Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

LINDYNETTE 20 3X21 Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19242
Lindynette 20 se užívá jako perorální kontraceptivum k ochraně před otěhotněním.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Lindynette 20 se užívá jako perorální kontraceptivum k ochraně před otěhotněním.

Informace o produktu

Kód výrobku: 19242
Kód EAN: 5997001312735
Kód SÚKL: 97557
Lindynette 20 se užívá jako perorální kontraceptivum k ochraně před otěhotněním.

Příbalový leták

1/14 

sp. zn. sukls181388/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Lindynette 20  

75 /20 mikrogramů obalené tablety 

Gestodenum/ Ethinylestradiolum  

 

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

•  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně. 
•  Mírně  zvyšují  riziko  krevní  sraženiny  v  žilách  a  tepnách,  zvláště  v  prvním  roce  nebo  při 

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

•  Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny 

(viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek by předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit.  

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

   

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Lindynette 20 a k čemu se užívá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lindynette 20 užívat 

3.  Jak se přípravek Lindynette 20 užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Lindynette 20 uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

1.  

Co je přípravek Lindynette 20 a k čemu se užívá 

Přípravek Lindynette 20 jsou antikoncepční tablety a používají se jako prevence otěhotnění. 

Lindynette  20,  obalené  tablety  patří  do  skupiny  léků  zvané  kombinovaná  perorální  antikoncepce,  tj. 
přípravky  užívané  k  zabránění  otěhotnění  podávané  ústy,  antikoncepční  tablety.  Obsahuje  dva  typy 
hormonů,  estrogen  ethinylestradiol  a  progestogen  gestoden.  Tyto  hormony  zabraňují  každoměsíčnímu 
uvolnění  vajíčka  z vaječníků  (ovulaci).  Také  zahušťují  hlen  v  hrdle  dělohy  (v  cervixu),  takže  se  ztíží 
možnost  proniknutí  spermií  k  vajíčku,  a  ovlivňují  děložní  výstelku  tak,  že  je  méně  pravděpodobná 
možnost uhnízdění oplodněného vajíčka. 

2/14 

Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukázaly, že pokud se užívají správně, jsou antikoncepční tablety 
účinnou vratnou formou antikoncepce. 

Lindynette 20 Vás, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, neochrání proti infekci HIV (AIDS) a před 
jinými sexuálně přenosnými onemocněními.  V tom Vám může pomoci jen kondom.  

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lindynette 20 užívat 

Obecné poznámky 

Předtím,  než  začnete  užívat  přípravek  Lindynette  20,  měla  byste  si  přečíst  informace  o  krevních 
sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní 
sraženiny“). 

 

Pravidelné lékařské kontroly 

Dříve  než  začnete  užívat  přípravek  Lindynette  20,  musí  Váš  lékař  odebrat  zdravotní  anamnézu  tak,  že 
Vám bude klást otázky týkající se Vás a členů Vaší rodiny. Váš lékař Vám změří krevní tlak a ujistí se, 
zda  nejste  těhotná.    Lékař  Vás  také  vyšetří.  Jakmile  začnete  užívat  přípravek  Lindynette  20,  bude  Vás 
lékař zvát na pravidelné kontroly. Ty budou probíhat při předepisování dalších balení. 

 

Neužívejte přípravek Lindynette 20 

Neměla byste užívat přípravek Lindynette 20, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte 
níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 
metoda by pro Vás byla vhodná. 

-  pokud  jste  alergická  na  gestoden  nebo  ethinylestradiol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), 

plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

-  pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, deficit 

proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; 

-  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “; 

-  pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

-  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a 

může  být  první  známkou  srdečního  záchvatu)  nebo  tranzitorní  ischemickou  ataku  [TIA  –  dočasné 
příznaky cévní mozkové příhody]); 

-  pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je: 

těžký diabetes s poškozením krevních cév; 

velmi vysoký krevní tlak; 

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie; 

-  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. 

-  v případě hepatitidy (zánět jater způsobený virem) a dokud se jaterní texty nevrátí k normě. 

-  pokud máte závažné jaterní onemocnění, jaterní nádor. 

-  pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu). 

3/14 

-  pokud máte rakovinu závislou na pohlavních hormonech, například rakovinu prsu, rakovinu výstelky 

dělohy (endometria), rakovinu děložního čípku. 

-  v případě vaginálního krvácení neznámého původu. 

-  pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo pokud kojíte. 

Neužívejte  přípravek  Lindynette  20,  pokud  máte  hepatitidu  C  (zánět  jater)  a  užíváte  léčivé  přípravky 
obsahující  ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek 
Lindynette 20). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lindynette 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

-  pokud  si  všimnete  možných  známek  krevní  sraženiny,  která  může  znamenat,  že  máte 

krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní 
embolie),  srdeční  záchvat  nebo  cévní  mozkovou  příhodu  (viz  bod  "krevní  sraženina“ 
(trombóza)) níže. 

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní 
sraženinu“. 

 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů. 

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Lindynette 20, měla byste také informovat 
svého lékaře.  

-  pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění); 

-  pokud  máte  systémový  lupus  erythematodes  (SLE  -  onemocnění,  které  postihuje  Váš  přirozený 

obranný systém); 

-  pokud  máte  hemolyticko-uremický  syndrom  (HUS  -  porucha  srážení  krve,  která  vede  k  selhání 

ledvin); 

-  pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

-  pokud  máte  zvýšené  hladiny  tuku  v  krvi  (hypertriglyceridemie)  nebo pozitivní rodinnou anamnézu 

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní); 

-  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “); 

-  pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře, 

jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Lindynette 20; 

-  pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

-  pokud máte křečové žíly; 

-  pokud máte: 

-  vysoký krevní tlak (hypertenzi); 

-  zežloutnutí kůže (žloutenku); 

-  svědění celého těla (pruritus); 

4/14 

-  žlučové kameny; 

-  dědičné onemocnění nazývané porfyrie; 

-  poruchu pohybu zvanou Sydenhamova chorea; 

-  poruchu jaterních funkcí; 

-  diabetes mellitus (cukrovku); 

-  depresi; 

-  hnědé skvrny na obličeji a těle (chloasma), jejichž výskyt můžete snížit vyhýbáním se slunečnímu 

záření, soláriu a horskému slunci.  

 

Antikoncepční tablety a krevní sraženiny 

KREVNÍ SRAŽENINY 

Užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce,  jako  je  přípravek  Lindynette  20  zvyšuje  Vaše  riziko 
rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina 
zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 

Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). 

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky 
nebo velmi vzácně mohou být fatální. 

Je  důležité  si  pamatovat,  že  celkové  riziko  škodlivé  krevní  sraženiny  v  důsledku  přípravku 
Lindynette 20 je malé. 

 

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků. 

 

Máte některé z těchto známek? 

Čím pravděpodobně trpíte? 

-  otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 

zvláště doprovázený: 

-  bolestí nebo citlivostí v noze, která může být 

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi 

-  zvýšenou teplotou postižené nohy 

-  změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání 

nebo zmodrání 

Hluboká žilní trombóza 

-  náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 

dýchání 

-  náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit 

vykašlávání krve 

-  ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém 

dýchání 

Plicní embolie 

5/14 

-  těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

-  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

-  těžká bolest žaludku 

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z 
těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být 
zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího 
traktu (např. „nachlazení“). 

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

-  okamžitá ztráta zraku nebo 

-  bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 

zraku 

Trombóza 

retinální 

žíly 

(krevní sraženina v oku) 

-  bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

-  pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní 

kostí 

-  plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

-  nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 

čelisti, hrdla, paže a břicha 

-  pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

-  extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

-  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

Srdeční záchvat 

-  náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, 

zvláště na jedné straně těla 

-  náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

-  náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

-  náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 

koordinace 

-  náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé 

příčiny 

-  ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s 
téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat 
okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další 
cévní mozkové příhody. 

Cévní mozková příhoda 

-  otok a lehké zmodrání končetiny 

-  těžká bolest žaludku (akutní břicho) 

Krevní  sraženiny  blokující 
jiné cévy 

 

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

-  Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v 

žíle  (žilní  tromboembolismus).  Tyto  nežádoucí  účinky  jsou  však  vzácné.  Nejčastěji  se  objevují  v 
prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

6/14 

-  Pokud  se  vytvoří  krevní  sraženina  v  žíle  v  noze  nebo  chodidle,  může  způsobit  hlubokou  žilní 

trombózu (DVT). 

-  Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii. 

-  Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální 

žíly). 

 

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 

Riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  žíle  je  nejvyšší  v  prvním  roce  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce.  Riziko  může  být  také  vyšší,  pokud  znovu  zahájíte  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

Po  prvním  roce  se  riziko  zmenšuje,  ale  je  vždy  mírně  vyšší,  než  kdybyste  neužívala  kombinovanou 
hormonální antikoncepci. 

Když  ukončíte  užívání  Lindynette  20,  vrátí  se  Vaše  riziko  krevní  sraženiny  k  normální  úrovni  během 
několika týdnů. 

 

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny? 

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou 
používáte. 

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Lindynette 20 je malé. 

 

-  Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou 

z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující  levonorgestrel, 

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující  gestoden, jako je 

přípravek Lindynette 20 se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory, 

které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“). 

 

 

Riziko rozvoje krevní 
sraženiny za rok 

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou 
hormonální antikoncepční tablety/náplast/kroužek a 
nejsou těhotné 

Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají kombinované hormonální 
antikoncepční tablety obsahující levonorgestrel, 
norethisteron nebo norgestimát
 

Asi 5-7 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají přípravek Lindynette 20 

Asi 9-12 z 10 000 žen 

 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 

Riziko krevní sraženiny u přípravku Lindynette 20 je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše 
riziko je vyšší, pokud: 

7/14 

-  máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

2

); 

-  někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  měl  krevní  sraženinu  v  noze,  plicích  nebo  jiném  orgánu  v 

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve; 

-  potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte 

nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Lindynette 20 přerušit na několik týdnů před operací, 
nebo  když  máte  omezenou  pohyblivost.  Pokud  musíte  přerušit  užívání  přípravku  Lindynette  20, 
zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

-  jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

-  jste porodila před méně než několika týdny. 

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte. 

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte 
některé z dalších uvedených faktorů. 

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste 
jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Lindynette 20 ukončit. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lindynette 20, například se 
u  přímého  příbuzného  vyskytne  trombóza  z  neznámého  důvodu  nebo  pokud  se  zvýší  Vaše  tělesná 
hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například 
způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 

 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku 
Lindynette 20 je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

-  se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

-  pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lindynette 20 

je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, 
může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

-  pokud máte nadváhu; 

-  pokud máte vysoký krevní tlak; 

-  pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 

50 let  věku).  V  tomto  případě  máte  také  vyšší  riziko  srdečního  záchvatu  nebo  cévní  mozkové 
příhody; 

-  pokud  Vy  nebo  někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  má  vysokou  hladinu  tuku  v  krvi  (cholesterol 

nebo triglyceridy); 

-  pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

-  pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); 

-  pokud máte diabetes. 

8/14 

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko 
rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 

Pokud  se  některý  z  výše  uvedených  stavů  změní  v  průběhu  užívání  přípravku  Lindynette  20,  například 
začnete  kouřit, u  přímého  příbuzného  se  vyskytne  trombóza  z  neznámého  důvodu  nebo pokud  se  zvýší 
Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

Antikoncepční tablety a rakovina 

V  některých  studiích  bylo  zjištěno  vyšší  riziko  rakoviny  děložního  čípku  u  žen  užívajících  dlouhodobě 
antikoncepční tablety. Příčinou tohoto zvýšeného rizika nemusí být antikoncepční tablety, může to být též 
sexuální chování a jiné podmínky.  

U  každé  ženy  existuje  riziko  vzniku  rakoviny  prsu,  ať  už  antikoncepční  tablety  užívá  nebo  neužívá. 
Rakovina  prsu je  vzácná  u  žen  mladších  než  40  let.  Rakovina  prsu  byla  nalezena  o  něco  častěji  u  žen, 
které antikoncepční tablety užívají, než u těch, které je neužívají. Pokud přestanete antikoncepční tablety 
užívat, dochází ke snížení rizika, a to tak, že 10 let od vysazení antikoncepčních tablet je riziko stejné jako 
u žen, které antikoncepční tablety nikdy neužívaly. Vzhledem k tomu, že rakovina prsu je u žen do 40 
let věku vzácná, zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu u žen, které užívají nebo 
užívaly antikoncepční tablety je malé v porovnání s celoživotním rizikem rozvoje rakoviny prsu. 

Vzácně  může  užívání  antikoncepčních  tablet  vést  ke  vzniku  onemocnění  jater,  jako  je  žloutenka  nebo 
nezhoubné  jaterní  nádory.  Velmi  vzácně  bylo  dlouhodobé  užívání  antikoncepčních  tablet  spojeno  se 
vznikem  zhoubných  jaterních  nádorů  (rakoviny).  Jaterní  nádory  mohou  vést  k život  ohrožujícímu 
nitrobřišnímu krvácení. Pokud se u Vás vyskytne bolest horní části břicha, která neustupuje, informujte 
svého lékaře. Informujte ho také tehdy, pokud Vaše kůže zežloutne.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Lindynette 20 

Informujte  svého lékaře nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které jste v nedávné  době  užívala  
nebo které možná budete užívat.  

Také  informujte  každého  lékaře  nebo  zubního  lékaře,  který  Vám  předepisuje  další  lék  (nebo  lékárníka, 
který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Lindynette 20. Mohou Vám poradit, zda potřebujete používat 
navíc  další  antikoncepční  opatření  (například  kondom),  a  pokud  ano,  na  jak  dlouhou  dobu  nebo  zda  je 
třeba

 

jiný lék, který potřebujete užívat, zaměnit. 

Neužívejte přípravek Lindynette 20, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky 
obsahující  ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir,  protože  mohou  způsobit  zvýšení  hodnot 
funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). 

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce. 

Přípravek  Lindynette  20  můžete  opět  začít  užívat  přibližně  2  týdny  po  ukončení  této  léčby.  Viz  bod 
„Neužívejte přípravek Lindynette 20“. 

Některé  léky  mohou  ovlivnit  hladiny  přípravku  Lindynette  20  v krvi  a  mohou  způsobit  jeho  nižší 
antikoncepční účinek 
nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Patří mezi ně léky k léčbě:   

-  epilepsie, jako jsou barbituráty, karbamazepin, fenytoin, primidon, felbamát, oxkarbazepin, topiramát 

a dexametazon; 

-  tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);  
-  HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory  proteáz a nenukleosidové inhibitory 

reverzní transkriptázy, jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz); 

-  onemocnění plísněmi (např. griseofulvin); 
-  vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan). 

 

9/14 

A tyto léky:   

-  protizánětlivé léky (fenylbutazon, dexametazon); 
-  lék podporující bdělost (modafinil); 
-  laxativa (projímadla); 
-  rostlinný přípravek třezalka tečkovaná. Pokud již užíváte přípravek Lindynette a chcete začít užívat 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 

 

Atorvastatin,  kyselina  askorbová,  paracetamol,  indinavir,  flukonazol,  vorikonazol  a  troleandomycin 
mohou zvýšit koncentraci přípravku Lindynette 20 v séru. 
 
Přípravek Lindynette 20 může ovlivnit účinnost jiných léků, například: 

cyklosporinu (lék užívaný k potlačení odhojení tkáně po transplantacích), 

teofylinu (léčivý přípravek k léčbě astmatu), 

kortikosteroidů (protizánětlivé léky), 

lamotriginu (lék k léčbě epilepsie). 

Užívání  perorální  antikoncepce  s  flunarizinem  může  způsobit  produkci  mléka  (galaktoreu)  u  žen,  které 
předtím neporodily. 

Troleandomycin může při současném užívání s perorální antikoncepcí zvýšit riziko vzniku cholestázy. 

 

Laboratorní vyšetření 

Pokud  podstupujete  laboratorní  vyšetření  krve,  informujte  lékaře  nebo  personál  laboratoře,  že  užíváte 
přípravek Lindynette 20, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Pokud  se  domníváte,  že  můžete  být  těhotná,  přestaňte  užívat  přípravek  Lindynette  20  a  neprodleně 
kontaktujte svého lékaře. Do té doby užívejte další  antikoncepční metodu, jako je kondom nebo pesar a 
spermicidy.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

Vzhledem  k tomu,  že  léčivé  látky  přípravku  se  mohou  objevit  v mateřském  mléce  a  snížit  množství 
mateřského mléka, není přípravek Lindynette 20 doporučován během kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie sledující účinek na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů nebyly provedeny. 

 

Přípravek Lindynette 20 obsahuje mléčný cukr a sacharosu.  

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře předtím, než začnete 
užívat tento léčivý přípravek. 

 

 3.  

Jak se přípravek Lindynette 20

 

užívá  

Vždy užívejte přípravek Lindynette 20 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se 
se svým lékařem. 

10/14 

Balení (blistr) je navrženo tak, aby Vám pomohlo pamatovat na užití tablet. 

Než začnete užívat přípravek Lindynette 20, je třeba provést kompletní lékařské gynekologické vyšetření, 
aby se vyloučila onemocnění, která mohou působit rizikově při užívání perorální antikoncepce. 

Během užívání přípravku je třeba lékařské kontroly pravidelně opakovat. 

Je třeba užívat jednu tabletu denně, nejlépe ve stejnou denní dobu, počínaje prvním dnem po dobu 21 dní. 
Poté  následuje  7midenní  interval  bez  užívání  tablet,  během  kterého  se  dostaví  krvácení  podobné 
menstruaci. Užívání dalších 21 tablet začíná osmý den, a to i tehdy, pokud krvácení ještě neskončilo. Je 
třeba  začít  užívat  druhý  blistr  přípravku  Lindynette  20  ve  stejný  den  v týdnu,  jako  jste  začala  s prvním 
blistrem. Menstruační krvácení bude možná slabší, ale to není škodlivé. 

 

První užití přípravku Lindynette 20 

Počkejte, až začne menstruační krvácení, do té doby užívejte další antikoncepční opatření (užijte kondom 
nebo pesar a spermicidy). První tabletu užijte první den menstruačního krvácení. 

Můžete také začít užívat tablety 2. až 7. den menstruačního cyklu, ale v tomto případě musíte použít ještě 
další  antikoncepční  metodu  (kondom  nebo  pesar  a  spermicidy)  po  dobu  prvních  7mi  dní  užívání  tablet 
během prvního cyklu. 

 

Přechod z jiné perorální hormonální antikoncepce na přípravek Lindynette 20 

Využívejte  všechny  tablety  z původního  blistru  a  poté  udělejte  přestávku.  První  tabletu  přípravku 
Lindynette 20 užijte 1. den menstruačního krvácení během této přestávky.  

Z minipilulky  můžete  přejít  na  přípravek  Lindynette  20  kterýkoli  den,  ale  po  dobu  prvních  7mi  dnů 
užívání přípravku Lindynette 20 musíte užít ještě další preventivní antikoncepční opatření. 

 

Užití po potratu v 1. trimestru 

Po potratu nebo spontánním potratu můžete začít užívat přípravek Lindynette 20 okamžitě podle instrukcí 
svého lékaře. V tomto případě není nutné žádné další preventivní antikoncepční opatření. 

 

Užití po porodu nebo potratu ve 2. trimestru 

Tablety můžete začít užívat 21 - 28 dní po potratu ve 2. trimestru nebo po porodu, pokud nekojíte. Pokud 
začnete  tablety  užívat  později,  musíte  také  po  dobu  prvních  7mi  dnů  užívat  jednu  z bariérových  metod 
(kondom nebo pesar se spermicidy) jako další preventivní antikoncepční opatření. 

Pokud  již  předtím  došlo  k pohlavnímu  styku,  je  třeba  před  zahájením  užívání  antikoncepčních  tablet 
vyloučit  těhotenství  nebo  počkat  se  začátkem  užívání  antikoncepčních  tablet  na  první  menstruační 
krvácení. 

 

Jestliže jste užila více přípravku Lindynette 20, než jste měla  

Nebyly  hlášeny  žádné  závažné  nepříznivé  účinky  po  užití  velkého  množství  perorální  antikoncepce. 
Příznaky, které se mohou vyskytnout, jsou nauzea, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. 
Nicméně pokud užijete více tablet přípravku Lindynette 20, než máte, kontaktujte neprodleně svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Lindynette 20  

11/14 

Jestliže  jste  si  zapomněla  vzít  tabletu  v  obvyklou  dobu  a  nepřesáhlo  to  12  hodin,  vezměte  si  ji  ihned, 
jakmile si to uvědomíte. Další tablety užívejte v obvyklý čas. 

Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu a uplynulo více než 12 hodin od obvyklé doby užití, antikoncepční 
spolehlivost  může  být  snížena. Jakmile  si  opoždění  uvědomíte,  měla  byste  si  vzít  poslední  vynechanou 
tabletu,  což  může  znamenat,  že  užijete  dvě  tablety  v  jeden  den.  Poté  pokračujte  v užívání  tablet 
v obvyklou  dobu.  V  následujících  sedmi  dnech  by  se  mělo  být  použito  další  preventivní  antikoncepční 
opatření.  

Jestliže v načatém blistru zůstalo méně než 7 tablet, měla byste začít užívat tablety z dalšího blistru ihned, 
jakmile doužíváte tablety ze současného blistru, to znamená, že mezi blistry nebude interval bez užívání 
tablet.  Můžete  oddálit  menstruační  krvácení  na  tak  dlouho,  jak  si  budete  přát  a  to  do  konce  využívání 
druhého  blistru.  Během  užívání  druhého  blistru  se  může  vyskytnout  krvácení  z průniku  nebo  špinění. 
Pokud nedojde ke krvácení z vysazení po ukončení druhého blistru, kontaktujte svého lékaře. 

 

Jak postupovat při žaludeční nevolnosti 

Při  žaludečních  obtížích  (zvracení)  nebo  průjmu,  které  se  dostaví  do  4  hodin,  nemusí  dojít  k úplnému 
vstřebání  léčivých  látek  obsažených  v tabletě  do  těla.  V tomto  případě  je  třeba  postupovat  jako  při 
zapomenutí  tablety,  jak  je  popsáno  výše.  V případě  zvracení  nebo  průjmu,  užijte  další  preventivní 
antikoncepční opatření, jako je kondom, v době pohlavního styku během žaludeční nevolnosti a po dobu 
dalších sedmi dnů.  

 

Zkrácení nebo oddálení nástupu menstruace 

Jestliže  chcete  posunout  menstruační  krvácení  na  dřívější  den  v týdnu,  než  je  obvyklé  při  současném 
užívání tablet, doporučuje se zkrátit nejbližší interval bez užívání tablet o potřebný počet dní. Čím kratší 
bude interval bez užívání tablet, tím je vyšší riziko krvácení z průniku nebo špinění během užívání tablet 
z druhého blistru (stejně jako v případě oddálení nástupu menstruačního krvácení). 

Pokud  chcete  oddálit  nástup  menstruačního  krvácení,  začněte  užívat tablety  přípravku  Lindynette  20  ze 
druhého  blistru  ihned  po  ukončení  užívání  tablet  z blistru  současného,  bez  intervalu  bez  užívání  tablet 
mezi blistry. Oddálení menstruačního krvácení může trvat tak dlouho, jak potřebujete, do využívání tablet 
z  druhého  blistru.  Během  užívání  tablet  z  druhého  blistru  může  nastat  krvácení  z průniku  nebo špinění. 
V pravidelném  užívání  přípravku  Lindynette  20  pokračujte  po  obvyklém  7mi  denním  intervalu  bez 
užívání tablet. 

 

Jestliže jste přestala užívat přípravek Lindynette 20 

Jestliže jste přestala užívat přípravek Lindynette 20 před doužíváním všech tablet v blistru, antikoncepční 
ochrana nebude úplná, doporučuje se užít další antikoncepční preventivní opatření. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky,  může  mít i přípravek  Lindynette 20 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a 
trvalý,  nebo  pokud  se  vyskytne  jakákoli  změna  Vašeho  zdravotního  stavu,  o  které  si  myslíte,  že  je  v 
důsledku užívání přípravku Lindynette 20, informujte prosím svého lékaře. 

Zvýšené  riziko  krevních  sraženin  v  žilách  (žilní  tromboembolismus  (VTE)  nebo  krevní  sraženiny  v 
tepnách  (arteriální  tromboembolismus,  ATE)  je  přítomné  u  všech  žen,  které  používají  kombinovanou 

12/14 

hormonální  antikoncepci.  Pro  podrobnější  údaje  o  různých  rizicích  v  důsledku  používání  kombinované 
hormonální  antikoncepce  si  přečtěte  bod  2  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek 
Lindynette 20 užívat“. 

U  žen  užívajících  perorální  kombinovanou  antikoncepci  byly  hlášeny  následující  závažné  nežádoucí 
účinky, viz bod  2 “Antikoncepční tablety a trombóza” a “Antikoncepční tablety a rakovina”: 

-

  Venózní (žilní) tromboembolismus (krevní sraženina v cévách). 

-

  Arteriální (tepenné) trombotické onemocnění (uzávěr tepny). 

-

  Rakovina  cervixu (rakovina krčku dělohy). 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících antikoncepční tablety, mohou se vyskytnout 
během prvních měsíců užívání přípravku Lindynette 20 a obvykle ustanou poté, co se tělo antikoncepčním 
tabletám přizpůsobí. 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 ženu z 10): 

bolest hlavy včetně migrény, krvácení z průniku a špinění, zadržování tekutin/otok. 

Časté (mohou postihnout až 1 ženu z 10):  

zánět pochvy včetně kvasinkové vaginální infekce, změny tělesné hmotnosti, změny nálad včetně deprese, 
změny  zájmu  o  sex  (libido),  nervozita,  závratě,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolest  břicha,  akné,  bolest 
prsů,  citlivost  prsů,  zvětšení  prsů,  sekrece  z prsů,  bolestivá  menstruace  (dysmenorea),  poruchy 
pravidelnosti  menstruačního  cyklu,  změny  cervikální  sekrece,  vynechání  menstruačního  krvácení 
(amenorea). 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ženu ze 100): 

změny  hladiny  lipidů  v krvi,  zvýšení  hladiny  triglyceridů  v krvi,  změny  chuti  k jídlu,  křeče  v břiše, 
nadýmání, vyrážka, chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži), nadměrné ochlupení (hirsutismus), vypadávání 
vlasů (alopecie).  

Vzácné (mohou postihnout až 1 ženu z 1000): 

anafylaktická reakce - náhlý otok kůže a/nebo sliznic (např. jazyka nebo hrdla) a/nebo obtížné polykání 
nebo  kopřivka  spolu s obtížným  dýcháním  (angioedém),  kopřivka,  změny  hladiny  folátů,  nesnášenlivost 
glukosy,  špatná  snášenlivost  kontaktních  čoček,  žloutenka,  erythema  nodosum  (charakterizované 
bolestivými načervenalými uzly na kůži).  

Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:  

-  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza),  
-  v plicích (tj. plicní embolie),  
-  srdeční záchvat,  
-  cévní mozková příhoda,  
-  příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní 

ischemická ataka (TIA),  

-  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.  

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují 
riziko  (pro  více  informací  o  podmínkách,  které  zvyšují  riziko  krevních  sraženin,  a  o  příznacích  krevní 
sraženiny viz bod 2). 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ženu z 10 000): 

nádor  jater;  exacerbace  (nové  vzplanutí)  autoimunitního  onemocnění  (SLE),  zhoršení  dědičného 
onemocnění  porfyrií,  exacerbace  chorey  (záchvaty),  zánět  očního  nervu,  krevní  sraženiny  v tepně  oka, 
zhoršení varikózních žil, ischemická kolitida (zánět střeva způsobený nedostatečným krevním zásobením), 

13/14 

zánět  slinivky  břišní  (pankreatitida),  onemocnění  žlučníku,  žlučové  kameny,  erythema  multiforme 
(vyrážka  se  zarudnutím  nebo  ranami  ve  tvaru  terčů),  onemocnění  krve  nazývané  hemolyticko-uremický 
syndrom, HUS (onemocnění, kdy krevní sraženiny způsobí selhání ledvin). 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  

zánětlivé  onemocnění  střev  (Crohnova  choroba,  ulcerózní  kolitida),  onemocnění  jaterních  buněk 
(hepatitida, abnormální jaterní funkce). 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

 

5. 

 Jak přípravek Lindynette 20 uchovávat 

Uchovávejte pri teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6.  

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Lindynette 20 obsahuje  

-

  Léčivými  látkami  jsou  gestodenum  75  mikrogramů  a  ethinylestradiolum  20  mikrogramů  v jedné 

potahované tabletě. 

-

  Pomocnými  látkami  jsou  natrium-kalcium-edetát,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid 

křemičitý, povidon, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, chinolinová žluť, oxid titaničitý, makrogol 
6000, mastek, uhličitan vápenatý, sacharosa. 

 

Jak přípravek Lindynette 20 vypadá a co obsahuje toto balení 

Světležluté kulaté bikonvexní cukrem obalené tablety, obě strany bez potisku. 

Velikost balení: 1x21, 3x21 nebo 6x21 obalených tablet v AL/PVC/PVDC blistrech v papírové krabičce. 

 

 

 

14/14 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko 

 

Výrobce: 

Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

16. 8. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu LINDYNETTE 20 3X21 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LINDYNETTE 20 3X21 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám