Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LEKOPTIN RETARD 20X240MG Tabl. s řízeným uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17903

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 17903
Kód EAN: 3838957494880
Kód SÚKL: 93679
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Lekoptin retard je antagonista kalcia. Tablety Lekoptin retard 240 mg jsou určeny k léčbě arteriální hypertenze.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls122054/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Lekoptin retard 

tablety s řízeným uvolňováním 

verapamili hydrochloridum 

240 mg 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Lekoptin retard je selektivním blokátorem vápníkových kanálů s přímým účinkem na srdce. 
Rozšiřuje velké koronární cévy a v důsledku toho zlepšuje průtok krve.  

Přípravek Lekoptin retard se používá k léčbě: 

  Symptomatické  koronární  srdeční  choroby  projevující  se  bolestí  na  hrudi  –  tzv.  anginou 

pectoris: 

- chronická stabilní angina pectoris (námahová angina) 

- nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina) 

- vasospastická angina pectoris (Prinzmetalova angina, variantní angina) 

-  angina  pectoris  při  stavech  po  infarktu  myokardu  u  pacientů  bez  srdeční  nedostatečnosti, 
pokud nejsou indikovány betablokátory. 

  Poruch srdečního rytmu  spojených se zrychlenou srdeční činností: 

- paroxysmální supraventrikulární tachykardie 

-  fibrilace  síní/flutter  síní  s rychlým  AV  vedením  (s  výjimkou  WPW  syndromu  -  Wolf-
Parkinson-Whiteův syndrom) 

1.  Co je přípravek Lekoptin retard a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lekoptin retard užívat 
3.  Jak se přípravek Lekoptin retard užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Lekoptin retard uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

2/7 

  Hypertenze (vysoký krevní tlak). 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  LEKOPTIN 

RETARD UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Lekoptin retard: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  verapamil-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

  v případě srdečně-oběhového šoku 
  v případě  akutního  infarktu  myokardu  s  komplikacemi  (s  pomalým  tepem  ,  nízkým  krevním 

tlakem a selháním levé komory) 

  máte-li  výrazné  poruchy  převodu  vzruchu  v  srdci  (jako  je  tzv.  SA  nebo  AV  blok  II.  a  III. 

stupně) 

  máte-li poruchy srdečního rytmu (syndrom chorého sinu) 
  v případě městnavého srdečního selhání  
  v případě kmitání a míhání síní (fibrilace/flutter síní) při současně zrychleném převodu vzruchu 

ze síní na komory (tzv. WPW syndromu) 

  jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte 
  pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. 

Přípravek  Lekoptin  retard  se  nesmí  podávat  pacientům,  kteří  užívají  betablokátory  (s  výjimkou 
intenzivní lékařské péče). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lekoptin retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  v případě AV blokády I. stupně (choroba systému elektrického vedení v srdci) 
  v případě nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg) 
  v případě pomalého tepu (puls pod 50 tepů za minutu) 
  v případě výrazné poruchy funkce jater  
  v případě  onemocnění  s poruchou  nervosvalového  přenosu  (myasthenia  gravis,  Lambert-

Eatonův syndrom, pokročilá Duchenneova svalová dystrofie) 

  v případě komorové tachykardie se širokým komplexem QRS (> 0,12 sekundy) 
  v případě  akutní  nestabilní  anginy  pectoris.  V tomto  případě  užívání  vyžaduje  pečlivou 

diagnózu a přísné monitorování. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Lekoptin retard 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Se  svým  lékařem  byste  měl(a)  zvláště  probrat,  zda  je 
bezpečné používat přípravek Lekoptin retard v případě, že užíváte některý z následujících léků: 

  antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin) 
  betablokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku) 
  inhalační anestetika 

3/7 

  antihypertenziva, prazosin (k léčbě vysokého krevního tlaku)  
  diuretika (odvodňovací tablety) 
  vasodilatátory (léky k rozšíření cév) 
  digoxin (k léčbě onemocnění srdce) 
  perorální antikoagulancia (léky na ředění krve) 
  salicyláty (kyselina acetylsalicylová) 
  sulfonamidy a deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky) 
  vápníkové soli a vitamin D 
  lithium (k léčbě mánie nebo depresí) 
  rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 
  léky  blokující  nervosvalový  přenos (léky  blokující nervosvalový  přenos  v místě  nervosvalové 

ploténky, které způsobují ochromení dotčených kosterních svalů) 

  dabigatran (lék na prevenci vzniku krevních sraženin) 
  ethanol 
  azolová fungistatika (např. klotrimazol nebo ketokonazol) – léky k léčbě houbových infekcí 
  inhibitory proteázy (např. ritonavir nebo indinavir) – léky k léčbě HIV infekcí a AIDS  
  makrolidy (např. erythromycin nebo klarithromycin) – antibiotika používaná k léčení infekcí 
  cimetidin (lék používaný ke snížení tvorby kyseliny v žaludku) 
  hydantoin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, midazolam (léky používané k léčení epilepsie)  
  simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (léky používané k léčení vysokých hladin cholesterolu) 
  cyklosporin, používaný po transplantaci k potlačení imunitního systému 
  theofylin (lék používaný při léčbě chorob dýchacích cest, jako je astma). 

 

Přípravek Lekoptin retard s jídlem a pitím 

Během  léčby  přípravkem  Lekoptin  retard  nepijte  grapefruitovou  šťávu,  protože  to  by  mohlo  zvýšit 
plasmatické koncentrace verapamilu. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Jestliže  jste  v 1.  nebo  2.  trimestru  těhotenství  nebo  pokud  kojíte,  nesmíte  přípravek  Lekoptin  retard 
užívat. Ve třetím trimestru těhotenství je ve výjimečných případech možné přípravek Lekoptin retard 
užívat, ale pouze po pečlivém zvážení přínosů a rizik léčby lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek  Lekoptin  retard  může  mít  vliv  na  pozornost,  u  jistých  pacientů  se  mohou  vyskytnout 
v souvislosti s poklesem  krevního tlaku různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost, zejména na 
začátku  léčby,  při  zvyšování  dávky  a  v kombinaci  s  alkoholem.  Pokud  Vás  tyto  účinky  postihnou, 
může být Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena. 

4/7 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN RETARD UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dávka  přípravku  Lekoptin  retard  musí  být  pro  každého  pacienta  stanovena  individuálně  podle 
závažnosti  choroby.  Na  základě  dlouhodobých  klinických  zkušeností  je  u  téměř  všech  indikací 
průměrná dávka mezi 240 a 360 mg za den. 

Při dlouhodobé léčbě nesmí být překročena dávka 480 mg, krátkodobé zvýšení je možné. 

Není-li předepsáno jinak, platí následující pokyny pro dávkování: 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg 

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní 

Doporučené  dávkování  je  240  až  480  mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  dvou  jednotlivých 
dávkách,  což  odpovídá  1  tabletě  přípravku  Lekoptin  retard  dvakrát  denně  (odpovídá  480  mg 
verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin retard se používá, pokud se pomocí nižších dávek nedosáhne dostačujícího účinku 
(např. 240 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Hypertenze 

Doporučené  dávkování  je  240  až  480  mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  v  1  až  2  jednotlivých 
dávkách,  což  odpovídá  1  tabletě  přípravku  Lekoptin  retard  ráno  (odpovídá  240  mg  verapamil-
hydrochloridu za den). 

Pokud  není  účinnost  dostačující,  užívá  se  1  další  tableta  přípravku  Lekoptin  retard  večer  (odpovídá 
480 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Porucha funkce jater 

V závislosti  na  závažnosti  choroby  u  pacientů  s poruchou  funkce  jater  je  účinek  verapamil-
hydrochloridu  zesílen  a  prodloužen,  a  to  v důsledku  zpomaleného  odbourávání  léčiva.  Z tohoto 
důvodu  musí  být  dávkování  se  zvláštní  péčí  v těchto  případech  upraveno,  přičemž  léčba  musí  být 
zahájena nižšími dávkami (např. u pacientů s dysfunkcí jater nejdříve 40 mg verapamil-hydrochloridu 
2- až 3krát denně, což odpovídá 80 mg až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Způsob podání 

Tablety se nesmějí cucat, žvýkat ani drtit a musí se zapít dostatečným množstvím tekutin (např. 
sklenicí vody, nesmí se pít grapefruitová šťáva!), nejlépe s jídlem nebo krátce po jídle. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Přípravek Lekoptin retard neužívejte vleže. 

Verapamil-hydrochlorid  nesmějí  užívat  pacienti  s  anginou  pectoris  po  infarktu  myokardu  7  dní  po 
akutním infarktu. 

Délka léčby 

Trvání léčby není omezeno. 

Ukončení léčby 

Po dlouhodobé léčbě obecně platí, že přípravek Lekoptin retard nesmí být vysazen náhle, ale musí se 
tak stát postupně. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lekoptin retard, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, obraťte se na nejbližší pohotovost nebo ihned informujte svého 
lékaře.  Nejpravděpodobnějším  účinkem  při  předávkování  je  nízký  krevní  tlak,  srdeční  selhání 
a poruchy srdečního rytmu.  

5/7 

Pokud jste užil(a) větší množství tablet přípravku Lekoptin retard, musí být proveden výplach žaludku 
a podáno aktivní uhlí a laxativa. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lekoptin retard 

Je důležité, abyste lék užíval(a) každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo více dávek, užijte 
ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte podle normálního rozpisu. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

  pocit na zvracení (nauzea)  
  nadýmání  
  zácpa. 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

  únava  
  nervozita  
  bolesti hlavy  
  točení hlavy nebo ospalost  
  parestezie (mravenčení)  
  neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů) 
  třes 
  vznik  srdeční  nedostatečnosti  (srdeční  selhání)  nebo  nové  vzplanutí  stávající  srdeční 

nedostatečnosti  (srdečního  selhání),  nadměrný  pokles  krevního  tlaku  a/nebo  ortostatická 
dysregulace  (narušená  schopnost  regulace  tlaku  krve  při  změně  polohy  těla),  sinusová 
bradykardie  (velmi  pomalý  tep),  AV  blokáda  I.  stupně  (onemocnění  elektrického  převodního 
systému srdce), otok kotníků, návaly horka, zarudnutí kůže a pocit tepla 

  erytém (zčervenání) 
  svědění 
  kopřivka 
  makulopapulární exantém (vyrážka charakterizována skvrnami a pupínky)  
  erytromelalgie (bolestivý, zarudlý otok končetin). 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

  snížená glukosová tolerance 
  palpitace (pocit bušení srdce) 
  tachykardie (zrychlený tep) 
  AV blokáda stupně II nebo III (onemocnění elektrického převodního systému srdce) 
  bronchospasmus (zúžení průdušek doprovázené sípáním) 
  tinnitus (ušní šelest) 
  zvracení 

6/7 

  zánět jater, pravděpodobně navozen alergií s dočasným vzestupem jaterních enzymů 
  impotence. 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 

  purpura (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení) 
  bolest kloubů (artralgie) 
  bolest svalů (myalgie) 
  myasthenie (stav svalové slabosti způsobený poruchami nervosvalového přenosu) 
  gynekomastie (vznik abnormálně velkých prsních žláz u mužů vedoucí ke zvětšení prsou) při 

dlouhodobé léčbě starších pacientů. 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů): 

  extrapyramidové  příznaky  (porucha  svalového  napětí  a  pohybu  projevující  se  např.  třesem, 

poruchou mimiky, chůze a držení těla) 

  sinusový arest s asystolou (srdeční selhání)  
  nové  vzplanutí  myasthenia  gravis,  Lambert-Eatonova  syndromu  a  pokročilé  Duchenneho 

svalové dystrofie (onemocnění způsobená poruchou nervosvalového přenosu) 

  ileus (střevní neprůchodnost)  
  hyperplazie dásní (zbytnění dásní) 
  angioneurotický  edém  (otok  podkožní  tkáně  na  různých  místech,  obvykle  na  alergickém 

podkladě)  

  Stevens-Johnsonův  syndrom  (závažná  akutní  reakce  přecitlivělosti  projevující  se  výsevem 

puchýřů na kůži a sliznicích) 

  fotodermatitida  (zánět  kůže  vyvolaný  přehnanou  kožní  reakcí  na  ozáření  ultrafialovými 

paprsky)  

  zvýšení hladin prolaktinu (hormon produkovaný podvěškem mozkovým), galaktorea (tvorba a 

výtok mléka z prsní žlázy u nekojících žen). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LEKOPTIN RETARD UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 C.  

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  Použitelné  do:/EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

7/7 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Lekoptin retard obsahuje 

Léčivou látkou je verapamil-hydrochlorid. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje verapamili 
hydrochloridum 240 mg. 

Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 25, hypromelóza, 
glycerol-ditripalmitostearát, magnesium-stearát.  

Potah  tablety:  hypromelóza,  makrogol 400,  červený  oxid  železitý  E  172,  oxid  titaničitý,  mastek, 
karnaubský vosk. 

Jak přípravek Lekoptin retard vypadá a co obsahuje toto balení 

Lekoptin retard jsou růžové, oválné tablety potažené filmem, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu 
lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 20 nebo 100 tablet. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  22.6.2016 

Recenze

Recenze produktu LEKOPTIN RETARD 20X240MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu LEKOPTIN RETARD 20X240MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám