Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12841
Kód EAN: 3838957492848
Kód SÚKL: 88495
Kuterid, krém i mast (dále také "přípravek"), je určen k místní zevní léčbě kožních onemocnění reagujících na místní léčbu kortikoidy, jako jsou alergická a ekzematózní onemocnění kůže, akutní nealergické záněty kůže a další onemocnění kůže, ke kterým nejčastěji patří: - kontaktní ekzém (akutní, chronický), psoriasis (lupenka), lichen ruber planus (druh lišeje), dermatitidy (záněty kůže) různého původu (atopická (z přecitlivělosti), seborrhoická (mazotoková), solární (po silném oslunění), toxická (podráždění různými chemickými látkami), hypostatická (při poruše krevního oběhu), medikamentózní dermatitida (léková) a fotodermatitida (kožní onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti kůže na sluneční světlo, často podmíněné přítomností dalších sensibilizujících látek). Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21917/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Kuterid
Krém
Kuterid
Mast
betamethasoni dipropionas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK KUTERID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Kuterid je dermatologikum, kortikosteroidní mast (krém).
Léčivá látka betamethason je kortikosteroidní látka (hormon kůry nadledvin) s protizánětlivými
a protialergickými účinky. Rovněž vyvolává zúžení kapilár a mírní svědění. Přípravek Kuterid je
určen k místnímu nanášení na kůži.
Kuterid, krém i mast (dále také přípravek), je určen k místní zevní léčbě kožních onemocnění
reagujících na místní léčbu kortikoidy, jako jsou alergická a ekzematozní onemocnění kůže, akutní
nealergické záněty kůže a další onemocnění kůže, ke kterým nejčastěji patří:
kontaktní ekzém (akutní, chronický), psoriasis (lupenka), lichen ruber planus (druh lišeje),
dermatitidy (záněty kůže) různého původu: atopická (z přecitlivělosti), seborrhoická (mazotoková),
solární (po silném oslunění), toxická (podráždění různými chemickými látkami), hypostatická (při
poruše krevního oběhu), medikamentózní dermatitida (léková) a fotodermatitida (kožní
onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti kůže na sluneční světlo, často podmíněné přítomností
dalších sensibilizujících látek).
1. Co je přípravek Kuterid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kuterid používat
3. Jak se přípravek Kuterid používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kuterid uchovávat
6. Další informace
2/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KUTERID
POUŽÍVAT
Nepouživejte přípravek Kuterid
Kuterid je kontraindikován u osob s přecitlivělostí (hypersensitivitou, alergií) na
betamethason-dipropionát, jiné kortikosteroidy nebo jakoukoliv složku přípravku. Rovněž je
kontraindikován při infekcích kůže vyvolaných viry (opary, neštovice), bakteriemi (zejména kožní
forma tuberkulózy) nebo choroboplodnými houbami. Dále u pacientů s rosaceou (růžovkou),
bércovými vředy a periorální dermatitidou (zarudlé pupínky v okolí úst).
Přípravek se nesmí podávat dětem do 1 roku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kuterid je zapotřebí
Mezi vlivy, které mohou zvýšit celkové vstřebávání lokálních kortikoidů, patří jejich dlouhodobé
užívání, nanášení na rozsáhlé kožní plochy a používání neprodyšných okluzivních obvazů po
nanesení. Ke zvýraznění systémových vlivů místně používaných kortikoidů může docházet
i v případech postižení jaterních funkcí.
U dětí léčených kortikoidy byly popsány poruchy nebo i zastavení růstu. Použití přípravku Kuterid
u dětí by proto mělo být vždy pečlivě zváženo.
Při výskytu bakteriální nebo mykotické infekce nebo superinfekce je indikována odpovídající
antibakteriální nebo antimykotická léčba.
Kuterid by neměl být aplikován na pokožku v okolí očí, na sliznice (zvláště oční spojivku), ani na
prsní bradavky kojících žen. Do rizikových partií (oblast pohlavních orgánů, obličej, místa výrazného
tření kůže) by měl být aplikován velmi krátce v nezbytných případech.
U osob s poruchou krevní cirkulace na končetinách musejí být pro použití přípravku zvláštní důvody.
V těchto případech by mělo být jeho použití vždy omezeno na co nejmenší kožní plochu a co nejkratší
dobu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat, Váš lékař
by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez
předpisu.
Než začnete současně s přípravkem Kuterid užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým
ošetřujícím lékařem.
Používání přípravku Kuterid není závislé na jídle a pití.
Těhotenství a kojení
U žen v průběhu těhotenství a kojení musejí být pro použití přípravku zvláštní důvody. V těchto
případech by mělo být jeho použití vždy omezeno na co nejmenší kožní plochu a co nejkratší dobu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Kuterid neovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel.
Důležité informace o některých složkách přípravku Kuterid
3. JAK SE PŘÍPRAVEK KUTERID POUŽÍVÁ
Způsob podání
Kožní podání
Vždy používejte přípravek Kuterid přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejte jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníke.
Kuterid smí používat pouze ten pacient, kterému byl lékařem předepsán.
3/4
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.
Neurčí-li lékař jinak, nanáší se u dospělých a dětí od 1 roku na postižené plochy dvakrát denně tenká
vrstva masti nebo krému a lehce se vetře do kůže. Léčba přípravkem se provádí obvykle do vymizení
příznaků a její délka závisí na indikaci a průběhu onemocnění (akutní onemocnění 2-5 dnů, chronická
onemocnění až několik týdnů). U chronických onemocnění je vhodné s léčbou pokračovat ještě po
3-7 dnů i po vymizení všech příznaků, aby se vyloučila recidiva.
Nepřetržitá doba podávání přípravku by neměla být delší než 24 týdny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kuterid, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití příravku dítětem vyhledejte neprodleně lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kuterid nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při dodržení doporučeného způsobu dávkování se nežádoucí účinky vyskytují vzácně. Mohou se
objevit následující kožní příznaky: suchost kůže, macerace kůže, lokální dráždění, miliaria (žlutavé
pupínky tvořící se na obličeji, zejména kolem očí), záněty vlasových váčků, striae (pajizévky), kožní
atrofizace (stárnutí kůže), píchavé a pálivé bolesti, šupinatost kůže, alergická kontaktní dermatitida
(zánětlivé onemocnění kůže), fotosensitivita (zvýšená citlivost kůže ke slunečnímu záření), druhotné
kožní infekce. Zejména v obličeji se může objevit akné (trudovitost) a exantém (výsev kožních
projevů).
Po dlouhodobějším používání přípravku může dojít ke změnám kožní pigmentace, vzniku krevních
podlitin v kůži, rozšíření kožních cév a zvýšení ochlupení v místech aplikace.
Vstřebání lokálních kortikosteroidů může způsobit přechodný útlum řízení tvorby vlastních
kortikosteroidních hormonů, Cushingův syndrom a poruchy metabolismu cukrů, která se projeví
zvýšením hladiny krevního cukru a přítomností cukru v moči.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokus si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékarníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK KUTERID UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kuterid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. tato opatření pomáhají chránit živtoní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Kuterid obsahuje
Léčivou látkou je: betamethasoni dipropionas 0,64 mg, což odpovídá 0,5 mg betamethasonum v 1 g
krému nebo masti.
4/4
Pomocnými látkami jsou:
Krém: methylparaben, propylparaben, síričitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, acylpolyglycerol,
aluminium-distearát, kopolymer makrogolu 2000 s dodekandiolem, cetylalkohol, lehký tekutý parafín,
bílá vazelína, makrogol 300, čištěná voda
Mast :methylparaben, lehký tekutý parafín a bílá vazelína
Jak přípravek Kuterid vypadá a co obsahuje toto balení
Krém: bílý, homogenní krém, bez zápachu.
Mast: bílá, průsvitná, homogenní mast, bez zápachu.
Velikost balení
20 g krému, 20 g masti v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem.
Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Výrobce (Výrobci)
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Německo (pouze pro Kuterid, mast)
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.11.2010

Recenze

Recenze produktu KUTERID 1X20GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu KUTERID 1X20GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze