Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

KLIMICIN 10X4ML/600MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19855

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19855
Kód EAN: 3838957897070
Kód SÚKL: 64630
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls161021/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Klimicin
injekční roztok

clindamycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Klimicin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klimicin používat
3. Jak se přípravek Klimicin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Klimicin uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KLIMICIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Klimicin je antibiotikum používané k léčbě infekcí. Patří do skupiny linkosamidových
antibiotik. Působí baktericidně. Zabíjí bakterie a některé jiné mikroorganismy, které způsobují
infekce.

Přípravek Klimicin se používá k léčbě bakteriálních infekcí:
- infekce periodontálních tkání
- infekce hltanu a mandlí, vedlejších nosních dutin, středního ucha a spálová horečka
- bronchitida, pneumonie a další plicní infekce
- infekce kůže a měkkých tkání
- infekce kostí a kloubů
- infekce krve
- infekce v dutině břišní v kombinaci s dalším antibiotikem
- infekce pohlavních orgánů v kombinaci s dalším antibiotikem
- infekce mozku způsobené mikroorganismem Toxoplasma gondii u pacientů s AIDS - v
kombinaci s další antimikrobiální látkou
- pneumonie v důsledku infekce mikroorganismem Pneumocystis jiroveci u pacientů s AIDS - v
kombinaci s další antimikrobiální látkou
- malárie v důsledku infekce mikroorganismem Plasmodium falciparum v kombinaci s další
antimikrobiální látkou.
Přípravek Klimicin se také používá k prevenci infekcí vzniklých v důsledku chirurgických zákroků
v ústní a břišní dutině.


2/7
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KLIMICIN
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Klimicin:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klindamycin nebo na kteroukoli další složku tohoto
léčivého přípravku. Alergií s největší pravděpodobností trpíte, jestliže se u Vás během
používání tohoto léčivého přípravku někdy vyskytla kožní vyrážka nebo otok tváře, krku nebo
těla nebo pokud jste v důsledku použití tohoto léčivého přípravku někdy měl/a potíže s
dýcháním
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na linkomycin.

Přípravek Klimicin se nesmí podávat:
- předčasně narozeným novorozencům
- novorozencům narozeným v termínu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klimicin je zapotřebí:
- jestliže jste někdy měl/a těžké alergické reakce
- pokud používáte přípravek Klimicin dlouhodobě: Váš lékař může opakovaně odebírat vzorky
krve, aby mohl sledovat Váš krevní obraz a funkci jater a ledvin. Kromě toho může dlouhodobé
používání vést ke vzniku následné infekce mikroorganismy, které nejsou na přípravek Klimicin
citlivé, což se může projevit jako průjem nebo změna ústní sliznice nebo u žen poševní sliznice
- jestliže trpíte poruchami trávicího ústrojí (celiakie, jejunální divertikulóza, Crohnova choroba,
kolitida) nebo AIDS: lékař může dávku upravit
- jestliže jste někdy měl/a těžký průjem během nebo po používání antibiotik, musíte o tom
informovat svého lékaře. Používání téměř všech antibiotik může vést ke vzniku
pseudomembranózní kolitidy, která se projevuje mírným anebo těžkým, život ohrožujícím
průjmem
- jestliže máte problémy s ledvinami nebo játry: lékař může dávku tohoto léčivého přípravku
upravit a může také opakovaně odebírat vzorky krve, aby mohl sledovat funkci Vašich ledvin a
jater a koncentraci tohoto léčivého přípravku ve Vaší krvi
- jestliže máte cukrovku a je Vám podáván tento léčivý přípravek do svalu: lékař Vás bude
během léčby pečlivě sledovat.
Informujte prosím svého lékaře o všech těchto stavech.

Dříve, než Vám bude tento léčivý přípravek podán do žíly, Váš lékař (nebo zdravotní sestra) jej
vždy naředí. Léčivý přípravek bude pomalu vtékat do Vaší žíly po dobu 10 až 60 minut, v závislosti
na předepsaném množství.
Děti ve věku do 1 roku budou lékařem během léčby pravidelně sledovány, přičemž jim mohou být
opakovaně odebírány vzorky krve, aby bylo možno sledovat jejich krevní obraz a funkci jater a
ledvin.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná (nebo máte za to, že jste těhotná) nebo kojíte, musíte o tom informovat svého
lékaře. Bezpečnost používání klindamycinu během těhotenství nebyla stanovena. Tento léčivý
přípravek Vám tudíž bude během těhotenství předepsán, pouze pokud to bude absolutně nezbytné.

Klindamycin se vylučuje do mateřského mléka. Tento léčivý přípravek Vám tudíž bude během
kojení předepsán, pouze pokud to bude absolutně nezbytné. V takovém případě bude Váš lékař dítě
pečlivě sledovat a v případě, že se u něj vyskytne průjem nebo jiné změny, kojení Vám nedoporučí.

3/7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Klimicin měl na schopnost řídit a obsluhovat stroje jakékoli účinky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Klimicin
Tento léčivý přípravek obsahuje benzylalkohol, který může způsobit toxické a alergické reakce u
kojenců a dětí do 3 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vezměte prosím na vědomí, že tato tvrzení se mohou rovněž týkat léčiv, která jste užíval/a v
minulosti nebo která budete užívat v budoucnosti.
Svého lékaře informujte, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků:
léčiva blokující nervosvalový přenos (léky k uvolnění svalů při celkové narkóze,
elektrošocích nebo při křečích): jejich účinek může být zesílen, Váš lékař tudíž může dávku
těchto léků snížit.
makrolidy nebo chloramfenikol (antibiotika): účinek přípravku Klimicin může být snížen.
antiperistaltická léčiva (léky, které zpomalují rytmické kontrakce střev, a tedy průchod
potravy střevy): riziko průjmu je zvýšeno.
perorálně (ústy) užívanou antikoncepci: v kombinaci s léčbou klindamycinem nemusí být
jejich účinek spolehlivý. Během podávání Klimicinu a nejméně 1 týden po jeho ukončení
proto přijměte další opatření k zabránění početí, např. použijte kondom.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLIMICIN POUŽÍVÁ
Lékař Vám sdělí, kolik léčivého přípravku budete každý den potřebovat a jak dlouho bude léčba
trvat.
Injekce přípravku Klimicin budou podávány do žíly nebo do svalu. Léčivý přípravek bude podávat
lékař nebo zdravotní sestra, jeho podávání se mohou naučit Vaši příbuzní nebo přátelé. Jestliže
Vám bude tento léčivý přípravek podán do žíly, Váš lékař (nebo zdravotní sestra) jej před podáním
vždy naředí a pomalu jej bude podávat do Vaší žíly, tj. po dobu alespoň 10 až 60 minut.

Dospělí: obvyklá dávka přípravku Klimicin je od 1200 do 1800 mg za den, rozdělená do 3 nebo 4
stejných dávek. Při těžších infekcích může lékař dávku zvýšit.

Děti: Obvyklá dávka u dětí ve věku 1 měsíc až 16 let je 20-40 mg/kg denně, rozdělená do 3 nebo 4
stejných dávek.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo
jater, může lékař dávku snížit.

Pacienti s malárií: obvyklá dávka je 20 mg/kg za den po dobu alespoň 5 dní.

Jestliže jste použil/a více přípravku Klimicin, než jste měl/a
Pokud jste obdržel/a větší dávku přípravku Klimicin, než jste měl/a, ihned o tom informujte svého
lékaře.

Jestliže Vám přípravek Klimicin nebyl podán
Přípravek Klimicin Vám musí být podáván pravidelně v předepsaný čas. Máte-li pochybosti o tom,
zda Vám byl tento léčivý přípravek podán, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.
Pokud zapomenete podat přípravek, podejte ho, jakmile si vzpomenete. Poté podávejte přípravek
podle původního dávkovacího schématu (následující dávka však má být podána za 6 hodin).
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
4/7

Přípravek Klimicin obsahuje benzylalkohol
Nesmí být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické reakce a
alergické reakce u dětí do tří let.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klimicin nežádoucí účinky. Obvyklé dávky jsou
však pacienty dobře snášeny. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou alergické reakce a poruchy
trávicího ústrojí.
Pokud dojde k některé z následujících událostí, ihned přestaňte přípravek Klimicin používat a
vyhledejte lékaře:
- příznaky hypersenzitivní reakce, anafylaktického šoku (kožní vyrážka, horečka, bolest kloubů,
zduření žláz na krku, v podpaží, tříslech nebo otoky obličeje, rtů, úst, hltanu nebo kdekoli na
těle, kde to ztíží polykání nebo dýchání)
- rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v oblasti úst, nosu, očí a genitálií
(Stevens-Johnsonův syndrom).
Všechny tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Pokud se u Vás vyskytnou, může jít o vážnou
alergickou reakci na přípravek Klimicin nebo o jiný závažný nežádoucí účinek tohoto léčivého
přípravku. Může být potřebná rychlá lékařská pomoc nebo hospitalizace.

Pokud budete pozorovat některý z následujících jevů, musíte o tom co nejdříve informovat svého
lékaře:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
- reakce z přecitlivělosti, které se projevují různými typy kožní vyrážky (kopřivka,
makulopapulární vyrážka vyrážka mající současně charakter skvrn a pupínků, a vyrážka
podobná spalničkám)
- mírné nežádoucí účinky na trávicí ústrojí: bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem
- poruchy chuti (nazývané ageuzie nebo dysgeuzie)

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (vyskytují se až u 1 pacienta z 10):
mírné a přechodné zvýšení sérových transamináz
lokální podráždění, bolest, zduření a sterilní absces v místě podání intramuskulární injekce
(do svalu)
bolest a povrchový zánět žíly v místě vpichu intravenózní injekce (do žíly).

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
změny v krevním obrazu, chudokrevnost (zejména u pacientů s pseudomembranózní
kolitidou)
porucha neurosvalového přenosu
závažné srdeční poruchy po rychlém podání intravenózní injekce (pokles krevního tlaku,
zástava srdce).

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1000):
horečka, erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, svědění, odlupování kůže,
zánět kůže provázený tvorbou puchýřů
vaginální infekce.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):
5/7
anafylaktické reakce, pseudomembranózní kolitida, přechodný zánět jater provázený
žloutenkou, zánět kloubů.

Další možné nežádoucí účinky jsou poruchy trávicího traktu, jako např.:
nechuť k jídlu, plynatost, zánět jícnu a vředy v jícnu, zánět ústní sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK KLIMICIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Přípravek Klimicin 300 mg/2 ml naředěný v uvedených infuzních roztocích v infuzních vacích je
stabilní při teplotě 25 C po dobu 24 hodin.
Infuzní roztoky:
0,9% roztok chloridu sodného
5,0% glukóza
5,0% glukóza v 0,9% roztoku chloridu sodného
5,0% glukóza v Ringerově roztoku
5,0% glukóza v 0,45% NaCl plus 40 mekv KCl
2,5% glukóza v Ringerově laktátovém roztoku

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Klimicin obsahuje
Léčivou látkou je clindamycinum.

2 ml injekčního roztoku (1 ampulka) obsahují clindamycinum 300 mg ve formě clindamycini
dihydrogenophosphas 356,46 mg.
4 ml injekčního roztoku (1 injekční lahvička) obsahují clindamycinum 600 mg ve formě
clindamycini dihydrogenophosphas 712,93 mg.
1 ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg ve formě clindamycini
dihydrogenophosphas.

Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol, hydroxid sodný, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (k
úpravě pH), voda na injekci.

Velikost balení:
10x 2 ml ampulky
10x 4 ml lahvičky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Lubljana, Slovinsko
6/7

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.10.2012


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávky je nutno podat intramuskulárně nebo pomalou intravenózní infuzí. Před intravenózním
podáním je nutno roztok klindamycinu naředit, přičemž infuze musí trvat alespoň 10 až 60 minut.

Dospělí
Doporučená denní dávka přípravku Klimicin při středně těžkých infekcích je 1200 - 1800 mg denně,
rozdělená do 3 nebo 4 stejných dávek.
Při těžkých infekcích je doporučená dávka 2400 - 2700 mg denně, rozdělená do 3 nebo 4 stejných
dávek. Při život ohrožujících infekcích je možno intravenózní dávku zvýšit až na maximálně 4800
mg za den.
Individuální intramuskulární dávky nesmějí přesáhnout 600 mg, přičemž individuální dávka
v jediné infuzi nesmí přesáhnout 1200 mg.
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky.

Děti
Děti ve věku 1 měsíc až 16 let: doporučená dávka je 20 až 40 mg/kg denně, rozdělená do 3 nebo 4
stejných dávek.
Maximální denní dávka je 40 mg/kg tělesné hmotnosti.
Infekce -hemolytickými streptokoky vyžadují alespoň 10denní léčbu, což má snížit možnost
vzniku pozdních komplikací, tj. revmatické horečky a glomerulonefritidy.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin
Úprava dávkování není potřeba, s výjimkou pacientů s úplným selháním ledvin, kterým je nutno
podat polovinu obvyklé dávky. U pacientů na hemodialýze, peritoneální dialýze nebo hemofiltraci
není úprava dávky potřebná.
Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater
Dávku je nutno upravit na základě naměřených sérových koncentrací léčiva.
Dávkování u pacientů s malárií
Doporučená dávka je 20 mg/kg za den po dobu alespoň 5 dní.

Přípravek Klimicin se podává intramuskulárně nebo jako pomalá intravenózní infuze. Před
intravenózním podáním je nutno roztok tohoto léčivého přípravku naředit.
Koncentrace klindamycinu v intravenózním roztoku nesmí přesáhnout 18 mg/ml a rychlost infuze
klindamycinu nesmí přesáhnout 30 mg/min. Ředění se provádí následovně:
Dávka Rozpouštědlo Trvání infuze
300 mg 50 ml 10 minut
600 mg 50 ml 20 minut
900 mg 50 až 100 ml 30 minut
1200 mg 100 ml 40 až 60 minut

7/7
Přípravek Klimicin naředěný v uvedených infuzních roztocích je v infuzních vacích stabilní
při teplotě 25 C po dobu 24 hodin.
Klindamycin se nesmí podávat současně s roztoky obsahujícími vitamíny B-komplexu.
Existuje fyzikální inkompatibilita mezi klindamycinem a ampicilinem, sodnou solí fenytoinu,
difenylhydantoinem, barbituráty, aminofylinem, kalciumglukonátem a síranem hořečnatým ve
formě roztoku.

Recenze

Recenze produktu KLIMICIN 10X4ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KLIMICIN 10X4ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám