Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LAMOTRIX 25 MG 100X25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102477

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 102477
Kód EAN:
Kód SÚKL: 124833
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Co je Lamotrix a k čemu se používá Lamotrix se používá k léčbě dvou různých onemocnění: epilepsie a maniodepresivní (bipolární afektivní) poruchy. Epilepsie Epileptický záchvat je náhlé, silné a krátké zvýšení impulsů mezi nervovými buňkami mozku. Lamotrix primárně působí díky tlumení rychlých opakovaných nervových výbojů atak předchází epileptickému záchvatu. Maniodepresivní (bipolární afektivní) porucha Toto onemocnění je charakterizováno vracejícími se epizodami deprese, mánie nebo hypománie a dalšími nebo kratšími obdobími bez příznaků. Lamotrix se užívá jako preventivní léčba, především proti epizodám deprese.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls217980/2010,
sukls217982/2010, sukls217985/2010, sukls217986/2010

a příloha k sp.zn. sukls161782/2008, sukls161781/2008, sukls161780/2008, sukls161779/2008,
sukls115773/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LAMOTRIX 25 mg
LAMOTRIX 50 mg
LAMOTRIX 100 mg
LAMOTRIX 200 mg

tablety
lamotriginum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je LAMOTRIX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAMOTRIX užívat
3. Jak se LAMOTRIX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak LAMOTRIX uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE LAMOTRIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
LAMOTRIX patří do skupiny léčiv, které se nazývají antiepileptika. Užívá se k léčbě dvou odlišných
nemocí: epilepsie a bipolární poruchy.
LAMOTRIX léčí epilepsii tím, že blokuje přenos signálů v mozku, které spouštějí epileptické křeče
(záchvaty).
U dospělých a dětí od 13 let může být LAMOTRIX užíván samostatně nebo s jinými
přípravky, které se užívají k léčbě epilepsie. LAMOTRIX může být také užíván s jinými
přípravky k léčbě epileptických záchvatů, které se vyskytují v rámci onemocnění, které se
nazývá Lennox-Gastautův syndrom.
U dětí ve věku mezi 2 a 12 roky se LAMOTRIX může podávat s jinými přípravky, které léčí
tyto stavy. Přípravek může být podán samostatně k léčbě epileptických záchvatů typu absencí.
LAMOTRIX se rovněž užívá k léčbě bipolární poruchy. Pacienti s bipolární poruchou (někdy
nazývanou maniodepresivní psychóza) mají extrémní změny nálad s obdobím mánie (pozvednutá
nálada nebo euforie), které střídá období deprese (hluboký smutek nebo zoufalství). K předcházení
depresi vyskytující se u bipolární poruchy se dospělým od 18 let může podávat LAMOTRIX
2/9
samostatně, nebo s jinými přípravky. Není ještě známo, jak v těchto případech LAMOTRIX působí na
mozek.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LAMOTRIX UŽÍVAT
Neužívejte LAMOTRIX
jestliže jste alergický(á) na lamotrigin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se to týká Vás:
informujte o tom lékaře a neužívejte přípravek LAMOTRIX.
Upozornění a opatření
Než začnete užívat přípravek LAMOTRIX, musí Váš lékař vědět:
zda máte onemocnění ledvin
jestli se u Vás v době, kdy jste užíval(a) lamotrigin nebo jiné přípravky k léčbě epilepsie,
objevila někdy vyrážka
jestli již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin
Jestliže se to týká Vás:
řekněte o tom svému lékaři, aby mohl rozhodnout o snížení dávky, nebo že LAMOTRIX není
pro Vás vhodný.
Pozor na důležité příznaky
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se po zahájení léčby přípravkem LAMOTRIX u Vás
rozvinou některé z těchto příznaků:
neobvyklé kožní reakce jako zčervenání nebo kopřivka
bolesti v ústech nebo očích
vysoká teplota (horečka), příznaky podobné chřipce nebo ospalost
otok obličeje, nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech
neočekávané krvácení, nebo podlitiny, nebo zmodrání Vašich prstů
bolest v krku, nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)
Tyto příznaky se pravděpodobněji mohou vyskytnout během prvních několika měsíců léčby
přípravkem LAMOTRIX, zvláště je-li léčba zahájena vysokou dávkou, nebo je-li Vaše dávka zvýšena
příliš rychle, nebo užíváte-li LAMOTRIX s jiným přípravkem, který se nazývá valproát. Častěji jsou
postiženy děti než dospělí.
Pokud nejsou výše uvedené příznaky léčeny, mohou se vyvinout do těžkých stavů, jako je orgánové
selhání nebo závažná kožní reakce. Pozorujete-li některý z těchto příznaků:
neprodleně vyhledejte lékaře. Lékař může rozhodnout o provedení jaterních testů, vyšetření
ledvin, nebo krve a může ukončit užívání přípravku LAMOTRIX.
3/9
Potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
V souvislosti s užíváním lamotriginu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako
červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích
(zevních pohlavních orgánech) a konjunktivitidu (zánět spojivek - červené a oteklé oči).
Potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými
chřipce. Vyrážka může přecházet v rozsáhlé puchýře a může dojít k olupování kůže.
Největší riziko vzniku závažných kožních reakcí je během prvních týdnů léčby.
Pokud se u Vás po použití lamotriginu vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická
epidermální nekrolýza, nesmí být už léčbu lamotriginem nikdy znovu zahájena.
Pokud se u Vás vyvine vyrážka nebo pozorujete výše uvedené projevy na kůži, ihned
vyhledejte lékaře a řekněte mu, že užíváte tento léčivý přípravek.
Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky
Antiepileptika se používají k léčbě několika onemocnění včetně epilepsie a bipolární poruchy. Lidé
s bipolární poruchou mohou občas mít myšlenky na sebepoškozování nebo spáchání sebevraždy.
Trpíte-li bipolární poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s větší pravděpodobností,
když:
poprvé začínáte s léčbou
jste již dříve přemýšleli o sebepoškození nebo sebevraždě
je Vám méně než 25 let
U malého množství lidí léčených antiepileptiky jako je lamotrigin se vyskytly myšlenky na
sebepoškozování nebo spáchání sebevraždy. Kdykoli se objeví tyto myšlenky, neprodleně kontaktujte
lékaře.
LAMOTRIX nesmí být podáván pacientům do 18 let k léčbě bipolární poruchy
Přípravky k léčbě deprese a jiných mentálních poruch zvyšují riziko sebevražedných myšlenek
a chování u dětí a mladistvých mladších 18 let.
Užíváte-li LAMOTRIX při epilepsii
U některých typů epilepsie se záchvaty křečí mohou během užívání LAMOTRIXU občas zhoršovat
nebo se vyskytnout častěji. U některých pacientů může dojít k těžkým záchvatům, které mohou
způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud se během užívání LAMOTRIXU četnost epileptických
záchvatů zvýší nebo máte-li těžké epileptické záchvaty, neprodleně vyhledejte lékaře.
Náhlé ukončení léčby je u epilepsie spojeno s rizikem zvýšeného počtu záchvatů. Proto se svým
lékařem vždy konzultujte jakékoli změny dávkování nebo přerušení léčby.
Další léčivé přípravky a LAMOTRIX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně bylinných přípravků nebo jiných léků, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
Váš lékař potřebuje vědět, zda užíváte jiné léky k léčbě epilepsie nebo duševních poruch. Váš lékař
bude muset zkontrolovat dávku přípravku LAMOTRIX, užíváte-li některé z těchto léčiv:
4/9
oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat nebo
zonisamid, které se užívají k léčbě epilepsie
lithium nebo olanzapin k léčbě duševních poruch
bupropion k léčbě duševních poruch nebo k odvykání kouření
Užíváte-li některý z výše uvedených přípravků, neprodleně o tom informujte svého lékaře.
Některá léčiva ovlivňují přípravek LAMOTRIX nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost, že se u Vás
objeví nežádoucí účinky:
valproát, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch
karbamazepin, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch
fenytoin, primidon nebo fenobarbital, které se užívají k léčbě epilepsie
risperidon, který se užívá k léčbě duševních poruch
rifampicin, což je antibiotikum
kombinace lopinaviru a ritonaviru nebo atazanaviru a ritonaviru, které se užívají k léčbě
infekcí virem lidské imunodeficience (HIV)
hormonální antikoncepce, například její tabletová forma (viz níže)
Pokud užíváte, začínáte užívat, nebo jste přestali užívat některý z výše uvedených přípravků,
neprodleně o to informujte svého lékaře.
Hormonální antikoncepce (např. ve formě tablet) může ovlivnit působení přípravku
LAMOTRIX
Lékař Vám může doporučit určitý typ hormonální antikoncepce nebo jiný způsob antikoncepce, jako
například kondom, pesar nebo nitroděložní tělísko. Užíváte-li hormonální antikoncepci ve formě
tablet, lékař Vám může odebírat krev, aby zkontroloval hladinu přípravku LAMOTRIX. Plánujete-li
začít s užíváním hormonální antikoncepce:
informujte o tom svého lékaře, který Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce.
LAMOTRIX může rovněž ovlivnit způsob účinku hormonální antikoncepce, ačkoliv je
nepravděpodobné, že by snížil její účinnost. Užíváte-li hormonální antikoncepci a zpozorujete-li
nějakou změnu Vašeho menstruačního cyklu, jako například častější krvácení nebo špinění mezi
menstruacemi:
informujte o tom svého lékaře. Může to být známkou toho, že LAMOTRIX ovlivňuje
způsob účinku antikoncepce.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Léčbu epilepsie byste neměla přerušovat, i když jste těhotná. U dětí matek, které užívaly LAMOTRIX
v období těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad. Tyto vrozené vady zahrnují rozštěp rtu
nebo patra. Jestliže plánujete těhotenství, nebo jste-li již těhotná, může Vám lékař doporučit, abyste
zvlášť užívala kyselinu listovou.
Těhotenství může rovněž změnit účinnost přípravku LAMOTRIX, a proto Vám možná bude lékař
odebírat krev, aby zkontroloval hladinu lamotriginu a podle ní Vám upravil dávku.
Informujte svého lékaře, zda kojíte, nebo budete kojit.
5/9
Léčivá látka přípravku LAMOTRIX přechází do mateřského mléka a může ovlivnit kojence. Váš lékař
Vám vysvětlí rizika a přínos kojení při užívání přípravku LAMOTRIX. Pokud se rozhodnete kojit,
bude Vaše dítě sledovat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
LAMOTRIX může způsobit závratě a dvojité vidění. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte
stroje, pokud nemáte jistotu, že Vás přípravek neovlivňuje.
Máte-li epilepsii, poraďte se svým lékařem ohledně řízení a obsluhy strojů.
LAMOTRIX obsahuje monohydrát laktózy
Tento lék obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE LAMOTRIX UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik přípravku LAMOTRIX se užívá
Může chvíli trvat, než se najde Vaše optimální dávka přípravku LAMOTRIX. Dávka, kterou budete
užívat, závisí na:
Vašem věku
skutečnosti, zda užíváte LAMOTRIX s jinými léky
Vašich případných obtížích s ledvinami nebo játry
Váš lékař zahájí léčbu nižší dávkou a v průběhu několika týdnů ji bude pomalu zvyšovat do té doby,
než zjistí, že Vám dávka prospívá (účinná dávka). Nikdy neužívejte více přípravku LAMOTRIX,
než Vám lékař doporučil.
Obvyklá účinná dávka přípravku LAMOTRIX pro dospělé a děti od 13 let je mezi 100 mg a 400 mg
podávaná každý den.
Používání přípravku LAMOTRIX se nedoporučuje u dětí mladších 2 let.
U dětí od 2 do 12 let velikost účinné dávky závisí na jejich tělesné hmotnosti - obvykle je to v rozmezí
1 mg až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální denní dávky 400 mg.
Jak se dávka přípravku LAMOTRIX užívá
Dávku přípravku LAMOTRIX užívejte jednou nebo dvakrát denně, jak Vám doporučil lékař. Můžete
jej užívat s nebo bez jídla.
Lékař Vám může rovněž doporučit, abyste zahájil nebo ukončil užívání jiných léků, v závislosti na
onemocnění, pro které jste léčeni, a podle způsobu odpovědi na léčbu.
Tablety zapíjejte vodou.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny, kromě tablet 25 mg, které nemají půlící rýhu.
Tablety přípravku LAMOTRIX (nebo poloviny tablet po rozpůlení) se mají polykat celé, nemají se
žvýkat nebo drtit.
6/9
Jestliže jste užil(a) více přípravku LAMOTRIX, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku LAMOTRIX:
ihned se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Je-li to možné, ukažte jim krabičku
přípravku LAMOTRIX.
U některých pacientů, kteří užili příliš velké množství přípravku LAMOTRIX, se mohou vyskytnout
některé z těchto příznaků:
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu (ataxie)
ztráta vědomí nebo kóma
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LAMOTRIX
Neberte si další tabletu ani nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek LAMOTRIX
požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu. Je důležité, abyste to udělal(a).
Nepřerušujte léčbu přípravkem LAMOTRIX, aniž byste se poradil/a s lékařem.
LAMOTRIX užívejte tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřerušujte léčbu bez porady s Vaším
lékařem.
Užíváte-li přípravek LAMOTRIX k léčbě epilepsie
Když končíte s užíváním tohoto přípravku, je důležité, aby byla Vaše dávka snižována postupně po
dobu 2 týdnů. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku LAMOTRIX, může u Vás dojít k návratu
epilepsie nebo k jejímu zhoršení.
Užíváte-li přípravek LAMOTRIX k léčbě bipolární poruchy
Může trvat určitou dobu, než LAMOTRIX začne účinkovat. Proto je nepravděpodobné, že se budete
okamžitě cítit lépe. Pokud léčbu přípravkem LAMOTRIX zastavíte, Vaše dávka nemusí být postupně
snižována. Pokud chcete ukončit užívání tohoto přípravku, měli byste o tom nejprve informovat svého
lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Potenciálně závažné reakce
U malého množství lidí léčených lamotriginem se vyskytly alergické reakce nebo potenciálně závažné
kožní reakce, které by bez léčby mohly přerůst do závažných obtíží. Tyto příznaky jsou
pravděpodobnější během prvních měsíců léčby LAMOTRIXEM, zvláště pokud je počáteční dávka
příliš vysoká nebo pokud zvyšování dávky probíhá příliš rychle nebo je-li LAMOTRIX užíván spolu
s lékem, který se nazývá valproát. Některé z těchto příznaků jsou častější u dětí, rodiče by je proto
měli zvláště pečlivě sledovat. Příznaky těchto reakcí zahrnují:
kožní vyrážky nebo zrudnutí, které se mohou rozvinout v závažné kožní reakce s rozsáhlou
vyrážkou s výskytem puchýřů a olupující se kůže, zvláště okolo úst, nosu, očí a genitálií
7/9
(Stevens-Johnsonův syndrom), rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % povrchu těla toxická
epidermální nekrolýza)
bolesti v ústech nebo očích
vysokou teplotu (horečku), příznaky podobné chřipce nebo ospalost
otok obličeje nebo zduření žláz na krku, v podpaží nebo v tříslech
neočekávané krvácení, podlitiny nebo zmodrání Vašich prstů
bolest v krku nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)
V mnohých případech jsou tyto příznaky známkou méně závažných nežádoucích účinků. Musíte si ale
být vědomi, že mohou být potenciálně závažné a mohou bez léčby přecházet do závažnějších
obtíží, jako je orgánové selhání. Pokud pozorujete některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte
lékaře. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření ledvin nebo krve a může Vám
léčbu přípravkem LAMOTRIX ukončit.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)
bolest hlavy
závratě
pocit ospalosti nebo otupělosti
nemotornost a nedostatečná koordinace (ataxie)
dvojité vidění nebo neostré vidění
pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení
kožní vyrážka
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)
agresivita nebo podrážděnost
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
chvění nebo třes
poruchy spánku
průjem
sucho v ústech
pocit únavy
bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)
svědění očí s výtokem a podrážděnými očními víčky (zánět spojivek - konjuktivitida)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů)
halucinace ("vidění" nebo "slyšení" věcí, které nejsou skutečné)
zmatenost nebo neklid
porucha rovnováhy nebo ztráta koordinovaných pohybů při chůzi
8/9
nekontrolovatelné záškuby těla (tik), nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu
a trup (choreoatetóza) nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako např. škubání, chvění nebo
ztuhlost
skupina příznaků zahrnující horečku, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, ztuhlý krk a extrémní
citlivost na jasné světlo. To může být způsobeno zánětem membrán, které obklopují mozek
a míchu (meningitida).
byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická
epidermální nekrolýza viz bod 2)
závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza viz též informace na začátku bodu 4)
u pacientů, kteří již mají epilepsii, se častěji vyskytují epileptické záchvaty
změna jaterních funkcí, které se projeví v jaterních testech nebo selháním jater
změny, které se mohou objevit při vyšetření krve - včetně snížení počtu červených krvinek
(anémie), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza), snížení
počtu krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu všech zmíněných typů krvinek
(pancytopenie) a porucha kostní dřeně, která se nazývá aplastická anémie
závažná porucha srážlivosti krve, která může vést k neočekávanému krvácení nebo tvorbě
podlitin (diseminovaná intravaskulární koagulace)
vysoká teplota (horečka)
otok obličeje (edém) nebo zduření žláz na krku, v podpaží nebo v tříslech (lymfadenopatie)
zhoršení příznaků u pacientů, kteří mají Parkinsonovu chorobu
Vyskytnou-li se u Vás nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK LAMOTRIX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek LAMOTRIX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co LAMOTRIX obsahuje
Léčivou látkou je lamotrigin.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát a žlutý oxid železitý (E 172).
9/9
Jak LAMOTRIX vypadá a co obsahuje toto balení
LAMOTRIX 25 mg: Béžové, kulaté, ploché tablety o průměru 6 mm s vyražením MC na jedné
straně
LAMOTRIX 50 mg: Béžové, kulaté, ploché tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou
LAMOTRIX 100 mg: Béžové, kulaté, ploché tablety o průměru 9,5 mm s půlicí rýhou
LAMOTRIX 200 mg: Béžové, kulaté, ploché tablety o průměru 12,7 mm s půlicí rýhou
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny, kromě LAMOTRIXU 25 mg, který nemá půlicí rýhu.
Velikost balení
LAMOTRIX 25 mg 20, 30, 50 nebo 100 tablet
LAMOTRIX 50 mg 20, 30, 50 nebo 100 tablet
LAMOTRIX 100 mg 20, 30, 50 nebo 100 tablet
LAMOTRIX 200 mg 20, 30, 50 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr
Výrobce
Medochemie Ltd - Central Factory, Constantinoupoleos Str.1-10, 3011 Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2012

Recenze

Recenze produktu LAMOTRIX 25 MG 100X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LAMOTRIX 25 MG 100X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám