Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

LOKREN 20 MG 98X20MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17666

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 17666
Kód EAN: 8595116520112
Kód SÚKL: 49910
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Lokren se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) mírné až středně těžké formy. U těžších forem je možno jej kombinovat s dalšími antihypertenzivy. Dále se užívá k dlouhodobé léčbě a předcházení záchvatům námahové anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu, vyvolaná zvýšenou námahou nebo stresem). Lokren mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

sp.zn. sukls96683/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Lokren 20 mg 

 

betaxololi hydrochloridum 

potahované tablety 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Lokren 20 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lokren 20 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Lokren 20 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lokren 20 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lokren 20 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  Lokren  20  mg  obsahuje  látku  ze  skupiny  betablokátorů,  která  snižuje  krevní  tlak, 
zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje nároky srdce na spotřebu kyslíku. 
 
Přípravek  Lokren  20  mg  se  užívá  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze)  mírné  až 
středně těžké formy. U těžších forem je možno jej kombinovat s dalšími antihypertenzivy. 
 
Dále  se  užívá  k dlouhodobé  léčbě  a  předcházení  záchvatům  námahové  anginy  pectoris  (bolest  na 
hrudi  vznikající  v  důsledku  nedostatečného  prokrvení  srdečního  svalu,  vyvolaná  zvýšenou 
námahou nebo stresem). 
 
Přípravek Lokren 20 mg je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lokren  20 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Lokren 20 mg
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  betaxolol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte některým z následujících onemocnění či poruch: 

těžké formy průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, 

těžké srdeční selhání, 

kardiogenní šok, 

poruchy  vedení  srdečního  vzruchu  (síňo-komorový  blok  II.  a  III.  stupně,  pokud  není 
zaveden kardiostimulátor), 

Prinzmetalova (variantní) angina pectoris, 

sinoatriální  dysfunkce  včetně  sinoatriální  blokády  (porucha  tvorby  a  vedení  srdečního 
vzruchu), 

výrazně pomalá tepová frekvence, 

těžké  formy  Raynaudova  syndromu  a  onemocnění  periferních  tepen  (poruchy 
prokrvení  končetin), 

neléčený nádor dřeně nadledvin, 

nízký krevní tlak, 

anafylaktická  reakce  v anamnéze  (stav  vznikající  v důsledku  přecitlivělosti  k některým 
cizorodým látkám), 

metabolická acidóza (porucha vnitřního prostředí organismu). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lokren 20 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže  jste  sportovci,  přípravek  Lokren  20  mg  obsahuje  léčivou  látku,  která  může  způsobit 
pozitivní výsledek testů používaných při antidopingových kontrolách, 

léčbu  přípravkem  Lokren  20  mg  nikdy  svévolně  nepřerušujte;  pokud  je  vysazení  nezbytné, 
kontaktujte svého lékaře, protože dávku je nutné postupně snižovat, 

pokud trpíte chronickou obstrukční plicní nemocí, doporučuje se před začátkem léčby funkční 
vyšetření plic; riziko nežádoucích reakcí je ovšem u přípravku Lokren 20 mg  nízké, 

u starších nemocných je vhodné zahájit léčbu menší dávkou, 

pokud plánujete operaci, informujte anesteziologa o tom, že užíváte přípravek Lokren 20  mg; u 
nemocných  se  závažnou  ischemickou  chorobou  srdeční  a  vysokým  krevním  tlakem  se, 
vzhledem  k  riziku  spojenému  s  náhlým  vysazením  betablokátorů,  nedoporučuje  léčbu 
přípravkem Lokren 20 mg přerušit, 

pokud trpíte hypertenzí, jejíž příčinou je onemocnění dřeně nadledvin (tzv. feochromocytom), 

opatrnost  je  nutná  při  léčbě  přípravkem  Lokren  20  mg  u  pacientů  s  cukrovkou  se  sklonem 
k hypoglykemii  (nízká  hladina  cukru  v  krvi);  pacienti  s  cukrovkou  by  měli  sledovat  hladinu 
krevního cukru v kratších intervalech, zejména na začátku léčby, 

bezpečnost a účinnost přípravku Lokren u dětí nebyla dosud stanovena, proto není jeho užití u 
dětí  doporučeno, 

před vyšetřením glaukomu  (zeleného zákalu - zvýšeného nitroočního tlaku) informujte svého 
oftalmologa, že  užíváte přípravek Lokren 20 mg, 

v případě nutnosti zahájení tzv. desenzibilizační léčby u alergiků by měl být přípravek  Lokren 
20 mg zaměněn za  lék proti vysokému krevnímu tlaku z jiné lékové skupiny než ze skupiny 
betablokátorů. 
 

Děti a dospívající 
Přípravek Lokren 20 mg není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lokren20 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky  přípravku  Lokren  20  mg  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat.  Váš  lékař  by  proto  měl  být  informován  o  všech  lécích,  které  v současné  době  užíváte 
nebo  které  začnete  užívat,  a  to  na  lékařský  předpis  i  bez  něj.  Než  začnete  současně  s užíváním 
přípravku  Lokren  20  mg  užívat  nějaký  volně  prodejný  lék,  poraďte  se  se  svým  ošetřujícím 
lékařem. 
 
Přípravek se nesmí užívat zároveň s floktafeninem a sultopridem. 
 
Nedoporučuje se užívat přípravek Lokren 20 mg s amiodaronem, digoxinem a verapamilem  (užívají 
se k léčbě srdečních onemocnění) a fingolimodem. 
 

Zvláštní  opatrnosti  je  třeba  při  užívání  přípravku  Lokren  20  mg  v  kombinaci  s  blokátory 
vápníkového  kanálu  (bepridil,  diltiazem,  mibefradil),  s  látkami  podávanými  při  poruchách 
srdečního rytmu (propafenon, chinidin, hydrochinidin, disopyramid), s baklofenem 
(centrální  myorelaxans  –  lék  snižující  napětí  svalů),  s  lidokainem  (lokální  anestetikum), 
s kontrastními látkami obsahujícími jód. 
 
Při  současném  užívání  přípravku  Lokren  20  mg  a  léků  proti  cukrovce  může  dojít  k  zesílení  jejich 
účinků.  Při  hypoglykemii  (pokles  hladiny  cukru  v  krvi)  mohou  být  klinické  projevy,  jako  je 
zrychlení tepové frekvence a třes, zakryty účinkem přípravku Lokren 20 mg. 
Při léčbě přípravkem Lokren 20  mg je třeba  vzít  v úvahu  následující  kombinace, při  kterých  může 
taktéž  dojít  k  ovlivnění  účinku:  nesteroidní  antiflogistika  (protizánětlivé  látky),  blokátory 
vápníkového  kanálu  (nifedipin),  léky  užívané  při  léčbě  deprese,  kortikosteroidy  a  tetrakosaktidy 
(druh hormonální  léčby), meflochin (lék k léčbě malárie), sympatomimetika (léky ke zvýšení srdeční 
činnosti) a klonidin (léčba zeleného zákalu). 
 
Přípravek Lokren 20 mg s jídlem a pitím 
Přípravek Lokren 20 mg se obvykle užívá ráno nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Přípravek  Lokren  20  mg  může,  vzhledem  k  možným  nežádoucím  účinkům  (únava,  závratě) 
zejména  na  počátku  léčby,  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci 
pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluha  strojů,  práce  ve  výškách, 
atd.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Lokren 20 mg obsahuje laktosu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lokren 20 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem. Dávkování  je  nutné  stanovit  u  každého  nemocného 
individuálně podle snášenlivosti a léčebného účinku. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Obvyklá denní dávka při léčbě vysokého krevního tlaku je 1 tableta (20 mg) jednou denně. 
 
Obvyklá  denní  dávka  při  námahové  angině  pectoris  je  1  tableta.  Lékař  může  upravit  dávkování 
podle klinického stavu pacienta v rozmezí 1/2 až 2 tablety za den. 
 
Úprava dávkování u pacientů s lehčí poruchou funkce ledvin není nutná. U pacientů s těžší  poruchou 
funkce ledvin či pacientů dialyzovaných lékař doporučí nižší dávky. 
 
Úprava  dávky  není  obvykle  nutná  u  nemocných  s jaterní  nedostatečností,  avšak  při  zahájení  léčby 
se rovněž doporučuje pečlivé klinické sledování. 
 
Jednotlivé  tablety  v  blistru  jsou  pro  usnadnění  kontroly  pravidelného  užívání  označeny  příslušným 
dnem v týdnu 
 

Jestliže jste  užil(a) více přípravku Lokren 20 mg, než jste měl(a) 
V  případě  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  je  nutné  okamžitě  vyhledat 
lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lokren 20 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
V případě vynechání ranní dávky je možno vzít lék během dne a další den pokračovat v předepsaném 
dávkovacím schématu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lokren 20 mg 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 
Závratě,  bolesti  hlavy,  slabost,  nespavost,  bolest  žaludku,  průjem,  pocit  na  zvracení  a  zvracení, 
zpomalení srdeční frekvence, studené končetiny, impotence. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 
Kožní reakce, zhoršení lupénky, deprese, srdeční selhání, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního 
rytmu  (zpomalení  síňo-komorového  vedení  nebo  zesílení  existujícího  síňo-komorového  bloku), 
špatné prokrvení prstů rukou a nohou  (Raynaudův  syndrom),  zhoršení bolestí dolních končetin při 
chůzi z důvodu poruchy jejich prokrvení, dechové obtíže  z důvodů záchvatovitého zúžení průdušek. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 
Porucha citlivosti (brnění) koncových částí  končetin,  zhoršení  vidění,  halucinace,  zmatenost,  noční 
můry, snížená nebo zvýšená hladina  krevního cukru. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
Kopřivka, svědění, nadměrné pocení, chorobná spavost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Lokren 20 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.   
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.   
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lokren 20 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  betaxololi  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  betaxololi 
hydrochloridum 20 mg. 

Dalšími složkami jsou: 

-  jádro  tablety:  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A), 

mikrokrystalická  celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát; 

-  obalová  vrstva:  hypromelosa,  oxid  titaničitý  (E171),  červený  oxid  železitý  (E172), 

makrogol 400. 

 
Jak přípravek Lokren 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení   
Velikost balení: 28 nebo 98 tablet. 
 
Popis přípravku: růžové, kulaté, potahované tablety, mírně vypouklé, s půlicí rýhou na jedné straně a  
 
vytlačeným  kódem 

na straně druhé. 

 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie 
Sanofi-Aventis Sp.zo.o., Rzeszow, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.9.2015. 
 

KE 
20 

Recenze

Recenze produktu LOKREN 20 MG 98X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOKREN 20 MG 98X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám