Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

KLIOGEST 1X28 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19477

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19477
Kód EAN: 8590355000371
Kód SÚKL: 96490
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Co je přípravek Kliogest tablety a k čemu se používá Kliogest tablety obsahuje ženské pohlavní hormony estradiol a noretisteron-acetát. Estradiol je totožný s estradiolem, který produkují ženské vaječníky a je klasifikován jako lidský estrogen. Noretisteron-acetát je syntetický progestagen, který působí podobně jako progesteron, jiný důležitý ženský pohlavní hormon. Kliogest tablety je přípravek pro hormonální substituční terapii (HST), používaný pro: - Zmírnění nebo odstranění příznaků nedostatku estrogenů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy atd. z důvodu nedostatku ženských pohlavních hormonů produkovaných vaječníky) u žen, které mají dělohu a jsou více než jeden rok po menopauze. - Přípravek Kliogest tablety je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být léčena jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls201983/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Kliogest
2mg/1mg potahované tablety
Estradiolum /Norethisteroni acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Kliogest a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kliogest užívat
3. Jak se přípravek Kliogest užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kliogest uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK KLIOGESTA K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kliogest je přípravek kontinuální kombinované hormonální substituční terapie (HST), který se užívá
každý den bez přerušení. Kliogest je vhodný pro ženy po menopauze, od jejichž poslední přirozené
menstruace uběhl již minimálně 1 rok.
Tablety obsahují 2 hormony: 2 mg estradiolu (estrogen totožný s estradiolem, který produkují ženské
vaječníky) a 1 mg norethisteron-acetátu (progestagen, který působí podobně jako progesteron,
produkovaný lidským tělem).
Kliogest je indikován pro:
zmírnění nepříjemných příznaků jako jsou návaly horka, noční pocení a suchost pochvy, které
se objevují, poté co hladina estrogenu poklesne a menstruace se již nedostavuje (menopausa).
pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, pokud mají zvýšené riziko
budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky.
Přípravek Kliogest je předepisován ženám, kterým nebyla odebrána děloha a které již nemenstruují
déle než jeden rok.
Zkušenosti s léčbou u žen starších 65 let jsou omezené.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KLIOGEST
UŽÍVAT
Lékařské vyšetření
2/10
Před zahájením léčby přípravkem Kliogest vás lékař seznámí s riziky a přínosy léčby (viz bod 4 Další
nežádoucí účinky kombinované HST). Před začátkem léčby a poté pravidelně během ní váš lékař bude
posuzovat, zda je přípravek Kliogest pro vás vhodnou léčbou.
Lékař vás bude informovat, jak často byste měla podstupovat pravidelná lékařská vyšetření, přičemž
při tom vezme v úvahu váš celkový zdravotní stav.
Vyskytlo-li se u vašich blízkých příbuzných (matka, sestra, obě babičky) závažné onemocnění, např.
krevní sraženiny nebo rakovina prsu, můžete být i vy vystavena vyššímu riziku vzniku tohoto
onemocnění.
Proto byste měla lékaře vždy informovat o závažných onemocněních vašich příbuzných a rovněž byste
měla lékaři říci o všech změnách prsů, které můžete zaznamenat.
Po zahájení léčby přípravkem Kliogest byste měla chodit na pravidelná vyšetření (minimálně jednou
ročně). Při těchto návštěvách s vámi lékař může hovořit o přínosech a rizicích pokračující léčby
přípravkem Kliogest.
Kromě pravidelných prohlídek u vašeho lékaře nezapomínejte:
Pravidelně si vyšetřovat prsy, zda nedošlo ke změnám jako jsou vznik dolíčků nebo jamek
v kůži, změny na bradavkách nebo jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte
Pravidelně podstupovat screeningová vyšetření (mamografie) a cervikální test
Neužívejte přípravek Kliogest:
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů, oznamte to vašemu lékaři. Nezačínejte
léčbu přípravkem Kliogest:
jestliže je u vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u vás na ni podezření
jestliže je u vás zjištěna rakovina děložní sliznice (endometria), prodělala jste ji nebo je-li u
vás na tento estrogenně podmíněný nádor podezření
jestliže trpíte abnormálním vaginálním krvácením, u něhož váš lékař nezjistil příčinu
jestliže je u vás zjištěn stav nazývaný hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní
sliznice), který není léčen
jestliže máte krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v dolních končetinách
(trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (trombofilní porucha jako například nedostatek
proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu).
jestliže proděláváte nebo jste prodělali infarkt nebo máte anginu pectoris
jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se neupravily
k normálu
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo kteroukoli další
složku přípravku Kliogest (viz přehled v bodě 6 Další informace)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kliogest je zapotřebí:
Informujte lékaře, jste-li postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u vás takové stavy vyskytly
již dříve. Lékař vás může zvát na kontroly častěji. Tyto stavy se mohou ve vzácných případech během
léčby přípravkem Kliogest projevit znovu nebo se mohou zhoršit:
máte-li onemocnění ovlivňující děložní sliznici včetně fibroidů (cyst), endometriózy (výskyt
děložní sliznice mimo dělohu) nebo jestliže jste trpěla hyperplasií endometria (nadměrným
růstem děložní sliznice)
máte-li v anamnéze uváděné krevní sraženiny (trombóza) nebo rizikové faktory podmiňující
vznik krevních sraženin (viz Krevní sraženiny v žilách) (tyto rizikové faktory a příznaky
krevních sraženin jsou uvedeny v bodě 4 Další nežádoucí účinky kombinované HST)
měl-li někdo z vašich blízkých příbuzných rakovinu prsu nebo jiné typy rakoviny
podmíněné estrogeny (rakovina endometria)
máte-li vysoký krevní tlak
3/10
máte-li jaterní poruchy, jako je adenom jater (nezhoubný nádor)
máte-li onemocnění ledvin nebo srdce
máte-li diabetes nebo žlučové kameny
máte-li epilepsii nebo astma
máte-li migrény nebo těžké bolesti hlavy
máte-li systémový lupus erythematodes (SLE - autoimunitní onemocnění)
máte-li vysoké hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie)
máte-li otosklerózu (ztráta sluchu).
Máte-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři, že užíváte přípravek Kliogest, protože estrogen
může ovlivnit výsledky některých testů.
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte, svého lékaře. Možná bude třeba přestat užívat tento
přípravek čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních sraženin. Lékař vám
oznámí, kdy budete moci léčbu opět zahájit.
HST a rakovina
Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina
endometria)
U žen, které nemají odňatu dělohu a které po delší dobu užívají HST pouze na bázi estrogenů, je
zvýšené riziko nadměrného růstu děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice
(rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě (jako je například přípravek Kliogest) pomáhá toto
dodatečné riziko snižovat.
Srovnání
U žen, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria
v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, by se
počet dodatečných případů mohl pohybovat v rozmezí 5 až 55 na 1 000 žen, v závislosti na dávce a
délce užívání.
Přidání progestagenu k léčbě samotnými estrogeny výrazně snižuje riziko rakoviny endometria.
Rakovina prsu
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové (a možná rovněž samotné
estrogenové) léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Záleží na tom, jak dlouho HST užíváte.
Dodatečné riziko se projevuje po zhruba 3 letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou
pěti) let po ukončení léčby.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 65 let, které HST neužívají, bude za dobu delší než 5 let diagnostikována
rakovina prsu v průměru u 9 až 12 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 6 na 1 000 žen.
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu více než 5 let diagnostikována rakovina
prsu v průměru u 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 4 na 1 000 žen.
Rakovina vaječníků
4/10
Rakovina vaječníků je mnohem vzácnější onemocnění než rakovina prsu. Má se za to, že dlouhodobé
užívání (alespoň 5 až 10 let) přípravků HST obsahujících pouze estrogeny přináší lehce zvýšené riziko
rakoviny vaječníků. Některé studie naznačují že dlouhodobé užívání kombinované HST může přinášet
podobné nebo poněkud nižší riziko.
U žen, které užívaly HST déle než 5 let bude na 2 500 žen 1 případ navíc.
Účinky HST na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žilách (venózní trobmoembolie)
HST zvyšuje riziko krevních sraženin v žilách 1,3 až 3násobně, a to zvláště v prvním roce léčby.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je obecně vyšší, pokud se na vás
vztahuje jeden nebo více z níže uvedených případů:
jste vyššího věku
jste těhotná nebo jste krátce po porodu
užíváte estrogeny
u vás nebo u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami
v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
máte výraznou nadváhu
trpíte onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE)
máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky
zamezujícími vznik krevních sraženin (antikoagulanty)
po delší období nemůžete chodit či stát kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění
(dlouhodobá imobilizace)
máte rakovinu
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat vznik krevní
sraženiny v žilách v průměru u 4 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 5 na 1 000 žen.
Ischemická choroba srdeční
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci srdečních chorob. U žen užívajících estrogen-
progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik ischemické choroby srdeční než u žen, jež
žádnou HST neužívají. Vzhledem k tomu, že výchozí absolutní riziko ischemické choroby srdeční
silně závisí na věku, je u zdravých žen blížících se menopauze dodatečný počet případů ischemické
choroby srdeční způsobených užíváním estrogen-progestagenové HST velmi nízký, avšak bude se
zvyšovat s přibývajícím věkem.
Cévní mozková příhoda
Kombinovaná estrogen-progestagenová HST i HST na bázi samotných estrogenů zvyšují riziko cévní
mozkové příhody až 1,5 násobně. Srovnatelné riziko u žen užívajících HST oproti těm, jež HST
neužívají, nevykazuje změny s věkem nebo dobou, jež uplynula od menopauzy. Protože riziko cévní
mozkové příhody je však silně závislé na věku, bude celkové riziko cévní mozkové příhody u žen
užívajících HST s věkem stoupat.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat výskyt cévní
mozkové příhody v průměru u 8 žen z 1 000.
5/10
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST déle než 5 let, bude počet dodatečných případů 3
na 1 000 žen.
Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Riziko pravděpodobné ztráty paměti může být poněkud vyšší u žen,
jež nějaký druh HST začaly užívat po 65. roce věku.
Přípravek Kliogest přestaňte užívat:
Pokud se u vás objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků, ukončete léčbu přípravkem Kliogest a
okamžitě kontaktujte svého lékaře:
- Objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
- Objeví-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka) nebo jiná jaterní onemocnění
- Stoupne-li během užívání přípravku Kliogest významně váš krevní tlak (příznaky vysokého
krevního tlaku jsou například bolest hlavy, únava, závratě).
- Pokud pocítíte příznaky krevní sraženiny (bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny, náhlá
bolest na prsou, dýchací obtíže)
- Otěhotníte-li
- Objeví-li se některý ze stavů uvedený v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Kliogest používat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou snižovat účinky přípravku Kliogest:
Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinky přípravku Kliogest:
Přípravky obsahující ketokonazol (fungicidní látka)
Při současném podávání cyklosporinu může dojít ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o bylinných přípravcích
či o ostatních přírodních přípravcích.
Používání přípravku Kliogest s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak během jídla a pití , tak i mimo něj.
Těhotenství a kojení
Těhotenství: přípravek Kliogest byste neměla užívat, jste-li těhotná.
Pokud otěhotníte během používání přípravku Kliogest, léčbu okamžitě přerušte a kontaktujte lékaře.
Kojení: Kliogest neužívejte, jestliže kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kliogest nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Kliogest:
6/10
Kliogest obsahuje monohydrát laktózy. Pokud se u vás projevila nesnášenlivost na některé typy cukrů,
poraďte se před použitím přípravku Kliogest se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLIOGEST UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Kliogest přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si v něčem nejste jista, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte jednu tabletu denně vždy přibližně ve stejnou dobu. Tablety zapíjejte sklenicí vody.
Tablety užívejte každý den bez přerušení. Po využívání všech 28 tablet kalendářového balení
pokračujte v léčbě dalším kalendářovým balením.
Čtěte NÁVOD PRO POUŽITÍ na konci příbalové informace.
Léčbu přípravkem Kliogest můžete zahájit kterýkoli vhodný den. Pokud však přecházíte z přípravku
pro hormonální substituční terapii, při níž máte každý měsíc krvácení, měla by léčba být zahájena ihned
po skončení krvácení.
Lékař by vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná
nejkratší dobu. Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění symptomů, obraťte se na svého
lékaře.
Jestliže jste užila více přípravku Kliogest, než jste měla
Pokud jste užila více přípravku Kliogest, než jste měla, řekněte to lékaři nebo lékárníkovi. Předávkování
přípravkem Kliogest může vyvolat nevolnost nebo zvracení.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Kliogest:
Pokud jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu, užijte ji během dalších 12 hodin. Pokud již
uběhlo víc než 12 hodin, pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojujte následující dávku,
abyste doplnila dávku vynechanou.
Pokud vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu
krvácení a špinění.
Jestliže jste přestala používat přípravek Kliogest
Pokud byste hodlala ukončit léčbu přípravkem Kliogest, projednejte nejprve své rozhodnutí se svým
lékařem. Vysvětlí vám důsledky přerušení léčby a projedná s vámi jiné možnosti léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kliogest nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek projeví u 1 až 10 žen z 1000)
Může se objevit přecitlivělost/alergie, byť se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících stavů: kopřivku, svědění, otoky,
dýchací obtíže, nízký krevní tlak (bledá chladná pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, což mohou
být známky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se objeví některý ze zmíněných příznaků, přestaňte
Kliogest užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
7/10
Krvácení během užívání přípravku Kliogest
Kliogest nepůsobí pravidelné měsíční krvácení, ale na začátku léčby se u některých žen objeví lehké
vaginální krvácení nebo špinění.
Pokud se u vás objeví krvácení nebo špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště pak během
několika prvních měsíců užívání HST.
Nicméně kontaktujte lékaře co nejdříve, jestliže:
krvácení trvá déle než první 3 měsíce
se krvácení objeví až po určité době užívání HST
krvácení pokračuje i poté, co byla léčba HST ukončena.
Lékař se může během pravidelných kontrol zajímat o to, zda se u vás během léčby přípravkem
Kliogest objevilo vaginální krvácení. Může být proto užitečné, pokud si jakékoliv krvácení budete
zaznamenávat do diáře.
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:
Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté nežádoucí účinky
Bolesti nebo přecitlivělost prsů
Vaginální krvácení
Časté nežádoucí účinky
Bolesti hlavy
Zvýšení tělesné hmotnosti způsobené zadržováním tekutin
Vaginální záněty
Migréna nebo její zhoršení
Vaginální infekce s plísní
Deprese nebo prohloubení stávající deprese
Nauzea (nevolnost)
Bolesti břicha, napětí nebo nepříjemné pocity v břiše
Otoky nebo zvětšení prsů (edém)
Bolesti v zádech
Křeče v nohou
Výskyt fibroidů dělohy (nezhoubný nádor dělohy), zhoršení nebo opakování
Otoky paží a nohou (Periferní edém)
Zvýšení tělesné hmotnosti
Méně časté nežádoucí účinky
Plynatost nebo nadýmání
Akné
Padání vlasů (alopecie)
Nadměrné ochlupení (podobné mužskému)
Svědění nebo kopřivka
Zánět žil (povrchová tromboflebitida)
Lék nepůsobí
Alergické reakce
Nervozita
8/10
Vzácné nežádoucí účinky
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria)
Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku
Onemocnění žlučníku, vznik/recidiva žlučových kamenů nebo zhoršení žlučových kamenů
Zvýšená sekrece kožního mazu, kožní vyrážka
Akutní otok nebo jeho recidiva (angioneurotický edém)
Nespavost, závratě, pocit úzkosti
Změny sexuálních potřeb
Poruchy zraku
Snížení tělesné hmotnosti
Zvracení
Pálení žáhy
Svědění pochvy a genitálií
Infarkt a cévní mozková příhoda
Další nežádoucí účinky kombinované HST
Ženy užívající HST mají lehce zvýšené riziko vzniku následujících onemocnění
Rakovina prsu (více informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Rakovina prsu)
Nadměrný růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) (více
informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie
endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Rakovina vaječníků (více informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Rakovina
vaječníků)
Krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické příhody)
(více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní oběh, Krevní sraženiny
v žilách (venózní trobmoembolie))
Onemocnění srdce (více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní oběh,
Ischemická choroba srdeční)
Cévní mozková příhoda (více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní
oběh, Cévní mozková příhoda)
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Ztmavnutí kůže (chloasma)
Závažné postižení kůže, které může postihnout ústa a další části těla (multiformní erytém)
Purpurově červené otoky holení, stehen a méně často též paží. Mohou se též objevit
kloubní a svalové bolesti a horečka (nodózní erytém)
Purpurové nebo červenohnědé skvrny prosvítající kůží (vaskulární purpura)
Pravděpodobná ztráta paměti, pokud pacientky začínají užívat HST po 65. roce věku
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK KLIOGEST UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kliogest nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za
označením Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
9/10
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Kliogest obsahuje
- Léčivými látkami jsou estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas
1 mg
- Pomocnými látkami jsou:monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a
magnesium-stearát.
Potahová vrstva: Hypromelosa, triacetin a mastek.
Jak přípravek Kliogest vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Kliogest jsou bílé, kulaté potahované bikonvexní tablety o průměru 6 mm. Na tabletách je
vyraženo NOVO 281.
Velikosti balení:
1 x 28 potahovaných tablet
3 x 28 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvrd, Dánsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Členské státy EHP: Kliogest - s výjimkou pro
Německo: Kliogest N
Velkou Británii: Kliofem
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
29.6.2011
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/
Státní ústav pro kontrolu léčiv.
NÁVOD PRO POUŽITÍ
Návod k použití kalendářového balení
1. Nastavení otočného lékového kalendáře
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu, směřoval proti plastovému jazýčku.
10/10
2. Jak si vezmete první tabletu
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
3. Otočte víčkem každý den
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o 1 pozici ve směru hodinových ručiček, jak znázorňuje
šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte pouze 1 tabletu jedenkrát denně.
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.

Recenze

Recenze produktu KLIOGEST 1X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KLIOGEST 1X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám