Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LEKOPTIN 40 MG 30X40MG Obalené tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17901

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 17901
Kód EAN: 3838957494903
Kód SÚKL: 90988
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Lekoptin je antagonista kalcia. Dilatuje velké koronární arterie a následně zlepšuje prokrvení. Je účinný v léčbě srdečních arytmií, vysokého krevního tlaku a některých forem anginy pectoris.

Příbalový leták

1/9 

sp.zn. sukls122049/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Lekoptin 40 mg  

Lekoptin 80 mg  

Lekoptin 120 mg 

obalené tablety 

verapamili hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Lekoptin  je  selektivním  blokátorem  vápníkových  kanálů  s přímým  účinkem  na  srdce. 
Rozšiřuje velké koronární cévy a v důsledku toho zlepšuje průtok krve.  

Přípravek Lekoptin se používá k léčbě: 

  Symptomatické  koronární  srdeční  choroby  projevující  se  bolesti  na  hrudi  –  tzv.  anginou 

pectoris: 

- chronická stabilní angina pectoris (námahová angina) 

- nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina) 

- vasospastická angina pectoris (Prinzmetalova angina, variantní angina) 

-  angina  pectoris  při  stavech  po  infarktu  myokardu  u  pacientů  bez  srdeční  nedostatečnosti,  pokud 
nejsou indikovány betablokátory. 

  Poruch srdečního rytmu  spojených se zrychlenou srdeční činností: 

- paroxysmální supraventrikulární tachykardie 

1.  Co je přípravek Lekoptin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lekoptin užívat 
3.  Jak se přípravek Lekoptin užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Lekoptin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

2/9 

-  fibrilace  síní/flutter  síní  s rychlým  AV  vedením  (s  výjimkou  WPW  syndromu  –  Wolf-Parkinson-
Whiteův syndrom). 

  Hypertenze (vysoký krevní tlak). 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  LEKOPTIN 

UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Lekoptin: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  verapamil-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

  v případě srdečně-oběhového šoku 

  v případě  akutního  infarktu  myokardu  s  komplikacemi  (s  pomalým  tepem,  nízkým  krevním 

tlakem a selháním levé komory) 

  pokud máte výrazné poruchy převodu vzruchu v srdci (jako je tzv. SA nebo AV blok II. a III. 

stupně) 

  pokud máte poruchy srdečního rytmu (syndrom chorého sinu) 

  v případě městnavého srdečního selhání  

  v případě kmitání a míhání síní (fibrilace/flutter síní) při současně zrychleném převodu vzruchu 

ze síní na komory (tzv. WPW syndromu) 

  jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte 

  pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. 

Přípravek  Lekoptin  se  nesmí  podávat  pacientům,  kteří  užívají  betablokátory  (s  výjimkou  intenzivní 
lékařské péče). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lekoptin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  v případě AV blokády I. stupně (choroba systému elektrického vedení v srdci) 

  v případě nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg) 

  v případě pomalého tepu (puls pod 50 tepů za minutu) 

  v případě výrazné poruchy funkce jater  

  v případě  onemocnění  s poruchou  nervosvalového  přenosu  (myasthenia  gravis,  Lambert-

Eatonův syndrom, pokročilá Duchenneova svalová dystrofie) 

  v případě komorové tachykardie se širokým komplexem QRS (> 0,12 sekundy) 

  v případě  akutní  nestabilní  anginy  pectoris.  V tomto  případě  intravenózní  použití  vyžaduje 

pečlivou diagnózu a přísné monitorování. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lekoptin 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Se  svým  lékařem  byste  měl(a)  zvláště  probrat,  zda  je 
bezpečné užívat přípravek Lekoptin v případě, že užíváte některý z následujících léků: 

  antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin)  

  betablokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku) 

  inhalační anestetika 

  antihypertenziva, prazosin (k léčbě vysokého krevního tlaku)  

  diuretika (odvodňovací tablety) 

3/9 

  vasodilatátory (léky k rozšíření cév) 

  digoxin (lék léčbě onemocnění srdce) 

  perorální antikoagulancia (léky na ředění krve) 

  salicyláty (kyselina acetylsalicylová) 

  sulfonamidy a deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky) 

  vápníkové soli a vitamin D 

  lithium (k léčbě mánie nebo depresí) 

  rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 

  léky  blokující  nervosvalový  přenos  (léky  blokující  nervosvalový  přenos  v místě  nervosvalové 

ploténky, které způsobují ochromení dotčených kosterních svalů) 

  dabigatran (lék na prevenci vzniku krevních sraženin) 

  ethanol 

  azolová fungistatika (např. klotrimazol nebo ketokonazol) – k léčbě houbových infekcí 

  inhibitory proteázy (např. ritonavir nebo indinavir) – k léčbě HIV infekcí a AIDS  

  makrolidy (např. erythromycin nebo klarithromycin) – antibiotika používaná k léčbě infekcí 

  cimetidin – lék používaný ke snížení tvorby kyseliny v žaludku 

  hydantoin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, midazolam (léky používané k léčení epilepsie)  

  simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (léky používané k léčení vysokých hladin cholesterolu)  

  cyklosporin, používaný po transplantaci k potlačení imunitního systému 

  theofylin (lék používaný při léčbě chorob dýchacích cest, jako je astma). 

Přípravek Lekoptin s jídlem a pitím 

Během  léčby  přípravkem  Lekoptin  nepijte  grapefruitovou  šťávu,  protože  to  by  mohlo  zvýšit 
plasmatické koncentrace verapamilu. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Lekoptin užívat. 
Ve  třetím  trimestru  těhotenství  je  ve  výjimečných  případech  možné  přípravek  Lekoptin  užívat,  ale 
pouze po pečlivém zvážení přínosů a rizik léčby lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Lekoptin může mít vliv na pozornost, u jistých pacientů se mohou vyskytnout v souvislosti 
s poklesem krevního tlaku různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost, zejména na začátku léčby, 
při  zvyšování  dávky  a  v kombinaci  s  alkoholem.  Pokud  Vás  tyto  účinky  postihnou,  může  být  Vaše 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena. 

Přípravek Lekoptin obsahuje monohydrát laktózy a sacharosu 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

4/9 

Dávkování 

Dávka  přípravku  Lekoptin  musí  být  pro  každého  pacienta  stanovena  individuálně  podle  závažnosti 
choroby. Na základě dlouhodobých klinických zkušeností je u téměř všech indikací průměrná dávka 
mezi 240 a 360 mg za den. 

Při dlouhodobé léčbě nesmí být překročena dávka 480 mg, krátkodobé zvýšení je možné. 

Není-li předepsáno jinak, platí následující pokyny pro dávkování: 

Lekoptin 40 mg 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg 

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní 

Doporučené dávkování je (120) - 240 - 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 120 
až 160 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých 
dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů). 

Pro  vyšší  dávky  (např.  240  až  480 mg  verapamil-hydrochloridu/den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Hypertenze 

Doporučené  dávkování  je  (120)  -  240  -  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  3  jednotlivých 
dávkách,  což  odpovídá  1  obalené  tabletě  přípravku  Lekoptin  40 mg  3krát  denně  (odpovídá  120 mg 
verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých 
dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů). 

Pro  vyšší  dávky  (např.  240  až  360 mg  verapamil-hydrochloridu/den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu) 

Děti do 6 let věku 

Doporučené  dávkování  je  80  až  120 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  3  jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 80 až 
120 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let 

Doporučené  dávkování  je  80  až  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  4  jednotlivých 
dávkách,  což  odpovídá  1  až  2  obaleným  tabletám  přípravku  Lekoptin  40 mg  2-  až  4krát  denně 
(odpovídá 80 až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Pro  vyšší  dávky  (např.  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Lekoptin 80 mg 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg 

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní 

Doporučené  dávkování  je  240  až  480 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  3  až  4  jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 240 
až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Pro  vyšší  dávky  (např.  360  až  480 mg  verapamil-hydrochloridu/den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

5/9 

Hypertenze 

Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách, 
což  odpovídá  1  obalené  tabletě  přípravku  Lekoptin  80 mg  3krát  denně  (odpovídá  240 mg 
verapamil-hydrochloridu za den). 

Pro  vyšší  dávky  (např.  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu) 

Děti do 6 let věku 

Doporučené  dávkování  je  80  až  120 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  3  jednotlivých 
dávkách. 

K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu). 

Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let 

Doporučené  dávkování  je  80  až  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  4  jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 2- až 4krát denně (odpovídá 160 
až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin 80 mg  obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 80 mg 
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. 

Pro  vyšší  dávky  (např.  360 mg  verapamil-hydrochloridu/den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Lekoptin 120 mg 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg 

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní 

Doporučené  dávkování  je  240  až  480 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  3  až  4  jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 360 
až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg 
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. 

Hypertenze 

Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách, 
což  odpovídá  1  obalené  tabletě  přípravku  Lekoptin  120 mg  3krát  denně  (odpovídá  360 mg 
verapamil-hydrochloridu za den). 

Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg 
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. 

Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu) 

Děti do 6 let věku 

Doporučené  dávkování  je  80  až  120 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  3  jednotlivých 
dávkách. 

K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu). 

Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let 

Doporučené  dávkování  je  80  až  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den  ve  2  až  4  jednotlivých 
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 240 
až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den). 

6/9 

Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např.  80 až 
160 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. 

Pro  vyšší  dávky  (např.  360 mg  verapamil-hydrochloridu  za  den)  jsou  k dispozici  lékové  formy 
příslušných sil. 

Všechny lékové formy 

Porucha funkce jater 

V závislosti  na  závažnosti  onemocnění  u  pacientů  s poruchou  funkce  jater  je  účinek 
verapamil-hydrochloridu  zesílen  a  prodloužen,  a  to  v důsledku  zpomaleného  odbourávání  léčiva. 
Z tohoto důvodu musí být dávkování v těchto případech se zvláštní péčí upraveno, přičemž léčba musí 
být  zahájena  nižšími  dávkami  (např.  u  pacientů  s dysfunkcí  jater  napřed  40 mg 
verapamil-hydrochloridu 2- až 3krát denně, což odpovídá 80 mg až 120 mg verapamil-hydrochloridu 
za den). 

Způsob podání 

Tablety se nesmějí cucat, žvýkat ani drtit a musí se zapít dostatečným množstvím tekutin (např. 
sklenicí vody, nesmí se pít grapefruitová šťáva!), výhodně s jídlem nebo krátce po jídle. 

Přípravek Lekoptin neužívejte vleže. 

Verapamil-hydrochlorid  nesmějí  užívat  pacienti  s  anginou  pectoris  po  infarktu  myokardu  7  dní  po 
akutním infarktu. 

Délka léčby 

Trvání léčby není omezeno. 

Ukončení léčby 

Po dlouhodobé léčbě obecně platí, že přípravek Lekoptin nesmí být vysazen náhle, ale musí se tak stát 
postupně. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lekoptin, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, obraťte se na nejbližší pohotovost nebo ihned informujte svého 
lékaře.  Nejpravděpodobnějším  účinkem  při  předávkování  je  nízký  krevní  tlak,  srdeční  selhání 
a poruchy srdečního rytmu.  

Pokud  jste  užil(a)  větší  množství  obalených  tablet,  musí  být  proveden  výplach  žaludku  a  podáno 
aktivní uhlí a laxativa. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lekoptin 

Je důležité, abyste lék užíval(a) každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo více dávek, užijte 
ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte podle normálního rozpisu. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

  pocit na zvracení (nauzea)  

  nadýmání  

  zácpa. 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

  únava  

7/9 

  nervozita  

  bolesti hlavy  

  točení hlavy nebo ospalost  

  parestezie (mravenčení)  

  neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů) 

  třes 

  vznik  srdeční  nedostatečnosti  (srdeční  selhání)  nebo  nové  vzplanutí  stávající  srdeční 

nedostatečnosti  (srdečního  selhání),  nadměrný  pokles  krevního  tlaku  a/nebo  ortostatická 
dysregulace  (narušená  schopnost  regulace  tlaku  krve  při  změně  polohy  těla),  sinusová 
bradykardie  (velmi  pomalý  tep),  AV  blokáda  I.  stupně  (onemocnění  elektrického  převodního 
systému srdce), otok kotníků, návaly horka, zarudnutí kůže a pocit tepla 

  erytém (zčervenání) 

  svědění 

  kopřivka 

  makulopapulární exantém (vyrážka charakterizována skvrnami a pupínky)  

  erytromelalgie (bolestivý, zarudlý otok končetin). 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 

  snížená glukosová tolerance 

  palpitace (pocit bušení srdce) 

  tachykardie (zrychlený tep) 

  AV blokáda II. nebo III. stupně (onemocnění elektrického převodního systému srdce) 

  bronchospasmus (zúžení průdušek doprovázené sípáním) 

  tinnitus (ušní šelest) 

  zvracení 

  zánět jater, pravděpodobně navozen alergií s dočasným vzestupem jaterních enzymů 

  impotence. 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 

  purpura (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení) 

  bolest kloubů (artralgie) 

  bolest svalů (myalgie) 

  myasthenia gravis (stav svalové slabosti způsobený poruchami nervosvalového přenosu) 

  gynekomastie (vznik abnormálně velkých prsních žláz u  mužů vedoucí ke zvětšení prsou) při 

dlouhodobé léčbě starších pacientů. 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů): 

  extrapyramidové  příznaky  (porucha  svalového  napětí  a  pohybu  projevující  se  např.  třesem, 

poruchou mimiky, chůze a držení těla) 

  sinusový arest s asystolou (srdeční selhání) 

  nové  vzplanutí  myasthenia  gravis,  Lambert-Eatonova  syndromu  a  pokročilé  Duchenneho 

svalové dystrofie (onemocnění způsobená poruchou nervosvalového přenosu) 

  ileus (střevní neprůchodnost)  

8/9 

  hyperplazie dásní (zbytnění dásní) 

  angioneurotický  edém  (otok  podkožní  tkáně  na  různých  místech,  obvykle  na  alergickém 

podkladě) 

  Stevens-Johnsonův  syndrom  (závažná  akutní  reakce  přecitlivělosti  projevující  se  výsevem 

puchýřů na kůži a sliznicích) 

  fotodermatitida  (zánět  kůže  vyvolaný  přehnanou  kožní  reakcí  na  ozáření  ultrafialovými 

paprsky) 

  zvýšení hladin prolaktinu (hormon produkovaný podvěskem mozkovým), galaktorea (tvorba a 

výtok mléka z prsní žlázy u nekojících žen). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 C.  

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  Použitelné  do:/EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6.  OBASH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Lekoptin obsahuje 

Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 40 mg, 80 mg nebo 120 mg.  

Pomocnými látkami jsou: 

Lekoptin 40 mg  

Jádro  tablety:  monohydrát  laktózy,  bramborový  škrob,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  mastek,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. 

Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, 
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové 
leštidlo. 

Lekoptin 80 mg  

Jádro  tablety:  monohydrát  laktózy,  bramborový  škrob,  mikrokrystalická  celulóza,  sodná  sůl 
kroskarmelózy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. 

9/9 

Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, 
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové 
leštidlo. 

Lekoptin 120 mg  

Jádro tablety: monohydrát laktózy, povidon 25, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, 
mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. 

Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, 
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové 
leštidlo. 

Jak přípravek Lekoptin vypadá a co obsahuje toto balení 

Lekoptin 40 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 6,6 – 7,0 mm. 

Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 30 (dva blistry po 15 obalených tabletách). 

Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (dva blistry po 25 obalených tabletách). 

Lekoptin 80 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 9,9 – 10,1 mm. 

Tablety s 80 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (pět blistrů po 10 obalených tabletách). 

Lekoptin 120 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 12,0 – 12,1 mm. 

Tablety  se  120 mg  verapamil-hydrochloridu  v  krabičkách  po  20  (dva  blistry  po  10  obalených 
tabletách). 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, 

office.cz@sandoz.com

. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  22.6.2016. 

Recenze

Recenze produktu LEKOPTIN 40 MG 30X40MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LEKOPTIN 40 MG 30X40MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám