Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

KVENTIAX 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X300MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95974

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 95974
Kód EAN:
Kód SÚKL: 111876
Držitel rozhodnutí: KRKA
Používá se k léčbě schizofrenie. Také se používá k léčbě manických epizod souvisejících s bipolární poruchou. Schizofrenie je duševní onemocnění související s poruchami myšlení, emocí a chování. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (například slyšení nevysvětlených hlasů), podivné a děsící myšlenky, změny chování, pocit osamocení a zmatení. Manické epizody související s bipolární poruchou mohou se projeví příznaky, jako je nadměrný pocit štěstí nebo vzrušení. Lidé v tomto stavu mohou zjišťovat, že potřebují méně spánku, než je obvyklé, více mluví a mají rychle přebíhající úvahy či myšlenky. Mohou také pociťovat neobvyklé podráždění.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls283453/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Kventiax 25 mg potahované tablety 

Kventiax 100 mg potahované tablety 
Kventiax 150 mg potahované tablety 
Kventiax 200 mg potahované tablety 
Kventiax 300 mg potahované tablety 

quetiapinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Kventiax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kventiax užívat 

3. 

Jak se přípravek Kventiax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Kventiax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Kventiax a k čemu se používá 

 
Přípravek  Kventiax  obsahuje  léčivou  látku  kvetiapin.  Kvetiapin  patří  do  skupiny  léčivých  látek 
nazývaných antipsychotika. Přípravek Kventiax lze použít k léčbě některých onemocnění jako je: 
 

 

Bipolární deprese: pociťujete smutek. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, 
ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát. 

 

Mánie: můžete mít pocit vzrušení nebo povznesenosti, neklidu, nadšení nebo přehnané aktivity 
nebo můžete mít špatný úsudek včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti. 

 

Schizofrenie:  můžete  slyšet  nebo  vnímat  věci,  které  ve  skutečnosti  neexistují,  můžete  věřit 
věcem,  které  nejsou  skutečné  nebo  můžete  být  neobvykle  podezřívavý(á),  úzkostný(á), 
zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo depresi. 

 
Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Kventiax, i když se již cítíte lépe. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kventiax užívat 

 
NEUŽÍVEJTE přípravek Kventiax 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  kvetiapin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Jestliže užíváte některé z následujících léčivých přípravků: 
o

 

některé přípravky k léčbě HIV 

o

 

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí) 

o

 

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí) 

o

 

nefazodon (k léčbě deprese). 

 

 

 
Pokud  je  to  i  Váš  případ,  neužívejte  přípravek  Kventiax.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Kventiax. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Kventiax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 
 

Vy  nebo  někdo  jiný  ve  Vaší  rodině  máte  nebo  jste  měl(a)  problémy  se  srdcem,  např. 
nepravidelný  srdeční  rytmus,  slabost  srdečního  svalu  nebo  zánět  srdce,  nebo  užíváte  nějaké 
léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce. 

máte nízký krevní tlak. 

jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší. 

máte problémy s játry. 

jste někdy měl(a) záchvat křečí. 

máte  diabetes  mellitus  (cukrovka)  nebo  riziko  vývoje  cukrovky.  Pokud  ano,  lékař  může 
v průběhu léčby přípravkem Kventiax kontrolovat hladinu krevního cukru. 

víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena užíváním 
léků nebo i jinými vlivy). 

jste  starší  člověk  s demencí  (snížená  funkce  mozku).  Kventiax  nemáte  užívat,  neboť  léky  ze 
skupiny,  kam  patří  také  přípravek  Kventiax,  zvyšují  riziko  cévní  mozkové  příhody  a  někdy 
i riziko úmrtí u starších lidí s demencí. 

jste Vy nebo někdo v rodině měl(a) v minulosti krevní sraženiny. Užívání podobných přípravků, 
jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin. 

máte nebo jste měl(a) obtíže, které se projevují krátkými zástavami dechu v průběhu normálního 
nočního  spánku  (označované  jako  „spánková  apnoe“)  a  užíváte  léky,  které  tlumí  normální 
mozkovou aktivitu („sedativa“). 

máte  nebo  jste  měl(a)  obtíže,  které  se  projevují  tím,  že  nemůžete  zcela  vyprázdnit  močový 
měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střev nebo zvýšený tlak uvnitř 
oka.  Tyto  komplikace  jsou  někdy  způsobeny  léky  (označovanými  jako  „anticholinergika“), 
které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčby některých onemocnění. 

jste měl(a) v minulosti problémy s alkoholem nebo drogami. 

 
Pokud se vyskytnou následující obtíže při užívání přípravku Kventiax, kontaktujte ihned lékaře: 

kombinace  horečky,  těžké  svalové  ztuhlosti,  pocení  nebo  sníženého  stavu  vědomí  (porucha, 
která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřebná okamžitá lékařská 
pomoc. 

nekontrolovatelné pohyby, zvláště v obličeji nebo jazyka. 

závratě  nebo  pocit  velké  ospalosti.  Tyto  projevy  zvyšují  riziko  náhodného  zranění  (pádů) 
u starších pacientů. 

křeče (záškuby). 

dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus). 

 
Tyto problémy mohou být způsobeny tímto typem léku. 
 
Informujte lékaře co nejdříve, pokud máte: 

horečku,  příznaky  podobné  chřipce,  bolest  v  krku  nebo  jinou  infekci,  neboť  to  může  být 
důsledkem  velmi  nízkého  počtu  bílých  krvinek.  V  tomto  případě  je  třeba  léčbu  přípravkem 
Kventiax přerušit a/nebo zahájit další léčbu. 

zácpu doprovázenou bolestí břicha, nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav 
může vést k velmi závažné neprůchodnosti střeva. 

 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese 
Jestliže  trpíte  depresí,  můžete  někdy  uvažovat  o sebepoškození  nebo  sebevraždě.  Tyto  myšlenky  se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než 
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou 
projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Může být pravděpodobnější, že začnete takto 

 

 

uvažovat,  jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let. 
 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevražduvyhledejte ihned 
svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocnici.  Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo 
příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je 
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li 
znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Zvýšení tělesné hmotnosti 
U  pacientů  užívajících  přípravek  Kventiax  bylo  pozorováno  přibývání  na  váze.  Lékař  i  Vy  máte 
pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Kventiax není určen k použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kventiax 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Kventiax, pokud užíváte následující léky: 

některé léky k léčbě HIV. 

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí). 

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí), 

nefazodon (k léčbě deprese). 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin). 

k léčbě vysokého krevního tlaku. 

barbituráty (k problémům se spánkem). 

thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika). 

léky,  které  mají  vliv  na  činnost  Vašeho  srdce,  např.  léky,  které  vyvolávají  nerovnováhu  solí 
v krvi  (nízkou  hladinu  draslíku  nebo  hořčíku),  jako  jsou  diuretika  (léky  na  odvodnění)  nebo 
některá antibiotika (k léčbě infekcí). 

léky, které mohou způsobovat zácpu. 

léky (označované jako „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem 
léčby některých onemocnění. 

 
Než přestanete užívat jakýkoliv lék, prosím, poraďte se vždy se svým lékařem. 
 
Přípravek Kventiax s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek Kventiax můžete užívat s jídlem i bez jídla. 

Pozor na množství alkoholu, který vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Kventiax může 
vyvolávat ospalost. 

Když  užíváte  přípravek  Kventiax,  nepijte  grapefruitovou  šťávu.  Grapefruitová  šťáva  může 
ovlivnit účinnost přípravku. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V průběhu těhotenství 
nemáte užívat přípravek Kventiax, pokud jste o tom nemluvila s lékařem. Přípravek Kventiax se nemá 
užívat při kojení.  
 
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Kventiax v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství), se mohou vyskytnout následující příznaky z odnětí: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, 
spavost,  neklid,  problémy  s dýcháním  a  potíže  s příjmem  potravy.  Pokud  se  u Vašeho  dítěte  objeví 

 

 

jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  vyvolat  ospalost.  Neřiďte  nebo  nepoužívejte  nástroje  nebo  stroje,  dokud  nebudete 
vědět, jak na Vás tablety působí. 
 
Přípravek Kventiax obsahuje laktosu 
Přípravek Kventiax obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Vliv na vyšetření léčiv v moči 
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva a pokud se použijí určité vyšetřovací metody, může vést 
užívání  přípravku  Kventiax  k  pozitivitě  testu  na  methadon  nebo  na  některé  léky  ze  skupiny 
tricyklických antidepresiv. Přitom nemusíte užívat ani methadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud 
k tomu dojde, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Kventiax užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Váš  lékař  určí  počáteční  dávku.  Udržovací 
dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg 
až 800 mg. 
 

Tablety  budete  užívat  jednou  denně  před  spaním,  nebo  dvakrát  denně,  v  závislosti  na  Vašem 
onemocnění. 

Tablety polkněte celé a zapijte je vodou. 

Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. 

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Kventiax. Může dojít k ovlivnění účinku 
tohoto přípravku. 

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař. 

 
Problémy s játry 
Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku. 
 
Starší pacienti 
Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Kventiax se nepoužívá u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kventiax, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  více  přípravku  Kventiax,  než  Vám  předepsal  lékař,  můžete  pociťovat  ospalost, 
závrať  či  nenormální  srdeční  tep.  Kontaktujte  okamžitě  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší 
nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Kventiax. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kventiax
 
Jestliže jste zapomněl(a) na dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro 
další  dávku,  vyčkejte  do  této  doby.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kventiax 
V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Kventiax, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti 
(pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš 
lékař vždy určí, jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby. 
 

 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

Závratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech. 

Ospalost (může při pokračování léčby přípravkem Kventiax vymizet) (může vést k pádům). 

Příznaky  z vysazení  léčby  (příznaky,  které  se  objevují  při  přerušení  léčby  přípravkem 
Kventiax),  zahrnují  nespavost,  nevolnost  (pocit  na  zvracení),  bolest  hlavy,  průjem,  zvracení, 
závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů. 

Nárůst tělesné hmotnosti. 

Neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu 
nebo svalovou ztuhlost bez bolesti. 

Změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol). 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

Zrychlená tepová frekvence. 

Pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep. 

Zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení). 

Pocit slabosti. 

Otok rukou nebo nohou. 

Nízký krevní tlak při vzpřímení těla. To může vyvolat závrať či mdlobu (může vést k pádům). 

Zvýšené hladiny cukru v krvi. 

Rozmazané vidění. 

Neobvyklé sny a noční můry. 

Zvýšená chuť k jídlu. 

Podrážděnost. 

Poruchy řeči a vyjadřování. 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. 

Dušnost. 

Zvracení (především u starších pacientů). 

Horečka. 

Změny množství hormonů štítné žlázy v krvi. 

Snížení počtu některých buněk krve. 

Zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi. 

Zvýšené  množství  hormonu  prolaktinu  v  krvi.  Zvýšené  množství  hormonu  prolaktinu  v  krvi 
může ve vzácných případech vést: 
o

 

u mužů i žen ke zvětšování prsů a neočekávané tvorbě mléka. 

o

 

u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

Křeče nebo záchvaty. 

Alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otok kůže a otok v okolí úst. 

Nepříjemné pocity v nohách (tzv. syndrom neklidných nohou). 

Obtížné polykání. 

Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje nebo jazyka. 

Sexuální poruchy. 

Cukrovka (diabetes mellitus). 

Změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení úseku QT). 

Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena 
nízkým krevním tlakem a mdlobami. 

 

 

Potíže s močením. 

Mdloba (může vest k pádům). 

Ucpaný nos. 

Snížení množství červených krvinek. 

Snížení množství sodíku v krvi. 

Zhoršení již existující cukrovky. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): 

Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti 
nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“). 

Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). 

Zánět jater (hepatitida). 

Přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus). 

Zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea). 

Porucha menstruace. 

Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 
dolní  končetiny),  které  mohou  putovat  žilním  řečištěm  do  plic  a  zapříčinit  bolest  na  hrudi 
a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 

Chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku. 

Snížená tělesná teplota (hypotermie). 

Zánět slinivky břišní. 

Stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi 
či  více  komplikacemi:  zvýšené  množství  tuku  v  oblasti  břicha,  snížené  množství  „dobrého 
cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných triglyceridy v krvi, zvýšený krevní 
tlak a zvýšená hladina cukru v krvi. 

Kombinace  horečky,  příznaků  podobných  chřipce,  bolest  v  krku,  nebo  jakékoliv  jiné  infekce 
doprovázené velmi nízkým množstvím bílých krvinek. Stav označovaný jako agranulocytóza. 

Neprůchodnost střeva. 

Zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): 

Těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži. 

Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), což může způsobit potíže s dýcháním nebo šok. 

Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém). 

Závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom). 

Nenormální tvorba hormonu, který kontroluje objem moči. 

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza). 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
- 

Kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (multiformní erytém). 

- 

Závažná,  náhlá  alergická  reakce  doprovázená  příznaky  jako  je  horečka,  puchýře  na  kůži 
a odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza). 

Příznaky  z  vysazení  přípravku,  které  postihují  novorozence  matek,  které  užívaly  Kventiax 
v průběhu těhotenství. 

 
Skupina léků, kam patří také přípravek Kventiax, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou 
být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při rozboru krevních vzorků. Zahrnují změny hladin 
některých tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo krevního cukru, změny množství hormonů 
štítné žlázy v krvi, zvýšení jaterních enzymů, snížený počet některých typů krevních buněk, snížené 
množství  červených  krvinek,  zvýšenou  hladinu  kreatinfosfokinázy  (látky  obsažené  ve  svalech), 
snížené  množství  sodíku  v  krvi,  zvýšené  množství  hormonu  prolaktinu  v  krvi.  Zvýšené  množství 
hormonu prolaktinu může vzácně vést: 

u mužů i žen ke zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mléka. 

 

 

u žen k vymizení menstruace nebo nepravidelné menstruaci. 

 
Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve. 
 
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
 
U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících nebo nebyly pozorovány 
u dospělých: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

Zvýšení  množství  hormonu  nazývaného  prolaktin  v  krvi.  Zvýšení  hormonu  prolaktinu  může 
vzácně vyvolat:  
o

 

u chlapců i děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka. 

o

 

u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení. 

Zvýšená chuť k jídlu. 

Zvracení. 

Nenormální  svalové  pohyby.  Zahrnují  nesnadné  zahájení  pohybu  svalem,  třes,  pocit  neklidu 
nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti. 

Zvýšený krevní tlak. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

Pocit slabosti, mdloba (může vést k pádům). 

Ucpaný nos. 

Pocit podrážděnosti. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Kventiax uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
HDPE lahvička:
 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 

 

 
Co přípravek Kventiax obsahuje 

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin). Jedna tableta obsahuje quetiapinum 25 mg, 100 mg, 
150 mg, 200 mg nebo 300 mg (ve formě quetiapini fumaras, kvetiapin-fumarát). 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého, 
mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát 
v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E172) 
(pouze v tabletách 25 mg a 100 mg) a červený oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 25 mg) 
v potahu tablety (viz bod 2). 

 
Jak přípravek Kventiax vypadá a co obsahuje toto balení 
Kventiax 25 mg jsou kulaté, světle červené potahované tablety se zkosenými hranami. 
Kventiax 100 mg jsou kulaté, žlutohnědé potahované tablety. 
Kventiax 150 mg jsou kulaté, bílé potahované tablety se zkosenými hranami. 
Kventiax 200 mg jsou kulaté, bílé potahované tablety. 
Kventiax 300 mg jsou podlouhlé bílé potahované tablety. 
 
Potahované tablety Kventiax se dodávají v krabičkách po 6 (pouze tablety 25 mg), 10, 20, 30, 30 x 1, 
50,  60,  90,  98,  100,  100 x 1,  120  (pouze  tablety  150  mg  a  300  mg),  180  (pouze  tablety  150  mg 
a 300 mg) nebo 240 (pouze tablety 150 mg a 300 mg) tabletách balených v blistrech a 250 tabletách 
(pouze tablety 100 mg a 200 mg) v HDPE lahvičkách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Název členského státu 

Název léčivého přípravku 

Rakousko, Dánsko, Švédsko 

Quetiapin Krka 

Belgie, Nizozemsko, Norsko 

Quetiapine Krka 

Bulharsko,  Česká  republika, 
Estonsko, 

Lotyšsko, 

Litva, 

Polsko,  Rumunsko,  Slovenská 
republika 

Kventiax 

Řecko 

Quetiapine TAD  

Německo, Itálie, Španělsko 

Quentiax 

Velká Británie 

Quetiapine 

 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 2. 2017 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu KVENTIAX 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KVENTIAX 300 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám