Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMB TECHNOLOGY S. A., MARCHE-EN-FAMENNE,
Kód výrobku: 97193
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107896
Držitel rozhodnutí: SMB TECHNOLOGY S. A., MARCHE-EN-FAMENNE,
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolémie a hypertriglyceridémie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213513/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIPIREX 200 mg
tvrdá tobolka
Fenofibratum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebolékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek LIPIREX 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPIREX 200 mg užívat
3. Jak se přípravek LIPIREX 200 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek LIPIREX 200 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika:

Přípravek LIPIREX 200 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé
přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako
triglyceridy.
Přípravek LIPIREX 200 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký
příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.
Přípravek LIPIREX 200 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými léky (statiny), a to
tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LIPIREX 200 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku přípravku LIPIREX
200 mg
- jestliže se u Vás projeví alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem (nesteroidní
protizánětlivý přípravek)
- jestliže trpíte závažnými poruchami funkce jater a ledvin
- u přípravku LIPIREX 200 mg je kontraindikováno podávání dětem, během těhotenství a kojení;
- nedoporučuje se podávat přípravek při onemocnění žlučníku.
2/3

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPIREX 200 mg je zapotřebí
- během užívání přípravku může dojít k přechodnému zvýšení transamináz (jaterních enzymů), proto jsou
doporučeny jejich kontroly jednou za 3 měsíce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky LIPIREXu 200 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním LIPIREXu 200 mg užívat
nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Současné užívání perorálních antikoagulancií (léků, které snižují krevní srážlivost) může prohloubit jejich
účinek, což se projeví zvýšenou krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné laboratorní sledování
příslušných hodnot krevní srážlivosti.
Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (léky na léčbu hyperlipidemie). Existuje zde
riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již existujícího onemocnění svalů. Proto by
měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí
účinky na svaly musejí být pečlivě monitorovány. Obecně také není doporučováno kombinovat fenofibrát
s perorálními antidiabetiky, fenylbutazonem a inhibitory MAO.

Prosím, informujte svého lékaře nebo ékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Tento lék nesmí být užíván během těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek LIPIREX 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvyklá dávka je 1 tvrdá tobolka (200 mg) denně podávaná během
jednoho z hlavních jídel. Tento lék představuje spolu s dietním režimem dlouhodobou symptomatickou
léčbu, jejíž účinnost musí být periodicky sledována.
Tobolka musí být spolknuta, nikoliv rozkousána.

Jestliže jste užil(a) přípravku LIPIREX 200 mg, než jste měl(a)

Doposud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Neexistují specifická antidota a léčba akutního
předávkování má být proto symptomatická. V případě nutnosti může být proveden výplach žaludku v
souběhu s další vhodnou podpůrnou péčí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPIREX 200 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
3/3

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LIPIREX 200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou jen lehčího rázu a vyskytují se pouze u malého počtu pacientů (2 až 4%): zažívací
obtíže (pocit nucení na zvracení, bolesti v nadbřišku), přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů
(transamináz) v krvi, bolesti svalů, kožní alergické reakce (kopřivka), bolesti hlavy a závratě.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LIPIREX 200 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek LIPIREX 200 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek LIPIREX 200 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LIPIREX 200 mg obsahuje

- Léčivou látkou je fenofibratum 200 mg v 1 tvrdé tobolce
- Pomocnými látkami jsou:
Ethoxylované glyceridy nasycených mastných kyselin, makrogol 20000, hyprolosa;
Složení obalu tobolky: želatina, oxid titaničitý, oxid železitý červený, oxid železitý černý, oxid železitý
žlutý, indigokarmin.

Jak přípravek LIPIREX 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Blistr s 30 nebo 60 či 90 tvrdými tobolkami, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
SMB Technology S.A., Marche-en-Famenne, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 21.9.2011

Recenze

Recenze produktu LIPIREX 200MG 30X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LIPIREX 200MG 30X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze