Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LAMICTAL 100 MG 30X100MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26533

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26533
Kód EAN: 8590335500594
Kód SÚKL: 17141
Co je přípravek Lamictal a k čemu se užívá Lamictal se užívá k léčbě dvou odlišných nemocí: epilepsie (padoucnice) a bipolární afektivní poruchy (maniodepresivní psychózy). Epilepsie Lamictal se užívá k léčbě nebo předcházení vzniku různých druhů epileptických záchvatů u dospělých, mladistvých a dětí. Lamictal může být podáván samotný dospělým, mladistvým a dětem starším 12 let. Dětem od 2 let a starším může být Lamictal podán samotný k léčbě epileptických záchvatů, typu absencí. Lamictal může být podáván v kombinaci s jinými antiepileptiky dospělým, mladistvým i dětem starším 2 let. Někdy je možné ostatní antiepileptika vysadit po zahájení léčby tímto přípravkem. Bipolární porucha Lamictal se používá k předcházení extrémním změnám nálady - deprese (nadměrný smutek/zoufalství) nebo mánie (pozvednutá nálada/euforie) - u dospělých pacientů s bipolární poruchou (maniodepresivní psychóza). Lamictal se nemá podávat dětem a mladistvým (mladším 18 let věku) k léčbě bipolární poruchy. U některých přípravků používaných k léčbě deprese u dětí a mladistvých byla tato léčba spojována s výskytem sebevražedného myšlení a chování. U některých přípravků používaných k léčbě deprese u dětí nebo mladistvých byla tato léčba spojována s výskytem sebevražedných myšlenek a chování.

Příbalový leták

 

1/8 

sp.zn. sukls55006/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

 

Lamictal 2 mg 
Lamictal 5 mg 

žvýkací/dispergovatelné tablety 

 

lamotriginum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Lamictal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamictal užívat 

3. 

Jak se přípravek Lamictal užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lamictal uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lamictal a k čemu se používá 

 
Lamictal patří do skupiny léčiv, která se nazývají antiepileptika, užívá se k léčbě dvou odlišných 
nemocí: epilepsie a bipolární poruchy
 
Lamictal léčí epilepsii tím, že v mozku blokuje přenos signálů, které spouštějí epileptické křeče 
(záchvaty). 

 

U dospělých a dětí od 13 let může být Lamictal užíván samostatně nebo s jinými přípravky, 
které se užívají k léčbě epilepsie. Lamictal může být také užíván s jinými přípravky k léčbě 
epileptických záchvatů, které se vyskytují v rámci onemocnění, které se nazývá Lennox-
Gastautův syndrom. 

 

U dětí ve věku mezi 2 a 12 roky se Lamictal může podávat s jinými přípravky, které léčí tyto 
stavy. Přípravek může být podán samostatně k léčbě epileptických záchvatů nazývaných typické 
absence. 

 
Lamictal se rovněž užívá k léčbě bipolární poruchy. Pacienti s bipolární poruchou (někdy 
nazývanou maniodepresivní psychóza) mají extrémní změny nálad s obdobím mánie (povznesená 
nálada nebo euforie), které střídá období deprese (hluboký smutek nebo zoufalství). K předcházení 
deprese vyskytující se u bipolární poruchy se dospělým od 18 let může podávat Lamictal samostatně 
nebo s jinými přípravky. Není ještě známo, jak v těchto případech Lamictal působí na mozek. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamictal užívat 

 
Neužívejte přípravek Lamictal 

 

2/8 

 

Jestliže jste alergický(á) na lamotrigin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Jestliže se Vás toto týká: 

 

informujte o tom lékaře a neužívejte přípravek Lamictal. 

 
Zvláštní opatření při užití přípravku Lamictal je zapotřebí 
 
Před užitím přípravku Lamictal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže máte jakékoli onemocnění ledvin

 

jestliže se u Vás někdy po užití lamotriginu nebo jiného přípravku k léčbě bipolární poruchy 
nebo epilepsie objevila vyrážka

 

jestliže  se  u Vás  někdy  po  užívání  lamotriginu  rozvinula  meningitida  (přečtěte  si  popis 
těchto příznaků v bodě 4 této příbalové informace: Vzácné nežádoucí účinky)

 

jestliže již užíváte léčivé přípravky, které obsahují lamotrigin. 

 
Jestliže se Vás toto týká: 

 

řekněte o tom svému lékaři, aby mohl rozhodnout o snížení dávky, nebo že Lamictal pro Vás 
není vhodný. 

 
Důležitá informace o potenciálně život ohrožujících reakcích 
U malého počtu pacientů užívajících Lamictal se může vyskytnout alergická reakce nebo potenciálně 
život ohrožující kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k vývoji závažnějšího stavu. 
To může zahrnovat Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) 
a lékovou reakci s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). 
O těchto příznacích byste měl(a) vědět, abyste si na ně mohl(a) dát během užívání přípravku Lamictal 
pozor. 
Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě 4 této příbalové informace - Potenciálně život ohrožující 
reakce: pro pomoc se neprodleně obraťte na lékaře. 
 
Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky 
Antiepileptika se užívají k léčbě některých onemocnění včetně epilepsie a bipolární poruchy. 
 U pacientů s bipolární poruchou se mohou občas vyskytnout myšlenky na sebepoškozování nebo 
spáchání sebevraždy. Trpíte-li bipolární poruchou, mohou se u Vás tyto myšlenky vyskytnout s větší 
pravděpodobností, když: 

 

poprvé začínáte s léčbou; 

 

již dříve jste přemýšlel(a) o sebepoškození nebo sebevraždě; 

 

je Vám méně než 25 let. 

 
Máte-li při užívání přípravku Lamictal úzkostné myšlenky nebo stavy, nebo pozorujete-li, že se cítíte 
hůř, nebo se rozvíjejí nové příznaky: 
 

neprodleně vyhledejte lékaře nebo pomoc v nejbližší nemocnici. 

 
Mohlo by pro Vás být užitečné informovat člena rodiny, pečovatele nebo blízkého přítele, že se 
u Vás může objevit deprese nebo výrazné změny nálady a požádat je, aby si přečetli tuto 
příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám sdělili, pokud jsou Vaší depresí nebo jinou 
změnou ve Vašem chování znepokojeni. 
 
U některých pacientů léčených antiepileptiky, jako je například Lamictal, se vyskytly myšlenky 
na sebepoškození či sebevraždu. Jestliže kdykoliv pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte 
svého lékaře. 
 
Užíváte-li Lamictal při epilepsii 
U některých typů epilepsie se během léčby přípravkem Lamictal záchvaty křečí mohou občas 
zhoršovat nebo se vyskytnout častěji. Někteří pacienti mohou zažít těžké záchvaty, které mohou 

 

3/8 

způsobit závažné zdravotní problémy. Pokud se při užívání přípravku Lamictal výskyt epileptických 
záchvatů zvýší nebo máte-li těžké epileptické záchvaty: 

 

neprodleně vyhledejte lékaře

 
Lamictal se nepodává pacientům do 18 let k léčbě bipolární poruchy. 
Přípravky k léčbě deprese a jiných mentálních poruch zvyšují riziko sebevražedných myšlenek 
a chování u dětí a dospívajících mladších 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lamictal 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, 
včetně bylinných přípravků nebo jiných léků, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Aby Vám Váš lékař mohl s jistotou předepsat správnou dávku přípravku Lamictal, potřebuje vědět, 
zda užíváte další léky k léčbě epilepsie nebo duševních chorob. Tyto přípravky zahrnují: 
 

oxkarbazepin, felbamát, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramát nebo 
zonisamid, 
které se užívají k léčbě epilepsie

 

lithium, olanzapin nebo aripiprazol k léčbě duševních poruch

 

bupropion k léčbě duševních poruch nebo k odvykání kouření. 

 

Užíváte-li některý z výše uvedených přípravků, informujte o tom svého lékaře

 
Některá léčiva ovlivňují přípravek Lamictal nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost, že se u pacientů 
objeví nežádoucí účinky. Mezi tyto léky patří: 

 

valproát, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch; 

 

karbamazepin, který se užívá k léčbě epilepsie a duševních poruch; 

 

fenytoin, primidon nebo fenobarbital, které se užívají k léčbě epilepsie; 

 

risperidon, který se užívá k léčbě duševních poruch; 

 

rifampicin, který je antibiotikem; 

 

léky, které se užívají k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) (kombinace 
lopinaviru a ritonaviru nebo atazanaviru a ritonaviru); 

 

hormonální antikoncepce, například její tabletová forma (viz níže). 

 

Pokud užíváte, začínáte užívat nebo jste přestal(a) užívat jakýkoliv z výše uvedených přípravků, 
informujte o tom svého lékaře

 
Hormonální antikoncepce (jako je její tabletová forma) může ovlivnit působení přípravku 
Lamictal. 
Lékař Vám může doporučit, zda máte užívat určitý typ hormonální antikoncepce, nebo jiný způsob, 
jako například kondom, pesar nebo nitroděložní tělísko. Užíváte-li hormonální antikoncepci ve formě 
tablet, lékař Vám může odebírat krev, aby zkontroloval hladinu přípravku Lamictal. Užíváte-li nebo 
plánujete-li začít užívat hormonální antikoncepci: 

 

informujte o tom svého lékaře, který Vám doporučí nejvhodnější způsob antikoncepce. 

 
Lamictal může rovněž ovlivnit způsob účinku hormonální antikoncepce, ačkoliv je nepravděpodobné, 
že by snížil její účinnost. Užíváte-li hormonální antikoncepci a zpozorujete-li nějakou změnu Vašeho 
menstruačního cyklu, jako například častější krvácení nebo špinění mezi menstruacemi: 

 

informujte o tom svého lékaře. Může to být známkou toho, že Lamictal ovlivňuje způsob 
účinku antikoncepce. 

 
Těhotenství a kojení 
 

 

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Léčbu byste neměla přerušovat bez doporučení lékaře. To je obzvlášť důležité, pokud máte 
epilepsii. 

 

4/8 

 

Těhotenství může změnit účinnost přípravku Lamictal, a proto možná budete potřebovat krevní 
testy, aby Vám mohla být upravena dávka. 

 

Existuje mírně zvýšené riziko výskytu vrozených vad, včetně rozštěpu rtu nebo patra, pokud je 
Lamictal užíván během prvních 3 měsíců těhotenství. 

 

Jestliže plánujete těhotenství, nebo jste-li již těhotná, může Vám lékař doporučit, abyste navíc 
užívala kyselinu listovou

 
 

Pokud kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 
Léčivá látka přípravku Lamictal přechází do mateřského 
mléka a může ovlivnit kojence. Váš lékař Vám vysvětlí rizika a přínos kojení při užívání 
přípravku Lamictal. Pokud se rozhodnete kojit, občas zkontroluje Vaše dítě. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lamictal může způsobit závratě a dvojité vidění. 

 

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, pokud nemáte jistotu, že Vás 
přípravek neovlivňuje. 

 
Máte-li epilepsii, poraďte se se svým lékařem ohledně řízení a obsluhování strojů. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lamictal užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik přípravku Lamictal se užívá 
Může chvíli trvat, než se najde Vaše optimální dávka přípravku Lamictal. Dávka, kterou budete užívat, 
závisí na: 

 

Vašem věku; 

 

užívání přípravku Lamictal s jinými léky; 

 

jakýchkoliv problémech s ledvinami nebo játry. 

 
Na začátku Vám Váš lékař předepíše léčbu nižší dávkou a v průběhu několika týdnů ji bude pomalu 
zvyšovat do té doby, než zjistí, že Vám dávka prospívá (účinná dávka). Nikdy neužívejte více 
přípravku Lamictal, než Vám lékař doporučil.
 
 
Obvyklá účinná dávka přípravku Lamictal pro dospělé a děti od 13 let věku je mezi 100 mg a 400 mg 
podávaná každý den. 
 
U dětí od 2 do 12 let závisí velikost účinné dávky na jejich tělesné hmotnosti – obvykle je to v rozmezí 
1 mg až 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti, až do maximální udržovací denní dávky 200 mg. 
 
Přípravek Lamictal v lékové formě žvýkací/dispergovatelná tableta není v ČR registrován o síle vyšší 
než 5 mg. Na trhu jsou k dispozici léčivé přípravky s obsahem lamotriginu o vyšších silách v lékové 
formě tableta. 
 
Podávání přípravku Lamictal dětem mladším 2 let se nedoporučuje. 
 
Jak se přípravek Lamictal užívá 
 
Dávku přípravku Lamictal užívejte jednou nebo dvakrát denně, jak Vám doporučil lékař. Může se 
užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 

 

Vždy užívejte celou dávku, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy neužívejte pouze část tablety. 

 

 

5/8 

Lékař Vám může rovněž doporučit, abyste zahájil(a) nebo ukončil(a) užívání jiných léků v závislosti 
na onemocnění, pro které jste léčen(a), a podle Vaší odpovědi na léčbu. 
 
Žvýkací/dispergovatelnou tabletu přípravku Lamictal můžete buď spolknout vcelku a zapít trochou 
vody, nebo ji rozžvýkejte, nebo si připravte roztok smícháním tablety s vodou. 
 
Pokud tabletu žvýkáte: 
Budete ji možná potřebovat v daném okamžiku zapít malým množstvím vody, která Vám pomůže 
tabletu ve Vašich ústech rozpustit. Potom vypijte ještě další vodu, abyste si byl(a) jistý(á), že byla 
spolknuta celá dávka léku. 
 
Příprava roztoku: 

 

Tabletu vložte do sklenice s takovým množstvím vody, aby voda zakryla celou tabletu. 

 

Buď roztok zamíchejte, aby se tableta rozpustila, nebo počkejte, než se tableta celá rozpustí. 

 

Celý roztok vypijte. 

 

Abyste si byl(a) jistý(á), že jste užil(a) celý přípravek a že část z něho nezůstala ve sklenici, 
přidejte do ní malé množství vody a vypijte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamictal, než jste měl(a) 

 

Ihned vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Je-li to možné, ukažte 
jim krabičku přípravku Lamictal. 

 
Pokud užijete příliš mnoho přípravku Lamictal, je pravděpodobnější, že se u Vás vyskytnou vážné 
nežádoucí účinky, které mohou být smrtelné

U některých pacientů, kteří užili příliš velké množství přípravku Lamictal, se mohou vyskytnout 
některé z těchto příznaků: 

 

rychlé nekontrolovatelné pohyby očí (nystagmus)

 

nemotornost a nedostatečná koordinace ovlivňující rovnováhu (ataxie)

 

změny srdečního rytmu (obvykle zjištěné na EKG); 

 

ztráta vědomí, záchvaty (křeče) nebo kóma (bezvědomí). 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku přípravku Lamictal 
Neužívejte další tablety, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze užijte svou následující 
dávku v obvyklý čas. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít více dávek přípravku Lamictal 

 

Požádejte svého lékaře o radu, jak opět zahájit léčbu. Je důležité, abyste to udělal(a). 

 
Nepřerušujte léčbu přípravkem Lamictal, aniž byste se poradil(a) s lékařem. 
Přípravek Lamictal musíte užívat tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřerušujte léčbu bez porady 
se svým lékařem. 
 
Užíváte-li přípravek Lamictal k léčbě epilepsie 
Končíte-li s užíváním přípravku Lamictal, je důležité, aby byla Vaše dávka snižována postupně po 
dobu 2 týdnů. Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Lamictal, může dojít k návratu epileptických 
záchvatů nebo jejich zhoršení. 
 
Užíváte-li přípravek Lamictal k léčbě bipolární poruchy 
Může trvat určitou dobu, než přípravek Lamictal začne účinkovat. Proto je nepravděpodobné, že se 
budete okamžitě cítit lépe. Pokud léčbu přípravkem Lamictal zastavíte, Vaše dávka nemusí být 
postupně snižována. Pokud však chcete ukončit užívání přípravku Lamictal, měl(a) byste o tom 
nejprve informovat svého lékaře. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

6/8 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Potenciálně život ohrožující reakce: pro pomoc se neprodleně obraťte na lékaře 
U malého počtu pacientů užívajících Lamictal se může vyskytnout alergická reakce nebo potenciálně 
život ohrožující kožní reakce. Pokud tyto stavy nejsou léčeny, může dojít k vývoji závažnějšího stavu. 
 
Tyto příznaky se obvykle objevují během prvních několika měsíců léčby přípravkem Lamictal, 
obzvlášť jsou-li počáteční dávky příliš vysoké nebo pokud je dávkování zvýšeno příliš rychle, 
případně pokud je Lamictal užíván s lékem zvaným valproát. Některé z příznaků se vyskytují častěji 
u dětí, proto by jejich rodiče měli dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Příznaky těchto reakcí zahrnují: 

 

kožní vyrážky nebo zrudnutí, které se může rozvinout v život ohrožující kožní reakce včetně 
rozšířené vyrážky s puchýři a olupující se kůží zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálií 
(Stevens-Johnsonův syndrom), rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla - toxická 
epidermální nekrolýza
) nebo rozsáhlé vyrážky se zasažením jater, krve a jiných tělesných 
orgánů (léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky, také známá jako syndrom 
přecitlivělosti DRESS); 

 

vředy v ústech, v krku, v nose nebo na genitáliích (zevních pohlavních orgánech)

 

bolesti v ústech nebo zčervenání a otok očí (konjunktivitida - zánět spojivek); 

 

vysokou teplotu (horečku), příznaky podobné chřipce, nebo ospalost; 

 

otok obličeje nebo zduření uzlin na krku, v podpaží, nebo v tříslech; 

 

neočekávané krvácení nebo podlitiny nebo zmodrání prstů; 

 

bolest v krku nebo častější výskyt infekčních onemocnění než obvykle (např. nachlazení); 

 

zvýšené hladiny jaterních enzymů pozorované v krevních testech; 

 

zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eosinofilů); 

 

zvětšení lymfatických uzlin; 

 

zasažení tělesných orgánů včetně jater a ledvin. 

 
V mnohých případech budou tyto příznaky známkou méně závažných nežádoucích účinků. Musíte si 
ale být vědom(a), že mohou být potenciálně život ohrožující
 a mohou se rozvinout ve vážnější 
problémy,
 jako orgánové selhání, pokud nejsou léčeny. 
Pokud pozorujete některý z těchto příznaků: 

 

ihned kontaktujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout, že provede jaterní testy, vyšetření 
ledvin nebo krve a může Vám léčbu přípravkem Lamictal ukončit. Pokud dojde k rozvoji 
Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy, lékař Vás upozorní, že už 
nesmíte přípravek lamotrigin nikdy znovu užívat. 

 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů: 

 

bolest hlavy; 

 

kožní vyrážka. 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů: 

 

agresivita nebo podrážděnost; 

 

pocit ospalosti nebo otupělost; 

 

závratě; 

 

chvění nebo třes; 

 

poruchy spánku (insomnie); 

 

pocit neklidu (agitovanost); 

 

průjem; 

 

sucho v ústech; 

 

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení; 

 

7/8 

 

pocit únavy; 

 

bolest zad, kloubů nebo kdekoliv jinde. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů: 

 

nemotornost nebo nedostatečná koordinace (ataxie); 

 

dvojité vidění nebo rozmazané vidění. 

 

neobvyklá ztráta nebo řídnutí vlasů (alopecie). 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů: 

 

život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom): (přečtete si také informaci 
na začátku bodu 4); 

 

skupina příznaků zahrnujících současně: horečku, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy, 
ztuhlost šíje a výraznou citlivost na jasné světlo. To může být způsobeno zánětem blan, které 
pokrývají mozek a míchu (meningitida - zánět mozkových blan). Tyto příznaky obvykle odezní 
po ukončení léčby, pokud však pokračují nebo se zhoršují, vyhledejte svého lékaře. 

 

rychlé, nekontrolované pohyby očí (nystagmus); 

 

svědění očí s výtokem a podrážděnými očními víčky (konjunktivitida - zánět spojivek). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů: 

 

život ohrožující kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza): (přečtěte si také informaci 
na začátku bodu 4); 

 

léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS): (přečtěte si také informaci 
na začátku bodu 4); 

 

vysoké teploty (horečka): (přečtěte si také informaci na začátku bodu 4); 

 

otok obličeje (edém) nebo zduření uzlin na krku, v podpaží, nebo v tříslech (lymfadenopatie): 
(přečtěte si také informaci na začátku bodu 4);
 

 

změna jaterních funkcí, které se projeví v krevních testech, nebo selhání jater: (přečtěte si také 
informaci na začátku bodu 4);
 

 

závažná porucha krevní srážlivosti, která může vést k neočekávanému krvácení nebo tvorbě 
modřin (diseminovaná intravaskulární koagulopatie): (přečtěte si také informaci na začátku 
bodu 4);
 

 

změny, které se mohou odhalit při vyšetření krve – včetně snížení počtu červených krvinek 
(anémie), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, agranulocytóza), snížení počtu 
krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu všech zmíněných typů krevních částic 
(pancytopenie) a porucha kostní dřeně, která se nazývá aplastická anémie; 

 

halucinace („vidění“ nebo „slyšení“ věcí, které nejsou skutečné); 

 

zmatenost; 

 

porucha rovnováhy nebo ztráta koordinovaných pohybů při chůzi; 

 

nekontrolovatelné záškuby těla (tiky), nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu 
a trup (choreoatetóza), nebo jiné neobvyklé pohyby těla, jako například škubání, chvění nebo 
ztuhlost; 

 

u pacientů, kteří již mají epilepsii, častější výskyt epileptických záchvatů; 

 

zhoršení příznaků u pacientů, kteří mají Parkinsonovou chorobu; 

 

lupoidní (lupénce podobné) reakce (příznaky mohou zahrnovat: bolest zad nebo kloubů, která 
může být někdy doprovázená horečkou a/nebo celkovou nemocí). 

 
Další nežádoucí účinky 
U malého počtu pacientů se objevily další nežádoucí účinky, jejichž přesný výskyt není znám: 

 

byly  hlášeny  případy  kostních  poruch  včetně  osteopenie  (ubývání  kostní  tkáně),  osteoporózy 
(prořídnutí  kostí)  a zlomenin.  Pokud  jste  dlouhodobě  léčen(a)  antiepileptiky,  pokud  Vám 
v minulosti byla diagnostikována osteoporóza nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem; 

 

8/8 

 

noční můry. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Lamictal uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech, krabičce nebo 
lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Lamictal nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co žvýkací/dispergovatelné tablety přípravku Lamictal obsahují 
 
Léčivou látkou je lamotriginum (lamotrigin). 
Jedna žvýkací/dispergovatelná tableta obsahuje 2 mg nebo 5 mg lamotriginu. 
 
Pomocnými látkami jsou: uhličitan vápenatý, částečně substituovaná hyprolóza, křemičitan 
hořečnato-hlinitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30, sodná sůl sacharinu, 
magnesium-stearát, aroma černého rybízu. 
 
Jak žvýkací/dispergovatelné tablety přípravku Lamictal vypadají a co obsahuje toto balení 
Žvýkací/dispergovatelné tablety přípravku Lamictal (všech sil) jsou bílé až téměř bílé a mohou být 
slabě mramorované. Voní po černém rybízu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Lamictal 2 mg žvýkací/dispergovatelné tablety jsou kulaté. Jsou označeny „LTG“ nad číslicí „2“ 
na jedné straně a se dvěma ovály překrývajícími se v pravých úhlech na druhé straně. 
Jedna lahvička obsahuje 30 tablet. 
 
Lamictal 5 mg žvýkací/dispergovatelné tablety jsou protáhlého tvaru se zaoblenými stranami. 
Na jedné straně jsou označeny „GSCL2“, na druhé straně „5“. 
Jedno balení obsahuje blistry s 10, 14, 28, 30, 42, 50 nebo 56 tabletami nebo lahvičku 
s 14, 28, 30, 42, 56 nebo 60 tabletami. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
The Wellcome Foundation Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Velká 
Británie. 

 

9/8 

 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznaň, Polsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Rakousko 

Lamictal 

Belgie 

Lamictal 

Bulharsko 

Lamictal 

Chorvatsko 

Lamictal 

Kypr 

Lamictal 

Česká republika 

Lamictal 

Dánsko 

Lamictal 

Estonsko 

Lamictal 

Finsko 

Lamictal 

Francie 

Lamictal 

Německo 

Lamictal 

Řecko 

Lamictal 

Maďarsko 

Lamictal 

Island 

Lamictal 

Irsko 

Lamictal 

Itálie 

Lamictal 

Lotyšsko 

Lamictal 

Litva 

Lamictal 

Lucembursko 

Lamictal 

Malta 

Lamictal 

Nizozemsko 

Lamictal 

Norsko 

Lamitrin 

 

 

Polsko 

Lamitrin 
Lamitrin S 

Portugalsko 

Lamictal 

Rumunsko 

Lamictal 

Slovenská republika  Lamictal 

Slovinsko 

Lamictal 

Španělsko 

Lamictal 

Švédsko 

Lamictal 

Velká Británie 

Lamictal 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 4. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu LAMICTAL 100 MG 30X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LAMICTAL 100 MG 30X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám