Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 71682
Kód EAN:
Kód SÚKL: 106346
Používá se k léčbě nebo prevenci následujících onemocnění: - léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů potvrzených endoskopicky nebo rentgenologicky; - léčba žaludečních nebo dvanáctníkových vředů, způsobených užíváním nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAID); - předcházení vzniku vředů u pacientů, kde je nezbytná dlouhodobá léčba přípravky NSAID; - léčba zánětu jícnu způsobeným pronikáním žaludeční kyseliny do jícnu (refluxní esofagitida); - dlouhodobá léčba k zabránění opakovaného zánětu jícnu v důsledku zpětného návratu žaludeční kyseliny; - odstranění bakterie Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibiotiky při léčbě vředů žaludku a dvanáctníku a zabránění opakování vředů, které mají souvislost s výskytem bakterie Helicobacter pylori (eradikační léčba); - léčba tzv. Zollingerova-Ellisonova syndromu (tvorba vředů v žaludku a dvanáctníku z důvodu zvýšené tvorby hormonu, který způsobuje vylučování žaludeční kyseliny a určitý druh nádoru).

Příbalový leták

1/6
sp.zn. sukls47199/2010
a sp.zn. sukls125084/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lanzul 15 mg
enterosolventní tvrdé tobolky

lansoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Lanzul 15 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lanzul 15 mg užívat
3. Jak se Lanzul 15 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Lanzul 15 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Lanzul 15 mg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Lanzul 15 mg je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory
protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Váš lékař Vám může předepsat Lanzul 15 mg pro následující indikace:
léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů
léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida)
předcházení refluxní ezofagitidy
léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu)
léčba nebo prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, kde je nezbytná
dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky NSAID se
používá proti bolestem a zánětu)
léčba Zollingerova-Ellisonova syndromu

Lékař Vám může předepsat Lanzul 15 mg z jiné indikace nebo v jiné dávce, než která je uvedena v této
příbalové informaci. Při užívání Vašeho léku dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lanzul 15 mg užívat

Neužívejte Lanzul 15 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lansoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Lanzul 15 mg
- jestliže používáte lék obsahující atazanavir (používá se k léčbě HIV infekce).
2/6

Upozornění a opatření
Jestliže máte závažné onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Lékař případně upraví dávku
léku.

Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které se nazývá endoskopie, za účelem
diagnostiky Vašeho stavu nebo vyloučení zhoubného onemocnění.

Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 15 mg průjem, obraťte se ihned na svého lékaře,
protože při léčbě přípravkem Lanzul 15 mg došlo k mírnému zvýšení výskytu infekčního průjmu.

Jestliže Vám lékař předepsal Lanzul 15 mg spolu s protizánětlivými léky na léčbu bolesti nebo
revmatické choroby, přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace těchto léků.

Jestliže užíváte Lanzul 15 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vás bude pravděpodobně
pravidelně sledovat. Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové a výjimečné projevy a
okolnosti Vašeho zdravotního stavu.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Lanzul 15 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete mít
mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři,
zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a Lanzul 15 mg

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře zejména o užívání léků obsahujících tyto léčivé látky, protože Lanzul 15 mg
může ovlivnit jejich účinek:
- ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (léky používané na léčbu infekcí)
- digoxin (používaný na léčbu srdečních chorob)
- theofylin (používaný na léčbu průduškového astmatu)
- takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu)
- fluvoxamin (používaný na léčbu deprese a dalších psychiatrických chorob)
- antacida (používaná na léčbu pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního
obsahu zpět do jícnu))
- sukralfát (používaný na hojení vředů)
- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná na léčbu mírné deprese)

Užívání přípravku Lanzul 15 mg s jídlem a pitím
Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 15 mg nejméně 30 minut před jídlem.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve,
než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U pacientů léčených přípravkem Lanzul 15 mg se občas vyskytují nežádoucí účinky jako např. závratě,
únava a poruchy zraku. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky jako jsou tyto, buďte opatrný(á),
protože Vaše schopnost reakce může být snížena.

Vy sám(sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové
vozidlo nebo provádět další činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Užívání léků je vzhledem
k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost
provádět tyto činnosti bezpečně.
3/6
Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech této příbalové informace.
Přečtěte si všechny informace v této příbalové informaci pro své poučení.

Pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Přípravek Lanzul 15 mg obsahuje sacharózu
Přípravek Lanzul 15 mg obsahuje sacharózu. Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.


3. Jak se Lanzul 15 mg užívá

Tobolky se polykají celé, zapijí se sklenicí vody. Jestliže máte potíže s polykáním tobolek, lékař Vám
může doporučit náhradní cesty podání léku. Tobolky nedrťte, nežvýkejte je, a to ani obsah vyprázdněné
tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat.

Jestliže užíváte Lanzul 15 mg 1x denně, snažte se ho brát každý den ve stejnou dobu. Nejlepších
výsledků dosáhnete, pokud užijete přípravek Lanzul 15 mg hned ráno.

Dávka přípravku Lanzul 15 mg závisí na Vašem zdravotním stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanzul
15 mg jsou uvedeny níže. Lékař Vám někdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám, jak dlouho bude
léčba trvat.

Léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace: jedna nebo dvě tobolky 15 mg denně po dobu 4 týdnů. Jestliže
projevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliže nedojde k ústupu projevů choroby během 4
týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře.

Léčba dvanáctníkových vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 2 týdnů.

Léčba žaludečních vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.

Léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida): dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.

Dlouhodobá prevence refluxní ezofagitidy: jedna tobolka 15 mg každý den. Lékař Vám může upravit
dávku na dvě tobolky 15 mg každý den.

Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba
nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID): dvě tobolky 15 mg jednou denně po dobu
4 týdnů.

Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba
nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID): jedna tobolka 15 mg jednou denně. Lékař může
upravit dávku na dvě tobolky 15 mg jednou denně.

Léčba Zollinger Ellisonova syndromu: obvyklá počáteční dávka je čtyři tobolky 15 mg denně a
později se podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 15 mg lékař rozhodne o nejvhodnější dávce.

Lanzul 15 mg by neměl být podáván dětem. Je třeba se vyvarovat léčení malých dětí ve věku do jednoho
roku, protože dostupná data neprokázala prospěch z léčby gastroezofageální refluxní choroby.

Léčivý přípravek užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak máte lék užívat,
poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc.
4/6

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lanzul 15 mg
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku přípravku Lanzul 15 mg, vezměte si ji ihned, jakmile si
vzpomenete, pokud ale není již blízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží doba pro další
dávku, vynechejte chybějící dávku a pokračujte v užívání dalších dávek jako obvykle. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Lanzul 15 mg
Neukončujte předčasně léčbu, když se projevy Vaší choroby zlepšují. Vaše nemoc se nemusí zcela vyléčit
a může dojít k její recidivě v případě, že nedokončíte řádně léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů):
- bolest hlavy, závratě
- pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, bolesti žaludku, zácpa, plynatost, sucho nebo bolest
v ústech nebo krku
- změny výsledků jaterních testů
- kožní vyrážka, svědění
- únava.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):
- změny počtu krvinek
- deprese
- bolesti kloubů nebo svalů, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů)
- zadržování tekutiny nebo otoky.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů):
- chudokrevnost (bledost)
- nespavost, halucinace, zmatenost
- neklid, závratě, pocit mravenčení na kůži (parestezie), ospalost, třes
- poruchy zraku
- zánět jazyka (glositida), kandidóza (plísňová infekce, která může postihnout pokožku nebo
sliznice), pankreatitida (zánět slinivky břišní), změna vnímání chuti
- zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí)
- kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí, ztráta vlasů, citlivost na
světlo
- ledvinové problémy
- otok prsou u mužů
- horečka, nadměrné pocení, angioedém, nechutenství, impotence. Jestliže se u Vás vyskytnou
projevy angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebo
dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000
pacientů):
- přípravek Lanzul 15 mg může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení
odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako
je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními projevy
infekce jako jsou bolesti v krku, hltanu či dutině ústní nebo máte potíže s močením. Bude třeba
5/6
provést laboratorní vyšetření krve pro zjištění případného snížení počtu bílých krvinek
(agranulocytóza).
- kolitida (zánět tlustého střeva), stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní)
- velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a úbytek pokožky
- závažné reakce přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakce přecitlivělosti patří horečka,
vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku
- změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit):
- Pokud užíváte lansoprazol déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací,
křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto
příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.


5. Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Plastová lahvička: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Spotřebujte do 3 měsíců od prvního otevření lahvičky.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce, lahvičce za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Lanzul 15 mg obsahuje
- Léčivou látkou je lansoprazolum. Jedna enterosolventní tobolka obsahuje lansoprazolum
15 miligramů.
- Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), povidon, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, sacharosa, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, disperze
kopolymeru MA/EA 1:1 30%, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), polysorbát 80.
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).

Jak Lanzul 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Enterosolventní tvrdé tobolky.

Bílé/červenohnědé želatinové tobolky obsahující pelety bílé až světle hnědé nebo světle růžové barvy.

Plastová (HDPE) lahvička s polypropylenovým (PP) uzávěrem s vysoušecí látkou (silikagel).
Velikost balení: 14, 28, 56 a 98 tobolek.
Lahvička s 98 tobolkami obsahuje dvě vysoušedla.

6/6
OPA-Alu-PVC/Alu blistr
Velikost balení: 7, 14, 15, 28, 30, 50 a 56 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
www.krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.11.2013
Recenze

Recenze produktu LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze