Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

LOMAC 28X20MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24594

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Kód výrobku: 24594
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16004
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Lomac se užívá při onemocněních spojených s nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny, např. při nezhoubných vředech žaludku a dvanáctníku, při gastroesofageálním refluxním onemocnění (zpětné vyvrhování žaludeční kyseliny do jícnu popřípadě až do úst) nebo při nádoru slinivky břišní, který vyvolává tvorbu dvanáctníkových vředů (Zollingerův - Ellisonův syndrom). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Příbalový leták

 

 

1/8 

sp.zn. sukls95489/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Lomac 

enterosolventní tvrdé tobolky 

omeprazolum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Lomac a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomac užívat 
3.  Jak se Lomac užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Lomac uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

1. Co je Lomac a k čemu se používá 

Lomac obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory 
protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří v žaludku.  
  
Lomac se používá k léčbě následujících stavů:  
U dospělých:  

  Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu a vyvolává bolest, zánět a 

pálení žáhy.  

  Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).  

  Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto onemocnění, lékař 

Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.  

  Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ (NSAID). 

Lomac lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAID.  

  Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (syndrom Zollinger-Ellisonův).  

  
U dětí:  

Děti od 1 roku a s hmotností  10 kg  

  Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu a vyvolává bolest, zánět a 

pálení žáhy.  
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení 
(zvracení) a pomalé přibývání na váze.  

  

Děti od 4 roků a dospívající  

  Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto infekci, 

lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 

 

2/8 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomac užívat 

Neužívejte přípravek Lomac:  
-  Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6).  

-  Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, 

rabeprazol, esomeprazol).  

-  Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).  
 
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Lomac.  

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lomac se poraďte se svým lékařem: 

  pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Lomac 

a snižuje množství žaludeční kyseliny.  

  pokud máte jít na speciální vyšetření krve ( chromogranin A). 

 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve 
svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Lomac bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné 
další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Lomac může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud máte následující 
obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu užívání tohoto přípravku:  
-  jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním.  
-  máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.  
-  začal/a jste zvracet potravu nebo krev.  
-  máte černou stolici (stolici s příměsí krve).  
-  máte silný nebo přetrvávající průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým 

zvýšením rizika infekčního průjmu.  

-  máte závažné problémy s játry.  
  
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Lomac, po dobu delší než 1 rok, můžete mít 
mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, 
zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy). 
 
Jestliže užíváte Lomac dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat. 
Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli novém nebo zvláštním příznaku a okolnostech při každé návštěvě 
lékaře.  
 
Užívání tohoto přípravku může ovlivnit vyšetření neuroendokrinních nádorů. Před vyšetřením informujte 
svého lékaře o všech lécích, které užíváte. Aby se předešlo tomuto ovlivnění, měla by být léčba 
omeprazolem dočasně přerušena 5 dní před tímto vyšetřením. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lomac  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Lomac může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou 
ovlivnit účinek přípravku Lomac.  
  
Neužívejte Lomac, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).  
  
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:  
-  ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).  

 

 

3/8 

-  digoxin (k léčbě problémů se srdcem).  
-  diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).  
-  fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat nebo 

přestanete užívat Lomac.  

-  warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude sledovat, když začnete 

užívat nebo přestanete užívat Lomac.  

-  rifampicin (k léčbě tuberkulózy).  
-  atazanavir (k léčbě infekce HIV).  
-  tacrolimus (v případech transplantace orgánů).  
-  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).  
-  cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace; tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů 

při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).  

-  saquinavir (k léčbě infekce HIV).  
-  klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů).  
-  metotrexát (vysokodávková chemoterapie k léčbě rakoviny) – jestliže používáte vysoké dávky metotrexátu, 

Váš lékař může dočasně přerušit užívání přípravku Lomac. 

  
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně Lomac k léčbě vředů 
způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, 
které užíváte.  

Přípravek Lomac s jídlem a pitím 
Lomac můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

Těhotenství a kojení 
Předtím než začnete užívat Lomac, informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Lékař 
rozhodne, zda můžete v této době užívat Lomac.  
Lékař rozhodne, zda můžete užívat Lomac v průběhu kojení.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lomac nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje. Mohou se objevit 
některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit 
a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Lomac obsahuje sacharózu, azobarviva a parabeny  
 

 

Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento přípravek užívat.  
Tento přípravek obsahuje azobarviva. Může způsobit alergickou reakci včetně záchvatu průduškového astmatu. 
Alergická reakce je častější u pacientů se známou přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou.  
Přípravek obsahuje parabeny, které mohou způsobit alergickou reakci (pravděpodobně zpožděnou). 

3. Jak se Lomac užívá 

Vždy užívejte Lomac přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek budete užívat a jak dlouho. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 
Doporučené dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí: 
Tento přípravek o síle 20 mg není určen k léčbě některých stavů zmíněných níže. V těchto případech je třeba 
použít omeprazol o síle 10 mg. 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyseliny ze žaludku 
zpět do jícnu): 

 

 

4/8 

  pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku 

Lomac) jednou denně po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 
40 mg (dvě tobolky přípravku Lomac) po dobu dalších 8 týdnů. 

  pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 

  pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

  obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed 

nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

  pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg (dvě tobolky přípravku Lomac) jednou denně po 

dobu 4 týdnů. 

 
Léčba žaludečních vředů

  obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke 

zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

  pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg (dvě tobolky přípravku Lomac) jednou denně po 

dobu 8 týdnů. 

 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

  obvyklá dávka je 10 mg (použijte lék od jiného výrobce) nebo 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) 

jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg (dvě tobolky přípravku Lomac) jednou denně. 

 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky):  

  obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.  
 
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAID:  

  obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) jednou denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:  

  obvyklá dávka je 20 mg (jedna tobolka přípravku Lomac) dvakrát denně po dobu 1 týdne.  

  lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.  
 
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollingerův-Ellisonův 
syndrom)
:  

  obvyklá dávka je 60 mg denně (3 tobolky přípravku Lomac).  

  lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.  
 
Děti: 
Tento přípravek o síle 20 mg není určen k léčbě některých stavů zmíněných níže. V těchto případech je třeba 
použít omeprazol o síle 10 mg. 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

  děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat Lomac. Dávka pro děti se určí na 

základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

  děti starší než 4 roky mohou užívat Lomac. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař 

rozhodne o správné dávce. 

  lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 
 
Způsob užívání tohoto přípravku 

  Doporučuje se užívat tobolky ráno.  

  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.  

 

 

5/8 

  Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky 

obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí 
žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.  

 
Co dělat v případě, že máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek. 

  Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 

o

  tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky 

do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. 
jablečná, pomerančová nebo ananasová) nebo jablečnou šťávou. 

o

  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 30 

minut. 

o

  abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé 

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lomac, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lomac než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lomac 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokus se však již blíží čas další 
dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lomac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
  
Pokud se objeví některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků,  
přestaňte Lomac užívat a ihned kontaktujte lékaře
:  

  náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická 

reakce).  

  zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, 

úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ nebo „toxickou epidermální 
nekrolýzu“.  

  žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.  
 
Další nežádoucí účinky zahrnují:  
  
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

- Bolest hlavy.  
- Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.  
- Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.  
- Nezhoubné polypy žaludku. 

  
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

- Otoky chodidel a kotníků.  
- Poruchy spánku (nespavost).  
- Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.  
- Pocit závratě (vertigo).  
- Změny krevních testů při kontrole funkce jater.  

 

 

6/8 

- Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.  
- Celková nepohoda a ztráta energie  
- Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Lomac po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně 
zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).  Sdělte svému lékaři, zda 
trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).   

 
Vzácné nežádoucí účinky
 (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

- Problémy s krví, např. Snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat 
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.  
- Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.  
- Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.  
- Neklid, zmatenost nebo deprese.  
- Poruchy chuti.  
- Problémy s viděním, např. neostré vidění.  
- Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).  
- Sucho v ústech.  
- Zánět dutiny ústní.  
- Plísňová infekce označovaná jako moučnivka a postihující hltan.  
- Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.  
- Ztráta vlasů (plešatost).  
- Kožní vyrážka po oslunění.  
- Bolesti kloubů nebo svalů.  
- Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).  
- Zvýšená potivost.  

  
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 

- Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).  
- Agresivita.  
- Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).  
- Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.  
- Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou 
a bolestí kloubů (Multiformní erytém, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).  
- Svalová slabost.  
- Zvětšení prsů u mužů.  
- Snížená hladina hořčíku v krvi.  

 
Neznámá frekvence nežádoucích účinků (z dostupných údajů nelze určit): 

- Pokud užíváte Lomac déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké 
hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi 
a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. 
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi. 
- vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů 

 
Lomac může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k imunodeficitu. Pokud máte 
infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu s příznaky místní infekce, např. 
bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno 
krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) 
lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  

 

 

7/8 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

5. Jak Lomac uchovávat 

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny tobolek (např. barvy apod.). 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co Lomac obsahuje 
Léčivou látkou je Omeprazolum 20 mg v 1 tobolce 
Pomocnými látkami jsou: lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, hyprolosa, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu 
sodného, kukuřičný škrob, mastek, sacharóza, zrněný cukr, hydroxypropylmethylcelulosa, metakrylátový 
kopolymer A, oxid titaničitý, polysorbát 80, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Tvrdá želatinová tobolka (velikost 2) 
Víčko: Brilantní modř (E133), azorubin (E122), tartrazin (E102), oxid titaničitý, methylparaben, propylparaben, 
čištěná voda, želatina. 
Tělo: sodná sůl erythrosinu (E127), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý, methylparaben, propylparaben, 
čištěná voda, želatina. 

Jak Lomac vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdá, želatinová tobolka s bílým potiskem LMC nad 20, vrchní část kaštanová, spodní část růžová, obsahující 
bílé až téměř bílé pelety. 
Lahvička s vysoušedlem uzavřená Al folií indikující první otevření a dětským bezpečnostním uzávěrem, 
krabička. 
 
Velikost balení: 28 a 56 tobolek.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla (UK) Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8TS, Velká Británie 

Výrobce 
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o., 
Sídlo společnosti: Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.) 

 

 

8/8 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   
3. 4. 2017

 

Recenze

Recenze produktu LOMAC 28X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOMAC 28X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám