Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

LIDOCAIN 2% 10X2ML/40MG Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 17196

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LIDOCAIN 2% 10X2ML/40MG Injekční roztok

Strana 1 (celkem 7)
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls209695/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
LIDOCAIN 2%
lidocaini hydrochloridum
injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Lidocain 2% a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lidocain 2% používat.
3. Jak se Lidocain 2% používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Lidocain 2% uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE LIDOCAIN 2% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: lokální anestetikum, amidového typu.
Indikace
Anestezie
Injekce je určena k lokální anestezii a ke všem typům regionální anestezie, jako je blokáda periferních
nervů, centrálních nervů a intravenózní regionální anestezie. Obecně se v chirurgii, gynekologii a
zubním lékařství používá roztok lidokain-adrenalin. Lidocain 2% se primárně doporučuje v případech,
kdy jsou celkové účinky adrenalinu nežádoucí (hypersenzitivita vůči adrenalinu, hypertenze, diabetes
a glaukom) nebo kde se požaduje pouze krátký anestetický účinek.
Terapeutická použití
Lidokainové injekce dávají při různých bolestivých stavech (lumbago, ischias atd.) dobrý analgetický
účinek. V těchto indikacích se doporučuje používat 1% roztok lidokainu.
Kardiologie
Primární prevence maligních komorových arytmií, komorové tachykardie a fibrilace komor a léčba
komorových tachykardií v předhospitalizační fázi akutního infarktu myokardu; léčba komorových
tachykardií v hospitalizační fázi akutního infarktu myokardu, nebo pokud jsou spojeny s ischemickou
chorobou srdeční nebo s jinými organickými srdečními chorobami a sekundární prevence komorových
tachykardií a fibrilace komor během 6 až 24 hodin po eliminaci arytmie.

Strana 2 (celkem 7)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LIDOCAIN 2%
POUŽÍVAT
Nepoužívejte Lidocain 2% v případech:
známé hypersenzitivity na lidokain;
kardiogenního šoku, výrazně snížené funkce levé komory, A-V bloku II. nebo III. stupně, těžké
bradykardie, Adams-Stokesova syndromu, lidokainem indukovaných velkých záchvatů křečí
v anamnéze;
těžké poruchy funkce jater.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lidocain 2% je zapotřebí
Při lokální anestezii tkání s bohatou vaskularizací (např. krk v případě chirurgického zákroku na
strumě) vyžaduje podávání zvláštní péči, aby se zabránilo intravaskulárnímu podání. Proto k zamezení
intravaskulárního podání je nutno píst stříkačky vždy před vytlačením roztoku zatáhnout zpět, ačkoliv
nepřítomnost krve ve stříkačce možnost intravaskulárního podání zcela nevylučuje.
V oblasti hlavy a krku včetně retrobulbárních a zubních aplikací je nutno podávat menší dávky,
stejně jako při použití k blokádě ggl. stellatum, protože může dojít k výskytu systémových
toxických symptomů prostřednictvím zpětného toku ve směru cerebrální cirkulace.
Bezpečnost anestetik amidového typu je u pacientů predisponovaných k maligní hypertermii
sporná, v takových případech je nutno se jejich používání vyhnout.
Epidurální anestezii je nutno zahájit podáním testovací dávky, aby se zabránilo náhodnému
subdurálnímu nebo intravazálnímu podání. Pacient musí být pečlivě sledován s ohledem na
kardiovaskulární toxické účinky a toxické účinky na centrální nervový systém (protože
epidurální dávky jsou vždy vyšší než dávky subdurální).
Anestezie v blízkosti míchy vyžaduje u pacientů s neurologickými chorobami, deformacemi
míchy, septikémií a těžkou hypertenzí mimořádnou opatrnost.
Před použitím lidokainu v kardiologii je nutno normalizovat pacientovy hladiny draslíku
(hypokalémie účinnost lidokainu snižuje).
Zvláštní pozornost a nižší dávky jsou potřebné při podávání lidokainu pacientům s oběhovým
selháním, hypovolémií, hypotenzí, zhoršením jaterních funkcí a s nedostatečností ledvin.
Opatrnosti je také třeba v případě starších pacientů (viz bod 3 Jak se přípravek Lidocain 2%
používá), dále při epilepsii, poruchách převodu vzruchu, respirační nedostatečnosti a kdykoli je
pravděpodobné, že by podaná dávka mohla vést k vysokým plazmatickým hladinám.
Během podávání je nutné kontinuální monitorování EKG. Výrazná bradykardie, prodloužení
intervalu PQ, rozšíření intervalu QRS nebo nová arytmická epizoda vyžadují snížení dávky
nebo přerušení léčby, pokud je to třeba. Při výrazné bradykardii lze podat 0,5 až 1 mg atropinu
i. v. a pokud je to potřeba lze při hypotenzi podat i. v. sympatomimetika a/nebo agonisty beta-
receptoru.
BĚHEM LÉČBY LIDOKAINEM MUSÍ VŽDY BÝT PO RUCE LÉKY A VYBAVENÍ PRO
RESUSCITACI.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Cimetidin, pethidin, bupivakain, propranolol, chinidin, disopyramid, amitryptilin, nortriptylin,
chlorpromazin a imipramin zvyšují sérové hladiny lidokainu snížením jeho metabolismu
v játrech.
Fenytoin zesiluje kardiodepresivní účinek lidokainu.
Zneužívání alkoholu zesiluje tlumivý účinek lidokainu na dech.
Opatrnosti je třeba při kombinaci se sedativy sedativní účinky jsou zesíleny.
Strana 3 (celkem 7)
Kombinace s látkami typu I/a (chinidin, prokainamid, disopyramid, ajmalin) vede k prodloužení
segmentu Q-T a ve velmi vzácných případech se může vyvinout atrioventrikulární blokáda nebo
fibrilace komor.
Lidokain může zvyšovat účinek myorelaxancií, protože snižuje přenos na nervosvalové
ploténce.
Kombinace lidokainu s prokainamidem může navodit halucinace a delirium. Podání spolu
s prokainamidem pravděpodobně potencuje neurologické nežádoucí účinky lidokainu.
Těhotenství a kojení
V předklinických testech reprodukční toxicity na potkanech dávky 6,6 krát vyšší než humánní dávky
fetotoxicitu nenavodily, tato zjištění však nejsou vždy prediktivní pro klinické situace. Kontrolované
klinické studie na těhotných ženách nebyly dosud provedeny. Lidokain může prostupovat placentou.
Přípravek se nesmí podávat v těhotenství zejména v prvním trimestru, ledaže by přínosy převažovaly
nad potenciálními riziky. Malé množství podané dávky může být vyloučeno do mateřského mléka.
Riziko pro kojence je prakticky nulové, nicméně podávání přípravku kojícím ženám vyžaduje
opatrnost.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může vykazovat účinky na centrální nervový systém (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) a
tudíž po lokální anestezii musí míru omezení stanovit lékař individuálně.

3. JAK SE LIDOCAIN 2% POUŽÍVÁ
Při lokální anestezii se lidokain vždy musí podávat v nižších dávkách než ve směsi lidokain-adrenalin.
Dávka vždy závisí na místě podání a charakteristikách pacienta. Doporučuje se podat nejnižší účinnou
koncentraci a dávku.
Obvyklé dávky

Lidokain (bez adrenalinu)
Zákrok Koncentrace Objem
Celková
dávka
Infiltrace
- perkutánní
- intravenózní regionální

0,5 % nebo 1 %
0,5 %

1-60 ml
10-60 ml

5-300 mg
50-300 mg
Blokáda periferních nervů
- brachiální plexus
- zubní lékařství
- interkostální
- paravertebrální
- pudendální (bilat.)

1,5 %
2 %
1 %
1 %
1 %

15-20 ml
1-5 ml
3 ml
3-5 ml
10 ml

225-300 mg
20-100 mg
30 mg
30-50 mg
100 mg
Paracervikálně
- porodnická analgezie (bilat.)

1 %

10 ml

100 mg
Blokáda sympatických nervů
- cervikální (ggl.stellatum)
- lumbální

1 %
1 %

5 ml
5-10 ml

50 mg
50-100 mg
Strana 4 (celkem 7)
Blokáda centrálních nervů
- epidurální*
hrudní
lumbální
analgezie
anestezie

* Dávka závisí na počtu dermatomů, které mají být
znecitlivěny (2-3 ml/dermatom)
1 %
1 %
1,5 %
2 %
20-30 ml
25-30 ml
15-20 ml
10-15 ml
200-300 mg
250-300 mg
225-300 mg
200-300 mg
- kaudálně
porodnická analgezie
chirurgická anestezie

1 %
1,5 %

20-30 ml
15-20 ml

200-300 mg
225-300 mg

K anestezii prstů na rukou a nohou (rovněž penisu, uší a nosu) je nutno používat výlučně lidokain bez
adrenalinu: 2 až 3 ml 2% roztoku.
Toxicitu lze snížit naředěním injekčního roztoku, při potřebě vyšších dávek je proto opodstatněné
použít naředěný roztok. Injekční roztok lze naředit 0,9% roztokem NaCl.
Maximální dávka
U normálních zdravých dospělých je maximální jednotlivá dávka lidokainu 4,5 mg/kg tělesné
hmotnosti, maximální celková dávka je 300 mg. V kontinuální epidurální nebo kaudální anestezii
nelze maximální doporučenou dávku během 90 minut opakovat. Při paracervikální blokádě (jak
porodnické, tak neporodnické) je maximální dávka podaná za 90 minut 200 mg. Přípravek je nutno
podat na obou stranách jako pomalé injekce s odstupem 5 minut.
Při intravenózní regionální anestezii je maximální dávka pro dospělého 4 mg/kg tělesné hmotnosti.
Dětem je nutno podat nižší celkové dávky podle jejich tělesné hmotnosti a v naředěnějších roztocích
(0,5%, 1%). Maximální jednotlivá dávka lidokainu je 4,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Tuto maximální dávku nelze během 24 hodin opakovat.
V kardiologii je nutno lidokainové injekce naředit a podat napřed jako i. v. bolusovou injekci a poté
jako infúzi.
Obvyklé dávky
Bolus: jako první dávku lze podat 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti (maximálně 100 mg) ve formě
pomalé intravenózní injekce. Opakovanou dávku 0,5 až 0,75 mg/kg tělesné hmotnosti lze podat 5 až
10 minut později do celkové maximální dávky 300 mg.
Infúze: doporučuje se přidat jednu ampulku přípravku Lidocain 2% do 500 ml roztoku Isodexu nebo
Ringerova roztoku a podat dávku lidokainu 20 až 55 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min
(maximálně 4 mg/min). K udržovací léčbě lze podávat infúzi 1 mg/min tak dlouho, dokud to stav
pacienta vyžaduje. Doporučuje se, aby infúzi vždy předcházela i. v. bolusová injekce.
Maximální dávka: dávka lidokainu podaná za 1 hodinu nikdy nesmí přesáhnout 4,5 mg/kg tělesné
hmotnosti nebo maximální celkovou dávku 300 mg.
Účinnost a bezpečnost používání lidokainu v dětské kardiologii není dostatečně prostudována. Podle
doporučení American Heart Association lze podat zahajovací dávku 1 mg/kg tělesné hmotnosti a poté
infúzi 20 až 50 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min. V případě neuspokojivého účinku lze podat
druhou injekci s dávkou 1 mg/kg tělesné hmotnosti.
Strana 5 (celkem 7)
Při srdečním selhání a jaterní nedostatečnosti se doporučuje snížit dávku o 40 %. Plazmatická
clearance klesá u starších pacientů se srdečním selháním, jsou proto doporučeny nižší dávky.
Při používání tohoto přípravku u kardiologických pacientů je povinný trvalý lékařský dohled a
monitorování EKG.
Inkompatibility
Injekci lze ředit fyziologickým roztokem (0,9 % NaCl).
Chemické inkompatibility: lidokain se sráží při smísení s amfotericinem, methohexitonem nebo
sulfadiazinem.
V závislosti na pH roztoku může být lidokain inkompatibilní s ampicilinem.
Předávkování
Necitlivost v jazyku a rtech, neklid, úzkost, tinnitus, točení hlavy, rozostřené vidění, třes, deprese a
nespavost mohou být prvními projevy toxicity pro centrální nervový systém.
Při lokální anestezii je obzvláště důležité monitorovat pacientovy kardiovaskulární a respirační funkce
stejně jako jeho vědomí. Změna těchto parametrů může ukazovat na předávkování a pacientovi je
nutno ihned podat kyslík. Je nutno zajistit průchodnost dýchacích cest, a pokud je to potřeba,
asistovanou nebo umělou ventilaci.
Křeče lze léčit benzodiazepiny (např. diazepamem) nebo krátkodobě působícími barbituráty (např.
fenobarbitalem), přičemž se musí vzít v úvahu, že tato léčiva mohou po intravenózním podání
způsobit útlum dechu.
Kardiovaskulární symptomy vyžadují symptomatickou léčbu. Bradykardie a poruchy vedení vzruchu
lze léčit atropinem 0,5 až 1 mg i. v. a sympatomimetiky; v případě hypotenze lze podat agonisty -
receptoru. Může být potřebná intravenózní suplementace tekutin a elektrolytů. Při srdeční blokádě je
nutno ihned zahájit resuscitaci. Dialýza je v akutní fázi předávkování lidokainem neúčinná.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Většina nežádoucích účinků je závislá na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky jsou následující:
Centrální nervový systém: ospalost, točení hlavy, necitlivost v jazyku a rtech, tinnitus a po
podání vyšších dávek neklid, euforie, třes, dezorientace, křeče, ztráta vědomí, útlum dechu.
Gastrointestinální: nauzea, zvracení (časté).
Kardiovaskulární: vzácně bradykardie, hypotenze, poruchy převodu.
Alergické reakce: kožní reakce, edém a v případě hypersenzitivity se mohou vyskytnout
anafylaktoidní reakce (extrémně vzácné).
Při míšní nebo epidurální anestezii se může vyskytnout částečná nebo kompletní míšní blokáda
s hypotenzí, ztrátou rektálních funkcí, funkcí močového měchýře a sexuálních funkcí a
necitlivostí v perineální oblasti. Možnost těchto účinků se zvyšuje při podání vyšších dávek
nebo při náhodné injekci lidokainu do míšního prostoru (tj. pokud se dávka určená pro
epidurální oblast dostane do míšního prostoru). Ve vzácných případech se ztracené motorické,
senzorické a/nebo vegetativní funkce po takových zákrocích vracejí pomalu (za několik měsíců)
nebo neúplně.

5. JAK LIDOCAIN 2% UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Lidocain 2% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Strana 6 (celkem 7)

6. DALŠÍ INFORMACE
Jak Lidocain 2% vypadá
Bezbarvý, sterilní, vodný roztok bez zápachu nebo téměř bez zápachu.
Složení
Léčivá látka: lidocaini hydrochloridum 20 mg na ml (40 mg lidokainu ve 2ml ampulce).
Pomocné látky: chlorid sodný a voda na injekci.
Balení
10x2 ml a 100x2 ml plnicího objemu roztoku naplněného do bezbarvých ampulí, jmenovitého objemu
2 ml s jedním bodem zlomu v plastovém blistru a papírové krabičce. Ampule je označena jedním
kroužkem. Značka One-point-cut/odlomení v jednom bodě je bílá. Barva kroužku je zelená.
Postup otevírání (pro praváky):
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampuli držte barevnou značkou
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem pravé
ruky. Palec musí pokrývat bod ampulky (obrázek 2). Zatlačte pravým palcem proti levému
ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo k sobě
(obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je ampule
odlomená (obr. 4).


Strana 7 (celkem 7)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.9.2012

Informace o produktu

Kód výrobku: 17196
Kód EAN: 5995327218106
Kód SÚKL: MD040

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Lidocain 2% a k čemu se používá. Přípravek Lidocain 2% se používá: - k místnímu znecitlivění: je vhodný ke krátkodobému znecitlivění v chirurgii, gynekologii a stomatologii a rovněž ke znecitlivění metodou blokády nervu a pro kaudální nebo jakýkoliv jiný typ epidurálního bloku; - v kardiologii: k předcházení a léčbě komorových extrasystol a komorové tachykardie spojené s akutní fází infarktu myokardu a jinými projevy ischemické choroby srdeční; Lidocain 2% může být použit k léčbě léky navozené komorové arytmie včetně arytmie v důsledku otravy (intoxikace) digitalisem.

Recenze

Recenze produktu LIDOCAIN 2% 10X2ML/40MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LIDOCAIN 2% 10X2ML/40MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám