Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

KORYLAN 10 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13987

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13987
Kód EAN: 8594739031555
Kód SÚKL: 87906
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Korylan užívají dospělí, mladiství a děti starší než 12 let při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí, při nemocích z nachlazení, zvláště provázených suchým kašlem, dále při bolestivé menstruaci.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn.sukls58300/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Korylan 

325 mg/28,73 mg 

tablety 

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Korylan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Korylan užívat  

3. 

Jak se přípravek Korylan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Korylan uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je přípravek Korylan a k čemu se používá 
 
Korylan je složený přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky, kodein a paracetamol.  
 
Kodein  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  opioidní  analgetika,  což  jsou  léky  zmírňující  bolest. 
V kombinaci s lékem proti bolesti a horečce, paracetamolem, se celkový účinek přípravku proti bolesti 
zvyšuje. 
 
Přípravek Korylan se používá u dospělých a dospívajících starších 12 let ke krátkodobému potlačení 
středně  silné  bolesti  (např.  bolesti  hlavy,  zubů,  pohybového  ústrojí,  bolestivé  menstruace),  kterou 
nelze  zmírnit  jinými  léky  proti  bolesti  obsahujícími  samotný  paracetamol  nebo  ibuprofen.  Dále  se 
přípravek používá k potlačení příznaků při nemocech z nachlazení, provázených suchým kašlem. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Korylan užívat 
 
Neužívejte přípravek Korylan: 
-  jestliže jste alergický(á) na paracetamol a/nebo kodein nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6);  

-  při průjmech v souvislosti s otravou a při zánětu tlustého střeva se vznikem pablán 

(pseudomembranózní kolitida); 

-  při zneužívání omamných a psychotropních látek;  
-  jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi; 
-  při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či 

nádoru); 

2/6 

při akutním selhání jater a při závažném poškození jater; 

jestliže trpíte srdečním selháním v důsledku chronické plicní choroby; 

jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest); 

jestliže užíváte lék proti depresi patřící do skupiny inhibitorů MAO (inhibitorů 
monoaminooxidázy), nebo jestliže jste takový lék užíval(a) v minulých dvou týdnech; 

jestliže trpíte stavem zvaným paralytický ileus (tj. stav, při němž střevní svalovina nedovoluje 
průchod potravy, což vede k zablokování střev); 

jestliže jste mladší 12 let; 

-   k úlevě od bolesti u dospívajících ( 12 - 18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí 

z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe; 

-  jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin; 
-  jestliže kojíte. 
 
 
Upozornění a opatření  
Při užívání přípravku Korylan může ve vzácných případech dojít k reakcím z přecitlivělosti. Při 
prvních náznacích reakce z přecitlivělosti (viz bod 4). Lék vysaďte a obraťte se okamžitě na lékaře. 
Před užitím přípravku Korylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

  trpíte akutním onemocněním jater; 

  trpíte závažným postižením ledvin; 

  při snížené hladině hormonů kůry nadledvin (Addisonova nemoc); 

  při zvýšené funkci štítné žlázy; 

  nadměrně konzumujete alkohol, užíváte narkotika a psychotropní látky, nebo jste závislý(á) na 

opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby 
přípravkem Korylan docházet k poškození jater. 

  trpíte poruchami vědomí; 

  užíváte jiné léky, které působí na játra 

  trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo jiné léky proti zánětu a  bolesti 

(nesteroidní antirevmatika). 

 
Opatrnost je nutná, 

  jestliže trpíte chronickou zácpou, obstrukčním onemocněním střev, těžkým průjmem, nadměrnou 

potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelném srdečním rytmu, u myastenie gravis 
(autoimunitní onemocnění vyvolávající svalovou slabost), jestliže máte žlučníkové kameny, jste 
starší pacient, jestliže trpíte nezhoubným zbytněním prostaty, při náhlé břišní bolesti, pokud je 
Vám známo, že máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy nebo trpíte 
chudokrevností zvanou hemolytická anemie, pokud trpíte zúžením močové trubice. 

 
Korylan nemá být podáván současně s dalšími léky obsahujícími paracetamol a kodein. 
  
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.  
Při déletrvajícím užívání je možný vznik závislosti. 
 
Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti 
a kašle. Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U 
některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto 
dostatečnou úlevu od bolesti a kašle. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích 
účinků, protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z 
následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc 
lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo 
zvracení, zácpa, nechutenství. 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Korylan nesmí užívat děti do 12 let. 

3/6 

 
Užití u dospívajících (od 12 let) po chirurgickém zákroku  
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí z 
důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.  
 
 
Užití u dospívajících (od 12 let) s dýchacími obtížemi 
Přípravek Korylan není určen pro dospívající s dýchacími obtížemi k symptomatické léčbě kašle 
a/nebo nachlazení.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Korylan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem 
Korylan žádné volně prodejné léky. 
 
– 

Přípravek Korylan může zvyšovat účinky jiných léků, které tlumí nervový systém, např. léků 
na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti. Současné užívání 
přípravku Korylan a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo rifampicinu (antibiotikum) 
může způsobit poškození jater. 

– 

Při současném dlouhodobém užívání přípravku Korylan ve vyšších dávkách současně s kyselinou 
acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky může docházet ke zvýšenému 
riziku poruchy ledvin. 

– 

Současné užívání flukloxacilinu (antibiotikum) může vést k metabolické acidóze. 

– 

Při současném podávání přípravku Korylan a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke 
snížení účinnosti lamotriginu. 

– 

Užívání přípravku Korylan spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést k hromadění 
antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti. 

– 

Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku (např. propanthelinium) nebo 
látek snižujících hladinu cholesterolu (cholestyramin) se může nástup účinku přípravku Korylan 
opozdit. Naproti tomu se může účinek přípravku Korylan zrychlit při souběžném užití látek 
zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu).  

– 

Při současném užívání s léky proti průjmu je zvýšené riziko úporné zácpy. 

– 

Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce. 

– 

Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože 
kodein může blokovat reflex kašle. 

– 

Současné užívání paracetamolu a zidovudinu (protivirový lék) může vést ke snížení počtu bílých 
krvinek a k poškození jater. 

  Při současném užívání přípravku Korylan s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin 

nebo jiné látky snižující účinek vitaminu K) může docházet ke zvýšení krvácivosti. Proto je při 
současné léčbě vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve. 

  Současné podávání přípravku Korylan a látek blokujících účinek acetylcholinu (chemická látka 

přenášející vzruchy v nervové soustavě, např. atropin, trospium, biperidin) může způsobit 
ochabnutí svaloviny střeva.  

  Účinek látek snižujících krevní tlak (antihypertenziv), včetně diuretik (látky navozující zvýšené 

vylučování vody a iontů v moči), může být posílen. 

  Podávání chinidinu (léčivo používané při poruchách srdečního rytmu) může snížit tlumení 

bolesti.  

 
Přípravek Korylan s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla.  
Při užívání přípravku Korylan se nesmí pít alkoholické nápoje. Závislost na alkoholu spolu s užíváním 
přípravku Korylan může vést k poškození jater. Největší riziko poškození jater nastává u chronických 
konzumentů alkoholu, kteří užijí přípravek Korylan po krátkodobé abstinenci (12 hodin). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

4/6 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek  Korylan  se  nesmí  užívat  během  3.  trimestru  těhotenství,  ani  při  porodu.  Užívání 
přípravku v prvních třech měsících těhotenství je lépe se vyhnout. 
 
Kojení 
Neužívejte přípravek Korylan pokud kojíte. Kodein a morfin přecházejí do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Korylan snižuje schopnost rychle reagovat, a tak může nepříznivě ovlivnit schopnost řídit 
nebo obsluhovat stroje. Toto platí zvláště při současném užívání přípravku Korylan s léky, které tlumí 
nervový systém (např. léky na spaní). 
 
 
3.  Jak se přípravek Korylan užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. 
Dávkování určí lékař.  
Dospělí obvykle užívají 1 - 2 tablety podle potřeby několikrát denně v časových intervalech nejméně 
4hodinových. Nejvyšší denní dávka je 10 tablet.  
Dospívající ve věku 12 let a starší užívají 1 – 2 tablety každých 6 hodin dle potřeby. Dávka závisí na 
tělesné hmotnosti. Jednotlivou dávku 2 tablety najednou mohou užívat pouze osoby s tělesnou 
hmotností 43 kg a více. 
Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin. 
 
Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým 
lékařem.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží nesmí přípravek Korylan užívat děti mladší 12 let.  
 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.  
 
Starší osoby 
Užívejte stejné dávky jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení těchto dávek. 
 
Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin 
Dávkování se řídí pokyny lékaře. U těchto pacientů je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit 
interval mezi jednotlivými dávkami.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Korylan, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, 
dokonce i tehdy, pokud se Vy nebo Vaše dítě cítíte dobře. Předávkování se může projevovat útlumem 
dechu, ospalostí, krátkodobou ztrátou vědomí, poruchami zraku, zúžením zornic, pocitem na zvracení, 
zvracením, bolestí hlavy, zhoršením pohybových schopností, zadržováním moče a stolice, 
namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Korylan 

5/6 

Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechejte 
dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými 
dávkami. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Korylan 
V případě náhlého vysazení po delším užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Korylan se 
mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení léku potíže 
odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek Korylan užívat pouze se souhlasem lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte lék okamžitě užívat a vyhledejte bez prodlení lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví 
následující velmi vzácné nežádoucí účinky: 

  náhlá vysoká horečka, bolest v krku a vřídky v ústech – může jít o velmi závažné onemocnění 

krve (nízký počet bílých krvinek).  

  závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušností, pocením, pocitem na zvracení, snížením 

krevního tlaku až šokem.  

  závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti 

břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, 
v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). 
Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  
 

Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Korylan) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): 
 
Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10):  

  únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí, při vysokých dávkách), závratě, mírné bolesti hlavy, 

pokles krevního tlaku, zácpa, pocit na zvracení, zvracení (zejména na začátku léčby). 

 
Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): 

  poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka. 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000): 

  ušní šelesty, dušnost, sucho v ústech, alergická vyrážka, poruchy vidění, zúžení zornice při 

vysokých dávkách. 

 
Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): 

  snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma), 

  kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí, 

  útlum dechových funkcí (při vyšších dávkách nebo u pacientů se zvýšeným nitrolebním 

tlakem nebo poraněním hlavy), euforie/dysforie (pocit nepohody, při vysokých dávkách), 
zhoršení zrakové a pohybové koordinace (u vyšších dávek), otok plic (při vysokých dávkách, 
zejména u osob s porušenými plicními funkcemi), 

  reakce z přecitlivělosti, jako je otok hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, pokles krevního 

tlaku až šok. 
 

 Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

6/6 

  zánět jater (může se projevit jako bolest břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení), které 

může vést k selhání jater. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Korylan uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Korylan obsahuje 

  Léčivými látkami jsou paracetamolum 325 mg  a  codeini phosphas hemihydricus 28,73 

mg.  

-  Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, 

předbobtnalý kukuřičný škrob, kyselina stearová, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Korylan vypadá a co obsahuje toto balení 
Korylan jsou téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany opatřené půlicí 
rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 10 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  8.8.2016 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu KORYLAN 10 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KORYLAN 10 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám