Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 18481
Kód EAN: 4030096844536
Kód SÚKL: 10885
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Lékař Vám předepsal Lisinopril-ratiopharm k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního selhání (oslabení srdeční činnosti). Váš lékař Vám také může předepsat Lisinopril-ratiopharm po prodělaném srdečním infarktu nebo při onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou 2. typu. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/5
sp.zn.: sukls216809/2012, sukls216820/2012, sukls216831/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta

LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 mg
LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 mg
LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg
tableta
(Lisinoprilum dihydricum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Lisinopril-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lisinopril-ratiopharm užívat
3. Jak se Lisinopril-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lisinopril-ratiopharm uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lisinopril-ratiopharm a k čemu se používá

Lisinopril-ratiopharm patří do skupiny léků, které jsou označovány jako inhibitory angiotenzin
konvertujícího enzymu (ACE inhibitory). Léčivá látka přípravku rozšiřuje krevní cévy, příznivě
ovlivňuje průtok krve ledvinami, usnadňuje čerpání krve srdcem do všech částí těla a pomáhá tak
snížit vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháním pomáhá zlepšit srdeční činnost.
Lékař Vám předepsal Lisinopril-ratiopharm k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo
srdečního selhání (oslabení srdeční činnosti). Váš lékař Vám také může předepsat Lisinopril-
ratiopharm po prodělaném srdečním infarktu nebo při onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou 2.
typu.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Přípravek je určen k léčbě hypertenze u dětí ve věku 6
až 16 let. Lisinopril se doporučuje u dětí pouze k léčbě vysokého krevního tlaku, v jiných indikacích
se nedoporučuje.2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lisinopril-ratiopharm užívat
Neužívejte Lisinopril-ratiopharm:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku nebo na
jakýkoli jiný lék ze skupiny ACE inhibitorů;
- pokud jste byl (a) již dříve léčen (a) přípravkem stejné lékové skupiny jako Lisinopril-
ratiopharm (ACE inhibitory) a měl (a) jste alergickou reakci spojenou s otokem obličeje, rtů,
jazyka a/nebo krku s polykacími nebo dýchacími obtížemi. Lisinopril-ratiopharm nesmíte
užívat, pokud se u Vás bez známé příčiny vyskytly výše uvedené reakce, nebo pokud Vám byla
stanovena diagnóza hereditárního nebo idiopatického angioedému;
2/5
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení).

Upozornění a opatření

- jestliže máte sníženou funkci ledvin, jste po transplantaci ledvin, podrobujete se dialýze nebo
jste léčen (a) diuretiky (léky na odvodnění) nebo pokud jste nedávno trpěl (a) nadměrným
zvracením či průjmem;
- dodržujete-li dietu s omezením soli, užíváte-li draslíkové doplňky, draslík šetřící léky nebo
náhražky soli obsahující draslík;
- pokud se podrobujete LDL aferéze (léčebná metoda, při které se odstraňuje LDL cholesterol
z krve) nebo podstupujete desenzibilizační léčbu (léčba některých alergií);
- pokud se u Vás někdy vyskytly alergické reakce doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka
a/nebo krku s polykacími či dýchacími obtížemi;
- pokud jste onemocněl (a) žloutenkou nebo pokud máte zvýšené hladiny jaterních enzymů;
- před chirurgickým výkonem a anestézií (také v ordinaci zubního lékaře) sdělte lékaři či zubaři,
že užíváte Lisinopril-ratiopharm, protože v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému
poklesu krevního tlaku;
- informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.
Užívání přípravku Lisinopril-ratiopharm není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí
třetině těhotenství se přípravek Lisinopril-ratiopharm nesmí užívat, protože by mohl způsobit
závažné poškození plodu viz bod Těhotenství a kojení.

Další léčivé přípravky a přípravek Lisinopril-ratiopharm
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

S lisinoprilem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:
- diuretika (léky na odvodnění);
- léky obsahující draslík (včetně dietetických náhražek soli);
- lithium a jiné léky užívané při léčbě depresí a léky užívané při léčbě těžkých duševních
onemocnění;
- anestetika (látky působící znecitlivění);
- některé přípravky na tlumení bolesti a zánětu kloubů (artritidy);
- léky na snížení krevního tlaku;
- léky užívané při léčbě cukrovky.
- Zlato, vildagliptin


Přípravek Lisinopril-ratiopharm s jídlem a pitím
Přípravek by měl být užíván pravidelně v přibližně stejnou denní dobu. Přípravek můžete užívat při
jídle nebo mezi jídly, tablety zapíjejte vodou (nebo nealkoholickým nápojem).

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Lisinopril-ratiopharm ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte,
že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lisinopril-ratiopharm není vhodné
na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Lisinopril-ratiopharm nesmí
užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Lisinopril-ratiopharm není doporučen kojícím
matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo
nedonošené dítě.


3/5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na základě
výslovného souhlasu lékaře.


3. Jak se přípravek Lisinopril-ratiopharm užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Lisinopril-ratiopharm se užívá v jedné denní dávce.
Doporučená dávka přípravku je:
Vysoký krevní tlak
Obvyklá doporučená počáteční dávka je 10 mg užívaná jednou denně. Obvyklá dlouhodobá dávka je
20 mg užívaná jednou denně.
Srdeční selhání
Obvyklá doporučená počáteční dávka je 2,5 mg užívaná jednou denně. Dlouhodobá dávka je
stanovena na základě individuálního stavu pacienta až do maximální dávky 35 mg užívané jednou
denně.
Stav po srdečním infarktu
Obvyklá dávka je 5 mg první a druhý den, dále 10 mg jednou denně.
Onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou
Obvyklá doporučená dávka je 10 mg jednou denně a může být podle potřeby zvýšena na 20 mg jednou
denně.
U dialyzovaných pacientů a u pacientů s poruchami funkce ledvin nebo u pacientů starších než 65 let
lékař dávkování obvykle sníží.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Lisinopril-ratiopharm je příliš silný nebo příliš slabý,
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Použití u dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let
Zahajovací dávka je 2,5 mg jednou denně u pacientů vážících 20 až <50 kg a 5 mg jednou denně u
pacientů vážících 50 kg. Dávkování je nutno upravit podle potřeb pacienta na maximálně 20 mg
denně u pacientů vážících 20 až <50 kg a na maximálně 40 mg u pacientů vážících 50 kg. U dětí se
sníženou funkcí ledvin je nutno zvážit nižší zahajovací dávku nebo prodloužení dávkovacího intervalu.
Lisinopril se nedoporučuje u dětí do 6 let věku, nebo u dětí se závažným poškozením ledvin.

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Lisinopril-ratiopharm, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se spojte okamžitě s lékařem, aby
Vám mohla být co nejdříve poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějším příznakem by byl
pocit omámenosti nebo závratě, způsobené náhlým nebo výrazným poklesem krevního tlaku.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Lisinopril-ratiopharm
Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další
dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání
dávky nedošlo.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lisinopril-ratiopharm
Délka léčby závisí na typu, závažnosti a průběhu onemocnění a bývá obvykle dlouhodobá. Lisinopril-
ratiopharm užívejte každý den, přesně podle doporučení Vašeho lékaře. Je velmi důležité pokračovat
v užívání přípravku, pokud Vám ho Váš lékař nadále předepisuje.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4/5

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou závrať, bolesti hlavy, kašel, průjem, zvracení a poruchy funkce
ledvin. Dalším nežádoucím účinkem může být pocit závratě nebo omámenosti v důsledku poklesu
krevního tlaku, pokud se rychle napřímíte.
Méně často se vyskytují změny nálad, brnění a mravenčení, poruchy chuti a spánku, srdeční infarkt
nebo cévní mozková příhoda, bušení srdce a zrychlená srdeční frekvence, Raynaudův fenomén
(zbělení prstů rukou v chladu), rýma, nevolnost, bolest břicha a poruchy trávení, vyrážka a svědění,
impotence, únava, slabost.
Vzácně se mohou objevit změny krevního obrazu, zmatenost, sucho v ústech, otoky, kopřivka, ztráta
vlasů, lupénka, akutní selhání ledvin, zvětšení prsou u mužů, poruchy sekrece antidiuretického
hormonu.
Velmi vzácně byly hlášeny úbytek kostní dřeně, zvětšení lymfatických uzlin, autoimunní onemocnění,
snížení hladiny krevního cukru, zúžení průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět plic, zánět
slinivky břišní, žloutenka až selhání jater, pocení, kožní příznaky, snížení nebo zástava tvorby moče.
Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který
není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud se u
Vás objeví jakékoli příznaky infekce, informujte svého lékaře.
Přestaňte užívat Lisinopril-ratiopharm a ihned se spojte se svým lékařem v jakémkoli z těchto
následujících případů:
- pokud se u Vás vyvine otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, který může způsobovat dýchací
nebo polykací obtíže;
pokud se objeví otok rukou, nohou nebo kotníků.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Lisinopril-ratiopharm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za použitelné do.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lisinopril-ratiopharm obsahuje


5/5
- Léčivou látkou je lisinoprilum dihydricum odpovídající 5 mg nebo 10 mg nebo 20 mg
lisinoprilu.
- Pomocné látky jsou mannitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, předbobtnalý
kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. Lisinopril-ratiopharm 10 mg a
20 mg obsahují navíc: růžový pigment PB 24823 a PB 24824 (předbobtnalý kukuřičný škrob,
oxid železitý červený (E 172), žlutý (E 172) a černý (E 172)).

Jak přípravek Lisinopril-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Lisinopril-ratiopharm 5 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Lisinopril-ratiopharm 10 mg jsou světle růžové, mramorované, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí
rýhou na jedné straně.
Lisinopril-ratiopharm 20 mg jsou růžové, mramorované, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou
na jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Al/PVC blistr perforovaný jednodávkový, krabička

Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
16.10.2013

Recenze

Recenze produktu LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MG 50X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MG 50X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze