Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137479
Kód EAN:
Kód SÚKL: 127504

Příbalový leták

1/6
sp. zn. sukls80003/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Letrozol Teva 2,5 mg potahované tablety
Letrozolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Letrozol Teva a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrozol Teva užívat.
3. Jak se přípravek Letrozol Teva užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Letrozol Teva uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.
1. Co je Přípravek Letrozol Teva a k čemu se používá
Co je Letrozol Teva a jak působí
Letrozol Teva obsahuje léčivou látku letrozol. Patří do skupiny látek nazývaných inhibitory
aromatázy. Jedná se o hormonální (nebo také endokrinní) léčivý přípravek na léčbu rakoviny prsu.
Růst rakoviny prsu je často podněcován estrogeny, což jsou ženské pohlavní hormony. Letrozol Teva
snižuje množství estrogenu blokádou enzymu (aromatázy), který se podílí na produkci estrogenu, a
proto může blokovat růst karcinomu prsu, k jejichž růstu je nezbytný estrogen. Následkem toho se
zpomalí nebo zastaví růst nádorových buněk a/nebo jejich šíření do dalších částí těla.
K čemu se Letrozol Teva používá
Letrozol Teva se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze, tj. ukončení menstruace.
Přípravek je užíván k prevenci návratu onemocnění. Může být použit jako první linie léčby před
operací rakoviny prsu v případě, kdy není okamžitá operace vhodná nebo jako první linie léčby po
operaci rakoviny prsu nebo jako následná léčba po předchozí pětileté léčbě tamixofenem. Letrozol
Teva se také používá k prevenci rozšíření nádoru prsu do ostatních částí těla u pacientek s pokročilým
karcinomem prsu.
Jestliže máte nějaké otázky, jak Letrozol Teva účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán,
zeptejte se svého lékaře.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrozol Teva užívat
Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této
příbalové informaci.
2/6
Neužívejte přípravek Letrozol Teva:
- jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli jinou složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6)
- jestliže doposud máte menstruaci, tj. ještě u Vás nenastala menopauza
- jestliže jste těhotná
- jestliže kojíte
Jestliže se Vás některý z výše uvedených stavů týká, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři.
Upozornění a opatření
Před užitím Letrozolu Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater
- jestliže jste měla osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také Sledování během léčby
Letrozolem Teva v bodě 3).
Pokud se na Vás jakákoli z těchto podmínek vztahuje, sdělte to svému lékaři. Váš lékař to během
Vaší léčby Letrozolem Teva vezme v úvahu.
Děti a dospívající (do 18 let)
Děti a dospívající nesmí užívat tento přípravek.
Starší pacientky (ve věku 65 let a více)
Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako ostatní dospělé
pacientky.
Další léčivé přípravky a Letrozol Teva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na předpis.
Těhotenství, kojení a fertilita
Letrozol Teva můžete používat, jen pokud jste v menopauze. Nicméně se poraďte s Vaším lékařem o
použití vhodné antikoncepce, protože stále ještě můžete během léčby Letrozolem Teva otěhotnět.
Nesmíte užívat Letrozolem Teva, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo poškodit Vaše
dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte závratě, jste unavená nebo se necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje do doby, kdy
se opět budete cítit normálně.
Letrozol Teva obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento lék užívat.
3. Jak se přípravek Letrozol Teva užívá
Vždy užívejte přípravek Letrozol Teva přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta jednou denně.
Užívejte Letrozolu Teva každý den ve stejnou dobu, pomůže Vám to zapamatovat si, kdy si tabletu
máte vzít.
3/6
Tableta může být užívána s jídlem nebo bez jídla a polyká se celá a zapíjí se sklenicí vody nebo jiné
tekutiny.
Jak dlouho užívat Letrozol Teva
Pokračujte v užívání Letrozolu Teva každý den tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Je možné, že ji
budete užívat měsíce nebo dokonce roky. Pokud máte nějaké otázky k době trvání Vaší léčby
Letrozolem Teva, zeptejte se svého lékaře.
Sledování během léčby Letrozolem Teva
Tento lék máte užívat pouze pod přísným lékařským dohledem. Váš lékař bude pravidelně sledovat
Vás zdravotní stav, aby zjistil, zda léčba správně účinkuje.
Letrozol Teva může způsobit řídnutí nebo slábnutí Vašich kostí (osteoporózu) snížením hladin
estrogenů ve Vašem těle. Váš lékař se může rozhodnout pro měření denzity Vašich kostí (způsob
sledování osteoporózy) před, během a po léčbě.
Jestliže jste užil(a)více Letrozolu Teva, než jste měla
Jestliže jste užila více Letrozolu Teva nebo někdo jiný omylem užil Vaše tablety, okamžitě se
poraďte se svým lékařem nebo vyhledejte nemocnici. Vezměte si s sebou Vaše balení tablet. Může být
třeba lékařské ošetření.
Jestliže jste zapomněla užít Letrozol Teva
- Pokud je již téměř čas na užití Vaší příští dávky (např. za 2 nebo 3 hodiny), vynechanou dávku
neužijte a vezměte si další dávku podle doby Vašeho pravidelného užívání.
- Jinak užijte dávku, jakmile si vzpomenete a pak další dávku již v obvyklém čase.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala užívat Letrozol Teva
Nepřestávejte užívat Letrozol Teva dokud Vám lékař neřekne. Viz také bod výše Jak dlouho se
Letrozol Teva užívá.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každé.
Většina nežádoucích účinků je obvykle mírná nebo středně závažná a obvykle vymizí během několika
dnů nebo týdnů léčby.
Některé z těchto nežádoucích účinků, např. návaly horka, vypadávání vlasů nebo krvácení z pochvy,
mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.
Nebuďte znepokojena následujícím výčtem nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný
z nich neprojeví. Pokud se objeví některý z nich, ihned informujte svého lékaře.
Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné:
Vzácné nebo méně časté nežádoucí účinky (tj. mohou postihnout 1 až 100 z každých
10 000 pacientek):
- Slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti nějaké části těla (především rukou nebo nohou), ztráta
koordinace, nevolnost nebo potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové poruchy, např.
mrtvice).
- Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak onemocnění srdce).
- Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, omdlévání, rychlý srdeční tep, modravé zabarvení kůže nebo
4/6
náhlá bolest paže, nohy nebo chodidla (příznaky vzniku krevní sraženiny).
- Otoky a zarudnutí podél žíly, která je mimořádně citlivá a případně bolestivá na dotek.
- Vysoká horečka, zimnice nebo vředy na sliznici úst způsobené infekcemi (nedostatek bílých
krvinek).
- Závažné přetrvávající rozmazané vidění.
Pokud se objeví některý z nich, ihned informujte svého lékaře.
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás během léčby Letrozolem Teva objeví některý z
následujících příznaků:
- Otoky, zejména na obličeji a krku (příznaky alergické reakce).
- Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky zánětu
jater).
- Vyrážka, zrudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo ústech, olupování kůže, horečka (příznaky
kožního onemocnění).
Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto účinky mohou postihnout více než 10 z každého
100 pacientek.
- Návaly horka
- Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie)
- Únava
- Zvýšené pocení
- Bolest kostí a kloubů (artralgie)
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.
Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z každého
100 pacientek.
- kožní vyrážka
- bolest hlavy
- závratě
- malátnost (pocit celkové nevolnosti)
- poruchy trávicího ústrojí jako nevolnost, zvracení, porucha trávení, zácpa, průjem
- zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu
- bolest svalů
- řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza) vedoucí v některých případech ke zlomeninám (viz
také Sledování během Vaší léčby Letrozolem Teva v bodě 3)
- otok paží, rukou, chodidel, kotníků (edém)
- deprese
- zvýšení tělesné hmotnosti
- vypadávání vlasů
- zvýšený krevní tlak (hypertenze)
- bolesti břicha
- suchost kůže
- vaginální krvácení
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.
Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z
každého 1000 pacientek.
- nervové poruchy, např. úzkost, nervozita, podrážděnost, ospalost, poruchy paměti, chorobná
spavost, nespavost
- zhoršené vnímání, zvláště hmatové citlivosti
- Oční poruchy, např. rozmazané vidění, podráždění očí
- Bušení srdce, rychlý tep srdce
- Kožní onemocnění, např. svědění (kopřivka),
5/6
- Poševní výtok nebo suchost pochvy
- Ztuhnutí kloubů (artritida)
- Bolest na hrudi
- Horečka
- Žízeň, porucha chuti, sucho v ústech
- Suché sliznice
- Pokles tělesné hmotnosti
- Infekce močových cest, zvýšená frekvence močení
- Kašel
- Zvýšené hladiny enzymů
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Letrozol Teva uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Letrozol Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Letrozol Teva obsahuje
Léčivou látkou je letrozolum. Jedna tableta obsahuje letrozolum 2,5 mg.
Pomocné látky v jádru tablety jsou:
monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, hypromelóza 2910/6 (E 464), mikrokrystalická celulóza (E
460), sodná sůl karboxymethylškrobu (Typu A), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551) a
magnesium-stearát (E 572).
Pomocné látky v potahové vrstvě tablety jsou:
hypromelóza 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), makrogol a mastek (E
553b).
Jak přípravek Letrozol Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Letrozol Teva jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, hladké po obou stranách.
Přípravek Letrozol Teva je balen v PVC/PVdC/AL blistrech a je dostupný v následujících velikostech
balení: 10, 30, 60, 90 a 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o
Ostravská 305/29, 747 70 0pava-Komárov, Česká republika
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Nizozemsko
6/6
Merckle GmbH
Ludwig Merckle Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Letrozol-Teva 2,5 mg potahované tablety
Španělsko: Letrozol Teva 2,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Maďarsko: Letromataz 2,5 mg filmtabletta
Polsko: Letrozol TEVA
Rumunsko: Letrozole Teva 2,5 mg comprimate filmate
Slovinsko: Letrozol TEVA 2,5 mg filmsko obložone tablete
Slovenská republika: Letrozol-Teva 2,5 mg filmom obalené tablety
Tato příbalová informace byla schválena: 12.4.2013

Recenze

Recenze produktu LETROZOL TEVA 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LETROZOL TEVA 2,5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze