Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LOMIR SRO 100X5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101956

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 101956
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125866
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Lomir SRO je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

 

1/5 

  

 

sp.zn.sukls55872/2013 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LOMIR SRO 

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním 

Isradipinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

 

 
V příbalové informaci naleznete: 
 

1)  Co je přípravek Lomir

 

SRO a k čemu se používá 

2)  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lomir SRO užívat  
3)  Jak se přípravek Lomir

 

SRO užívá  

4)  Možné nežádoucí účinky 
5)  Jak přípravek Lomir SRO uchovávat 
6)  Obsah balení a další informace 

 

 
1.   CO JE PŘÍPRAVEK LOMIR SRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek Lomir SRO je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Patří do skupiny léků 
nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Tyto léky snižují krevní tlak tím, že uvolňují krevní cévy 
a zvyšují dodávky krve a kyslíku do srdce, zatímco snižují jeho pracovní zátěž.   
 
2.   ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOMIR

 

SRO UŽÍVAT 

Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře. Tyto pokyny se mohou lišit od obecných 
informací uvedených v této příbalové informaci. 
 
Neužívejte přípravek Lomir

 

 SRO: 

  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)), na léčivou látku isradipin nebo kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).   

  jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na jiný blokátor kalciových kanálů. 

  jestliže trpíte silnými bolestmi na hrudi (angina pectoris) nebo závažnou srdeční poruchou 

(šok způsobený těžkou poruchu srdeční funkce, tzv.kardiogenní šok).  

  jestliže jste prodělal(a) srdeční infarkt. 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lomir SRO je zapotřebí 

  jestliže máte závažné srdeční onemocnění 

  jestliže máte zdravotní problémy s ledvinami nebo játry

 

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat přípravek 
Lomir SRO. Může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu.  
 

 

2/5 

  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Lomir SRO 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Je zejména důležité, aby byl Váš lékař informován o tom, že užíváte následující léky: 

 

jakékoli jiné léky na onemocnění srdce 

 

léky, které jsou užívány při epilepsii (antikonvulziva jako je fenytoin, fenobarbital) 

 

léky k léčbě žaludečních vředů (jako je cimetidin) 

  antibiotika (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin) 

 

léky na HIV/AIDS (antivirotika, jako je ritonavir) 

 

perorálně (ústy) podávané léky na léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) 

 
Přípravek Lomir SRO s jídlem a pitím 
Během léčby přípravkem Lomir SRO nepijte grapefruitovou šťávu (džus). Může zvýšit množství 
přípravku v krvi, což může být škodlivé. 
 
Starší lidé (65 let a starší) 
Jestliže je Vám více než 65 roků, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu. 
 
Děti a dospívající 
Zkušenosti s podáváním přípravku Lomir SRO dětem jsou omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir 
SRO by neměl být podáván dětem.  
 
Těhotenství 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Sdělte lékaři, že jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět dříve, než 
začněte tento přípravek užívat. Zkušenost s podáváním přípravku Lomir SRO těhotným ženám jsou 
omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir SRO by neměl být podáván těhotným ženám, aniž by 
lékař rozhodl, že to tak musí být. Lékař Vás bude informovat o možných rizicích, pokud je přípravek 
Lomir SRO užíván během těhotenství. 
 
Kojení 
Nekojte, 
pokud užíváte přípravek Lomir SRO. Pokud kojíte, poraďte se s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Lomir SRO může vyvolat pocit závratí, příliš snížit Váš krevní tlak (hypotenze), způsobit 
poruchy vidění a neostré vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neměl(a) byste řídit dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje. 
 
 
3.   JAK SE LOMIR SRO UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Nikdy nepřekračujte doporučené 
dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jaké množství léku máte užívat 
Lékař Vám řekne přesně, kolik tobolek přípravku Lomir SRO máte užívat. Na základě Vaší léčebné 
odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.  
 
Dospělí 
Obvyklá dávka přípravku Lomir SRO je jedna 5mg tobolka jednou denně. 
 
Kdy a jak užívat přípravek Lomir SRO 
Tobolky byste měl(a) užívat každý den ve stejnou dobu, ráno a/nebo večer, a měl(a) byste je zapíjet 
sklenicí vody. Tobolky se polykají celé, nesmí se kousat. 
 

 

3/5 

  

 

Jak dlouho se přípravek Lomir SRO užívá 
Přípravek Lomir SRO se obvykle užívá dlouhodobě. Pamatujte si, že tento lék nevyléčí vysoký krevní 
tlak, ale bude jej pomáhat držet pod kontrolou. Musíte proto pokračovat v jeho užívání tak, jak Vám 
bylo naordinováno, abyste udržel(a) snížený krevní tlak. Pro kontrolu krevního tlaku je velmi důležité, 
abyste žádnou dávku nevynechal(a). Užívání přípravku Lomir SRO nesmíte náhle přerušit.  
Je důležité, aby Vám Váš lékař pravidelně kontroloval krevní tlak v průběhu léčby, a zejména při 
zahájení léčby přípravkem Lomir SRO. Podle účinnosti přípravku Lomir SRO může Vám lékař 
upravit dávkování podle výsledku léčby.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lomir SRO, než jste měl(a) 
Pokud jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), informujte ihned lékaře nebo vyhledejte 
nejbližší pohotovost v nemocnici. Předávkování obvykle vyžaduje pobyt v nemocnici, protože krevní 
tlak může být abnormálně nízký. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít  přípravek Lomir SRO 
Lék si vezměte okamžitě, jakmile si na to vzpomenete, ale neberte ho, pokud je to méně než 4 hodiny 
před další dávkou. V tomto případě již vyčkejte a vezměte si následující dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
4.   MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit 
u každého. Tyto jsou obvykle mírné až středně závažné. 
 
Některé účinky mohou být závažné: 

 

vyrážka, svědivá vyrážka na kůži, otoky v obličeji, otoky rtů, jazyka nebo jiných částí těla, 
sípání nebo dýchací potíže (příznaky alergie) 

 

náhlá svíravá bolest na hrudi, dušnost, ztížené dýchání v poloze vleže, otoky chodidel nebo 
nohou, nepravidelný srdeční rytmus (příznaky onemocnění srdce) 

 

samovolné krvácení nebo modřiny (příznaky snížení počtu krevních destiček) 

 

horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústní dutině z důvodů infekce (příznaky snížení počtu 
bílých krvinek) 

 

závratě, lehká bolest hlavy (příznaky nízkého krevního tlaku) 

 

nízký počet červených krvinek (anemie) 

 

zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, světle zbarvená moč (příznaky 
jaterních potíží) 

  deprese, poruchy vidění, neostré vidění 

 

Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir SRO slabost nebo ochrnutí končetin nebo 
obličeje, potíže s mluvením, náhlou ztrátu vědomí (příznaky potíží nervového systému, mrtvice). 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, oznamte to IHNED svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u více než 1 z 10 pacientů  

  návaly 

  bolesti hlavy 

  otoky (zduření způsobené akumulací tekutiny zejména kolem kloubů, chodidel nebo dolních 

končetin) 
 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků v závažné míře, sdělte to 
svému lékaři. 

 

Některé nežádoucí účinky jsou časté 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit 1 až 10 pacientů ze 100 

  bušení srdce (pocit rychlé akce srdeční), zrychlená srdeční frekvence 

 

4/5 

  

 

  závratě 

 

únava 

 

zažívací potíže 

 

časté a vydatné močení 
 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků v závažné míře, sdělte to 
svému lékaři. 

 
Některé nežádoucí účinky jsou méně časté 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 pacientů z 1000 

 

váhový přírůstek 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků v závažné míře, sdělte to 
svému lékaři. 

 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 pacienta z 10 000 

 

nevolnost, zvracení 

 

ztráta chuti k jídlu 

 

snížená citlivost kůže 

  brnění nebo snížená citlivost 

  deprese, úzkost, nervozita 

  ospalost 

 

poruchy zraku, rozmazané vidění 

 

kašel 

 

krvácení, citlivé nebo zvětšené dásně (příznaky zánětu dásní) 

  bolest v zádech, svalové křeče, bolesti kloubů, bolesti nohou 

 

neschopnost dosáhnout a udržet erekci 

 

zvětšení prsou u mužů 

 

pocit celkové indispozice, slabost 

 
Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir SRO bolest na hrudi, nespavost, sucho 
v ústech, zácpu, průjem, nedostatek energie a mdloby. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
 
5.   JAK PŘÍPRAVEK LOMIR SRO UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C.    
 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Lomir SRO obsahuje 
Léčivou látkou je isradipinum. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 5 mg 
isradipinu. 
Pomocnými  látkami  jsou:  Mikrokrystalická  celulosa,  magnesium-stearát,  hypromelosa,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, cetyl-palmitát 
Tobolka: želatina, žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171). 

 

5/5 

  

 

Potisk: šelak, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) 
 
Jak přípravek Lomir SRO vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle žluté, želatinové tobolky, červeně označené na spodní části LOMIR SRO/5 mg, na vrchní části 
znakem firmy, obsahující světle žlutý prášek. 
 
Velikost balení: 30 (100) tvrdých tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto přípravku, kontaktujte, prosím, Vašeho lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  2.4.2013 

 

Recenze

Recenze produktu LOMIR SRO 100X5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOMIR SRO 100X5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám