Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Protiplísňové léky na předpis

LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12475

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 12475
Kód EAN: 3499320002486
Kód SÚKL: 45304
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Loceryl se užívá u dospělých při léčbě onychomykóz, tj. onemocnění nehtů vyvolaných vláknitými houbami.

Příbalový leták

1

sp.zn. sukls154670/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele


Loceryl 5% léčivý lak na nehty
amorolfini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat
3. Jak se přípravek Loceryl používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Loceryl uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Loceryl a k čemu se používá

Léčivou látkou je amorolfin, který usmrcuje řadu choroboplodných hub, kvasinek a plísní
vyvolávajících infekce nehtů.

Přípravek Loceryl se používá u dospělých při léčbě onychomykóz, tj. onemocnění nehtů
vyvolaných vláknitými houbami.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loceryl používat

Nepoužívejte přípravek Loceryl:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Loceryl se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou.
Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty.
Při práci s organickými rozpouštědly (např. terpentýn, ředidla barev a laků, parafin, benzín
ap.) používejte k ochraně ošetřených nehtů nepropustné rukavice, jinak by došlo k odstranění
laku Loceryl.
2

Během léčby přípravkem Loceryl nepoužívejte umělé nehty a bez porady s lékařem ani
kosmetický lak na nehty.

Děti a dospívající
Přípravkem by neměly být léčeny děti, a to zvláště ne kojenci a malé děti, protože nejsou
dostatečné znalosti o jeho účinku v těchto věkových skupinách.

Další léčivé přípravky a přípravek Loceryl
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat.
Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy.
Současně s přípravkem Loceryl se nesmí bez porady s lékařem používat kosmetické laky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Loceryl nesmí být používán během těhotenství a kojení, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly zaznamenány.

3. Jak se přípravek Loceryl používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lak má být na nemocný nehet na noze nebo ruce nanášen jednou nebo dvakrát týdně.

Při nanášení laku postupujte následovně:

OBR. 1 Aby byla léčba úspěšná, musíte nejprve co nejpečlivěji
opilovat postižené oblasti nehtů (zvláště povrch nehtu) jedním z přiložených pilníčků pro
jedno použití. Nepoužívejte tyto pilníčky na zdravé (neinfikované) nehty.


OBR. 2 Po opilování očistěte a odmastěte povrch nehtu jedním z
přiložených tamponů zvlhčených alkoholem.

3
OBR. 3-5 Přiloženou omyvatelnou špachtlí naneste lak na celý povrch
postiženého nehtu. Před ošetřením každého nehtu vždy ponořte špachtli do laku, ale neotírejte
ji o hrdlo lahvičky. Ihned po nanesení laku na všechny postižené nehty lahvičku pevně
uzavřete.


OBR. 6 Lak na nehtech nechte 3 minuty zaschnout.


OBR. 7 Otřete špachtli tamponem, který jste použili pro očištění nehtů.


Při každém dalším nanášení laku nehty opět opilujte, zbavte zbytků starého laku a
očistěte zvlhčeným tamponem.

Délku léčby vždy určí lékař. Vyléčení mykotické infekce (infekce choroboplodnými houbami,
kvasinkami nebo plísněmi) je dlouhodobou záležitostí. Aby léčba přípravkem Loceryl byla
úspěšná, musí být lak nanášen každý týden po několik měsíců. Léčba má probíhat tak dlouho,
dokud se postižené nehty zcela nevyléčí a znovu nevyrostou. Obvyklá délka léčby mykotické
infekce nehtů na rukou je asi 6 měsíců a na nohou 9-12 měsíců.

Jestliže jste použil(a) více přípravku LOCERYL, než jste měl(a)

4

Loceryl je určen pouze pro nanášení na nehty. Nanesete-li na nehet příliš mnoho laku, setřete
přebytečný lak nanášecí špachtlí.
Po povrchové aplikaci laku Loceryl se neočekávají žádné systémové známky předávkování.

Při náhodném požití přípravku dítětem nebo dospělým vyhledejte neprodleně lékaře nebo
nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Loceryl
Zapomenete-li nanést přípravek Loceryl v příslušný den týdne, naneste ho, jakmile si
vzpomenete, a pak pokračujte v léčbě jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Loceryl
Nepřerušujte sám(a) používání přípravku. Chcete-li používání přípravku přerušit, poraďte se o
tom s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000) - poruchy nehtů, zabarvení nehtů, lámání
nehtů, třepení nehtů
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000) - pocity pálení na kůži
Neznámá četnost (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit) - zarudnutí, svědění, zánět
kůže v místě kontaktu s přípravkem, tvorba puchýřů

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo
na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Loceryl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Chraňte před horkem a po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

5

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Loceryl obsahuje

- Léčivou látkou je: amorolfini hydrochloridum 5, 574 g (odpovídá amorolfinum 5, 000 g)
ve 100 ml laku.
- Pomocnými látkami jsou: metakrylový kopolymer typ A, triacetin, butyl-acetát, ethyl-
acetát, bezvodý ethanol.

Jak přípravek Loceryl vypadá a co obsahuje toto balení

Loceryl 5 % léčivý lak na nehty je bezbarvý nebo téměř bezbarvý čirý roztok.

Obsah balení:
Tmavá skleněná lahvička s 2,5 ml laku, přiloženo je 10 plastových nanášecích špachtlí, 30
pilníčků na nehty pro jedno použití a 30 čisticích tamponů zvlhčených izopropylalkoholem,
krabička.

Velikost balení: 1 x 2,5 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Galderma International
Tour Europlaza - La Défense 4
20, av. André Prothin
92927 LA DÉFENSE Cedex
FRANCIE

Výrobce:
Laboratoires Galderma
74540 Alby sur Cheran
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
31.10.2013

Recenze

Recenze produktu LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty

Diskuze

Diskuze k produktu LOCERYL 5% LÉČIVÝ LAK NA NEHTY 1X2.5ML Lak na nehty

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám