Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

LAGOSA DRG 100X150MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32907

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32907
Kód EAN: 4030674001047
Kód SÚKL: 19571
Toxicko-metabolická poškození jater jako steatóza (ztučnění), poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida), cirhóze (tvrdnutí) jater. Tento přípravek je určen pro dospělé pacienty. Pro děti od 5 let jsou vhodné obdobné přípravky s nižší dávkou silymarinu. Přípravek se nepodává dětem do 5 let.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls198252/2014 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 

LAGOSA 

150 mg 

obalené tablety 

 Cardui mariae fructus extractum siccum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Lagosa a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat 

3. 

Jak se Lagosa používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lagosa uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.  

Co je Lagosa a k čemu se používá 

Lagosa patří do skupiny léků nazývaných fytofarmaka, hepatika, hepatoprotektiva. 
 
Váš  lékař  Vám  doporučil  přípravek  Lagosa,  rostlinný  lék  obsahující  léčivou  látku  silymarin. 
Silymarin se získává z plodů ostropestřce, rostliny pocházející ze středomořské oblasti. 
 
Léčivá látka silymarin je dobře stravitelná a chrání před mnoha látkami působícími negativně na 
játra  (např.  alkohol,  určité  léky,  jedovaté  látky,  otrava  houbami).  Silymarin  zpevňuje  strukturu 
buněčné membrány jaterních buněk, takže toxická látka nemůže proniknout do buňky a zvyšuje 
schopnost regenerace jater. Tím lze odstranit resp. snížit škodlivé vlivy působící na játra. 
 
Přípravek  se  používá  při  toxickém  poškození  jater;  pro  podpůrnou  léčbu  při  chronických 
zánětlivých onemocněních jater a při cirhóze jater. 
 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 5 let.   
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat 

 

2/4 

 
Neužívejte přípravek Lagosa  
- jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z plodu ostropestřece mariánského nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  
Lék není vhodný pro děti do 5 let.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lagosa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Při užívání přípravku Lagosa musíte dodržovat jaterní dietu a nesmíte požívat alkohol. 
 

 

Další léčivé přípravky a Lagosa 
Účinky léku Lagosa a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Interakce  s jinými  léčivy  nejsou  popisovány.  Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které 
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být  těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro  nedostatek  praktických  poznatků  nesmíte  přípravek  Lagosa  během  těhotenství  a  při  kojení 
bez souhlasu lékaře užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Možnost ovlivnění pozornosti není pravděpodobná. 

 

Přípravek  Lagosa  obsahuje  laktózu,  sacharózu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3.  

Jak se Lagosa užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem.  
 
Následující  údaje  jsou  platné,  pokud  Vám  užívání  přípravku  Lagosa  nepředepíše  lékař  jiným 
způsobem. Dodržujte pokyny pro užívání, jinak nemůže mít Lagosa správný léčebný účinek! 
 
Obvyklé  dávkování  je  podle  závažnosti  onemocnění  a  fáze  léčby  3  až  6  mg  silymarinu  na  kg 
tělesné hmotnosti denně. 
 
Dospělí  obvykle  užívají  1  tabletu  2x  (event.  až  3x)  denně  po  jídle.  Interval  mezi  jednotlivými 
dávkami má být minimálně 4 hodiny. 
 
Léčba počáteční  dávkou trvá 1  - 6 týdnů, po zlepšení  stavu lze denní  dávku snížit o třetinu až 
polovinu.  Celková  doba  léčby  může  trvat  3  měsíce  až  1  rok,  Váš  lékař  Vám  bude  pravidelně 
kontrolovat Váš zdravotní stav. 
 
Způsob podání: 
Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny. 

 

3/4 

 
U starších osob nejsou nutná žádná omezení. 
 
Poškození  a  onemocnění  jater  může  mít  i  jiné  příčiny.  V případě,  že  se  Váš  stav  po  užívání 
přípravku nelepší, informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lagosa, než jste měl(a) 
Při  předávkování  byl  ojediněle  pozorován  lehký  projímavý  účinek,  který  lze  opět  odstranit 
snížením dávky nebo vysazením přípravku. 
Při vysokém předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lagosa 
Pokud zapomenete užít dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte e v užívání přípravku Lagosa 
v obvyklý čas jako dosud a pro příště nezapomeňte lék pravidelně užívat. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lagosa 
Pro  dosažení  úspěšného  výsledku  léčby  by  měl  být  přípravek  Lagosa  užíván  pokud  možno 
pravidelně.  Chcete-li  léčbu  přerušit  nebo  předčasně  ukončit,  konzultujte  záležitost  nejprve  se 
svým lékařem. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky   týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ojediněle byl pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo 
vysazením preparátu.  
Velmi zřídka se mohou vyskytnout kožní vyrážky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.  

Jak přípravek Lagosa uchovávat  

 

 

4/4 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato  opatření  pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lagosa obsahuje 
Léčivá látka: 
Cardui  mariae  fructus  extractum  siccum  (35-40:1)  204  mg  (odpovídá  150  mg  silymarinu, 
přepočteného na silybinin) ), extrahováno metanolem, v jedné obalené tabletě 
 
Pomocné látky: 
Monohydrát  laktózy,  mikrokrystalická  celulóza,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  sodná  sůl 
kroskarmelózy,  povidon  40,  mastek,  magnesium-stearát,  acylglyceroly,  šelak,  sacharóza, 
uhličitan vápenatý, arabská klovatina, kukuřičný škrob, oxid titaničitý, makrogol 6000, glycerol, 
polysorbát 80, montanglykolový vosk 
 
Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení 
Lagosa jsou bílé hladké matné obalené tablety. 
 
Velikost balení: 25, 50 nebo 100 obalených tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
71034 Böblingen, Německo 
 
Výrobce 
Mauermann Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str.2, Pöcking, Německo. 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Tittmoning, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2015 
 

Recenze

Recenze produktu LAGOSA DRG 100X150MG

Diskuze

Diskuze k produktu LAGOSA DRG 100X150MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám