Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 17666
Kód EAN: 8595116520112
Kód SÚKL: 49910
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Lokren se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) mírné až středně těžké formy. U těžších forem je možno jej kombinovat s dalšími antihypertenzivy. Dále se užívá k dlouhodobé léčbě a předcházení záchvatům námahové anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu, vyvolaná zvýšenou námahou nebo stresem). Lokren mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový leták

1/5

sp.zn. sukls157487/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LOKREN 20 mg
(Betaxololi hydrochloridum)
potahované tablety


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek LOKREN 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LOKREN 20 mg užívat
3. Jak se přípravek LOKREN 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek LOKREN 20 mg uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK LOKREN 20 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Charakteristika
Přípravek LOKREN 20 mg obsahuje látku ze skupiny betablokátorů, která snižuje krevní tlak,
zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje nároky srdce na spotřebu kyslíku.

Indikace
Přípravek LOKREN 20 mg se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) mírné až
středně těžké formy. U těžších forem je možno jej kombinovat s dalšími antihypertenzivy.
Dále se užívá k dlouhodobé léčbě a předcházení záchvatům námahové anginy pectoris (bolest na
hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu, vyvolaná zvýšenou
námahou nebo stresem).
Přípravek LOKREN 20 mg mohou užívat dospělí a mladiství.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOKREN
20 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LOKREN 20 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku LOKREN 20 mg
- jestliže trpíte některým z nádledujících onemocnění či poruch:
-těžké formy průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní choroby
- těžké srdeční selhání
- kardiogenní šok
-poruchy vedení srdečního vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, pokud není
zaveden kardiostimulátor)
2/5

- Prinzmetalova variantní angina pectoris
-sinoatriální dysfunkce včetně sinoatriální blokády (porucha tvorby a vedení srdečního
vzruchu)
- výrazně pomalá tepová frekvence
-těžké formy Raynaudova syndromu a onemocnění periferních tepen (poruchy prokrvení
končetin)
- neléčený nádor dřeně nadledvin
- nízký krevní tlak
- anafylaktická reakce v anamnéze
- metabolická acidóza (porucha vnitřního prostředí organismu)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LOKREN 20 mg je zapotřebí
- jestliže jste sportovci, přípravek LOKREN 20 mg obsahuje léčivou látku, která může způsobit
pozitivní výsledek testů používaných při antidopingových kontrolách
- léčbu přípravkem LOKREN 20 mg nikdy svévolně nepřerušujte; pokud je vysazení nezbytné,
kontaktujte svého lékaře, protože dávku je nutné postupně snižovat
- pokud trpíte chronickou obstrukční chorobou plic se doporučuje před začátkem léčby funkční
vyšetření plic; riziko nežádoucích reakcí je ovšem u přípravku LOKREN 20 mg nízké
- u starších nemocných je vhodné zahájit léčbu menší dávkou
- pokud plánujete operace informujte anesteziologa o tom, že užíváte přípravek LOKREN 20 mg;
u nemocných se závažnou ischemickou chorobou srdeční a vysokým krevním tlakem se,
vzhledem k riziku spojenému s náhlým vysazením betablokátorů, nedoporučuje léčbu
přípravkem LOKREN 20 mg přerušit
- pokud trpíte hypertenzí, jejíž příčinou je onemocnění dřeně nadledvin (tzv. feochromocytom)
vyžaduje zvláštní opatření
- opatrnost je nutná při léčbě přípravkem LOKREN 20 mg u pacientů s cukrovkou se sklonem
k hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi); pacienti s cukrovkou by měli sledovat hladinu
krevního cukru v kratších intervalech, zejména na začátku léčby
- bezpečnost a účinnost Lokrenu u dětí nebyla dosud stanovena, proto není jeho užití u dětí
doporučeno
- před vyšetřením glaukomu (zvýšeného nitroočního tlaku) informujte svého oftalmologa, že
užíváte přípravek LOKREN 20 mg
- v případě nutnosti zahájení tzv. desenzibilizační léčby u alergiků by měl být přípravek
LOKREN 20 mg zaměněn za lék proti vysokému krevnímu tlaku z jiné lékové skupiny než
betablokátory.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku LOKREN 20 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte
nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním
přípravku LOKREN 20 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem.

Přípravek se nesmí užívat zároveň s floktafeninem a sultopridem.

Nedoporučuje se užívat přípravek LOKREN 20 mg s amiodaronem,dioxinem a verapamilem
(užívají se k léčbě srdečních onemocnění).

Zvláštní opatrnosti je třeba při užívání přípravku LOKREN 20 mg v kombinaci s blokátory
vápníkového kanálu (bepridil, diltiazem, verapamil, mibefradil), s látkami podávanými při
poruchách srdečního rytmu (propafenon, quinidin, hydroquinidin, disopyramid), s baklofenem
(centrální myorelaxans lék snižující napětí svalů), s lidokainem (lokální anestetikum),
s kontrastními látkami obsahujícími jód.
3/5

Při současném užívání přípravku LOKREN 20 m a léků proti cukrovce může dojít k zesílení jejich
účinnosti. Při hypoglykémii (pokles hladiny cukru v krvi) mohou být klinické projevy, jako je
zrychlení tepové frekvence a třes, zakryty účinkem přípravku LOKREN 20 m.
Při léčbě přípravkem LOKREN 20 m je třeba vzít v úvahu následující kombinace, při kterých může
taktéž dojít k ovlivnění účinku: nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé látky), blokátory vápníkového
kanálu (nifendipin), léky užívané při léčbě deprese, kortikosteroidy a tetrakosaktidy (druh hormonální
léčby), mefloquin (lék k léčbě malárie), sympatomimetika (léky ke zvýšení srdeční činnosti) a
klonidin (léčba zeleného zákalu).

Užívání přípravku LOKREN 20 mg s jídlem a pitím
Přípravek LOKREN 20 mg se obvykle užívá ráno nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek LOKREN 20 mg může, vzhledem k možným nežádoucím účinkům (únava, závratě)
zejména na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci
pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách
a.p.) Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku LOKREN 20 mg


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LOKREN 20 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek LOKREN 20 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování je nutné stanovit u každého
nemocného individuálně podle snášenlivosti a léčebného účinku.
Obvyklá denní dávka při léčbě vysokého krevního tlaku je 1 tableta (20 mg) jednou denně.
Obvyklá denní dávka při námahové angině pectoris je 1 tableta. Lékař může upravit dávkování
podle klinického stavu pacienta v rozmezí 1/2 až 2 tablety za den.
Úprava dávkování u pacientů s lehčí poruchou funkce ledvin není nutná. U pacientů s těžší
poruchou funkce ledvin či pacientů dialyzovaných lékař doporučí nižší dávky.
Úprava dávky není obvykle nutná u nemocných s jaterní nedostatečností, avšak při zahájení léčby
se rovněž doporučuje pečlivé klinické sledování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku LOKREN 20 mg, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem je nutné okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LOKREN 20 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
V případě vynechání ranní dávky je možno vzít lék během dne a další den pokračovat v předepsaném
dávkovacím schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek LOKREN 20 mg

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LOKREN 20 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
4/5


Mohou se vyskytnout závratě, bolesti hlavy, slabost, nespavost, bolest žaludku, průjem, nucení na
zvracení a zvracení, zpomalení srdeční frekvence, studené končetiny, impotence.
Vzácně byly hlášeny kožní reakce, deprese, srdeční selhání, pokles krevního tlaku, zpomalení síňo-
komorového vedení nebo zesílení existujícího síňo-komorového bloku, Raynaudův syndrom,
zhoršení klaudikačních bolestí dolních končetin při poruše jejich prokrvení, dechové obtíže
z důvodů záchvatovitého zúžení průdušek.
Velmi vzácně se vyskytly následující nežádoucí účinky: porucha citlivosti (brnění) koncových částí
končetin, zhoršení vidění, halucinace, zmatenost, noční můry, snížená nebo zvýšená hladina
krevního cukru.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LOKREN 20 mg UCHOVÁVAT


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek LOKREN 20 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte přípravek LOKREN 20 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LOKREN 20 mg obsahuje

- Léčivou látkou je betaxololi hydrochloridum (betaxolol) 20 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou:
jádro tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická
celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát;
obalová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 400.

Jak přípravek LOKREN 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
28 nebo 98 tablet.
Popis přípravku: růžové, kulaté, potahované tablety, bikonvexní, s půlící rýhou na jedné straně a
vytlačeným kódem na straně druhé.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika


KE
20
5/5

Výrobce
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie
Sanofi-Aventis Sp.zo.o., Rzeszow, PolskoTato příbalová informace byla naposledy schválena
26.6.2013

Recenze

Recenze produktu LOKREN 20 MG 98X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOKREN 20 MG 98X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze