Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Kód výrobku: 16842
Kód EAN: 4030041000284
Kód SÚKL: 84138
Držitel rozhodnutí: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Legalon 70 se používá při podpůrné léčbě při chronické hepatitidě (zánětlivé onemocnění jater) nebo při jaterní cirhóze.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls94334/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LEGALON 70
Silymarinum
Tvrdé tobolkyTento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Legalon 70 musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.
-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Legalon 70 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 70 užívat
3. Jak se Legalon 70 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Legalon 70 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE LEGALON 70 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Legalon 70 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorálnímu podání).
Legalon 70 se používá při podpůrné léčbě při chronické hepatitidě (zánětlivé onemocnění
jater) nebo při jaterní cirhóze.

Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 70 je silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné
membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených
jaterních buněk.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEGALON 70
UŽÍVAT

Neužívejte Legalon 70, jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku nebo na
kteroukoli další složku přípravku..
Přípravek nesmí užívat děti mladší 12 let, protože dostatečné údaje týkající se bezpečnosti
tohoto léku u dětí nejsou k dispozici.


2/3Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Legalonu 70 s jídlem a pitím
Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem o užívání Legalonu 70, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete
být těhotná nebo plánujete otěhotnět. V těhotenství a při kojení se Legalon 70 předepisuje
jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení.

Důležité informace o některých složkách Legalonu 70
Nejsou.
Upozornění
Léčba Legalonem 70 je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky
vyvolávající poškození jater (např. alkohol).3. JAK SE LEGALON 70 UŽÍVÁ

Neurčí-li lékař jinak, na počátku léčby a u těžkých případů se užívají 3x denně 2 tobolky,
udržovací dávka je 3x denně 1 tobolka.

Jestliže jste užila více tobolek Legalonu 70 než jste měl(a)
Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Speciální antidotum není známo. Pokud je třeba,
doporučuje se symptomatická léčba.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 70
Vezměte si tobolku Legalonu 70 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další
dávku. Nezdvojujte následující dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Legalon 70 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací obtíže, průjem.


3/3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK LEGALON 70 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Legalon 70 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Legalon 70 obsahuje

Léčivou látkou je Cardui mariae fructus extractum siccum (36-44:1) 86,5 -93,35 mg, což
odpovídá 70 mg silymarinum

Pomocnými látkami jsou: povidon 40, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý,
oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 70 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.
Balení obsahuje 30 nebo 60 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MADAUS GmbH,
51101 Kolín nad Rýnem
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 26.9.2012

Recenze

Recenze produktu LEGALON 70 30X70MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LEGALON 70 30X70MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze