Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LISIPRIL 10 98X10MG Tablety

Kód výrobku: 18497

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LISIPRIL 10 98X10MG Tablety

sp.zn. sukls173830/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LISIPRIL 10 mg tablety

Lisinoprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je LISIPRIL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LISIPRIL užívat
 3. Jak se LISIPRIL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek LISIPRIL uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE LISIPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek LISIPRIL je antihypertenzivum, inhibitor ACE v tabletách k vnitřnímu užití. Přípravek LISIPRIL rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Tak usnadňuje i práci srdci a často může pomoci zlepšit srdeční činnost při srdečním selhání a při akutním srdečním infarktu. Lékař Vám předepsal přípravek LISIPRIL k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dětí ve věku 6 až 16 let, v jiných indikacích se nedoporučuje. Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě dospělých pacientů v následujících indikacích: Léčba hypertenze: Přípravek LISIPRIL se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku bez zjistitelné příčiny), tak i při tzv. renovaskulární hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku v důsledku onemocnění ledvin). Přípravek LISIPRIL se užívá buď samotný anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. Léčba srdečního selhání: Přípravek LISIPRIL se užívá jako doplňková léčba při léčbě srdečního selhání, léčeného močopudnými prostředky (diuretiky) nešetřícími draslík a případně léčeného i přípravky digitalisu (látkami z náprstníku). Léčba po prodělaném srdečním infarktu: Za určitých okolností (kdy není výrazně snížen krevní tlak a kdy není závažně porušena činnost ledvin) se přípravek LISIPRIL užívá při čerstvém srdečním infarktu, aby se zabránilo rozvoji srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu (s látkami zabraňujícími krevnímu srážení, s látkami rozpouštějícími krevní sraženiny a s beta- sympatolytiky).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LISIPRIL UŽÍVAT

Neužívejte LISIPRIL

 • pokud jste alergický(á) na lisinopril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na jiný ACE inhibitor
 • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren
 • pokud jste těhotná
 • pokud se u Vás v minulosti po léčbě lisinoprilem nebo jiným inhibitorem ACE vyvinul otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, případně s dušností nebo polykacími obtížemi (tzv. angioneurotický edém), anebo jestliže se tyto obtíže u Vás již někdy objevily bez známé příčiny a také, jestliže u Vás byla stanovena diagnóza tzv. dědičného nebo idiopatického angioedému.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lisipril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • pokud je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený v předcházejícím odstavci (přecitlivělost, cukrovka, angioneurotický edém - otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, těhotenství), musíte na to upozornit svého lékaře.
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
 • blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem
 • aliskiren
 • pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého podkožního otoku, např. v krku):
 • sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů)

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě “Neužívejte Lisipril”. Dále musíte lékaře upozornit, pokud trpíte cerebrovaskulárním onemocněním (poruchy centrálního nervového systému vznikající špatným prokrvením mozku), máte nízký krevní tlak, potíže se srdcem, ledvinové obtíže, podrobujete-li se hemodialýze (umělá ledvina), aferézelipoproteinů s nízkou hustotou (léčebná metoda, při které se odstraňuje vysoký obsah LDL cholesterolu z krve) nebo desenzitizaci (léčba některých alergií), léčíte-li se močopudnými prostředky (diuretiky), dodržujete-li dietu s omezením soli, užíváte-li doplňkovou dietu s obsahem draslíku, užíváte-li močopudné prostředky šetřící draslík, pokud jste v poslední době trpěl(a) zvracením anebo průjmem nebo pokud Vás čeká chirurgický výkon a anestézie (a to i u zubního lékaře), protože v souvislosti s anestézií (znecitlivění) může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku. Přípravek LISIPRIL se musí podávat s extrémní opatrností pacientům s kolagenním vaskulárním onemocněním, imunosupresivní léčbou, léčbou alopurinolem nebo prokainamidem nebo v případě kombinace těchto komplikujících faktorů, zvlášť v případě stávajícího poškození ledvin. Přípravek LISIPRIL nesmíte užívat, pokud máte akutní srdeční infarkt.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku LISIPRIL. Dále musíte lékaře upozornit, jestliže kojíte anebo jestli v nejbližší době plánujete těhotenství. Děti a dospívající ve věku 6 -16 let.

Přípravek LISIPRIL je určen u dětí pouze k léčbě vysokého krevního tlaku, v jiných indikacích se nedoporučuje.

Přípravek LISIPRIL se nedoporučuje u dětí do 6 let, nebo u dětí s těžkou poruchou funkce ledvin. Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat podobně jako pacienti středního věku.

Další léčivé přípravky a LISIPRIL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To platí zejména pokud užíváte: - Léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů

(sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”.

 • Potravinové doplňky obsahující draslík nebo náhrada soli obsahující draslík, diuretika (tablety podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol).
 • Indometacin: může účinnost snížit.
 • Přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů (tzv.nesteroidní antiflogistika), kyselina acetylsalicylová: souběžné užívání může v případě poruchy ledvin dále zhoršit ledvinné funkce.
 • Lithium: při souběžném užívání je nutné pečlivé sledování hladin lithia.
 • Zlato: v souvislosti s injekčně podaným přípravkem s obsahem zlata mohou u pacientů, kteří užívají ACE inhibitory, nastat nitritoidní reakce.
 • Některá anestetika, tricyklická antidepresiva, antipsychotika, jiné přípravky s antihypertenzním účinkem: souběžné užívání může zvýšit účinek lisinoprilu na snížení krevního tlaku.
 • Souběžné užití glycerol-trinitrátu a dalších nitrátů nebo jiných vazodilatancií může ještě více snížit krevní tlak.
 • Sympatomimetika: souběžné užívání může oslabit antihypertenzní účinek.
 • Antidiabetika (inzulín, perorální antidiabetika): souběžné užívání může zesílit hypoglykemizující účinky s rizikem hypoglykémie.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotensin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte Lisipril” a “Upozornění a opatření”).

LISIPRIL s jídlem a pitím

Přípravek LISIPRIL můžete užít nezávisle na jídle (před jídlem, při jídle, po jídle) v libovolnou, ale každodenně tutéž denní dobu. Tabletu zapijte větším množstvím tekutiny, např. plnou sklenicí vody. Vyhýbejte se přívodu doplňkových množství draslíku a náhražek soli, obsahujících draslík.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Lisipril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Přípravek LISIPRIL se během těhotenství užívat nesmí.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Pokud kojíte nebo pokud kojit začnete, informujte o tom svého lékaře. Přípravek LISIPRIL se kojícím matkám nedoporučuje a ošetřující lékař může pro Vás zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit. Zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Protože se při užívání lisinoprilu může u různých osob rozdílnou měrou vyvinout točení hlavy a únava, můžete při léčbě přípravkem LISIPRIL řídit motorové vozidlo anebo obsluhovat stroje pouze tehdy, jestliže Vám to na základě sledování Vaší individuální reakce Váš lékař výslovně povolil. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje pokud Vám to lékař výslovně nepovolil.

3. JAK SE LISIPRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování při léčbě vysokého krevního tlaku: Obvyklá zahajovací dávka je 2,5 mg lisinoprilu jednou denně (při tomto dávkování je třeba použít přípravek s nižším obsahem lisinoprilu v jedné tabletě). Do rozvinutí plného účinku při každodenním pravidelném užívání určité dávky přípravku bývá třeba vyčkat obvykle 2 - 4 týdny. Proto se podle pokynů lékaře dávkování v těchto intervalech podle potřeby postupně zvyšuje. Dávka 2,5 mg lisinoprilu málokdy dosáhne plného požadovaného účinku. Obvyklé léčebné dávky se pak pohybují v rozmezí 10 - 20 mg lisinoprilu (tj. 1 až 2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) jednou denně. Nejvyšší doporučená denní dávka je 40 mg (tj. 4 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) jednou denně. U pacientů léčených močopudnými prostředky (diuretiky):

U těchto pacientů se doporučuje podle možnosti užívání diuretik (močopudných prostředků) ukončit 2 - 3 dny před zahájením léčby lisinoprilem; v případě potřeby je možné vrátit se k užívání diuretik později podle pokynů lékaře. U pacientů vyššího věku:

Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat stejně jako pacienti středního věku. U dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let

: Zahajovací dávka je 2,5 mg jednou denně u pacientů vážících 20 až

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18497
Kód EAN: 4030855109791
Kód SÚKL: 95667
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Lékař vám předepsal přípravek Lisipril 10 k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. Přípravek Lisipril 10 je určen k léčbě dospělých pacientů. Léčba hypertenze: Přípravek Lisipril 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku bez zjistitelné příčiny), tak i při tzv. renovaskulární hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku v důsledku onemocnění ledvin). Přípravek Lisipril 10 se užívá buď samotný anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. Léčba srdečního selhání: Přípravek Lisipril 10 se užívá jako doplňková léčba při léčbě srdečního selhání, léčeného močopudnými prostředky (diuretiky) nešetřícími draslík a případně léčeného i přípravky digitalisu (látkami z náprstníku). Léčba po prodělaném srdečním infarktu: Za určitých okolností (kdy není výrazně snížen krevní tlak a kdy není závažně porušena činnost ledvin) se přípravek Lisipril 10 užívá při čerstvém srdečním infarktu, aby se zabránilo rozvoji srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu (s látkami zabraňujícími krevnímu srážení, s látkami rozpouštějícími krevní sraženiny a s beta-sympatolytiky).

Příbalový leták

LISIPRIL 10 98X10MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LISIPRIL 10 98X10MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: LISIPRIL 10 98X10MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu LISIPRIL 10 98X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LISIPRIL 10 98X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám