Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18473

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 18473
Kód EAN: 3838957886296
Kód SÚKL: 95461
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Lakea 50 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Informace pro pacienty s vysokým krevním tlakem Co je krevní tlak? Tlak vytvořený činností srdce, které pumpuje krev do všech částí těla, se nazývá krevní tlak. Bez krevního tlaku by nemohl existovat oběh krve v těle. Normální krevní tlak je součástí dobrého zdraví. Váš krevní tlak se během dne mění a jeho změny závisí na Vaší aktivitě, zátěži, vzrušení, rozčilení. Hodnota Vašeho krevního tlaku se skládá ze dvou čísel, například 120/80. Horní číslo odpovídá tlaku, který vzniká v době, kdy se srdce stahuje. Spodní číslo odpovídá tlaku v klidu mezi srdečními stahy. Co je to vysoký krevní tlak (neboli hypertenze)? Hypertenzí (vysokým krevním tlakem) trpíte v případě, že Váš krevní tlak zůstává vysoký, ačkoli jste v klidu a odpočinutý/á. Vysoký krevní tlak vzniká, pokud se krevní cévy (tepny) stahují a stávají se tak obtížněji prostupné pro krev. Jak se dozvím, zda mám vysoký krevní tlak? U vysokého krevního tlaku se obvykle nevyskytují žádné příznaky. Jediný způsob, jak se dozvědět, že máte hypertenzi, je znát svoji hodnotu krevního tlaku. Z tohoto důvodu by Váš krevní tlak měl být pravidelně kontrolován. Proč by měl být vysoký krevní tlak léčen? Pokud je ponechán vysoký krevní tlak bez léčby, může poškodit životně důležité orgány, jako jsou srdce, ledviny. Můžete se cítit úplně v pořádku a nemusíte pozorovat žádné příznaky, avšak eventuálně přítomná hypertenze může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo slepotu. Jak by měl být vysoký krevní tlak léčen? Jestliže byl jednou diagnostikován vysoký krevní tlak, má být doporučena nefarmakologická léčba. Lékař zřejmě doporučí určité změny ve Vašem životním stylu. Dále rozhodne, zda též potřebujete léky ke snížení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a být pod kontrolou užíváním léků, jako je Lakea 50 mg. Lékař Vám má sdělit, jaká by měla být Vaše individuální cílová hodnota krevního tlaku. Tuto hodnotu mějte na paměti a dodržujte doporučení lékaře, jak tohoto cíle dosáhnout. Jak léčí Lakea 50 mg vysoký krevní tlak? Lakea 50 mg snižuje krevní tlak blokádou látky, nazvané angiotenzin II. Angiotenzin II vyvolává zúžení krevních cév. Léčba přípravkem Lakea 50 mg umožňuje stažení cév uvolnit. I když lékař zjistí, že je lék účinný, protože provede kontrolu Vašeho krevního tlaku, Vy při užívání přípravku Lakea 50 mg změnu svého zdravotního stavu zřejmě pociťovat nebudete.

Příbalový leták

 

1/7 

sp. zn. sukls157018/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Lakea 50 mg  

 

potahované tablety 

losartanum kalicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je přípravek Lakea a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat 

3. 

Jak se přípravek Lakea užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lakea uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lakea a k čemu se používá 

 
Přípravek Lakea patří do skupiny léků, nazývaných antagonisté na receptoru pro angiotenzin II. Tyto léky 
rozšiřují cévy, a tím snižují Váš krevní tlak. 
 
Přípravek Lakea se užívá: 

-  k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) 
-  bylo prokázáno, že přípravek Lakea u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory 

snižuje riziko cévní mozkové příhody 

-  k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným narušením 

funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin) 

-  k léčení  pacientů  s chronickým  srdečním  selháním,  kdy  lékař  nepovažuje  léčbu  specifickými  léky 

nazývanými  inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  (ACE  inhibitory,  léky  používané  ke 
snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání stabilizováno pomocí 
ACE inhibitoru, neměl(a) byste být na losartan převeden(a). 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat 

 
Neužívejte přípravek Lakea 
-  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý/á)  na  losartan  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku  Lakea 

(viz bod 6) 

-  pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení) 
-  jestliže máte těžkou poruchu jater 
-  jestliže máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem na snížení krevního tlaku 

obsahujícím aliskiren. 

 
 

 

2/7 

Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Lakea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže  se  u  Vás  někdy  vyskytl  angioedém  (otok  obličeje,  rtů,  hrdla  a/nebo  jazyka)  (viz  také  bod  4 

„Možné nežádoucí účinky“) 

-  jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem, vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí z těla 
-  jestliže trpíte onemocněním jater 
-  jestliže jste léčen(a) diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo máte dietu 

s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí z těla 

-  jestliže trpíte onemocněním ledvin, jestliže máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo 

pokud jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin 

-  jestliže  trpíte  srdečním  selháním  s poruchou  funkce  ledvin  nebo  bez  ní  nebo  pokud  trpíte  současnými 

těžkými,  život  ohrožujícími  poruchami  srdečního  rytmu.  Zvláštní  opatrnosti  je  třeba,  pokud  jste 
současně léčen(a) beta-blokátory 

-  jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem 
-  jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními cévami) 

nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku) 

-  jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (což  je syndrom  doprovázený  zvýšeným  uvolňováním 

hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobený abnormalitami této žlázy) 

-  jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

-  inhibitor  ACE  (například  enalapril,  lisinopril,  ramipril),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy 

s ledvinami související s diabetem 

-  aliskiren. 

Váš  lékař  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství  elektrolytů 
(např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Lakea“. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lakea 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Je nezbytně nutné, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte tyto léky: 
 

-  lithium (lék užívaný k léčbě mánie nebo deprese) 
-  suplementaci draslíkem (kaliem) 
-  náhražky solí obsahující draslík 
-  léky šetřící draslík 
-  jiná diuretika (močopudné léky) 
-  léky proti bolesti nebo léky užívané při artritidě (onemocnění kloubů) – nesteroidní antiflogistika 
-  tricyklická  antidepresiva,  antipsychotika,  baklofen  (používá  se  při  určité  léčbě  křečí)  a  amifostin 

(používá se k předcházení některých nežádoucích účinků v protirakovinné léčbě). 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

-  pokud  užíváte  inhibitory  ACE  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  „Neužívejte  přípravek 

Lakea“ a „Upozornění a opatření“) 

 
Zeptejte se svého lékaře, jestliže si nejste jistý(á), co tato léčiva jsou. 
 
Přípravek Lakea s jídlem, pitím a alkoholem 
Nadměrné množství soli v potravě může snižovat účinek přípravku Lakea na krevní tlak. 
Přípravek Lakea lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
Nepožívejte  alkohol,  pokud  užíváte  přípravek  Lakea.  Alkohol  a  Lakea  mohou  vzájemně  zvyšovat  svoje 
účinky. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
 

 

3/7 

Těhotenství 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  jste  mohla  otěhotnět.  Lékař  Vám 
doporučí  vysazení  přípravku  Lakea  ještě  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  jakmile  zjistíte,  že  jste  těhotná,  a 
převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se přípravek Lakea nesmí užívat, protože by mohl způsobit 
závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Podávání přípravku Lakea během kojení se nedoporučuje. Jestliže kojíte, musíte ukončit buď kojení anebo 
užívání přípravku Lakea. 
 
Používání u dětí a dospívajících 
Použití losartanu bylo u dětí studováno. Více informací Vám poskytne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Lakea (zejména na počátku léčby a při zvyšování dávky) se může vyskytnout točení 
hlavy a ospalost. Pokud se u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Lakea obsahuje laktosu  
Jestliže  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Lakea užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Lakea přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tabletu zapijte sklenicí vody. Přípravek můžete užívat nezávisle na jídle. 
 
Pacienti s vysokým krevním tlakem 
Obvyklá zahajovací a udržovací dávka je 50 mg losartanu jednou denně. Pokud je to nutné, dávkování se 
upravuje v intervalech nejméně jednoho týdne. Terapeutická odpověď se určuje měřením krevního tlaku ke 
konci intervalu mezi dvěma jednotlivými dávkami (tj. obvykle po 24 hodinách). 
Maximálního  terapeutického  účinku  je  dosaženo  za  tři  až  šest  týdnů  po  zahájení  léčby.  Jestliže 
antihypertenzivní účinek není dostatečný, je možné rozdělit tutéž celodenní dávku na dvě dávky jednotlivé; 
to u některých pacientů zvýší terapeutickou účinnost. 
 
Pacienti se srdečním selháním 
Léčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno 
dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého 
týdne, 50 mg denně během třetího týdne) na obvyklou udržovací dávku 50 mg losartanu jednou denně. 
  
Pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2 
Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg jednou denně. Za jeden měsíc po zahájení léčby anebo později je možné 
dávku  zvýšit  na  100  mg  jednou  denně  v závislosti  na  odpovědi  krevního  tlaku.  Přípravek  Lakea  se  může 
podávat  s jinými  antihypertenzivy  (např.  s diuretiky,  s blokátory  vápníkových  kanálů,  s  alfa-  nebo  beta-
sympatolytiky,  s centrálně  působícími  látkami)  i  s inzulinem  a  s ostatními  látkami  snižujícími  glykémii 
(např. s deriváty sulfonylurey, s glitazony a s inhibitory glukosidázy)
 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů 
Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u některých pacientů, jako jsou pacienti 
léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let. Použití 
losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 2 Neužívejte přípravek 
Lakea). 
 
Použití u pacientů vyššího věku 
Pacienti do 75 let: U této skupiny pacientů není nutná úprava dávkování. 

 

4/7 

Pacienti starší než 75 let: Klinické zkušenosti u této skupiny pacientů jsou dosud omezené; doporučuje se 
použít nižší zahajovací dávkování, 25 mg jednou denně. 
 
Použití u dětí a mladistvých 
O účinnosti a bezpečnosti losartanu u dětí a mladistvých ve věku 6-16 let při léčbě hypertenze je k dispozici 
omezené  množství  údajů.  Omezené  farmakokinetické  údaje  jsou  k dispozici  u  hypertenzních  dětí  starších 
než jeden měsíc. 
 
Pro  pacienty,  kteří  mohou  tablety  polykat,  je  doporučená  dávka  25  mg  jednou  denně,  pokud  hmotnost 
pacienta je > 20 kg a < 50 kg. Dávku je možno zvýšit až na maximálně 50 mg jednou denně. U pacientů 
s hmotností > 50 kg je zahajovací dávka 50 mg jednou denně. Dávkování je možno upravit až na maximum 
100 mg jednou denně. 
 
Nedoporučuje  se  podávat  losartan  novorozencům  a  dětem  s glomerulární  filtrací  < 30 ml/min/1,73 m

2

protože o této skupině pacientů chybí údaje. 
 
Také se nedoporučuje podávat losartan dětem s poruchou jaterních funkcí.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lakea, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet,  než  lékař  předepsal,  anebo  jestliže  tablety  požilo  dítě,  spojte  se  ihned  s 
oddělením akutního příjmu v nejbližší nemocnici anebo se svým lékařem. Příznaky předávkování jsou nízký 
krevní  tlak,  zrychlený  tep,  případně  zpomalený  tep.  Prosím,  vezměte  s sebou  tuto  příbalovou  informaci, 
zbývající tablety a jejich obal. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lakea 
Zapomenete-li užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si na to vzpomenete – s výjimkou případu, že se již velmi 
přiblížila  doba,  kdy  máte  užít  další  tabletu  (do  doby  užití  další  tablety  zbývá  méně  než  6  hodin).  V tom 
případě vynechanou tabletu neužívejte a pokračujte v užívání jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku 
ve snaze nahradit dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lakea 
Chcete-li ukončit užívání tohoto léku, vždycky se poraďte se svým lékařem. I  když se již cítíte dobře, může 
být nutné, abyste v užívání přípravku pokračoval(a).  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lakea nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Objeví-li se u Vás kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání přípravku Lakea a 
ihned se spojte se svým lékařem anebo vyhledejte oddělení akutního příjmu v nejbližší nemocnici: 
 
Těžká alergická reakce 
(vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst a hrdla s možnými potížemi s polykáním a 
dýcháním). To je vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihne více než jednoho z 10000 pacientů, ale 
méně  než  jednoho  z 1000  pacientů.  Je  možné,  že  budete  potřebovat  naléhavou  lékařskou  péči  nebo 
hospitalizaci. 
 
Dále byly popsány tyto nežádoucí účinky: 
 
Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku) 
Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100): 

-  točení hlavy 
-  závrať 

 

5/7 

-  hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi). 

 
Méně časté (postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000): 

-  ospalost 
-  bolest hlavy 
-  poruchy spánku 
-  bušení srdce 
-  angina pectoris 
-  hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený 

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí) 

-  bolest břicha 
-  zácpa 
-  vyrážka 
-  tělesná slabost 
-  únava 
-  otoky. 

 
Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000): 

-  zvýšená hladina alanin aminotransferázy. 

 
Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku) se zesílením levé komory 
Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100) 

-  točení hlavy 
-  závrať 
-  tělesná slabost 
-  únava. 

 
Léčba pacientů s chronickým srdečním selháním 
Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100): 

-  anémie (chudokrevnost) 
-  točení hlavy 
-  hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený 

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí) 

-  poškození ledvin 
-  selhání ledvin 
-  zvýšená hladina močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru. 

 
Méně časté (postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000): 

-  bolest hlavy 
-  dušnost 
-  kašel 
-  průjem 
-  nevolnost 
-  zvracení 
-  kopřivka 
-  svědění  
-  vyrážka 
-  tělesná slabost 
-  únava 
-  hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi). 

 
Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000): 

-  mravenčení 
-  krátkodobá ztráta vědomí 
-  porucha srdečního rytmu (atriální fibrilace) 
-  mozková příhoda. 

 

6/7 

 
Ochrana ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s  narušením funkcí ledvin 
Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100) 

-  točení hlavy 
-  hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený 

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí) 

-  tělesná slabost 
-  únava 
-  hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi) 
-  hypoglykemie (nízká hladina cukrů v krvi). 

 
Další nežádoucí účinky 
Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000): 

-  reakce z přecitlivělosti, anafylaktické reakce, angioedém (otok v oblasti obličeje způsobující potíže 

s dýcháním a polykáním) 

-  zánět cév (vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury) 
-  zánět jater (hepatitida). 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): 

-  anémie (chudokrevnost) 
-  trombocytopenie (nedostatek krevních destiček) 
-  deprese 
-  migréna 
-  poruchy chuti 
-  zvonění v uších, ušní šelesty 
-  kašel 
-  průjem 
-  zánět slinivky břišní 
-  abnormality jaterních funkcí 
-  kopřivka 
-  svědění 
-  vyrážka 
-  přecitlivělost kůže na světlo 
-  bolest svalů a/nebo kloubů 
-  rhabdomyolýza (rozpad kosterních svalů) 
-  erektilní dysfunkce, impotence 
-  malátnost 
-  hyponatremie (nedostatek sodíku v krvi) 
-  bolest zad 
-  infekce močových cest 
-  příznaky podobné chřipce. 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK LAKEA UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Přípravek  Lakea  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

 

7/7 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Lakea obsahuje 
 
Léčivou látkou je draselná sůl losartanu. Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum. 
Pomocnými látkami jsou: předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, hyprolosa, makrogol 400, oxid titaničitý, mastek. 
 
Jak přípravek Lakea vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.  
Potahované  tablety  jsou  na  trhu  v krabičkách  po  30,  98  a  100  tabletách.  Na  trhu  nemusí  být  všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 03/2015 
 

Recenze

Recenze produktu LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám