Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18942
Kód EAN: 4030855053018
Kód SÚKL: 13337
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Lipohexal 250 Retard? Přípravek Lipohexal 250 Retard se používá ke snížení zvýšené hladiny tuků v krvi při některých poruchách látkové přeměny tuků. Jde jednak o některé tzv. primární hyperlipoproteinémie, jako např. familiární hypercholesterolémii, familiární hypertriglyceridémii, familiární kombinovanou hyperlipidémii, hyperlipidémii typu III (Apo-E2-homozygotii); jednak o sekundární hypertriglyceridémie (tj. druhotné, jinými příčinami navozené zvýšení hladiny neutrálních tuků v krvi), které navzdory soustavné léčbě vyvolávající základní choroby nebylo možné přiměřeně snížit. Podle dnešního stavu vědění zvýšená hladina tuků v krvi - podobně jako vysoký krevní tlak a kouření - velice významně zvyšuje riziko vzniku i dalšího rozvoje arteriosklerózy a jejích následků, jako např. cévních změn, které mohou vyvolat srdeční infarkt, poruchy prokrvení končetin i mozku. Přípravek Lipohexal 250 Retard se proto může použít při takových poruchách látkové přeměny tuků, při nichž změna diety, zvýšení tělesné činnosti a jiné úpravy životosprávy hladinu tuků v krvi dostatečně neovlivnily anebo které jsou vyvolány jiným základním onemocněním, jehož soustavná léčba nestačila hladinu tuků v krvi upravit. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213508/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Informace pro uživatele

LIPOHEXAL 250 RETARD
Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním
Fenofibratum

Vážená pacientko, vážený paciente,
čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité.
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Držitel registračního rozhodnutí
Kdo je odpovědný za prodej přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD?
HEXAL AG, Holzkirchen, SRN
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, SRN
Složení
Jaká je léčivá látka?
Fenofibratum 250 mg v jedné tobolce.
Co ještě přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD obsahuje?
Pomocné látky: Želatina, kukuřičný škrob, methylmetakrylátový kopolymer typ E, kopolymer
kyseliny metakrylové a metylmetakrylové 1:1, sacharóza, mastek
Léková forma a farmakoterapeutická skupina
Co je přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD?
LIPOHEXAL 250 RETARD je hypolipidemikum v tvrdých tobolkách s řízeným
uvolňováním.
Indikace
LIPOHEXAL 250 RETARD patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty.
Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků
označovaných jako triglyceridy.
LIPOHEXAL 250 RETARD se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou
zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a
snižování hmotnosti.
LIPOHEXAL 250 RETARD se může za určitých okolností používat společně s jinými léky
[statiny], a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.
V některých případech může být použit též ke snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů,
kteří nemohou užívat jinou obvyklou léčbu, snižující hladinu cholesterolu.

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl byste jej dát nikomu jinému.
2
Kontraindikace
Kdy byste neměl(a) užívat přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD?
Přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD nesmíte užívat za těchto okolností:
- při těžkých poruchách činnosti jater
- při značném snížení činnosti ledvin (Léčbu je třeba přerušit, jestliže se koncentrace
kreatininu zvýší o více než 50 % nad horní hranici normy.Doporučuje se uvážit sledování
koncentrace kreatininu v séru v průběhu prvních tří měsíců po zahájení léčby.)

- pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči fenofibrátu anebo kterékoli jiné složce
přípravku anebo, že po požití léčiva ze skupiny fibrátů (mezi které patří i fenofibrát) či
ketoprofenu se u Vás projevila přecitlivělost kůže na světlo (např. s vyrážkami a svěděním)
- v těhotenství a v období kojení.
Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?
Pro léčbu dětí není přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD určen, protože nejsou zkušenosti
s dlouhodobou léčbou.
Pacientům vyššího věku upraví vždy dávkování lékař v závislosti na činnosti ledvin.
Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek LIPOHEXAL 250
RETARD?
Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený výše
jako kontraindikace.
Lékaře musíte upozornit, pokud se ve Vaší osobní nebo rodinné anamnéze vyskytují
predispoziční faktory svalových onemocnění a poruch, rozpad svalstva či jiná dědičná svalová
onemocnění, onemocnění štítné žlázy a pokud konzumujete alkohol ve zvýšeném množství.
Dále musíte lékaře upozornit, jestliže máte jakékoli potíže se žlučníkem.
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD.
Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD působit?
Přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD se obvykle dobře snáší, mohou se však objevit některé
nežádoucí účinky:
Krev: Může se mírně snížit koncentrace krevního barviva hemoglobinu a počet bílých
krvinek. Tyto změny po ukončení léčby obvykle vymizí.
Žluč: Protože se při léčbě fenofibrátem ve zvýšené míře vylučuje cholesterol, zvyšuje se také
tzv. lithogenní index (tj. stupeň nasycení žluči cholesterolem) a tím i možnost vzniku
žlučových kamenů. (Zda se při dlouhodobé terapii fenofibrátem zvyšuje výskyt žlučových
kamenů a zda se případně zvětšují stávající žlučové kameny, není dosud objasněno.)
Játra: Při léčení přípravkem LIPOHEXAL 250 RETARD se mohou přechodně zvýšit aktivity
tzv. jaterních enzymů (ALT a AST). Ojediněle se může objevit zánět jater s hromaděním žluči
v jaterních žlučových cestách tzv. cholestatická hepatitida, která po vysazení fenofibrátu opět
ustoupí.
3
Trávicí ústrojí: Trávicí poruchy (pocit plnosti v žaludku, nevolnost, zácpa, průjem) bývají
přechodné a nevyžadují přerušení léčby. Občas se může vyskytnout zánět slinivky břišní.
Svalstvo: Vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek je poškození kosterních svalů se
svalovými bolestmi, svalovou slabostí a křečemi. Léčba fenofibrátem se v takovém případě
musí okamžitě ukončit.
Reakce přecitlivělosti: Občas se mohou vyskytnout alergické reakce, jako např. svědění,
kopřivka nebo jiné kožní projevy přecitlivělosti, které po přerušení léčby přípravkem
LIPOHEXAL 250 RETARD opět vymizí.
Kardiovaskulární systém:
Může se vyskytnout tromboembolie (plicní embolie, trombóza hlubokých vén).
Ojediněle se může vyskytnout i reakce přecitlivělosti na světlo (např. při oslunění), se
zarudnutím, svěděním, tvorbou puchýřků nebo vyrážkou různého vzhledu; tyto projevy
mohou nastat i po několika měsících léčby, která do té doby probíhala zcela bez komplikací.
Podávání přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD je v takových případech okamžitě ukončit.

Jiné nežádoucí účinky
Ojediněle se může vyskytnout vypadávání vlasů a poruchy potence. Tyto nežádoucí účinky po
vysazení přípravku obvykle ustoupí. Po dlouhodobé léčbě přípravkem LIPOHEXAL 250
RETARD se mírně zvyšuje koncentrace kreatininu a močoviny v séru.
Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Objeví-li se u Vás nějaké nežádoucí účinky anebo jiné neobvyklé reakce - i takové, které
nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom prosím, svého lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
Sám/sama ještě před poradou s lékařem ukončete další užívání přípravku, jestliže se u Vás
objeví tyto příznaky:
- kožní příznaky přecitlivělosti, např. svědění, vyrážky - hlavně po vystavení světlu, oslunění
- bolesti ve svalech, svalová slabost, křeče
- žluté zabarvení kůže a oční bělimy.

Interakce
Účinky přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se
mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než
začnete současně s užíváním přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD užívat nějaký volně
prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Které léky ovlivňují účinek přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD?
Imunosupresíva (léčiva potlačující obranné reakce v organizmu): Přípravek LIPOHEXAL 250
RETARD může v ojedinělých případech u pacientů, kteří jsou po transplantaci orgánů léčeni
imunosupresívy, vyvolat výrazné - ale přechodné - snížení činnosti ledvin.
Hormonální antikoncepční prostředky: Tyto přípravky mohou nepříznivě ovlivňovat hladinu
tuků v krvi.
4
Účinky kterých léků může přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD ovlivnit?
Antidiabetika (léčiva určená pro léčbu cukrovky): Přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD
může zesílit účinky některých léků, snižujících hladinu krevního cukru (antidiabetických
tablet, insulinu)
Antikoagulancia (léčiva snižující srážlivost krve): Přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD
může zesílit účinky některých léků, snižujících srážlivost krve (tzv. kumarinových
antikoagulancií).
Hypolipidemika (léčiva snižující hladinu tuků v krvi): Při kombinaci přípravku LIPOHEXAL
250 RETARD s některými hypolipidemiky (ze skupiny tzv. inhibitorů syntézy cholesterolu,
inhibitorů HMG-CoA-reduktázy), by se mohlo zvýšit nebezpečí vzniku vzácného, ale
vážného poškození kosterních svalů, tzv. rabdomyolýzy.

Inhibitory MAO: Fenofibrát může zesílit hepatotoxické účinky jiných látek, proto se
nedoporučují kombinace s hepatotoxickými léčivy, např. inhibitory MAO.

Látky ovlivňující enzymy systému cytochromu P450 (CYP2C19, CYP2A6, CYP2C9)

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v
nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku LIPOHEXAL
250 RETARD.
Návod ke správnému užívání
Jaké množství přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD máte užívat a jak často?
Jak a kdy máte užívat přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD?
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám
přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD nepřinese plný prospěch!
Dospělí pacienti užívají jednou denně 1 tobolku přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD
(odpovídá 250 mg fenofibrátu). Tobolku užívejte při jídle, každodenně v pravidelnou denní
dobu; tobolku polykejte celou, nerozkousanou, a zapijte ji malým množstvím vody.
Přípravek není určen pro podávání dětem.
Přípravek není určen pro pacienty s poruchou ledvinných funkcí, u nichž je zapotřebí zvolit
nižší dávkování.
Jak dlouho máte přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD užívat?
Léčba je dlouhodobá, její trvání vždy určí lékař.
Upozornění
Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem LIPOHEXAL 250 RETARD podniknout?
Pro ovlivnění hladiny tuků v krvi má mimořádnou důležitost správné složení potravy,
přiměřená tělesná činnost a úprava životosprávy; je důležité, abyste i při léčbě přípravkem
LIPOHEXAL 250 RETARD průběžně dodržoval(a) pokyny, které v tomto směru od lékaře
dostanete.
Léčení přípravkem LIPOHEXAL 250 RETARD se zásadně používá jako doplněk léčby tam,
kde uvedené úpravy životosprávy samy o sobě nestačily hladinu tuků v krvi dostatečně
upravit.
5
Před zahájením i v průběhu léčby přípravkem LIPOHEXAL 250 RETARD budete muset
podstoupit různá lékařská vyšetření.
Při současné léčbě některými léky, snižujícími krevní srážlivost anebo snižujícími hladinu
krevního cukru, se bude zejména na začátku léčby častěji kontrolovat stav krevní srážlivosti a
hladina cukru v krvi.
Po transplantacích orgánů se bude v přesných termínech sledovat mj. stav činnosti Vašich
ledvin.
Co je dobré vědět o vlivu přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD na schopnost řídit motorová
vozidla a obsluhovat stroje ?
Přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD tyto schopnosti neovlivňuje.
Co musí vzít v úvahu těhotná nebo kojící žena?
O užívání přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD v těhotenství a v období kojení u člověka
nejsou k dispozici zkušenosti. Proto platí, že v těhotenství se přípravek LIPOHEXAL 250
RETRARD užívat nesmí. Žena v plodném věku, která užívá LIPOHEXAL 250 RETARD,
musí používat spolehlivou antikoncepci, aby se zabránilo otěhotnění. V období kojení se
přípravek užívat nesmí resp. žena, užívající LIPOHEXAL 250 RETARD, nesmí kojit.
Další rady
Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD?
Předávkování přípravku LIPOHEXAL 250 RETARD by mohlo vyvolat těžké poškození
kosterních svalů se svalovou slabostí a bolestmi ve svalech (rabdomyolýzu) a poruchu ledvin.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem
požilo dítě, oznamte to, prosím, urychleně ošetřujícímu lékaři.
Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku?
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání
předchozí dávky. Užijte až další obvyklou dávku v obvyklou dobu.
Pokyny pro uchovávání
Jak se má přípravek LIPOHEXAL 250 RETARD uchovávat?
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Balení:
30, 60, 90 a 100 tobolek
Datum poslední revize příbalové informace : 21.9.2011

Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.Recenze

Recenze produktu LIPOHEXAL 250 RETARD 60X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LIPOHEXAL 250 RETARD 60X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze