Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

LODOZ 10 MG 30 Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 17663

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LODOZ 10 MG 30 Potahované tablety

Stránka 1 z 6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263318/2011, sukls263320/2011, sukls263321/2011
a příloha ke sp.zn. sukls120789/2012, sukls120810/2012, sukls120763/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lodoz 2.5 mg
Lodoz 5 mg
Lodoz 10 mg
Potahované tablety

Bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, kterou nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lodoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat
3. Jak se přípravek Lodoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lodoz uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lodoz a k čemu se požívá

Lodoz obashuje léčivé látky bisoprolol a hydrochlorothiazid:
Bisoprolol patří do skupiny léků označovaných jako betablokátory a používá se pro snížení krevního
tlaku.
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Pomáhá snižovat krevní tlak, protože zvyšuje množství soli
a vody vylučované močí.

Lodoz se používá pro léčbu mírné až středně vysoké hypertenze (vysoký krevní tlak).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat

Neužívejte přípravek Lodoz, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:
přecitlivělost na bisoprolol, hydrochlorothiazid, další thiazidová diuretika, sulfonamidy nebo na
jakoukoli složku přípravku (viz bod 6 Co přípravek Lodoz obsahuje),
závažné astma nebo závažné chronické onemocnění plic,
neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor dřeně nadledvin,
závažné poruchy krevního oběhu (jako je Raynaudův syndrom, který může způsobit brnění, zblednutí
nebo zmodrání prstů na rukou nebo nohou),
2
závažné onemocnění jater nebo ledvin,
nízké hladiny draslíku v krvi, které nereagují na léčbu,
zvýšení kyselosti krve (metabolická acidóza) jako důsledek závažného onemocnění.

Neužívejte přípravek Lodoz, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Neužívejte přípravek Lodoz, pokud máte některou z následujících srdečních potíží:
srdeční selhání, které není pod lékařskou kontrolou,
velmi pomalá srdeční frekvence vyvolávající potíže,
některá onemocnění srdce vyvolávající velmi pomalou srdeční frekvenci nebo nepravidelnou srdeční
frekvenci (AV blok 2. nebo 3. stupně, sinoatriální blok, syndrom chorého sinu),
srdeční šok, což je akutní závažné srdeční onemocnění vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové selhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lodoz je zapotřebí

Léčbu nikdy náhle neukončujte, zvláště pokud trpíte některými srdečními chorobami (ischemická choroba
srdeční, např. angina pectoris).

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů; Váš lékař může
zvolit zvláštní péči (např. další léčbu nebo častější kontroly):

jakékoli srdeční onemocnění, jako je srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, Prinzmetalova angina,
méně závažné poruchy krevního oběhu v končetinách (zvláště Raynaudův syndrom),
poruchy ledvin a jater,
feochromocytom (nádor dřeně nadledvin),
méně závažné chronické onemocnění průdušek (astma nebo chronická obstrukční choroba
bronchpulmonální),
diabetes (cukrovka),
poruchy štítné žlázy,
lupénka,
přísná dieta.

Informujte svého lékaře také, pokud:
jste někdy měl/a dnu, protože Lodoz může zvýšit riziko záchvatů dny,
podstoupíte celkovou anestézii (např. při chirurgickém výkonu), protože Lodoz může ovlivnit reakce
Vašeho těla na anestézii,
plánujete podstoupit desenzibilizační léčbu, protože Lodoz může zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás
vyskytne reakce z přecitlivělosti nebo že může být tato reakce závažnější.

U malého počtu pacientů se může vyskytnout kožní vyrážka po vystavení slunečnímu záření. Pokud k tomu
dojde, chraňte během léčby přípravkem Lodoz svou kůži před slunečním zářením nebo umělým UV zářením.

Další vyšetření
Hydrochlorothiazid působí tak, že ovlivňuje rovnováhu soli a vody v těle. Váš lékař může provádět občas
kontrolu této rovnováhy. To je zvláště důležité, pokud se u Vás objeví další stavy, které se mohou při poruše
rovnováhy soli a vody v těle zhoršit. Váš lékař bude také čas od času kontrolovat hladiny tuků, kyseliny močové
nebo glukózy v krvi.

Další léčivé přípravky a Lodoz
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3

Užívejte přípravek Lodoz spolu s jakýmikoli z následujících léků pouze po poradě s lékařem:
některé blokátory vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris
nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil nebo diltiazem,
některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, metyldopa, moxonidin,
rilmenidin. Neukončujte užívání těchto léků bez porady se svým lékařem.
lithium, což je lék pro léčbu deprese.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte přípravek Lodoz s některým z následujících léků, protože může být
nutné zvláštní sledování:
některé blokátory vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy
pectoris, jako je nifedipin nebo amlodipin (kalcioví antagonisté dihydropyridinového typu),
léky, které vyvolávají život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointtes). Patří sem:
o léky používané pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (jako je: chinidin,
disopyramid (antiarytmika třídy IA), amiodaron, sotalol,
o léky používané pro léčbu dalších chorob, jako je astemizol, bepridil, nitrožilně používaný
erytromycin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin,
další léky pro léčbu nepravidleného nebo abnormálního srdečního rytmu, jako je lidokain, fenytoin,
flekainid, propafenon (antiarytmika třídy I),
léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo léky, které mohou vyvolat nízký krevní tlak, jako
nežádoucí účinek (např. tricyklická antidepresíva, barbituráty, fenothiaziny),
ACE inhibitory používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání, jako je kaptopril
nebo enalapril,
digoxin používaný pro léčbu srdečního selhání,
antidiabetika, včetně inzulínu,
léky pro léčbu nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro léčbu
glaukomu (zelený zákal) označené jako parasympatomimetika nebo používané v podmínkách naléhavé
péče pro léčbu závažných oběhových poruch (sympatomimetika),
anestetika, která se podávají během chirurgického výkonu,
betablokátory používané lokálně, jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu,
nesteroidní protizánětlivé léky používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu,
léky, které mohou vyvolat ztráty draslíku, jako je amfotericin B, kortikosteroidy, stimulační laxativa,
léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi a moči,
léky snižující hladinu cholesterolu, jako je cholestyramin, kolestipol,
meflochin používaný pro prevenci malarie,
kortikosteroidy, protože mohou snižovat účinek přípravku Lodoz.

Těhotenství, kojení a fertilita
Existuje riziko, že užívání přípravku Lodoz během těhotenství může poškodit dítě. Pokud jste těhotná nebo
plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře.

Užívání tohoto léku během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lodoz za normálních okolností neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vaše individuální
odpověď na léčbu však může ovlivnit Vaši schopnost koncentrovat se a reagovat. Pokud k domu dojde, neřiďte
motorová vozidla nebo neobsluhujte stroje.


3. Jak se přípravek Lodoz užívá

4
Vždy užívejte přípravek Lodoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá úvodní dávka přípravku je jedna tableta přípravku Lodoz 2,5 mg / 6,25 mg denně.
Pokud není snížení krevního tlaku dostatečné, dávka se zvýší na jednu tabletu přípravku Lodoz 5 mg / 6,25 mg
denně a pokud je odpověď stále nedostatečná, pak se dávka zvýší na jednu tabletu přípravku Lodoz 10 mg /
6,25 mg denně.

Tablety se polykají a zapíjejí tekutinou. Tablety se nekousají.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava dávkování.

Děti
Nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou u dětí, a proto není přípravek Lodoz u dětí doporučen.

Užívání přípravku Lodoz s jídlem a pitím
Lodoz může být užíván nezávisle na jídle, ale musí být užíván ráno.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lodoz, než jste měl(a)
Pokud jste užil/a více tablet přípravku Lodoz, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře.
V závislosti na stupni předávkování se Váš lékař rozhodne o nutných opatřeních.
Příznaky předávkování zahrnují nízký krevní tlak, zpomalenou srdeční frekvenci, náhlé srdeční potíže,
závratě, ospalost, náhlé dechové potíže, nízkou hladinu cukru v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lodoz
Užijte vynechanou dávku co nejdříve poté, co si vzpomenete ve stejný den. Jinak pokračujte v další plánované
dávce. Neužívejte více než 1 tabletu přípravku Lodoz najednou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lodoz
Nikdy neukončujte léčbu přípravkem Lodoz bez porady s lékařem. Jinak by se mohlo Vaše onemocnění zhoršit.
Pokud musíte léčbu ukončit, doporučí Vám obvykle Váš lékař snižovat dávku postupně.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lodoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10):
pocit chladu nebo necitlivosti rukou a nohou,
únava, závratě, bolest hlavy. Tyto příznaky se vyskytují hlavně na začátku léčby. Jsou obecně mírné a
obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů po zahájení léčby.
žaludeční nebo střevní potíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100):

svalová slabost, křeče, pocit slabosti,
zpomalení srdeční činnosti, poruchy srdeční frekvence, zhoršení srdečního selhání, pokles krevního tlaku
při vstávání, nebo sedání,
poruchy spánku, deprese, ztráta chuti k jídlu,
dechové potíže u pacientů, kteří trpí astmatem nebo prodělali chronické onemocnění dýchacích cest,
5
zvýšení hladin kreatininu nebo močoviny v krvi,
trávicí potíže,
zvýšení hladin amylázy (enzym, který se podílí na trávení),
porucha rovnováhy tekutin a elektrolytů,
zvýšená hladina tuků, cholesterolu, kyseliny močové nebo cukru v krvi; zvýšené hladiny močoviny.


Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1 000):
noční můry, halucinace,
alergické reakce, jako je svědění, náhlé návaly horka v obličeji nebo kožní vyrážka též po vystavení
slunečnímu záření, kopřivka, malé fialově-červené skvrny na kůži vyvolané krvácením pod kůží
(purpura),
zvýšení hladiny některých jaterních enzymů, zánět jater, žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka),
porucha erekce,
poruchy sluchu,
alergická rýma, snížení tvorby slz, porucha zraku,
snížení počtu bílých krvinek (leukocytopenie) nebo krevních destiček (trombocytopenie).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000):
podráždění a začervenání očí (konjunktivitida), vypadávání vlasů,
nástup nebo zhoršení stávající lupénky (psoriáza); tvorba silných šupinatých ploch na kůži (kožní lupus
erytematosus),
bolest na hrudi,
závažné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza),
zánět slinivky břišní,
stav s nízkou kyselostí krve (metabolická alkalóza),
mdloba.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. Jak přípravek Lodoz uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Lodoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lodoz obsahuje

Lodoz 2,5 mg / 6,25 mg:
Léčivými látkami jsou bisoprolol fumarát a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5
mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum
6
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická
celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý;
Potah tablety: potahová soustava Opadry YS-1-6339G žlutá

Lodoz 5 mg / 6,25 mg:
Léčivými látkami jsou bisoprolol fumarát a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5
mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza,
kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý
Potah tablety: potahová soustava Opadry Y-1-1252 růžová

Lodoz 10 mg / 6,25 mg:
Léčivými látkami jsou bisoprolol fumarát a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10
mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg hydrochlorothiazidum
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza,
kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý
Potah tablety: potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá

Jak přípravek Lodoz vypadá a co obsahuje toto balení

Lodoz 2,5 mg / 6,25 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na druhé
straně 2.5.

Lodoz 5 mg / 6,25 mg: růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na opačné
5.

Lodoz 10 mg / 6,25 mg: bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na opačné
10.

Každé balení obsahuje: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2012


Informace o produktu

Kód výrobku: 17663
Kód EAN: 4022536961873
Kód SÚKL: 34865

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Lék se používá k léčbě mírné až středně těžké hypertenze.

Recenze

Recenze produktu LODOZ 10 MG 30 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LODOZ 10 MG 30 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám