mg, na vrchní části
5/5


znakem firmy, obsahující světle žlutý prášek.

Velikost balení: 30 (100) tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto přípravku, kontaktujte, prosím, Vašeho lékaře nebo
lékárníka.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2013

Recenze

Recenze produktu LOMIR SRO 100X5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOMIR SRO 100X5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze