Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Protiplísňové léky na předpis

LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty - recenze

Kód výrobku: 12475

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty

sp.zn.sukls241271/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Loceryl 5% léčivý lak na nehty

amorolfini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat
 3. Jak se přípravek Loceryl používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Loceryl uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá

Léčivou látkou je amorolfin, který usmrcuje řadu choroboplodných hub, kvasinek a plísní vyvolávajících infekce nehtů.

Přípravek Loceryl se používá u dospělých při léčbě onychomykóz, tj. onemocnění nehtů vyvolaných vláknitými houbami.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat

Nepoužívejte přípravek Loceryl:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Loceryl se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty. Při práci s organickými rozpouštědly (např. terpentýn, ředidla barev a laků, parafin, benzín ap.) používejte k ochraně ošetřených nehtů nepropustné rukavice, jinak by došlo k odstranění laku Loceryl. Během léčby přípravkem Loceryl nepoužívejte umělé nehty a bez porady s lékařem ani kosmetický lak na nehty.

Podobně jako všechny léky může i tento přípravek způsobit alergické reakce, některé mohou být závažné. Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, přestaňte přípravek Loceryl používat a ihned lak odstraňte za pomoci odlakovače nebo přiložených čistících tamponů a vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek Loceryl znovu neaplikujte. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc, máte-li některý z těchto příznaků:

 • Máte potíže s dýcháním
 • Máte otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla
 • Na kůži máte závažnou vyrážku.

Děti a dospívající

Přípravkem nemají být léčeny děti, a to zvláště ne kojenci a malé děti, protože nejsou dostatečné znalosti o jeho účinku v těchto věkových skupinách.

Další léčivé přípravky a přípravek Loceryl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy. Současně s přípravkem Loceryl se nesmí bez porady s lékařem používat kosmetické laky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Loceryl nesmí být používán během těhotenství a kojení, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly zaznamenány.

3. Jak se přípravek Loceryl používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lak má být na nemocný nehet na noze nebo ruce nanášen jednou nebo dvakrát týdně. Při nanášení laku postupujte následovně:

 • Obr. 1 Aby byla léčba úspěšná, musíte nejprve co nejpečlivěji opilovat postižené oblasti nehtů (zvláště povrch nehtu) jedním z přiložených pilníčků pro jedno použití. Nepoužívejte tyto pilníčky na zdravé (neinfikované) nehty.
 • Obr. 2 Po opilování očistěte a odmastěte povrch nehtu jedním z přiložených tamponů zvlhčených alkoholem.
 • Obr. 3-6 Přiloženou omyvatelnou špachtlí naneste lak na celý povrch postiženého nehtu. Před ošetřením každého nehtu vždy ponořte špachtli do laku, ale neotírejte ji o hrdlo lahvičky. Otřete špachtli tamponem, který jste použili pro očištění nehtů. Ihned po nanesení laku na všechny postižené nehty lahvičku pevně uzavřete.
 • Obr. 7 Lak na nehtech nechte 3 minuty zaschnout.
 • Při každém dalším nanášení laku nehty opět opilujte, zbavte zbytků starého laku a očistěte zvlhčeným tamponem.

Délku léčby vždy určí lékař. Vyléčení mykotické infekce (infekce choroboplodnými houbami, kvasinkami nebo plísněmi) je dlouhodobou záležitostí. Aby léčba přípravkem Loceryl byla úspěšná, musí být lak nanášen každý týden po několik měsíců. Léčba má probíhat tak dlouho, dokud se postižené nehty zcela nevyléčí a znovu nevyrostou. Obvyklá délka léčby mykotické infekce nehtů na rukou je asi 6 měsíců a na nohou 9-12 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku LOCERYL, než jste měl(a)

Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty. Nanesete-li na nehet příliš mnoho laku, setřete přebytečný lak nanášecí špachtlí. Po povrchové aplikaci laku Loceryl se neočekávají žádné systémové známky předávkování.

Při náhodném požití přípravku dítětem nebo dospělým vyhledejte neprodleně lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Loceryl

Zapomenete-li nanést přípravek Loceryl v příslušný den týdne, naneste ho, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v léčbě jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Loceryl

Nepřerušujte sám(a) používání přípravku. Chcete-li používání přípravku přerušit, poraďte se o tom s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

:

 • poškození nehtů, zabarvení nehtů, lámání nehtů, třepení nehtů Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)

:

 • pocity pálení kůže Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit

):

 • systémová alergická reakce (závažná alergická reakce, která může být spojená s otokem obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potížemi s dýcháním a/nebo závažnou vyrážkou). zarudnutí, svědění, zánět kůže v místě kontaktu s přípravkem, tvorba puchýřů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Loceryl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Loceryl obsahuje

 • Léčivou látkou je: amorolfini hydrochloridum 5, 574 g (odpovídá amorolfinum 5, 000 g) ve 100 ml laku.
 • Pomocnými látkami jsou: methakrylátový kopolymer typ A, triacetin, butyl-acetát, ethyl- acetát, bezvodý ethanol.

Jak přípravek Loceryl vypadá a co obsahuje toto balení

Loceryl 5 % léčivý lak na nehty je bezbarvý nebo téměř bezbarvý čirý roztok. Obsah balení: Tmavá skleněná lahvička s 2,5 ml laku, přiloženo je 10 plastových nanášecích špachtlí, 30 pilníčků na nehty pro jedno použití a 30 čisticích tamponů zvlhčených izopropylalkoholem, krabička.

nebo

Tmavá skleněná lahvička s 2,5 ml laku, plastový uzávěr s nanášecí špachtlí, 30 pilníčků na nehty pro jedno použití a 30 čisticích tamponů zvlhčených izopropylalkoholem, krabička.

Velikost balení: 1 x 2,5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20, av. André Prothin 92927 LA DÉFENSE Cedex FRANCIE

Výrobce: Laboratoires Galderma 74540 Alby sur Cheran Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 5. 2017

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 12475
Kód EAN: 3499320002486
Kód SÚKL: 45304
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Loceryl se užívá u dospělých při léčbě onychomykóz, tj. onemocnění nehtů vyvolaných vláknitými houbami.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty zobrazíte nebo stáhnete zde: LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty.pdf

Recenze

Recenze produktu LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty

Diskuze

Diskuze k produktu LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám