Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25150
Kód EAN: 8594050584433
Kód SÚKL: 16437
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Lomir je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

1/5


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls100603/2011 a příloha ke
sp.zn.sukls159872/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LOMIR
tableta
Isradipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1) Co je přípravek Lomir a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lomir užívat
3) Jak se přípravek Lomir užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Lomir uchovávat
6) Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LOMIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lomir je užíván k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Patří do skupiny léků
nazývaných blokátory kalciových kanálů. Tyto léky snižují krevní tlak tím, že uvolňují krevní cévy
a zvyšují dodávky krve a kyslíku do srdce, zatímco snižují jeho pracovní zátěž.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOMIR UŽÍVAT
Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře. Tyto pokyny se mohou lišit od obecných
informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Lomir:
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)), na léčivou látku isradipin nebo kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na jiný blokátor kalciových kanálů.
jestliže trpíte silnými bolestmi na hrudi (angina pectoris) nebo při šoku způsobeném těžkou
poruchu srdeční funkce (kardiogenní šok).
jestliže jste prodělal(a) srdeční infarkt.
jestliže kojíte (viz podrobnosti níže).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lomir je zapotřebí
jestliže máte závažné srdeční onemocnění
jestliže máte zdravotní problémy s ledvinami nebo játry.
jestliže jste nebo si myslíte, že můžete být těhotná (viz podrobnosti níže).
Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to lékaři dříve, než začnete užívat přípravek
Lomir. Může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu.
2/5Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Je zejména důležité, aby byl Váš lékař informován o tom, že užíváte následující léky:
jakékoli jiné léky na onemocnění srdce
léky, které jsou užívány při epilepsii (antikonvulziva jako je fenytoin, fenobarbital)
léky k léčbě žaludečních vředů (jako je cimetidin)
antibiotika (jako je rifampicin, erytromycin, klaritromycin)
léky na HIV/AIDS (antivirotika, jako je ritonavir)
perorálně (ústy) podávané léky na léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol)

Užívání přípravku Lomir s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Lomir nepijte grapefruitovou šťávu (džus). Může zvýšit množství přípravku
v krvi, což může být škodlivé.

Starší lidé (65 let a starší)
Jestliže je Vám více než 65 roků, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu.

Děti a dospívající
Zkušenosti s podáváním přípravku Lomir dětem jsou omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir by
neměl být podáván dětem.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Sdělte lékaři, že jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Zkušenost s podáváním přípravku Lomir
těhotným ženám jsou omezené. Je pravidlem, že přípravek Lomir by neměl být podáván těhotným
ženám, aniž by lékař rozhodl, že to tak musí být. Lékař Vás bude informovat o možných rizicích,
pokud je přípravek Lomir užíván během těhotenství.

Kojení
Nekojte, pokud užíváte přípravek Lomir. Pokud kojíte, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lomir může vyvolat pocit závratí, příliš snížit Váš krevní tlak (hypotenze), způsobit
poruchy vidění a neostré vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neměl(a) byste řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lomir
Tablety přípravku Lomir obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se s Vaším lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LOMIR UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Lomir přesně podle pokynů svého lékaře. Nikdy nepřekračujte doporučenou
dávku.

Jaké množství přípravku Lomir máte užívat
Lékař Vám řekne přesně, kolik tablet přípravku Lomir máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi
může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí
Obvyklá dávka přípravku Lomir je jedna tableta (2,5mg) dvakrát denně.
Váš lékař může rozhodnout, že je pro Vás vhodná zahajovací dávka polovina tablety (1,25 mg)
dvakrát denně, zejména pokud jste starší 65 let nebo máte potíže s játry nebo ledvinami.
3/5Kdy a jak užívat přípravek Lomir
Tablety byste měl(a) užívat každý den ve stejnou dobu, ráno a/nebo večer, a měl(a) byste je zapíjet
sklenicí vody.

Jak dlouho se přípravek Lomir užívá
Přípravek Lomir se obvykle užívá dlouhodobě. Pamatujte si, že tento lék nevyléčí vysoký krevní tlak,
ale bude jej pomáhat držet pod kontrolou. Musíte proto pokračovat v jeho užívání tak, jak Vám bylo
naordinováno, abyste udržel(a) snížený krevní tlak. Pro kontrolu krevního tlaku je velmi důležité,
abyste žádnou dávku nevynechal(a). Užívání přípravku Lomir nesmíte náhle přerušit.
Je důležité, aby Vám Váš lékař pravidelně kontroloval krevní tlak v průběhu léčby, a zejména při
zahájení léčby přípravkem Lomir. Podle účinnosti přípravku Lomir může Vám lékař upravit
dávkování podle výsledku léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lomir
Lék si vezměte okamžitě, jakmile si na to vzpomenete, ale neberte ho, pokud je to méně než 4 hodiny
před další dávkou. V tomto případě již vyčkejte a vezměte si následující dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) Lomiru více, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), informujte ihned lékaře nebo vyhledejte
nejbližší pohotovost v nemocnici. Předávkování obvykle vyžaduje pobyt v nemocnici, protože krevní
tlak může být abnormálně nízký.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lomir nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.Tyto jsou obvykle mírné až středně závažné.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:
vyrážka, svědivá vyrážka na kůži, otoky v obličeji, otoky rtů, jazyka nebo jiných částí těla,
sípání nebo dýchací potíže (příznaky alergie)
náhlá svíravá bolest na hrudi, dušnost, ztížené dýchání v poloze vleže, otoky chodidel nebo
nohou, nepravidelný srdeční rytmus (příznaky onemocnění srdce)
samovolné krvácení nebo modřiny (příznaky snížení počtu krevních destiček)
závratě, lehká bolest hlavy (příznaky nízkého krevního tlaku)
horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústní dutině z důvodů infekce (příznaky snížení počtu
bílých krvinek)
nízký počet červených krvinek (anemie)
zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, světle zbarvená moč (příznaky
jaterních potíží)
deprese
Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir slabost nebo ochrnutí končetin nebo
obličeje, potíže s mluvením, náhlou ztrátu vědomí (příznaky potíží nervového systému, mrtvice).
Jestliže zaznamenáte jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, oznamte to IHNED svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u více než 1 z 10 pacientů
návaly
bolesti hlavy
otoky (zduření způsobené akumulací tekutiny zejména kolem kloubů, chodidel nebo dolních
končetin)

Některé nežádoucí účinky jsou časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 pacientů ze 100
4/5


bušení srdce (pocit rychlé akce srdeční)
závratě
únava
zažívací potíže
časté a vydatné močení
Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři.


Některé nežádoucí účinky jsou méně časté
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 pacientů z 1000
váhový přírůstek
Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři.


Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u méně než 1 pacienta z 10 000
nevolnost, zvracení
ztráta chuti k jídlu
snížená citlivost kůže
brnění nebo snížená citlivost
úzkost, nervozita
ospalost
poruchy zraku, rozmazané vidění
kašel
krvácení, citlivé nebo zvětšené dásně (příznaky zánětu dásní)
bolest v zádech, svalové křeče, bolesti kloubů, bolesti nohou
neschopnost dosáhnout a udržet erekci
zvětšení prsou u mužů
pocit celkové indispozice, slabost

Někteří pacienti pociťovali během léčby přípravkem Lomir bolest na hrudi, nespavost, sucho v ústech,
zácpu, průjem, nedostatek energie a mdloby.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LOMIR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Nevyjímejte tablety z obalu dříve než těsně před užitím.
Přípravek Lomir nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lomir obsahuje
Léčivou látkou Lomiru je isradipinum. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg isradipinu.
5/5


Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon a
natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Lomir vypadá a co obsahuje toto balení
Žluté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou, na jedné straně označené HL, na druhé
SANDOZ.

Velikost balení: 28 (30) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto přípravku, kontaktujte, prosím, Vašeho lékaře nebo
lékárníka.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.11.2012

Recenze

Recenze produktu LOMIR 28X2.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOMIR 28X2.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze