Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MG 100X1 Tablety - recenze

Kód výrobku: 38212

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MG 100X1 Tablety

1/8
sp.zn. sukls110311/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lamotrigin Actavis 25 mg
Lamotrigin Actavis 50 mg
Lamotrigin Actavis 100 mg
Tablety
Lamotriginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Lamotrigin Actavis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamotrigin Actavis užívat
3. Jak se přípravek Lamotrigin Actavis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lamotrigin Actavis uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lamotrigin Actavis a k čemu se používá

Lamotrigin Actavis patří do skupiny léčiv, které se nazývají antiepileptika, užívá se k léčbě dvou
odlišných nemocí: epilepsie a bipolární poruchy.

Lamotrigin Actavis léčí epilepsii tím, že blokuje přenos signálů v mozku, které spouštějí epileptické
křeče (záchvaty).
U dospělých a dětí od 13 let může být Lamotrigin Actavis užíván samostatně, nebo s jinými
přípravky, které se užívají k léčbě epilepsie. Lamotrigin Actavis může být také užíván s jinými
přípravky k léčbě epileptických záchvatů, které se vyskytují v rámci onemocnění, které se
nazývá Lennox-Gastautův syndrom.
U dětí ve věku mezi 2 a 12 roky se Lamotrigin Actavis může podávat s jinými přípravky, které
léčí tyto stavy. Přípravek může být podán samostatně k léčbě epileptických záchvatů zvaných
typické absence.

Lamotrigin Actavis se užívá také k léčbě bipolární poruchy.
Pacienti s bipolární poruchou (někdy nazývanou maniodepresivní psychóza) mají extrémní změny
nálad s obdobím mánie (pozvednutá nálada, vzrušení nebo euforie), které střídá období deprese
(hluboký smutek nebo zoufalství). K předcházení deprese, vyskytující se u bipolární poruchy, se
dospělým od 18 let může podávat Lamotrigin Actavis samostatně, nebo s jinými přípravky. Není ještě
známo, jak v těchto případech Lamotrigin Actavis působí na mozek.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamotrigin Actavis užívat

Neužívejte přípravek Lamotrigin Actavis
2/8
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lamotrigin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Lamotrigin Actavis (uvedenou v bodě 6).

Jestliže se to týká Vás, informujte o tom lékaře a neužívejte přípravek Lamotrigin Actavis.

Upozornění a opatření
- Po použití lamotriginu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené
terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
- Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
- Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
- Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvních týdnech léčby.
- Pokud se u Vás po použití lamotriginu vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu lamotriginem nikdy znovu zahájit.
- Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Než začnete užívat Lamotrigin Actavis, měl by Váš lékař vědět:
zda máte onemocnění ledvin
jestli se u Vás někdy objevila vyrážka v době, kdy jste užíval/a lamotrigin nebo jiné přípravky
k léčbě epilepsie
jestli již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin.

Jestliže se to týká Vás, řekněte o tom svému lékaři, aby mohl rozhodnout o snížení dávky, nebo o
vhodnosti léčby přípravkem Lamotrigin Actavis.

Pozor na důležité příznaky
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se po zahájení léčby přípravkem Lamotrigin Actavis u
Vás vyskytnou některé z těchto příznaků:
neobvyklé kožní reakce jako je zčervenání nebo vyrážka
boláky v ústech nebo očích
vysoká teplota (horečka), příznaky podobné chřipce nebo ospalost
otok obličeje nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech
neočekávané krvácení nebo podlitiny nebo zmodrání Vašich prstů
bolest v krku nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení).

Tyto příznaky se pravděpodobněji mohou vyskytnout během prvních několika měsíců léčby
přípravkem Lamotrigin Actavis, zvláště je-li léčba zahájena vysokou dávkou nebo je-li Vaše dávka
zvyšována příliš rychle nebo užíváte-li Lamotrigin Actavis s jiným lékem, který obsahuje léčivou
látku valproát. Častěji jsou postiženy děti než dospělí.

Pokud nejsou výše uvedené příznaky léčeny, mohou se vyvinout do těžkých stavů, jako je orgánové
selhání nebo závažná kožní reakce. Pozorujete-li některý z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte
lékaře. Lékař může rozhodnout o provedení jaterních testů, vyšetření ledvin nebo krve a může ukončit
Vaše užívání přípravku Lamotrigin Actavis.

Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky
Antiepileptické přípravky se užívají k léčbě různých onemocnění, včetně epilepsie a bipolární
poruchy. U pacientů s bipolární poruchou se mohou občas vyskytnout myšlenky na sebepoškozování
nebo sebevraždu. Trpíte-li bipolární poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s větší
pravděpodobností, pokud:
poprvé začínáte s touto léčbou
3/8
jste již dříve přemýšleli o sebepoškození nebo sebevraždě
je Vám méně než 25 let.
Máte-li úzkostné myšlenky, stavy nebo pozorujete-li, že se cítíte hůř, nebo se u Vás rozvíjejí nové
příznaky při užívání přípravku Lamotrigin Actavis, neprodleně vyhledejte lékaře nebo pomoc v
nejbližší nemocnici.

U malého počtu lidí užívajících antiepileptika jako je Lamotrigin Actavis se vyskytly myšlenky na
sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli tyto myšlenky vyskytnou, ihned
kontaktujte svého lékaře.

Užíváte-li Lamotrigin Actavis na epilepsii
U některých typů epilepsie se záchvaty křečí mohou občas zhoršovat, nebo se vyskytnout častěji
během léčby přípravkem Lamotrigin Actavis. Někteří pacienti mohou mít těžké záchvaty, které mohou
způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud se výskyt epileptických záchvatů zvýší, nebo máte-li
těžké epileptické záchvaty při užívání přípravku Lamotrigin Actavis, neprodleně vyhledejte lékaře.

Lamotrigin Actavis se nepodává pacientům do 18 let k léčbě bipolární poruchy. Přípravky k léčbě
deprese a jiných duševních poruch zvyšují riziko sebevražedných myšlenek a chování u dětí a
dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Lamotrigin Actavis
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař bude muset dávku přípravku Lamotrigin Actavis zkontrolovat, užíváte-li některé z těchto
léčiv:
oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat nebo zonisamid,
které se užívají k léčbě epilepsie
lithium k léčbě duševních poruch
bupropion k léčbě duševních poruch nebo k odvykání kouření.
Užíváte-li některý z výše uvedených přípravků, informujte o tom svého lékaře.

Některá léčiva ovlivňují přípravek Lamotrigin Actavis nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost, že se u
Vás objeví nežádoucí účinky:
valproát, k léčbě epilepsie a duševních poruch
karbamazepin, k léčbě epilepsie a duševních poruch
fenytoin, primidon nebo fenobarbital, k léčbě epilepsie
olanzapin, k léčbě duševních poruch
risperidon, k léčbě duševních poruch
rifampicin, což je antibiotikum
kombinace lopinaviru a ritonaviru nebo kombinace atazanaviru a ritonaviru, k léčbě infekcí
virem lidské imunodeficience (HIV)
hormonální antikoncepce, například její tabletová forma (viz níže)
orlistat, používaný při léčbě obezity.
Pokud užíváte, začínáte užívat nebo jste přestali užívat některý z výše uvedených přípravků,
informujte o tom svého lékaře.

Hormonální antikoncepce (tabletová forma) může ovlivnit působení přípravku Lamotrigin
Actavis
Lékař Vám může doporučit, že máte užívat určitý typ hormonální antikoncepce, nebo jiný způsob
ochrany, jako například kondom, pesar, nebo nitroděložní tělísko. Užíváte-li hormonální antikoncepci
ve formě tablet, lékař Vám může odebírat krev, aby zkontroloval hladinu přípravku Lamotrigin
4/8
Actavis. Plánujete-li začít s užíváním hormonální antikoncepce, informujte o tom svého lékaře, který
Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce.

Lamotrigin Actavis může rovněž ovlivnit způsob účinku hormonální antikoncepce, ačkoliv je
nepravděpodobné, že by snížil její účinnost. Užíváte-li hormonální antikoncepci a zpozorujete nějakou
změnu menstruačního cyklu, jako například častější krvácení, nebo špinění mezi menstruacemi,
informujte o tom svého lékaře. Může to být známka toho, že Lamotrigin Actavis ovlivňuje způsob
účinku antikoncepce.

Lamotrigin Actavis s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Léčbu epilepsie byste neměla přerušovat, i když jste těhotná. U dětí matek, které užívaly Lamotrigin
Actavis v období těhotenství, je však zvýšené riziko výskytu vrozených vad. Tyto vrozené vady
zahrnují rozštěp rtu nebo patra. Jestliže plánujete těhotenství, nebo jste-li již těhotná, může Vám lékař
doporučit, abyste užívala kyselinu listovou.
Těhotenství může rovněž změnit účinnost přípravku Lamotrigin Actavis, a proto Vám možná bude
lékař odebírat krev, aby zkontroloval hladinu přípravku Lamotrigin Actavis a podle ní Vám upravil
dávku.

Informujte svého lékaře, zda kojíte, nebo budete kojit. Léčivá látka přípravku Lamotrigin Actavis
přechází do mateřského mléka a může ovlivnit kojence. Váš lékař Vám vysvětlí rizika a přínosy kojení
při užívání přípravku Lamotrigin Actavis. Pokud se rozhodnete kojit, bude sledovat Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lamotrigin Actavis může způsobit závratě a dvojité vidění. Neřiďte dopravní prostředky ani
neobsluhujte žádné stroje, pokud nemáte jistotu, že Vás přípravek Lamotrigin Actavis neovlivňuje.

Máte-li epilepsii, poraďte se svým lékařem ohledně řízení a obsluhy strojů.

Lamotrigin Actavis obsahuje laktózu
Lamotrigin Actavis tablety obsahují malé množství cukru, který se nazývá laktóza. Jestliže Vám Váš
lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než užijete
tento léčivý přípravek.


3. Jak se přípravek Lamotrigin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku Lamotrigin Actavis se užívá
Může chvíli trvat, než lékař určí Vaši optimální dávku přípravku Lamotrigin Actavis. Dávka, kterou
budete užívat, závisí na:
věku
užívání přípravku Lamotrigin Actavis s jinými léky
problémech s ledvinami nebo játry.

Váš lékař zahájí léčbu nižší dávkou a v průběhu několika týdnů ji bude pomalu zvyšovat do té doby,
než zjistí, zda Vám dávka prospívá (účinná dávka). Nikdy neužívejte více přípravku Lamotrigin
Actavis, než Vám lékař doporučil.
5/8

Obvyklá účinná dávka přípravku Lamotrigin Actavis pro dospělé a děti od 12 let je mezi 100 mg a 400
mg podávaná každý den.

Použití u dětí
U dětí od 2 do 12 let závisí velikost účinné dávky na jejich tělesné hmotností obvykle je to v rozmezí
1 mg až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální denní dávky 400 mg.

Jak se dávka přípravek Lamotrigin Actavis užívá
Dávku přípravku Lamotrigin Actavis užívejte jednou nebo dvakrát denně, podle doporučení lékaře.
Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla.

Lékař Vám může rovněž doporučit, abyste zahájil nebo ukončil užívání jiných léků, v závislosti na
onemocnění, pro které jste léčeni, a podle způsobu odpovědi na léčbu.
Tablety polykejte celé. Nelamte je, nežvýkejte ani nedrťte.
Vždy užívejte celou dávku, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy neužívejte pouze část tablety.

Jestliže jste užil/a více přípravku Lamotrigin Actavis, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Lamotrigin Actavis, ihned se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem. Je-li to možné, ukažte jim krabičku přípravku Lamotrigin Actavis.

U některých pacientů, kteří užili příliš velké množství přípravku Lamotrigin Actavis, se mohou
vyskytnout některé z těchto příznaků:
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu (ataxie)
ztráta vědomí nebo kóma (bezvědomí).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lamotrigin Actavis
Neužívejte další tablety nebo nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou
tabletu.

Jestliže jste vynechali dávku přípravku Lamotrigin Actavis
Požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu. Je důležité, abyste to udělal/a.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Lamotrigin Actavis
Přípravek Lamotrigin Actavis užívejte tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřestávejte lék užívat,
dokud Vám to lékař nedoporučí.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Actavis k léčbě epilepsie
Když končíte s užíváním přípravku Lamotrigin Actavis je důležité, aby byla Vaše dávka snižována
postupně, po dobu 2 týdnů. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Lamotrigin Actavis, může dojít
k návratu epileptického záchvatu, nebo jeho zhoršení.

Užíváte-li přípravek Lamotrigin Actavis k léčbě bipolární poruchy
Může trvat určitou dobu, než Lamotrigin Actavis začne účinkovat. Proto je nepravděpodobné, že se
budete okamžitě cítit lépe. Pokud přestanete užívat přípravek Lamotrigin Actavis, dávka léku nemusí
být postupně snižována. Pokud však chcete ukončit užívání přípravku Lamotrigin Actavis, měl/a byste
o tom nejprve informovat svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
6/8

Alergické reakce, nebo potenciálně závažné kožní reakce: pro pomoc se obraťte ihned na lékaře
U malého počtu pacientů užívajících Lamotrigin Actavis se může vyskytnout alergická reakce, nebo
potenciálně závažná kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k vývoji závažnějšího a
dokonce život ohrožujícího stavu.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:
kožní vyrážky nebo zrudnutí
boláky v ústech, nebo očích
vysokou teplotu (horečka), příznaky podobné chřipce, nebo ospalost
otok obličeje nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech
neočekávané krvácení nebo podlitiny nebo zmodrání prstů
bolest v krku, nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení).

V mnohých případech budou tyto příznaky známkou nezávažných nežádoucích účinků. Musíte si ale
být vědomi, že mohou být potenciálně závažné takže, pokud pozorujete některý z těchto příznaků,
ihned navštivte lékaře. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření ledvin nebo
krve a může Vám léčbu přípravkem Lamotrigin Actavis ukončit.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolesti hlavy
závratě
pocit ospalosti nebo otupělost
nemotornost a nedostatečná koordinace (ataxie)
dvojité vidění nebo neostré vidění
pocit na zvracení (nausea), nebo zvracení
kožní vyrážka.

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
agresivita nebo podrážděnost
rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)
chvění nebo třes
poruchy spánku
průjem
sucho v ústech
pocit únavy
bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů:
svědění očí s výtokem a podrážděnými očními víčky (konjunktivitida zánět spojivek)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů:
halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)
zmatenost nebo neklid
porucha rovnováhy nebo ztráta koordinovaných pohybů při chůzi
nekontrolovatelné záškuby těla (tiky), nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu a
trup (choreoatetóza), nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako například škubání, chvění nebo
ztuhlost
7/8
potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická
epidermální nekrolýza), těžké kožní reakce, začínající bolestivým zčervenáním oblasti,
vyvíjející se ve velké puchýře s následným olupováním kůže ve vrstvách (toxická epidermální
nekrolýza) nebo kožní onemocnění se závažnými puchýři a krvácením ze rtů, očí úst, nosu a
oblasti genitálií (StevensJohnsonův syndrom) (viz bod 2)
u pacientů, kteří již mají epilepsii, se častěji vyskytují epileptické záchvaty
změna jaterních funkcí, které se projeví v jaterních testech, nebo selháním jater
změny, které se mohou odhalit při vyšetření krve včetně snížení počtu červených krvinek
(anémie), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza), snížení
počtu krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu všech zmíněných typů krvinek
(pancytopenie) a porucha kostní dřeně, která se nazývá aplastická anémie
porucha srážlivosti krve, která může vést k neočekávanému krvácení, nebo tvorbě modřin
(diseminovaná intravaskulární koagulopatie)
vysoké teploty (horečka)
otok obličeje (edém), nebo zduření žláz na krku, v podpaží, nebo v tříslech (lymfadenopatie)
zhoršení příznaků u pacientů, kteří mají Parkinsonovou chorobu.

Další nežádoucí účinky
U malého počtu pacientů se objevily další nežádoucí účinky, jejichž přesný výskyt není znám:
skupina příznaků zahrnující současně horečku, nucení na zvracení, zvracení, bolesti hlavy,
strnutí šíje a extrémní citlivost na ostré světlo. To může být způsobeno zánětem mozkových
blan, které pokrývají mozek a míchu (meningitida).
ztráta vlasů (alopecie)

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám
v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Lamotrigin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky k uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech, krabičce nebo
lahvičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lamotrigin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je lamotriginum. Jedna tableta obsahuje lamotriginum 25 mg, 50 mg nebo 100 mg.
Pomocné látky: těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, mikrokrystalická celulóza, povidon, monohydrát
laktózy, krospovidon, magnesium-stearát a žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Lamotrigin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení
8/8
Lamotrigin Actavis 25 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety, na jedné straně s označením 25,
průměr tablety je 6 mm.
Lamotrigin Actavis 50 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety, na jedné straně s označením 50,
průměr tablety je 8 mm.
Lamotrigin Actavis 100 mg: světle žluté, kulaté, ploché tablety, na jedné straně s označením 100,
průměr tablety je 10 mm.

Velikost balení
Blistry (Al/PVC): 7, 10, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 50x1, 56, 60, 98, 98x1, 100, 100x1 tablet.
HDPE lahvička s LDPE zamačkávacím uzávěrem: 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velkosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Nordic A/S
rnegrdsvej 16
2820 Gentofte
Dánsko

Výrobce
Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 200 Hafnarfjördur, Island
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjördur, Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Lamotrigin Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg
Maďarsko: Epitrigine
Polsko: Epitrigine
Slovenská republika: Epitrigine 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg
Švédsko: Lamotrigin Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg tabletter


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2013

Informace o produktu

Kód výrobku: 38212
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51229

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Lamotrigin Actavis a k čemu se používá Lamotrigin Actavis se používá k léčbě dvou různých onemocnění - epilepsie a bipolární poruchy. Epilepsie Epileptická křeč je náhlé, silné a krátce trvající zvýšení impulsů mezi nervovými buňkami mozku, které se projevuje např. poruchami vědomí, vnímání a křečemi. Lamotrigin Actavis se používá k léčbě různých typů epilepsie u dospělých a dětí od 12 let. Může se používat samotný nebo v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie. Bipolární porucha Toto onemocnění je charakterizováno střídáním epizod deprese (nadměrný smutek, zoufalství) a mánie (vzrušení, euforie) nebo hypománie a delšími či kratšími obdobími bez příznaků. Lamotrigin Actavis se používá k předcházení vzniku depresivní epizody pouze u dospělých pacientů od 18 let.

Recenze

Recenze produktu LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MG 100X1 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LAMOTRIGIN ACTAVIS 25 MG 100X1 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám