Podrobné informace

Klacid 250 a Klacid 500 jsou určeny k léčbě infekcí.

Informace o produktu

Kód výrobku: 20216
Kód EAN: 8023813088159
Kód SÚKL: 83615
Klacid 250 a Klacid 500 jsou určeny k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými k tomuto přípravku. Klacid 250 a Klacid 500 je určen pro dospělé a děti od 12 let věku. Mezi hlavní indikace patří: - infekce dolních cest dýchacích (např. zánět průdušek a zápal plic); - infekce horních cest dýchacích (např. zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin); - infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel); - zubní infekce; - léčba rozsetých nebo ohraničených infekcí způsobených Mycobacterium avium nebo Mycobacterium intracellulare a ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii; - prevence rozseté infekce vyvolané Mycobacterium avium komplexem u pacientů s HIV infekcí; - v kombinaci s látkami tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny (omeprazol, lansoprazol) indikován k potlačení až vymizení výskytu Helicobacter pylori v dvanáctníku osob s vředovou chorobou, což vede ke snížení opakovaného výskytu dvanáctníkového vředu (viz odstavec Dávkování).

Příbalový leták

1/7

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls41900/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID 250
KLACID 500
Potahované tablety

(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek KLACID 250/KLACID 500 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID 250/KLACID 500 užívat
3. Jak se přípravek KLACID 250/KLACID 500 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek KLACID 250/KLACID 500 uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KLACID 250/KLACID 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku KLACID 250/KLACID 500 patří do skupiny makrolidových antibiotik se
středně širokým spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat
tvorbu bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.

KLACID 250 a KLACID 500 jsou určeny k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými
k tomuto přípravku.

Mezi hlavní indikace patří:
infekce dolních cest dýchacích (např. zánět průdušek a zápal plic)
infekce horních cest dýchacích (např. zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin)
infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel)
zubní infekce
léčba rozsetých nebo ohraničených infekcí způsobených Mycobacterium avium nebo
Mycobacterium intracellulare a ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium chelonae,
Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii
prevence rozseté infekce vyvolané Mycobacterium avium komplexem u pacientů s HIV infekcí
v kombinaci s látkami tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny (omeprazol, lansoprazol) indikován
k potlačení až vymizení výskytu Helicobacter pylori v dvanáctníku osob s vředovou chorobou,
což vede ke snížení opakovaného výskytu dvanáctníkového vředu (viz odstavec Dávkování).2/7

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KLACID
250/KLACID 500 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek KLACID 250/KLACID 500

KLACID 250 a KLACID 500 nesmějí být podávány osobám se známou přecitlivělostí k těmto
přípravkům a k jiným makrolidovým antibiotikům nebo k některé z pomocných látek těchto přípravků.
Kontraindikováno je současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv z následujících léků:
astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo dihydroergotamin (viz bod Interakce).
Klarithromycin nemá být podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna
na EKG) a komorové arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor).

Klarithromycin nemá být podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalémie).
Klarithromycin nemá být podáván spolu se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v
krvi).
Klarithromycin nemá být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně
postižením funkce ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku KLACID 250/KLACID 500 je zapotřebí
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém
ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!
Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.
Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba při užívání
přípravku pacienty s poruchou funkce jater a ledvin. Podávání přípravku KLACID 250/KLACID 500
může přechodně ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních testů. Pokud se u vás vyskytnou
příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na kůži či zvýšená citlivost
v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID 250/KLACID 500 a navštivte svého
lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.
Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, z nichž některé mohou být
závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás v souvislosti s léčbou
přípravkem KLACID 250/KLACID 500 vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.
Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek KLACID 250/KLACID 500 nesmí být v dávkách vyšších než
1000 mg denně užíván spolu s inhibitory proteázy.
U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních artérií, závažná
srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů s velmi
nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku v krvi, může dojít k přechodným změnám na EKG
(prodloužení QT intervalu).
Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce.
Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.
Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto
onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u
infekcí jako jsou erythrasma, acne vulgaris a erysipel.
Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé
z mikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí toxicky
na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
KLACID 250 a KLACID 500 mohou ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Prosím,
informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3/7
Klarithromycin (léčivá látka přípravku KLACID 250 a KLACID 500) ovlivňuje účinky léků a látek,
které se metabolizují v játrech, jejichž účinky většinou zesiluje.

Přípravek KLACID 250/KLACID 500 nesmí být z důvodu závažných nežádoucích účinků užíván
s přípravky, které obsahují tyto léčivé látky:

Cisaprid, astemizol, pimozid a terfenadin: užití s klarithromycinem může vést ke vzniku srdečních
arytmií (fibrilace, tachykardie, aj.) a změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).
Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes.
Ergotamin, dihydroergotamin: užití s klarithromycinem může vést k toxickým projevům těchto
léčiv, které je známo jako akutní námelová toxicita (dochází k zúžení cév, nedokrvení končetin či
jiných tkání ).
Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:
Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např.
rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) mohou urychlovat zpracování klarithromycinu
v organismu, což může vést ke snížení jeho hladiny v séru a tím i k jeho nižší účinnosti. Stejný
účinek má i třezalka tečkovaná, proto nemá být s klarithromycinem užívána.
Rifabutin: současné užívání s klarithromycinem může vést ke zvýšení rizika očního zánětu
(uveitida).
Léčiva k léčbě infekce HIV:
- Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování
klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jeho hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.
- Ritonavir: užívání ritonaviru s klarithromycinem zvyšuje účinek klarithromycinu. Dávky přesahující
1 g/den nemají být podávány současně s ritonavirem. U pacientů s normální funkcí ledvin není nutné
dávku klarithromycinu snižovat. Pacienti s poruchou funkce ledvin mají užívat KLACID 250
s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek
klarithromycinu.
Léčiva k léčbě mykobakteriální infekcí (tuberkulóza, aj.):
- Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují
zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jeho hladiny v séru a i k jeho
nižší účinnosti.
- Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit k léčbě infekcí
způsobených Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.
Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:
Klarithromycin může také zvyšovat hladiny látek, jako jsou cisaprid, theofylin, karbamazepin,
tolterodin, alprazolam, midazolam, triazolam, methylprednisolon, cyklosporin, disopyramid a
chinidin. Pokud užíváte některou z těchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich
dávky.
Léčiva k léčbě arytmií (chinidin, disopyramid): při současném užití s klarithromycinem se
vyskytly případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vám bude kontrolovat EKG.
Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.
Léčiva k léčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich
dávek.
Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.
Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.
Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít k účinkům na centrální
nervový systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.


4/7

Jiné lékové interakce:
Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu s kolchicinem byly zaznamenány údaje
o toxicitě kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé z těchto případů se vyskytly u pacientů se
selháváním ledvin (renální insuficiencí).
Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu, Váš lékař
Vám proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.
Zidovudin (lék k léčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání s klarithromycinem, je
vhodné užít klarithromycin s okamžitým uvolňováním, kde je možný odstup jednotlivých dávek.
Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.
Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.
Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např.lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při
současném užívání s klarithromycinem se vyskytlo závažné svalové onemocnění
(rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv s klarithromycinem je kontraindikováno (viz bod
2). Pokud musíte ze závažných důvodů užívat klarithromycin, musíte léčbu lovastatinem nebo
simvastatinem přerušit po dobu užívání klarithromycinu.
Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin) a tím
zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový
čas.
U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může
dojít k nežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Váš lékař u Vás proto bude hladinu
glykemie sledovat.
Při současném užívání itrakonazolu spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto
léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.
Obousměrné lékové interakce (většinou jsou zvýšeny hladiny obou léčiv):
Léčiva k léčbě HIV infekce:
- Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů s poškozením ledvin, zvyšovat hladiny
klarithromycinu v séru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u
Vás potřeba dávku klarithromycinu snížit.
- Sachinavir: při současném užívání sachinaviru spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou
těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Verapamil (lék k léčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorován pokles krevního tlaku,
poruchy srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny v celkovém metabolismu (laktátová
acidóza).

Těhotenství a kojení
Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Z tohoto důvodu
musí být v průběhu těhotenství pro podávání přípravku KLACID 250/KLACID 500 zvlášť závažné
důvody. Lékař nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a
rizik, zejména v prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.
Klarithromycin je vylučován do mléka pouze v malých množstvích, není tedy pravděpodobné, že by
mohl způsobit vážnější nežádoucí účinky, kojence je však třeba sledovat, a to zejména z hlediska
výskytu průjmů, ale také myotických (kvasinkových, houbových) infekcí. V případě výskytu
nežádoucích účinků u kojeného dítěte se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.
Během léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a
obsluhovat stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít v potaz především možnost výskytu závratí, točení
hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví, mají se řízení a obsluze strojů
vyhnout.
5/7

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLACID 250/KLACID 500 UŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravek KLACID 250/KLACID 500 užívat

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle závažnosti a typu infekce.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku KLACID 250 (250 mg) dvakrát denně každých 12 hodin po
dobu 5 - 7 dnů, kromě zánětu vedlejších nosních dutin a zápalu plic komunitního původu, které
vyžadují léčbu 7 - 14 dnů. U závažnějších infekcí může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku
KLACID 500 (500 mg) dvakrát denně každých 12 hodin.
Tablety se polykají celé. Vztah mezi jídlem a užíváním přípravku nemá významný vliv na vstřebávání
podaného přípravku.
Pro léčbu zubních infekcí je doporučená dávka 1 tableta přípravku KLACID 250 (250 mg) dvakrát
denně každých 12 hodin po dobu 5 dní.
Dávkování u pacientů s tuberkulózní infekcí vyvolanou Mycobacterium avium komplexem (MAC)
Doporučená počáteční dávka u dospělých je 1 tableta přípravku KLACID 500 (500 mg) dvakrát
denně každých 12 hodin. S léčbou diseminovaných infekcí vyvolaných MAC u pacientů s AIDS je
nutno pokračovat tak dlouho, dokud se neprojeví klinický a mikrobiologický účinek léčby.
Klarithromycin je nutno podávat v kombinaci s dalšími přípravky působícími proti mykobakteriím.
Profylaktická dávka pro MAC infekce je 500 mg dvakrát denně.

Dávkování u léčby pro potlačení Helicobacter pylori
Pro potlačení přítomnosti H. pylori ve dvanáctníku určí dávkovací schéma a případnou kombinaci
s dalšími léky odborný lékař - gastroenterolog.

Doporučené dávkovací režimy jsou:
-trojkombinace
KLACID 500 tablety: 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s lansoprazolem 30 mg
2 x denně a amoxicilinem 1000 mg 2 x denně po dobu 10 dní.
KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s amoxicilinem 1000 mg 2
x denně a omeprazolem 20 mg 2 x denně po dobu 7 až 10 dní.
- dvojkombinace
KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s omeprazolem 40 mg 1 x
denně po dobu 14 dní s následným podáváním omeprazolu 20 mg nebo 40 mg 1 x denně dalších
14 dní.
KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s lansoprazolem 60 mg 1 x
denně po dobu 14 dní. Pro úplné vyléčení vředů je obvykle nutná léčba léky tlumícími žaludeční
sekreci.

Dávkování u postižení ledvin
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) je nutno dávku
klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na
250 mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit na dobu maximálně 14 dnů. (Dávkování
u současné léčby s ritonavirem u pacientů s AIDS viz odstavec Interakce)

Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID 250/KLACID 500, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství tablet, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!6/7

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID 250/KLACID 500 nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se nicméně při dodržení doporučeného
dávkování vyskytují zřídka. Nejčastěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí, jako pocit na zvracení,
zvracení, bolesti břicha, nadýmání, zácpa, průjmy, méně často pak sucho v ústech a změny
v zabarvení jazyka a návrat potravy z žaludku do jícnu (projevující se pálením žáhy).

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou
rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů): nespavost, bolesti hlavy, změny chuti, průjem,
zvracení, nevolnost, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): celulitida (zánět podkoží),
kvasinkové infekce, vaginální a jiné infekce, snížení počtu krevních elementů (červené, bílé krvinky,
destičky), alergické reakce, snížení chuti k jídlu, závratě, spavost, třes, poruchy sluchu, zvonění
v uších, srdeční poruchy (palpitace, změny na EKG), poruchy trávicího ústrojí (pálení žáhy, záněty
dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech, plynatost, poruchy toku žluči cholestáza, zánět jater),
kožní reakce (svědění, vyrážka), bolesti svalů, svalové křeče, změny laboratorních hodnot (zvýšení
alkalické fosfatázy v krvi), celkové reakce (malátnost, bolesti na hrudi, pocit mrazení, únava).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého
střeva), erysipel (růže), snížení bílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykémie,
psychické poruchy (zmatenosti, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny
čichu, parestézie (pocity brnění, mravenčení), ztráta sluchu, srdeční arytmie, krvácení, zánět slinivky
břišní, změny zabarvení jazyka nebo zubů, žloutenka až selhání jater, kožní alergické reakce (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, po-léková vyrážka, Henoch- Schönleinova
purpura, rhabodmyolýza (poškození svalových vláken), poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny
zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení protrombinového času.

Poruchy jaterní činnosti včetně zvýšených hodnot jaterních enzymů (někdy i s projevy žloutenky)
byly obvykle přechodné a vymizely po vysazení léku.
V souvislosti s užíváním klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby obvykle
upravila.
Zbarvení zubů, které se při léčbě přípravkem KLACID 250/KLACID 500 může vyskytnout, lze
obvykle odstranit odborným vyčištěním.
U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případy zhoršení příznaků myasthenia gravis
(svalové onemocnění).
U pacientů s poruchami imunity (AIDS, leukémie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva
od známek základního onemocnění.

Nežádoucí účinky u dětí se v zásadě neliší od těch, jež byly pozorovány u dospělých pacientů.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned
lékaře.


5. JAK PŘÍPRAVEK KLACID 250/KLACID 500 UCHOVÁVAT

KLACID 250
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

7/7
KLACID 500
Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek KLACID 250/KLACID 500 obsahuje
KLACID 250
- Léčivou látkou je 250 mg klarithromycinu v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická
celulosa, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), silikagel, povidon, kyselina stearová 95%, magnesium-
stearát, granulovaná mikrokrystalická celulosa, mastek, hypromelosa, propylenglykol, sorbitan-oleát,
hyprolosa, oxid titaničitý (E171), vanilin, kyselina sorbová.
KLACID 500
- Léčivou látkou je 500 mg klarithromycinu v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, povidon 40, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa,
hyprolosa, propylenglykol, sorbitan-oleát, oxid titaničitý (E171), vanilin, kyselina sorbová, hlinitý lak
chinolinové žluti (E104).

Jak přípravek KLACID 250/KLACID 500 vypadá a co obsahuje toto balení
KLACID 250
Přípravek je dodáván v krabičce obsahující blistry po 10 nebo 14 potahovaných tabletách
KLACID 500
Přípravek je dodáván v krabičce obsahující blistry po 14 nebo 20 potahovaných tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KLACID 250
Abbott S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie
KLACID 500
Abbott Laboratories Ltd., Maidenhead, Velká Británie

Výrobce
KLACID 250
AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie
KLACID 500
Aesica Queenborough Ltd., Queenborough, Kent, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
4.3.2013

Recenze

Recenze produktu KLACID 250 10X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KLACID 250 10X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze