Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LISKANTIN 100X250MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 73042

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 73042
Kód EAN: 4031649000829
Kód SÚKL: 18489
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Liskantin se užívá k léčbě nebo předcházení vzniku různých druhů epileptických záchvatů u dospělých, mladistvých a dětí. Léčivá látka Liskantinu primidon se svým složením a účinností podobá barbiturátům.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7) 

sp.zn. sukls138026/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Liskantin 250 mg tablety 

 

primidonum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Liskantin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Liskantin užívat 

3. 

Jak se přípravek Liskantin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Liskantin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Liskantin a k čemu se používá 

 
Liskantin se užívá k léčbě nebo předcházení vzniku různých druhů epileptických záchvatů u 
dospělých, dospívajících a dětí. Léčivá látka přípravku Liskantin primidon se svým složením 
a účinností podobá barbiturátům.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Liskantin užívat 

 
Neužívejte přípravek Liskantin: 
 

jestliže jste alergický(á) na primidon, barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

při akutní otravě léky působícími tlumivě na centrální nervovou soustavu (např. léky na 
spaní, léky proti bolesti, psychofarmaky), jakož i alkoholem 

jestliže trpíte akutní formou jaterní porfyrie (neobvyklý stav s narušeným metabolismem 
červeného krevního pigmentu) 

jestliže trpíte těžší poruchou ledvin, jater nebo srdce 

 
Upozornění a opatření 
 
 

Strana 2 (celkem 7) 

 
Před užitím přípravku Liskantin se poraďte se svým lékařem 

jestliže  máte  omezenou  funkci  ledvin,  protože  pak  by  mělo  být  dávkování  přípravku 
sníženo 

jestliže trpíte poruchou jaterních nebo dýchacích funkcí 

jestliže je Váš celkový zdravotní stav špatný. 

 
Použití přípravku Liskantin vyžaduje pravidelné kontroly krevního obrazu a další laboratorní 
vyšetření Vaším lékařem. Je důležité, že jdete na takové vyšetření. 
 
Po  dlouhodobém  podávání  přípravek  Liskantin  může  vést  ke  vzniku  tolerance  a  závislosti. 
Pokud  náhle  přestanete  přípravek  Liskantin  užívat,  může  dojít  k  rozvoji  abstinenčních 
příznaků. 
 
Upozornění 
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je primidon trpěli představami, že si ublíží či 
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Liskantin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Liskantin mohou být ovlivněny současným užíváním jiných léků a rovněž 
účinek  jiných  léků  může  být  ovlivněn  užíváním  primidonu.  Nepoužívejte  proto  žádné  jiné 
léky  bez  porady  s  lékařem.  Primidon  a  produkty  jeho  odbourávání  (fenobarbital)  výrazně 
zvyšují činnost enzymů ovlivňujících látkovou výměnu v játrech. V důsledku toho může dojít 
k urychlenému odbourávání jak látek, které se tvoří v organismu, tak látek podávaných (např. 
léků). Kromě toho však může primidon odbourávání některých látek tlumit, stejně jako může 
být  jinými  látkami  ovlivněno  odbourávání  primidonu.  Na  toto  vzájemné  ovlivnění  je  nutno 
dbát zvláště při současném užívání následujících léků: 
 
Léky proti epilepsii: 
Fenytoin,  karbamazepin  nebo  fenobarbital  může  zvyšovat  plazmatickou  hladinu 
fenobarbitalu, a tím zvyšovat účinnost i nežádoucí účinky. Současné užívání valproátu může 
při  zvýšené  hladině  fenobarbitalu  vést  k  silné  únavě  až  ke  kómatu,  proto  je  nutno  dávku 
přípravku  Liskantin  snížit.  Primidon  může  dále  při  dlouhodobějším  užívání  a  urychleném 
odbourávání  snižovat  plazmatickou  koncentraci  následujících  léků  proti  epilepsii: 
fenobarbital,  karbamazepin,  fenytoin,  klonazepam,  diazepam,  kyselina  valproová,  a  tím 
snižovat účinnost těchto přípravků. Výjimečně bylo pozorováno naopak snížené odbourávání 
některé z uvedených látek. 
 
Psychofarmaka, léky na spaní, alkohol: 
Účinky  psychofarmak,  léků  na  spaní  a  alkoholu  se  mohou  vlivem  přípravku  Liskantin 
zesilovat,  v  některých  případech  se  však  může  účinek  psychofarmak  v  důsledku  jejich 
urychleného odbourávání snižovat.  
 
Přípravky snižující krevní srážlivost, digitoxin: 
Účinek  těchto  léků  může  být  při  užívání  přípravku  Liskantin  snížen,  proto  je  nutno  dávku 
přípravku Liskantin přiměřeně upravit, resp. snížit a případně zvýšit dávku uvedených léků. 
 

Strana 3 (celkem 7) 

Griseofulvin, doxycyklin, chloramfenikol, cytostatika: 
Účinek může být v důsledku urychlení látkové výměny snížen. 
 
Steroidní hormony, hormonální antikoncepce (k zabránění těhotenství): 
Steroidní  hormony  se  mohou  rychleji  vylučovat  a  spolehlivost  hormonální  antikoncepce  se 
tak může snižovat. Především při výskytu krvácení v období mezi menstruacemi lze doporučit 
ještě dodatečnou ochranu proti otěhotnění,  anebo případně zvolit  antikoncepci  se zvýšeným 
obsahem hormonů.  
 
Přípravek Liskantin s alkoholem 
V průběhu  léčby  přípravkem  Liskantin  nepožívejte  alkohol,  protože  jeho  vlivem  se  mohou 
účinky přípravku Liskantin nepředvídatelným způsobem měnit, či zesilovat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek  Liskantin  lze  užívat  v  těhotenství  jen  po  přísném  zvážení  všech  rizik  ošetřujícím 
lékařem.  U  dětí  matek  s  epilepsií  se  vyskytují  častěji  vrozené  vývojové  vady  než  u  dětí 
zdravých  matek.  Při  podávání  přípravku  v  těhotenství  je  nutno  podávat  co  nejnižší  možnou 
dávku a vyhnout se kombinované léčbě s dalšími léky proti epilepsii. 
 
Léčivá  látka  primidon  přechází  do  mateřského  mléka  a  její  koncentrace  v  mléce  dosahuje 
přibližně 75 % koncentrace v krevní plazmě matky. Vzhledem k zvýšené citlivosti dětského 
organismu může primidon přijatý v mateřském mléce vést k projevům únavnosti a ospalosti 
kojence.  Při  dlouhodobé  léčbě  kojící  matky  se  může  u  kojence  rozvinout  až  závislost  a  v 
případě náhlého odstavení je pak nutno věnovat kojenci zvláštní péči. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může natolik ovlivnit reakční schopnosti, zejména na počátku léčby, při vyšší dávce 
anebo v kombinaci s alkoholem nebo jinými léky, které ovlivňují centrální nervový systém, že 
může  být  zhoršena  schopnost  aktivní  účasti  v  silniční  dopravě  nebo  schopnost  obsluhovat 
stroje.  O  schopnosti  řídit  motorová  vozidla,  pokud  užíváte  přípravek  Liskantin,  rozhodne 
vždy  ošetřující  lékař  s  přihlédnutím  k  Vašim  individuálním  schopnostem,  dávce  léku  a 
Vašemu zdravotnímu stavu. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Liskantin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Dávkování 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Dávky  přípravku  Liskantin  se  postupně  zvyšují  až  k  dosažení  optimálně  účinné  dávky. 
Zahajuje se denní dávkou ¼ až ½ tablety (tj. cca 60125 mg) a individuálně zvyšuje vždy o ½ 
tablety (125 mg). Průměrná udržovací dávka se obvykle dělí do 23 jednotlivých dávek a činí 
u  dětí  20  mg/kg  tělesné  hmotnosti/den,  u  dospělých  15  mg/kg  tělesné  hmotnosti/den.  To 
odpovídá denní dávce 75250 mg u dětí do 2 let, 250500 mg u dětí od 2 do 5 let, 500750 
mg u dětí 6 až 9letých, 7501500 mg u dětí nad 9 let a u dospělých, pokud není doporučeno 

Strana 4 (celkem 7) 

jinak. U některých pacientů lze rozdělit denní dávku přípravku Liskantin do různě vysokých 
jednotlivých dávek podle četnosti a druhu záchvatů, například při výskytu nočních záchvatů je 
lépe  užít  vyšší  dávku,  nebo  dokonce  celou  denní  dávku  večer,  anebo  při  výskytu  záchvatů 
v období menstruace lze doporučit zvýšení denní dávky během tohoto období. 
Při převedení z jiného léku na Liskantin, např. pro jeho nedostatečnou účinnost nebo špatnou 
snášenlivost, je třeba provést změnu postupně. Pacienti užívají během prvních tří dnů ½ až 1 
tabletu  přípravku  Liskantin  večer  spolu  s dosud  užívaným  lékem.  Potom  se  ve 3denních 
intervalech zvyšuje dávka přípravku Liskantin vždy o stejné množství, až k dosažení zhruba 
poloviční odhadované optimálně účinné dávky. Teprve potom lze dříve podávaný lék během 
cca  14  dní  postupně  snižovat  a  vysazovat  a  současně  pokračovat  ve  zvyšování  dávky 
přípravku Liskantin. Pokud by se předtím podávaný lék vysadil příliš rychle, mohly by nastat 
různé  komplikace,  např.  řada  epileptických  záchvatů  (status  epilepticus).  Pokud  se  pacient 
před  nasazením  přípravku  Liskantin  léčil  barbituráty,  je  možné  převedení  na  léčbu 
přípravkem Liskantin urychlit, protože primidon se přeměňuje částečně na barbiturát. Z toho 
důvodu však může být ztížen odhad optimálně účinné dávky přípravku Liskantin, protože stav 
pacienta může ještě ovlivňovat přetrvávající účinek barbiturátu. 
Podobně pozvolna je nutno léčbu přípravkem Liskantin ukončit. Při celkově zhoršeném stavu, 
zhoršení jaterních, ledvinných a dýchacích funkcí a u starších pacientů lékař předepíše nižší 
dávky.  Pro  nasazení  a  sledování  léčby  přípravkem  Liskantin  může  lékař  kontrolovat 
koncentraci primidonu v krvi. 
 
Způsob podávání 
Přípravek Liskantin se užívá během jídla nebo po jídle, zapíjí se menším množstvím tekutiny 
(vody).  
 
Trvání léčby 
Antiepileptická léčba je v zásadě dlouhodobá. O jejím nasazení, délce a ukončení rozhoduje v 
každém jednotlivém případě odborný lékař (neurolog). Obvykle lze uvažovat o snížení dávky 
a případném ukončení léčby až po 23letém období bez záchvatů. Vysazování léčby probíhá 
obvykle  postupným  snižováním  dávky  v  průběhu  1  až  2  roků,  pokud  nedojde  ke  zhoršení 
nálezu na EEG (elektroencefalogram). Celková doba léčby se řídí především podle klinického 
stavu pacienta. V žádném případě nevysazujte léčbu přípravkem Liskantin sami, ani neměňte 
předepsanou dávku, užívání léku nesmíte náhle přerušit.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Liskantin, než jste měl(a) 
Při  předávkování  se  v závislosti  na  množství  požitého  léku  se  objevuje  ospalost,  závratě, 
netečnost,  poruchy  koordinace  pohybů,  mimovolní  pohyby  očí,  poruchy  řeči/nezřetelná  řeč, 
pocit na zvracení, zvracení, poruchy ledvinových a dýchacích funkcí, poruchy vědomí, pokles 
tělesné teploty, pokles koncentrace kyslíku v krvi, zhoršené reflexy, selhání krevního oběhu, 
bezvědomí až kóma. Alkohol a další látky s centrálně tlumivými účinky mohou tyto příznaky 
ještě  zhoršovat.  Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  vyhledejte 
urychleně lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Liskantin 
Pokud  si  zapomenete  vzít  určenou  dávku  léku,  nebo  užijete  menší  množství,  neužívejte 
v žádném  případě  při  příští  dávce  zvýšené,  nebo  dokonce  dvojnásobné  množství  přípravku 
Liskantin,  protože  při  náhle  zvýšené  dávce  by  se  mohly  projevit  některé  nežádoucí  účinky. 
Vezměte si v příštím stanoveném čase lékařem doporučenou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Liskantin 

Strana 5 (celkem 7) 

Nepřestávejte  užívat  přípravek  Liskantin  bez  toho,  že  byste  se  nejprve  poradili  se  svým 
lékařem, protože tím můžete ohrozit úspěch léčby a křeče se Vám mohou vrátit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při  léčbě  přípravkem  Liskantin  se  mohou  objevit  některé  nežádoucí  účinky,  které  jsou 
většinou mírné a přechodné, ale výjimečně se mohou objevit i závažné příznaky, vyžadující 
lékařskou péči. O nežádoucích účincích nebo jiných neobvyklých reakcích informujte svého 
ošetřujícího lékaře, neboť si mohou vyžádat úpravu léčby a častější kontroly.  
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou ospalost a netečnost, které se však obecně objevují 
pouze na začátku léčby. Na počátku léčby se též může vyskytnout rozostřené vidění.  
Často se mohou vyskytnout, zvláště při vyšší počáteční dávce: závratě,  pocit na zvracení až 
zvracení, únavnost, ospalost a poruchy pohybové koordinace, které při snížení dávky obvykle 
ustoupí. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10): 

únava, poruchy rovnováhy 

na začátku léčby netečnost 

na začátku léčby a většinou při vyšší počáteční dávce: závratě, ospalost, porucha 
koordinace pohybů (ataxie), pocit na zvracení, zvracení. Tyto nežádoucí účinky lze 
výrazně zmírnit pozvolným zvyšováním dávky. 

na začátku léčby zhoršené vidění (poruchy akomodace). Tyto projevy bývají obvykle 
mírné, při pokračující léčbě zpravidla po několika dnech ustupují a lze je výrazně 
zmírnit pozvolným zvyšováním dávky. 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

poruchy zraku 

mimovolní rychlé pohyby očních bulbů (nystagmus) 

vyrážka v podobě skvrn a pupínků (makulopapulózní vyrážka), většinou bez celkových 
alergických příznaků 

Další časté nežádoucí účinky je možné zjistit pouze po vyšetření vzorku krve: 

změny v systému hormonů štítné žlázy se snížením koncentrace celkového a volného 
tyroxinu (T

a FT

4

 - oba jsou hormony štítné žlázy), pravděpodobně v důsledku 

zrychleného metabolismu. Funkce štítné žlázy samotné zůstává nezměněna. 

snížení počtu červených krvinek (megaloblastická anémie), které je vratné po podání 
kyseliny listové a/nebo vitamínu B12 

zvýšená koncentrace jaterních enzymů v séru. Tyto změny nejsou považovány za 
příznaky poškození jater, pokud nejsou zvýšeny hodnoty transamináz (jiných jaterních 
enzymů). Nevyžadují změnu léčby. 

zvýšené odbourávání vitamínu D. 
Změny metabolismu vápníku a vitamínu D, příležitostně až se závažnými změnami 
kostí. V takových případech, stejně jako u některých rizikových pacientů (např. u dětí 
nebo těhotných žen) se doporučuje podávání vitaminu D. 

Strana 6 (celkem 7) 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

bolest hlavy 

alergické reakce projevující se zvláště na kůži jako různé druhy vyrážek 

obtíže v oblasti ramene vyvolané primidonem 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 

poruchy osobnosti, které mohou zahrnovat psychotické reakce 

závažné kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza 

porucha imunitního systému způsobující bolest kloubů, kožní vyrážku a horečku 
(systémový lupus erythematosus) 

poruchy krve (krevní dyskrázie), např. snížení počtu bílých krvinek (leukopenie) nebo 
snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) 

bolesti kloubů, měknutí kostí (osteomalacie), Dupuytrenova kontraktura (onemocnění, 
které se projevuje samovolným ohýbáním prstů ruky a může postihnout také dlaň) 

navození porfyrie (onemocnění s akumulací porfyrinu v játrech) 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

nechutenství až anorexie 

poruchy paměti a koncentrace 

ojediněle případy obrny zevních očních svalů (oftalmoplegie) a zánětu kořenů míšních 
nervů (polyradikulitida) 

dvojité vidění (diplopie) 

těžké kožní reakce s olupováním kůže (exfoliativní dermatitida), vytváření puchýřů 
(bulózní dermatitida) 

Byl popsán jeden případ agranulocytózy (zřetelného poklesu počtu bílých krvinek). 

impotence, snížení libida 

byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), 
osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, 
nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza (řídnutí kostí), nebo 
pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a starších lidí 
Především u dětí se mohou objevit poruchy emocionálního chování ve smyslu zvýšené 
dráždivosti a rozmrzelosti. U dětí a starších osob se po podání primidonu někdy vyskytují 
paradoxní reakce s příznaky neklidu a vzrušení. Tyto projevy bývají obvykle mírné, při 
pokračující léčbě zpravidla po několika dnech ustupují a lze je výrazně zmírnit pozvolným 
zvyšováním dávky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

Jak přípravek Liskantin uchovávat 

Strana 7 (celkem 7) 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Liskantin obsahuje 
 

Léčivou látkou je primidonum 250 mg 

Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
srážený oxid křemičitý, želatina, hydrolyzovaná želatina, methylovaný oxid křemičitý, 
magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Liskantin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, kulaté, bikonvexní, zkosené tablety, na jedné straně vyraženo „L“, na druhé straně dělicí 
kříž. Průměr cca 10 mm, výška tablety 4,3-5,0 mm. 
 
100 tablet v bílých neprůhledných PVC/Al blistrech a v krabičce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Desitin Arzneimittel GmbH 
Weg beim Jäger 214 
22335 Hamburg 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 6. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu LISKANTIN 100X250MG Tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu LISKANTIN 100X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Liskantin

(0) 25/08/2015

Dobrý večer beru liskantin asi dva měsíce a ted po zvětšení dávky mám na jeden ráno a jeden večer jsem začal mít problémy s erekcí myslíte,že to může být tím? děkuji za odpověd

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám