Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89105
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100961
Co je Lamotrigin Orion a k čemu se používá Lamotrigin Orion se používá k léčbě různých typů epilepsie u dospělých a dospívajících. Lamotrigin Orion se také používá k prevenci epizod depresivních nálad spojených s bipolární poruchou u pacientů starších 18 let. Přesné mechanismy kterými lamotrigin působí preventivně při epileptických záchvatech a epizodách depresivních nálad u bipolárních poruch jsou neznámé. K epileptickým záchvatům dochází, když je normální elektrická aktivita v mozku náhle narušena. Nervové buňky posílají impulsy prostřednictvím chemických látek jako např. glutamát. Lamotrigin Orion brání uvolňování glutamátu, což může být mechanizmus, kterým působí preventivně proti epileptickým záchvatům.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls99314/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lamotrigin Orion 25 mg dispergovatelné tablety
Lamotrigin Orion 50 mg dispergovatelné tablety
Lamotrigin Orion 100 mg dispergovatelné tablety
Lamotrigin Orion 200 mg dispergovatelné tablety

lamotriginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Lamotrigin Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamotrigin Orion užívat
3. Jak se přípravek Lamotrigin Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Lamotrigin Orion uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Lamotrigin Orion a k čemu se používá

Lamotrigin Orion patří do skupiny léčiv, které se nazývají antiepileptika, užívá se k léčbě dvou
odlišných nemocí: epilepsie a bipolární poruchy.

Lamotrigin Orion léčí epilepsii tím, že blokuje přenos signálů v mozku, které spouštějí epileptické
křeče (záchvaty).
U dospělých a dětí od 13 let může být Lamotrigin Orion užíván samostatně, nebo s jinými
přípravky, které se užívají k léčbě epilepsie. Lamotrigin Orion může být také užíván s jinými
přípravky k léčbě epileptických záchvatů, které se vyskytují v rámci onemocnění, které se nazývá
Lennox-Gastautův syndrom.
U dětí ve věku mezi 2 a 12 roky se Lamotrigin Orion může podávat s jinými přípravky, které léčí
tyto stavy. Přípravek může být podán samostatně k léčbě epileptických záchvatů typu absencí.

Lamotrigin Orion se rovněž užívá k léčbě bipolární poruchy.
Pacienti s bipolární poruchou (někdy nazývanou maniodepresivní psychóza) mají extrémní změny
nálad s obdobím mánie (pozvednutá nálada nebo euforie), které střídá období deprese (hluboký
smutek nebo zoufalství). K předcházení deprese vyskytující se u bipolární poruchy se dospělým od 18
let může podávat Lamotrigin Orion samostatně, nebo s jinými přípravky. Není ještě známo, jak
v těchto případech Lamotrigin Orion působí na mozek.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamotrigin Orion užívat

Neužívejte přípravek Lamotrigin Orion
- jestliže jste alergický/á na lamotrigin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
2/8
v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lamotrigin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
pokud máte onemocnění ledvin
pokud se u Vás v době, kdy jste užíval/a lamotrigin nebo jiné přípravky k léčbě epilepsie,
objevila někdy vyrážka
pokud již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin

Jestliže se to týká Vás, řekněte o tom svému lékaři, aby mohl rozhodnout o snížení dávky, nebo že
Lamotrigin Orion pro Vás není vhodný.

Pozor na důležité příznaky
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás po zahájení léčby přípravkem Lamotrigin Orion
rozvinou některé z těchto příznaků:
neobvyklé kožní reakce jako zčervenání nebo kopřivka
bolesti v ústech nebo očích
vysoká teplota (horečka), příznaky podobné chřipce nebo ospalost
otok obličeje nebo zduření uzlin na krku, v podpaží, nebo v tříslech
neočekávané krvácení nebo podlitiny nebo zmodrání Vašich prstů
bolest v krku nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)

Tyto příznaky se pravděpodobněji mohou vyskytnout během prvních několika měsíců léčby
lamotriginem, zvláště je-li léčba zahájena vysokou dávkou nebo je-li Vaše dávka zvýšena příliš rychle
nebo užíváte-li lamotrigin s jiným přípravkem, který se nazývá valproát. Častěji jsou postiženy děti
než dospělí.

Pokud nejsou výše uvedené příznaky léčeny, mohou se vyvinout do těžkých stavů, jako je orgánové
selhání nebo závažná kožní reakce. Pozorujete-li některý z těchto příznaků:
neprodleně vyhledejte lékaře. Lékař může rozhodnout o provedení jaterních testů, vyšetření ledvin
nebo krve a může ukončit užívání přípravku Lamotrigin Orion.

Při použití přípravku Lamotrigin Orion byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené
terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky,
po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních
orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít
v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je
v prvních týdnech léčby.

Pokud se u Vás po použití přípravku Lamotrigin Orion vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo
toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Lamotrigin Orion nikdy znovu zahájit.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Lamotrigin Orion užívat
a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. Náhlé
ukončení léčby může zvýšit výskyt epileptických záchvatů.

Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky
U pacientů s bipolární poruchou se mohou občas vyskytnout myšlenky na sebepoškozování, nebo
spáchání sebevraždy. Trpíte-li bipolární poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s větší
pravděpodobností, když:
poprvé začínáte s léčbou
jste již dříve přemýšleli o sebepoškození nebo sebevraždě
je Vám méně než 25 let
Příležitostně mohou mít myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu také pacienti s epilepsií. U
malého počtu pacientů s bipolární poruchou nebo epilepsií, léčených lamotriginem, se tyto myšlenky
3/8
objevily. Máte-li úzkostné myšlenky, stavy nebo pozorujete-li, že se cítíte hůř, nebo se rozvíjejí nové
příznaky při užívání přípravku Lamotrigin Orion:
neprodleně vyhledejte lékaře, lékárníka nebo pomoc v nejbližší nemocnici.

Užíváte-li Lamotrigin Orion při epilepsii
U některých typů epilepsie se záchvaty křečí mohou občas zhoršovat, nebo se vyskytnout častěji
během léčby přípravkem Lamotrigin Orion. Někteří pacienti mohou zažít těžké záchvaty, které mohou
způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud se výskyt epileptických záchvatů zvýší, nebo máte-li
těžké epileptické záchvaty při užívání přípravku Lamotrigin Orion:
neprodleně vyhledejte lékaře nebo lékárníka.

Děti a dospívající
Lamotrigin Orion se nepodává pacientům do 18 let k léčbě bipolární poruch.
Přípravky k léčbě deprese a jiných mentálních poruch zvyšují riziko sebevražedných myšlenek a
chování u dětí a mladistvých mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Lamotrigin Orion
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Váš lékař bude muset dávku přípravku Lamotrigin Orion zkontrolovat, užíváte-li některé z těchto
léčiv:
oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat nebo zonisamid,
které se užívají k léčbě epilepsie
lithium k léčbě duševních poruch
bupropion k léčbě duševních poruch nebo k odvykání kouření
Užíváte-li některý z výše uvedených přípravků, informujte o tom svého lékaře.

Některá léčiva ovlivňují účinky lamotriginu nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost, že se u Vás
objeví nežádoucí účinky. Patří mezi ně:
valproát, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch
karbamazepin, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch
fenytoin, primidon nebo fenobarbital, které se užívají k léčbě epilepsie
olanzapin k léčbě duševních poruch
risperidon, který se užívá k léčbě duševních poruch
rifampicin, který je antibiotikum
kombinace lopinaviru a ritonaviru, nebo kombinace atazanaviru a ritonaviru, které se užívají
k léčbě infekcí virem lidské imunodeficience (HIV).
hormonální antikoncepce, například její tabletová forma (viz níže)
Pokud užíváte, začínáte užívat nebo jste přestali užívat některý z výše uvedených přípravků,
informujte o tom svého lékaře.

Hormonální antikoncepce (jako je její tabletová forma) může ovlivnit působení přípravku Lamotrigin
Orion.
Lékař Vám může doporučit, zda máte užívat určitý typ hormonální antikoncepce, nebo jiný způsob,
jako například kondom, pesar, nebo nitroděložní tělísko. Užíváte-li hormonální antikoncepci ve formě
tablet, lékař Vám může odebírat krev, aby zkontroloval hladinu lamotriginu. Plánujete-li začít s
užíváním hormonální antikoncepce:
informujte o tom svého lékaře, který Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce.

Lamotrigin Orion může rovněž ovlivnit způsob účinku hormonální antikoncepce, ačkoliv je
nepravděpodobné, že by snížil její účinnost. Užíváte-li hormonální antikoncepci a zpozorujete-li
nějakou změnu Vašeho menstruačního cyklu, jako například častější krvácení, nebo špinění mezi
menstruacemi:
informujte o tom svého lékaře. Může to být známkou toho, že Lamotrigin Orion ovlivňuje způsob
účinku antikoncepce.
4/8

Těhotenství a kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Léčbu epilepsie byste neměla přerušovat, i když jste těhotná. Přesto, u dětí matek, které užívaly
lamotrigin v období těhotenství, je možné zvýšené riziko výskytu vrozených vad. Tyto vrozené vady
zahrnují rozštěp rtu nebo patra. Jestliže plánujete těhotenství, nebo jste-li již těhotná, může Vám lékař
doporučit, abyste zvlášť užívala kyselinu listovou.
Těhotenství může rovněž změnit účinnost lamotriginu a proto Vám možná bude lékař odebírat krev,
aby zkontroloval hladinu lamotriginu a podle ní Vám upravil dávku.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte, nebo plánujete, že budete kojit.
Léčivá látka přípravku Lamotrigin Orion přechází do mateřského mléka a může ovlivnit kojence. Váš
lékař Vám vysvětlí rizika a přínos kojení při užívání přípravku Lamotrigin Orion. Pokud se rozhodnete
kojit, bude sledovat Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lamotrigin může způsobit závratě a dvojité vidění.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud nemáte jistotu, že
Vás přípravek neovlivňuje.

Máte-li epilepsii, poraďte se svým lékařem ohledně řízení a obsluhování strojů.

Přípravek Lamotrigin Orion obsahuje aspartam.
Aspartam je zdrojem fenyalaninu a může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.


3. Jak se přípravek Lamotrigin Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku Lamotrigin Orion se užívá
Může chvíli trvat, než se najde Vaše optimální dávka přípravku Lamotrigin Orion. Dávka, kterou
budete užívat, závisí na:
Vašem věku
užívání lamotriginu s jinými léky
problémech s ledvinami nebo játry

Váš lékař zahájí léčbu nižší dávkou a v průběhu několika týdnů ji bude pomalu zvyšovat do té doby,
než zjistí, že Vám dávka prospívá (účinná dávka). Nikdy neužívejte více přípravku Lamotrigin Orion,
než Vám lékař doporučil.

Obvyklá účinná dávka lamotriginu pro děti a dospívající od 12 let je mezi 100 mg a 400 mg podávaná
každý den.

U dětí od 2 do 12 let velikost účinné dávky závisí na jejich tělesné hmotností obvykle je to v rozmezí
1 mg až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální denní dávky 400 mg.

Jak se přípravek Lamotrigin Orion užívá
Dávku přípravku Lamotrigin Orion užívejte jednou nebo dvakrát denně, jak Vám doporučil lékař.
Může se užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety se snažte užívat pokud možno ve stejnou denní dobu.
- Vždy užívejte celou dávku, kterou Vám lékař předepsal.

Lékař Vám může rovněž doporučit, abyste zahájil nebo ukončil užívání jiných léků, v závislosti na
onemocnění, pro které jste léčeni, a podle způsobu odpovědi na léčbu.
5/8

Tablety přípravku Lamotrigin Orion můžete rozpustit v malém množství vody, nebo je žvýkat nebo
polykat celé a zapít je dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamotrigin Orion, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamotrigin Orion:
ihned se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Je-li to možné, ukažte jim krabičku přípravku
Lamotrigin Orion.

U některých pacientů, kteří užili příliš velké množství lamotriginu, se mohou vyskytnout některé
z těchto příznaků:
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu (ataxie)
ztráta vědomí nebo kóma (bezvědomí)

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lamotrigin Orion
Neužívejte další tablety nebo nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Lamotrigin Orion
Požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu. Je důležité, abyste to udělal/a.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lamotrigin Orion
Nepřerušujte léčbu přípravkem Lamotrigin Orion, aniž byste se poradil/a s lékařem.
Přípravek Lamotrigin Orion užívejte tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřerušujte léčbu bez
porady s Vaším lékařem.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Orion k léčbě epilepsie
Když končíte s užíváním přípravku Lamotrigin Orion, je důležité, aby byla Vaše dávka snižována
postupně po dobu asi 2 týdnů. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Lamotrigin Orion, může dojít
k návratu epileptického záchvatu, nebo jeho zhoršení.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Orion k léčbě bipolární poruchy
Může trvat určitou dobu, než přípravek Lamotrigin Orion začne účinkovat. Proto je nepravděpodobné,
že se budete okamžitě cítit lépe. Pokud léčbu přípravkem Lamotrigin Orion zastavíte, Vaše dávka
nemusí být postupně snižována. Pokud chcete ukončit užívání přípravku Lamotrigin Orion, měli byste
o tom nejprve informovat svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce, nebo potenciálně závažné kožní reakce: pro pomoc se obraťte ihned na lékaře
U malého počtu pacientů užívajících lamotrigin se může vyskytnout alergická reakce, nebo
potenciálně závažná kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k vývoji závažnějšího a
dokonce život ohrožujícího stavu.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:
kožní vyrážky nebo zrudnutí
bolesti v ústech, nebo očích
vysokou teplotu (horečka), příznaky podobné chřipce, nebo ospalost
otok obličeje nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech
neočekávané krvácení nebo podlitiny nebo zmodrání Vašich prstů
bolest v krku, nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení)

V mnohých případech budou tyto příznaky známkou nezávažných nežádoucích účinků. Musíte si ale
6/8
být vědomi, že mohou být potenciálně závažné. Pokud pozorujete některý z těchto příznaků:
ihned kontaktujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření ledvin
nebo krve a může Vám léčbu lamotriginem ukončit.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy
závratě
pocit ospalosti nebo otupělosti
nemotornost a nedostatečná koordinace (ataxie)
dvojité nebo rozmazané vidění
nevolnost (nausea), nebo zvracení
kožní vyrážka

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
agresivita nebo podrážděnost
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
chvění nebo třes
poruchy spánku
průjem
sucho v ústech
pocit únavy
bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů:
svědění očí s výtokem a podrážděnými očními víčky (konjunktivitida)
potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom), což jsou vzácné
kožní stavy se závažným výskytem puchýřů a krvácením ze rtů, očí, úst, nosu a genitálu (viz
bod 2)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů:
halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)
zmatenost nebo neklid
porucha rovnováhy nebo ztráta koordinovaných pohybů při chůzi
nekontrolovatelné záškuby těla (tik), nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu a
trup (choreoatetóza), nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako například škubání, chvění nebo
ztuhlost
těžké, potenciálně život ohrožující kožní reakce, začínající bolestivým zčervenáním oblasti,
vyvíjející se ve velké puchýře s následným olupováním kůže ve vrstvách (toxická epidermální
nekrolýza) (viz bod 2)
u pacientů, kteří již mají epilepsii, se častěji vyskytují epileptické záchvaty
změna jaterních funkcí, které se projeví v jaterních testech, nebo selháním jater
změny, které se mohou odhalit při vyšetření krve včetně snížení počtu červených krvinek
(anémie), snížení počtu bílých krevních krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza),
snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu všech zmíněných typů
krvinek (pancytopenie) a porucha kostní dřeně, která se nazývá aplastická anémie
porucha srážlivosti krve, která může vést k neočekávanému krvácení, nebo tvorbě modřin
(diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
vysoké teploty (horečka)
otok obličeje (edém), nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech (lymfadenopatie)
zhoršení příznaků u pacientů, kteří mají Parkinsonovou chorobu

7/8
Další nežádoucí účinky
Četnost není známa, neboť nemohla být určena na základě dostupných údajů:
Skupina příznaků zahrnující současně: horečku, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, strnutí šíje
a extrémní citlivost na ostré světlo. To může být způsobeno zánětem mozkových blan, které
pokrývají mozek a míchu (meningitida).

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti
byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5 Jak přípravek Lamotrigin Orion uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
končí posledním dnem uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Lamotrigin Orion obsahuje

- Léčivou látkou je lamotriginum. Jedna dispergovatelná tableta obsahuje lamotriginum 25 mg, 50
mg, 100 mg nebo 200 mg.
- Pomocnými látkami jsou krospovidon, povidon 40, mannitol (E 421), silicifikovaná
mikrokrystalická celulosa, aspartam (E 951), sodná sůl kroskarmelosy, aroma černého rybízu a
magnesium-stearát (E 470b).

Jak Lamotrigin Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Lamotrigin Orion jsou bílé až téměř bílé tablety, kulaté, ploché se zkosenými hranami, o průměru 5,5
mm (25 mg tableta), 7 mm (50 mg tableta), 8,5 mm (100 mg tableta) nebo 12 mm (200 mg tableta).

Lamotrigin Orion 25 a 50 mg; 30 nebo 50 tablet v balení.
Lamotrigin Orion 100 mg; 30, 50 nebo 100 tablet v balení.
Lamotrigin Orion 200 mg: 50 nebo 100 tablet v balení.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
8/8
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Finsko, Česká republika, Maďarsko, Norsko a Slovenská republika:
Lamotrigin Orion 25, 50, 100 a 200 mg

Polsko:
Lamozor 25, 50, 100 a 200 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.10.2012Recenze

Recenze produktu LAMOTRIGIN ORION 100 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 50X100MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu LAMOTRIGIN ORION 100 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 50X100MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze