Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

LAGOSA DRG 100X150MG

Kód výrobku: 32907

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LAGOSA DRG 100X150MG

sp.zn. sukls198252/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

LAGOSA

150 mg obalené tablety Cardui mariae fructus extractum siccum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Lagosa a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat
 3. Jak se Lagosa používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lagosa uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Lagosa a k čemu se používá

Lagosa patří do skupiny léků nazývaných fytofarmaka, hepatika, hepatoprotektiva.

Váš lékař Vám doporučil přípravek Lagosa, rostlinný lék obsahující léčivou látku silymarin. Silymarin se získává z plodů ostropestřce, rostliny pocházející ze středomořské oblasti.

Léčivá látka silymarin je dobře stravitelná a chrání před mnoha látkami působícími negativně na játra (např. alkohol, určité léky, jedovaté látky, otrava houbami). Silymarin zpevňuje strukturu buněčné membrány jaterních buněk, takže toxická látka nemůže proniknout do buňky a zvyšuje schopnost regenerace jater. Tím lze odstranit resp. snížit škodlivé vlivy působící na játra.

Přípravek se používá při toxickém poškození jater; pro podpůrnou léčbu při chronických zánětlivých onemocněních jater a při cirhóze jater.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 5 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat

Neužívejte přípravek Lagosa

 • jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z plodu ostropestřece mariánského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) Lék není vhodný pro děti do 5 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lagosa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při užívání přípravku Lagosa musíte dodržovat jaterní dietu a nesmíte požívat alkohol.

Další léčivé přípravky a Lagosa

Účinky léku Lagosa a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Interakce s jinými léčivy nejsou popisovány. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pro nedostatek praktických poznatků nesmíte přípravek Lagosa během těhotenství a při kojení bez souhlasu lékaře užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost ovlivnění pozornosti není pravděpodobná.

Přípravek Lagosa obsahuje laktózu, sacharózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Lagosa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Následující údaje jsou platné, pokud Vám užívání přípravku Lagosa nepředepíše lékař jiným způsobem. Dodržujte pokyny pro užívání, jinak nemůže mít Lagosa správný léčebný účinek!

Obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné hmotnosti denně.

Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny.

Léčba počáteční dávkou trvá 1 - 6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit o třetinu až polovinu. Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav.

Způsob podání: Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny. U starších osob nejsou nutná žádná omezení.

Poškození a onemocnění jater může mít i jiné příčiny. V případě, že se Váš stav po užívání přípravku nelepší, informujte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lagosa, než jste měl(a)

Při předávkování byl ojediněle pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením přípravku. Při vysokém předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lagosa

Pokud zapomenete užít dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte e v užívání přípravku Lagosa v obvyklý čas jako dosud a pro příště nezapomeňte lék pravidelně užívat. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lagosa

Pro dosažení úspěšného výsledku léčby by měl být přípravek Lagosa užíván pokud možno pravidelně. Chcete-li léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, konzultujte záležitost nejprve se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle byl pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením preparátu. Velmi zřídka se mohou vyskytnout kožní vyrážky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Lagosa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lagosa obsahuje

Léčivá látka: Cardui mariae fructus extractum siccum (35-40:1) 204 mg (odpovídá 150 mg silymarinu, přepočteného na silybinin) ), extrahováno metanolem, v jedné obalené tabletě

Pomocné látky: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, povidon 40, mastek, magnesium-stearát, acylglyceroly, šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý, arabská klovatina, kukuřičný škrob, oxid titaničitý, makrogol 6000, glycerol, polysorbát 80, montanglykolový vosk

Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení

Lagosa jsou bílé hladké matné obalené tablety.

Velikost balení: 25, 50 nebo 100 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71034 Böblingen, Německo

Výrobce

Mauermann Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str.2, Pöcking, Německo. Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Tittmoning, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2015

Informace o produktu

Kód výrobku: 32907
Kód EAN: 4030674001047
Kód SÚKL: 19571

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Toxicko-metabolická poškození jater jako steatóza (ztučnění), poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy houbami apod. Podpůrná léčba chronických zánětlivých onemocněních jater (perzistující a aktivní chronická hepatitida), cirhóze (tvrdnutí) jater. Tento přípravek je určen pro dospělé pacienty. Pro děti od 5 let jsou vhodné obdobné přípravky s nižší dávkou silymarinu. Přípravek se nepodává dětem do 5 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

LAGOSA DRG 100X150MG – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LAGOSA DRG 100X150MG zobrazíte nebo stáhnete zde: LAGOSA DRG 100X150MG.pdf

Recenze

Recenze produktu LAGOSA DRG 100X150MG

Diskuze

Diskuze k produktu LAGOSA DRG 100X150MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám