Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26711
Kód EAN: 8594040191801
Kód SÚKL: 14946
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Kdy má být Lariam užíván? Lariam se užívá k prevenci (profylaxi) a léčbě různých forem malárie. Malárie je infekční onemocnění, které se běžně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Afriky, Latinské Ameriky, Asie a v zemích na pobřeží Tichého oceánu. Jsou různé formy malárie a každá z nich je vyvolána specifickým mikroorganismem. U všech forem malárie dochází k infekci přenosem malarických parazitů (plasmodií) na člověka štípnutím komára Anopheles. Nejdříve za týden se projeví malarickým záchvatem: náhlý vzestup teploty se zimnicí (bílé stadium), horečka kolem 40 st. C, provázená zarudnutím obličeje (červené stadium), které může trvat až několik hodin. Teplota pak klesá, ustupuje zarudnutí kůže a objevuje se silné pocení. Po záchvatu následuje pocit velmi silné únavy. Takto probíhají první závchvaty malárie u neimunních osob bez profylaxe. U částečně imunních osob se příznaky snadno zamění s příznaky chřipky. Jestliže jsou však vyvolány nejnebezpečnější formou malárie (tropická malárie, maligní terciána) a není-li včas zahájena léčba, může v krátké době následovat těžké poškození orgánů, ztráta vědomí a smrt. Méně nebezpečné formy malárie, které neohrožují život, se mohou projevit za měsíce nebo dokonce roky po ukončení pobytu v malarické oblasti. Jestliže cestujete do oblasti, kde se malárie vyskytuje, informujte svého lékaře o cíli cesty a délce pobytu a lékař Vám podle potřeby předepíše Lariam pro léčbu nebo profylaxi. Lariam je doporučován jako profylaktická léčba při cestách do malarických oblastí, především do oblastí s velkým rizikem nákazy kmenem Plasmodium falciparum rezistentním na ostatní antimalarika. V případě pochybností ohledně volby správného léku k profylaxi malárie se doporučuje konzultovat odborníka v oblasti tropické medicíny. Po ukončení léčby malárie způsobené kmenem Plasmodium vivax by měla být zahájena profylaktická léčba 8-aminochinolinovými deriváty (např. primachinem). Tato léčba vede k eliminaci jaterních forem plasmodií a zabraňuje tak relapsu (znovuobjevení se) onemocnění. Lariam je též indikován jako tzv. "pohotovostní léčba", tj. nouzové opatření při podezření na malárii, kdy není dostupná okamžitá lékařská péče.

Příbalový leták

1/11
sp.zn.: sukls243844/2011


Příbalová informace: informace pro uživatele

Lariam
tablety
mefloquini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Lariam a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lariam užívat
3. Jak se přípravek Lariam užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lariam uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lariam a k čemu se používá

Přípravek Lariam se užívá k prevenci (profylaxi) a léčbě různých forem malárie.
Malárie je infekční onemocnění, které se běžně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech
Afriky, Latinské Ameriky, Asie a v zemích na pobřeží Tichého oceánu. Jsou různé formy malárie a
každá z nich je vyvolána specifickým mikroorganismem. U všech forem malárie dochází k infekci
přenosem malarických parazitů (plasmodií) na člověka štípnutím komára Anopheles. Nejdříve za
týden se projeví malarickým záchvatem: náhlý vzestup teploty se zimnicí (bílé stadium), horečka
kolem 40 °C, provázená zarudnutím obličeje (červené stadium), která může trvat až několik hodin.
Teplota pak klesá, ustupuje zarudnutí kůže a objevuje se silné pocení. Po záchvatu následuje pocit
velmi silné únavy. Takto probíhají první záchvaty malárie u neimunních osob bez profylaxe. U
částečně imunních osob se příznaky snadno zamění s příznaky chřipky. Jestliže jsou však vyvolány
nejnebezpečnější formou malárie (tropická malárie, maligní terciána) a není-li včas zahájena léčba,
může v krátké době následovat těžké poškození orgánů, ztráta vědomí a smrt. Méně nebezpečné
formy malárie, které neohrožují život, se mohou projevit za měsíce nebo dokonce roky po ukončení
pobytu v malarické oblasti. Jestliže cestujete do oblasti, kde se malárie vyskytuje, informujte svého
lékaře o cíli cesty a délce pobytu a lékař Vám podle potřeby předepíše přípravek Lariam pro léčbu
nebo profylaxi.

Přípravek Lariam je doporučován jako profylaktická léčba při cestách do malarických oblastí,
především do oblastí s velkým rizikem nákazy kmenem Plasmodium falciparum rezistentním na
2/11
ostatní antimalarika. V případě pochybností ohledně volby správného léku k profylaxi malárie se
doporučuje konzultace s odborníkem v oblasti tropické medicíny.
Po ukončení léčby malárie způsobené kmenem Plasmodium vivax má být zahájena profylaktická
léčba 8-aminochinolinovými deriváty (např. primachinem). Tato léčba vede k eliminaci jaterních
forem plasmodií a zabraňuje tak relapsu (znovuobjevení se) onemocnění.
Přípravek Lariam je též indikován jako tzv. "pohotovostní léčba", tj. nouzové opatření při podezření
na malárii, kdy není dostupná okamžitá lékařská péče.

Meflochin, léčivá látka léku, patří do skupiny chinolonů a používá se k léčení a prevenci (profylaxi)
malárie vyvolané kmeny Plasmodium falciparum, ojediněle i Plasmodium vivax, Plasmodium
malariae a Plasmodium ovale, zvláště u kombinovaných, těžších forem plasmodiové infekce.
Přípravek Lariam působí i na malarické parazity, kteří jsou necitliví na léčbu některými jinými
protimalarickými léky.

Pro snížení možnosti nákazy nemoci a ochranu před možnými závažnými nežádoucími účinky,
je důležité si pečlivě přečíst tuto příbalovou informaci. Požádejte svého lékaře, aby vám
vysvětlil vše, čemu nerozumíte.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lariam užívat

Neužívejte přípravek Lariam:
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste alergický(á) na chinin nebo chinidin.
jestliže trpíte depresí, máte myšlenky na sebevraždu a dochází u Vás k projevům
sebeohrožujícího chování.
jestliže máte jakékoli jiné psychické problémy, včetně úzkostné poruchy, schizofrenie nebo
psychózy (ztráta kontaktu s realitou).
jestliže máte křeče (záchvaty nebo konvulze).
pokud máte těžkou poruchu funkce jater.
jestliže trpíte malarickou hemoglobinurií (komplikace malárie, která postihuje krev a ledviny).

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, ujistěte se, že Váš lékař o tom ví, a proto Vám
může předepsat jiný léčivý přípravek k prevenci nebo léčbě malárie.

Poraďte se také se svým lékařem, pokud jste již byl(a) léčen(a) halofantrinem nebo Vám byla
předepsána léčebná procedura halofantrinem. Současné užívání halofantrinu (používá se k léčbě
malárie) a Lariamu může snižovat srdeční činnost až na nebezpečnou úroveň. Proto, abyste se
vyhnuli možnosti nebezpečné změny srdečního rytmu, nesmíte užít halofantrin, pokud již užíváte
nebo jste užíval(a) přípravek Lariam během posledních 15 týdnů.

Při užívání Lariamu dbejte zvýšené pozornosti

Přípravek Lariam může u některých osob způsobovat závažné psychické problémy. Pokud během
užívání přípravku Lariam zaznamenáte jakékoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to
okamžitě svému lékaři:
sebevražedné myšlenky
sebeohrožující chování
těžká úzkost
3/11
pocit podezřívavosti (paranoia)
vidění a slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace)
noční můry
deprese
pocit neklidu
neobvyklé chování
pocit zmatenosti.

Prosím okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud během užívání Lariamu zaznamenáte
závážné psychické problémy. Přípravek Lariam je nezbytné okamžitě nahradit jiným
přípravkem k prevenci malárie.

Také se ujistěte, že Váš lékař ví o tom, pokud máte:
křeče (záchvaty nebo konvulze)
problémy se srdcem, zejména změny srdečního rytmu
problémy s játry nebo ledvinami
nesnášenlivost na některé mléčné cukry, jako jsou laktóza nebo galaktóza. Pokud na toto trpíte,
neužívejte přípravek Lariam.
oční problémy
poruchy krve a lymfatického systému (abnormální výsledky krevních testů vykazující snížení
nebo zvýšení bílých krvinek, snížení červených krvinek nebo krevních destiček)
neuropatie s příznaky např. pocit píchání špendlíky a jehlami, slabost, nově objevující se nebo
zhoršující se neobratnost nebo nestabilita ve vašich chodidlech či třesoucí se ruce a prsty
zánět plic, znám také jako pneumonitida. Toto je vážná, potenciálně život-ohrožující alergická
reakce na plicích, která může způsobovat horečku nebo zimnici, kašel a zažívací potíže.
jste zaznamenali mírnou až závážnou potenciálně život ohrožující alergickou reakci na
přípravek Lariam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Mohou se objevit některé nežádoucí účinky a trvat i několik měsíců (např. závratě nebo porucha
rovnováhy (vertigo) po ukončení užívání přípravku Lariam.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte spolehlivou antikoncepční ochranu, zatímco užíváte
přípravek Lariam a následně i 3 měsíce po poslední dávce.

Užívání dalších léčivých přípravků

Pokud užíváte další léčivé přípravky (to zahrnuje i ty, vydané bez lékařského předpisu), ujistěte se
dříve než začnete přípravek Lariam užívat, že lékař o tom ví.

Je velmi důležité, abyste se poradili se svým lékařem, pokud užíváte:
halofantrin nebo Vám byla předepsána léčebná procedura halofantrinem. Pro další informace
viz výše bod Neužívejte přípravek Lariam:
léčiva jako jsou chinin, chinidin nebo chlorochin užívaná k léčbě a prevenci malárie
léčiva určená pro jakékoli srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak jako jsou beta-blokátory,
blokátory kalciových kanálů
antihistaminika na alergie
léčiva určená pro některé psychické problémy (psychiatrické poruchy) jako jsou tricyklická
antidepresiva nebo fenothiaziny
léčiva používaná k léčbě epilepsie jakou jsou natrium-valproát, karbamazepin, fenobarbital,
fenytoin
4/11
ketokonazol (používaný k léčbě mykotických infekcí) zeptejte se také svého lékaře na radu
předtím, než budete užívat ketokonazol v průběhu 15 týdnů po podání Lariamu
rifampicin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí) a efavirenz (léčivo proti HIV)
léčiva určená pro léčbu poruchy krevní srážlivosti nebo cukrovky, lékař Vás může zkontrolovat
před Vaší cestou, pokud to bude požadovat

Pokud potřebujete perorální očkování k prevenci nákazy tyfem, zařiďte si jeho podání alespoň 3 dny
předtím, než začnete užívat Lariam. Přípravek Lariam jinak může ovlivnit správný účinek očkování.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lariam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zkušenosti s podáváním léku Lariam dětem mladším než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně
než 5 kg jsou pouze omezené. Proto nelze doporučit přípravek Lariam k profylaxi u malých dětí
mladších než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně než 5 kg.

Přípravek Lariam může zvyšovat riziko vzniku křečových stavů u pacientů s epilepsií. Pacientům
trpícím epilepsií lze proto podávat přípravek Lariam pouze pro vlastní léčbu (nikoliv profylakticky
ani pro pohotovostní léčbu), a to jen v případech, kdy nelze užít bezpečnější lék.
U pacientů s poškozenou funkcí jater může docházet k pomalejšímu odbourávání meflochinu, a tím
ke zvýšení plazmatických hladin léku.
U pacientů s poruchami srdečního rytmu či vodivosti je nutné podávat přípravek Lariam s
opatrností.


Během léčby léčivým přípravkem Lariam nepijte alkohol.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy by neměly cestovat do oblastí, kde se malárie vyskytuje, protože malárie je
nebezpečná jak pro budoucí matku, tak i pro plod. Jestliže není možné cestu odložit, je nutno se
poradit s lékařem o nejvhodnějším způsobu ochrany před malárií.
Podávání meflochinu během prvních tří měsíců těhotenství může být doporučeno pouze tehdy,
jestliže předpokládaný úspěch léčby převáží možné riziko pro plod.
Ženy v plodném věku mají při užívání léku Lariam a ještě další 3 měsíce po skončení léčby používat
spolehlivý způsob antikoncepce. Při otěhotnění nebo podezření na otěhotnění během doby užívání
léku je nutné oznámit tuto skutečnost lékaři.

Meflochin je vylučován do mateřského mléka a tudíž kojící matky během léčby přípravkem Lariam
nemají kojit. Dosud nebyly popsány žádné nežádoucí účinky u kojenců, jejichž matky užívaly
přípravek Lariam.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dbejte zvýšené pozornosti pokud vykonáváte aktivity vyžadující pozornost a koordinaci (přesné,
malé pohyby) a prostorové vnímání (vnímání vzdálenosti) jako jsou řízení motorových vozidel,
řízení letadel, obsluha strojů a potápění na otevřeném moři, přípravek Lariam může způsobovat
závratě, poruchy rovnováhy nebo další psychické problémy (více viz výše v této části).
U malého počtu pacientů se ukázalo, že závrať a porucha rovnováhy mohou přetrvávat několik
měsíců po přerušení užívání Lariamu.
Přípravek Lariam obsahuje monohydrát laktózy.
5/11
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Lariam užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob podávání
Přípravek Lariam se užívá pro léčbu nebo prevenci malárie. Vždy užívejte přípravek Lariam přesně
podle pokynů lékaře.


Léčba malárie
Obvyklá doporučená celková denní dávka přípravku Lariam je 20 - 25 mg/kg tělesné hmotnosti.
Celková dávka:

Tělesná hmotnost ( kg) Celková denní dávka Rozdělení denní dávky

5 10 kg 1/2 - 1 tbl.
10 - 20 kg 1 - 2 tbl.
20 - 30 kg 2 - 3 tbl. 2 + 1
30 - 45 kg 3 - 4 tbl. 2 + 2
45 - 60 kg 5 tbl. 3 + 2
více než 60 kg 6 tbl. 3 + 2 + 1

Aby se zabránilo výskytu nežádoucích účinků, je třeba celkovou léčebnou denní dávku rozdělit do 2
nebo 3 dávek, tak jak je uvedeno výše. Dávky se užívají v intervalu 6 - 8 hodin.

Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku Lariam v dávkách více než 6 tablet pacientům s vyšší
tělesnou hmotností.
Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku Lariam dětem mladším než 3 měsíce nebo s tělesnou
hmotností méně než 5 kg.
Dojde-li po požití dávky do 30 minut ke zvracení, užijte znovu plnou dávku. Dojde-li ke zvracení za
30 - 60 minut, užijte doplňkovou poloviční dávku. Jestliže plně provedená léčba lékem Lariam
nevede k úspěchu během 48 - 72 hodin, nemá se v léčbě dále pokračovat. V takovém případě lékař
doporučí léčbu jiným lékem.
Nižší celková dávka léku Lariam může stačit u nemocných, kteří žijí v oblastech, kde se malárie
vyskytuje, protože tito nemocní jsou proti malárii částečně imunní.

Klinické případy těžké malárie je možné léčit zpočátku nitrožilně podávaným chininem po dobu
nejméně 2 až 3 dnů a poté je možné přejít na přípravek Lariam. Závažným nežádoucím účinkům je
povětšinou možné předejít podáním přípravku Lariam až za 12 či více hodin po poslední dávce
chininu.
Prevence (profylaxe) malárie
První dávka musí být užita alespoň týden před příjezdem do malarické oblasti. Jestliže to není
možné, lékař Vám při cestách do vysoce rizikových oblastí doporučí tzv. nárazovou dávku, která
odpovídá běžné doporučené dávce (ve vztahu k tělesné hmotnosti viz dále). Tato dávka se užívá
denně tři po sobě následující dny a dále se pak pokračuje v obvyklém dávkování 1x týdně.

6/11

1.den 1.dávka
2.den 2.dávka
3.den 3.dávka
dále obvyklá týdenní dávka

Další týdenní dávky mají být užívány vždy ve stejný den týdne, po jídle. Ke snížení rizika vzniku
tropické malárie po opuštění malarické oblasti má preventivní léčba pokračovat další čtyři týdny.
Preventivní dávka léčivého přípravku Lariam pro děti a dospělé je přibližně 5 mg/kg tělesné
hmotnosti:
Tělesná hmotnost (kg) dávka
5 - 10 kg 1/8 tablety
10 - 20 kg 1/4 tablety
20 - 30 kg 1/2 tablety
30 - 45 kg 3/4 tablety
více než 45 kg 1 tableta

Počet dávek, intervaly mezi nimi a délka preventivního užívání jsou stejné pro dospělé i děti.
Zapomenete-li užít nebo podat dítěti jednu dávku, užijte ji nebo podejte ji dítěti, jakmile si
vzpomenete, a pak pokračujte jako předtím. Zkušenosti s podáváním přípravku Lariam dětem
mladším než 3 měsíce a s tělesnou hmotností méně než 5 kg jsou jen omezené. Proto nelze doporučit
přípravek Lariam k profylaxi u malých dětí mladších než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností menší
méně než 5 kg.

Pokud se tento léčivý přípravek podává dětem s tělesnou hmotností méně než 10 kg, může být
vhodné, po poradě s lékařem, nechat připravit přesnou dávku lékárníkem.
Selže-li preventivní užití přípravku Lariam, je nutná léčba jiným lékem podle doporučení lékaře.
Nežádoucí účinky se nejčastěji objeví po první nebo druhé dávce. Profylaxi je tedy vhodné zahájit 2
- 3 týdny před odjezdem. Totéž platí v případě, že cestovatel souběžně užívá další léky. Toto
opatření slouží k ujištění, že kombinace léků bude dobře snášena.

"Pohotovostní léčba"
Lékař Vám může doporučit přípravek Lariam i jako "pohotovostní léčbu" pro případ, kdy není
v průběhu 24 hodin od prvních příznaků nemoci dostupná lékařská péče. Jestliže u sebe zpozorujete
příznaky akutního malarického záchvatu a uvědomíte si, že jste předtím byli štípnuti komárem, měli
byste, pokud lékař nedoporučil jinak, postupovat následovně: přesahuje-li Vaše tělesná hmotnost 45
kg, užijte najednou tři tablety přípravku Lariam. Nebudete-li mít do 24 hodin možnost porady s
lékařem, a při dobré snášenlivosti léku, měli byste užít za 6 - 8 hodin další 2 tablety. Při tělesné
hmotnosti přes 60 kg byste měli užít ještě další 1 tabletu přípravku Lariam 6 - 8 hodin po druhé
dávce. Při tělesné hmotnosti nižší než 45 kg Vám lékař pro takovou situaci doporučí jiné dávkování.
U starších pacientů není nutné upravovat dávkování.
Po samoléčení při podezření na malárii se při první příležitosti poraďte s lékařem, a to i tehdy, máte-
li pocit plného uzdravení, aby mohlo být podezření na malárii buď potvrzeno nebo vyvráceno.
Meflochin má hořkou a mírně pálivou chuť. Tablety léčivého přípravku Lariam mají být proto
užívány nerozkousané, nejlépe po hlavním jídle (ne na prázdný žaludek) a zapity alespoň sklenicí
vody nebo jiného nealkoholického nápoje. Pro podání dětem nebo osobám, které nejsou schopny
tablety spolknout, je možné tablety rozdrtit a podat je jako suspensi v malém množství vody, mléka
nebo jiného nealkoholického nápoje.
7/11
Pro přípravu dávky velikosti 1/8 tablety se doporučuje následující postup:
Rozdrťte 1/4 tablety a rozpusťte například v mléce a poté podejte pouze polovinu roztoku, druhou
polovinu vylijte.

Délka užívání léčivého přípravku Lariam
Při léčbě malárie
Léčba záchvatu malárie lékem Lariam končí po užití doporučeného počtu tablet.

Při prevenci malárie
Pro zábranu pozdějšího propuknutí malárie se má při použití léčivého přípravku Lariam k prevenci
malárie v jeho užívání pokračovat užíváním původně doporučených dávek jednou týdně po dobu
čtyř týdnů po opuštění malarické oblasti.


Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet nebo někdo jiný náhodně užil Vaše léčiva, kontaktujte
okamžitě svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici. Pravděpodobně se mohou objevit vážné
nežádoucí účinky uvedené v bodu 4. Není žádné specifické antidotum.
V případě předávkování se doporučuje následující postup: co nejdříve vyvolat zvracení a provést
výplach žaludku. Nutné je též monitorování srdeční funkce (pokud možno pomocí EKG) a sledování
neuropsychického stavu po dobu nejméně 24 hodin. V případě vzniku kardiovaskulárních či jiných
poruch je nutné zavedení symptomatické a intenzivní podpůrné léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lariam
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Vynechání dávky přípravku Lariam může snižovat účinnost léku. Proto užívejte přípravek Lariam
přesně podle doporučení lékaře. V případě, kdy si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na lékaře
nebo lékárníka.
Neměňte svévolně dávkování určené lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lariam
Předčasné ukončení léčby přípravkem Lariam může snižovat účinnost léku.

Domníváte-li se, že lék působí příliš slabě nebo silně, poraďte se s lékařem.
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší
nemocnici.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

Upozornění
Před cestou do malarické oblasti se ujistěte, zda máte s sebou dostatek léčivého přípravku Lariam na
dobu Vaší cesty.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může Lariam způsobit vedlejší účinky (nežádoucí účinky), které se ale
nemusí vyskytnout u každého.Nežádoucí účinky se častěji vyskytují při léčebném než při
preventivním užívání přípravku Lariam.
8/11
Nežádoucí účinky, které se objevují při podání terapeutických (léčebných) dávek pro léčbu akutního
onemocnění, jsou těžko odlišitelné od příznaků vlastního onemocnění. Nejčastější nežádoucí účinky
při profylaktickém podávání Lariamu, jako je pocit nevolnosti, zvracení, závratě, bývají velmi mírné
a s pokračující léčbou většinou ustupují, a to i navzdory zvyšujícím se plazmatickým hladinám léku.
Profil nežádoucích účinků meflochinu je charakterizován především výskytem
neuropsychologických nežádoucích účinků.

Lariam může způsobit vážné psychické problémy u některých lidí. Sdělte ihned svému lékaři
pokud se u Vás vyskytné kterýkoli z následujících nežádoucích účinků během užívání
přípravku Lariam:

Časté (mohou se objevit u 1 pacienta z 10):
těžká úzkost
deprese

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
sebevražedné myšlenky
sebeohrožující chování
pocit podezřívavosti (paranoia)
vidění a slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace)
pocit neklidu
neobvyklé chování
pocit zmatenosti
neobvyklé výkyvy nálady
nervozita
panické ataky
nově objevující se nebo zhoršující se pocity vzteku (agrese)
schizofrenie nebo psychóza (ztráta kontaktu s realitou)
porucha pozornosti

Prosím okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud během užívání Lariamu zaznamenáte
vážné psychické problémy. Přípravek Lariam je nezbytné okamžitě nahradit jiným
přípravkem k prevenci malárie.

Pokud se u Vás rozvinou následující potenciálně vážné příznaky, ihned to zkonzultujte se
svým lékařem,

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
mírná až vážná potenciálně život ohrožující alergická reakce (anafylaxe) na přípravek Lariam
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku s příznaky jako jsou potíže s dýcháním, oteklý
jazyk, svědění a závažná vyrážka
křeče (záchvaty nebo konvulze)
srdeční problémy např. vážné změny srdečního rytmu, to zahrnuje bušení srdce, zrychlený nebo
přeskakující tep (palpitace)
závažné změny ve struktuře a vzhledu kůže, obzvlášť, pokud je zasažena oblast úst a očí
(Stevens-Johnsonův syndrom)
zánět plic, znamý jako pneumonitida. Toto je vážné, potenciálně život ohrožující alergická
reakce v plicích, která může způsobovat horečku nebo zimnici, kašel a zažívací potíže
9/11
vážné jaterní problémy, které se mohou projevit jako přechodné zvýšení jaterních enzymů
v krevních testech nebo další příznaky jako jsou citlivá, tvrdá nebo zvětšená játra, zloutenka
(zežloutnutí kůže/očí), tmavá moč, světle zbarvená stolice a svědění kůže celého těla

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
poruchy spánku (ospalost, neschopnost usnout, špatné sny)

Časté (mohou postihnout více než 1 z 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů)
závratě
bolest hlavy
poruchy zraku
porucha rovnováhy (vertigo)
pocit na zvracení (nauzea)
průjem
bolest žaludku (bolest břicha)
zvracení
svědění

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
abnormální výsledky krevních testů vykazující snížení nebo zvýšení bílých krvinek, snížení
červených krvinek nebo krevních destiček. Příznaky mohou zahrnovat bolestivá ústa nebo krční
vředy, horečku, zimnici, modřiny na kůži, krvázení z nosu, žaludeční nebo vaginální krvácení
snížení chuti k jídlu
zapomnětlivost
neuropatie se známkami např. pocit píchání špendlíky a jehlami, slabost, nově objevující se
nebo zhoršující se neobratnost nebo nestabilita ve vašich chodidlech či třesoucí se ruce a prsty
poruchy řeči
rozmazané vidění, oslnění ve večerních hodinách nebo jiné poruchy vidění
změny sluchu, včetně ušní šelest nebo obtíže se sluchem
změny krevního tlaku nebo srdečního rytmu
návaly horka
dušnost
kašel
zažívací potíže
vyrážka
ztráta vlasů
pocení
svalová slabost
svalové křeče
bolest kloubů
bolest svalů
edém
bolest na hrudi
únava
horečka nebo zimnice

10/11
Sdělte svému lékaři, pokud zaznamenáte tyto nebo jakékoli další příznaky nežádoucích účinků
během užívání toto přípravku, které Vás budou znepokojovat.

Lariam může zůstávat v těle dlouhou dobu po užití poslední dávky. Mohou se objevit některé
nežádoucí účinky a to i několik posledních měsíců (např. závrať nebo porucha rovnováhy (vertigo))
po ukončení užívání přípravku Lariam.

Mnohé z těchto účinků mohou být zároveň příznaky malárie. Jejich výskyt a případný výskyt jiných
neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
V případě, že se u Vás projeví náhlé úzkostné stavy, poruchy nálady (deprese), neklid, křeče (včetně
epileptických) nebo duševní zmatenost, může se jednat o počáteční stádium závažnější duševní
poruchy, a proto přestaňte okamžitě přípravek Lariam užívat a poraďte se s lékařem o dalším
postupu.
Nežádoucí účinky léku Lariam mohou přetrvávat po několik týdnů od ukončení jeho užívání. U
malého počtu pacientů přetrvávaly závratě a poruchy rovnováhy i několik měsíců po přerušení
užívání léku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více
informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Zdravotnicko-osvětová informace
Jak se vyhnout malarické infekci?
Nejlepší ochranou proti malárii je nenechat se štípnout komárem. Komáři Anopheles štípají hlavně v
době mezi soumrakem a svítáním. Doporučují se proto následující ochranné postupy:
V době mezi soumrakem a svítáním nosit oděv, který zakrývá co nejrozsáhlejší povrch kůže.
Použít repelent proti komárům na oděv a na pokožku.
Při spánku v místnosti, která není chráněna před komáry, použít ochrannou síť ještě před
soumrakem dobře zastrčenou pod matraci.
Ochranu lze doplnit použitím sprejů působících proti hmyzu a podobně.


5. Jak přípravek Lariam uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
11/11

Co přípravek Lariam obsahuje
Léčivou látkou je mefloquini hydrochloridum 274,09 mg (odpovídá mefloquinum 250 mg) v jedné
tabletě.
Dalšími složkami jsou poloxamer, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob,
krospovidon, amonium-kalcium-alginát, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Lariam vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, ploché tablety na obou stranách s dělícím křížem, na jedné straně ve výřezech označení
"RO, C, HE" a logo firmy.

Velikost balení: 8 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
21.8.2013


Překlad údajů vyražených na blistru:
EXP = Použitelné do:
Lot = Číslo šarže

Recenze

Recenze produktu LARIAM 8X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LARIAM 8X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze