Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20217
Kód EAN: 8023813095454
Kód SÚKL: 75184
Klacid 125 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými k tomuto přípravku. Mezi hlavní indikace patří infekce horních i dolních dýchacích cest (akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic, angína, zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin), včetně legionářské nemoci, infekcí vyvolaných chlamydiemi, mykoplasmaty a Listeria monocytogenes, akutní zánět středního ucha, infekce kůže a měkkých tkání mírné nebo střední závažnosti. Klacid 125 mg/5 ml je používán také k léčbě rozsetých, nebo ohraničených infekcí způsobených Mycobacterium avium nebo Mycobacterium intracellulare, ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, nebo Mycobacterium kansasii. Přípravek je možné podávat dospělým i dětem starším než 6 měsíců. Pro použití přípravku u kojenců do 6 měsíců věku, těhotných a kojících žen musí být zvláštní důvod.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.: sukls236642/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID 125 mg/5 ml
Granule pro perorální suspenzi
(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek KLACID 125 mg/5 ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID 125 mg/5 ml užívat
3. Jak se přípravek KLACID 125 mg/5 ml užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek KLACID 125 mg/5 ml uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku KLACID 125 mg/5 ml patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně
širokým spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat tvorbu
bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.
KLACID 125 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými k tomuto
přípravku.
Mezi hlavní indikace patří:
infekce horních i dolních dýchacích cest (akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic, angína,
zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin), včetně legionářské nemoci, infekcí
vyvolaných chlamydiemi, mykoplasmaty a Listeria monocytogenes, akutní zánět středního ucha,
infekce kůže a měkkých tkání mírné nebo střední závažnosti.
rozseté nebo ohraničené infekce způsobené Mycobacterium avium nebo Mycobacterium
intracellulare, ohraničené infekce vyvolané Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitu,
nebo Mycobacterium kansasii.

Přípravek je možné podávat dospělým i dětem starším než 6 měsíců. Pro použití přípravku u kojenců
do 6 měsíců věku, těhotných a kojících žen, musí být zvláštní důvod.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
KLACID 125 mg/5 ml UŽÍVAT

Neužívejte přípravek KLACID 125 mg/5 ml
KLACID 125 mg/5 ml nesmí být podáván osobám se známou přecitlivělostí k tomuto přípravku, k
jiným makrolidovým antibiotikům, nebo k některé z pomocných látek přípravku.

2/7

Klarithromycin (léčivá látka přípravku KLACID 125 mg/5 ml) nesmí být podáván pacientům, kteří
jsou současně léčeni cisapridem, pimozidem, terfenadinem, astemizolem a ergotaminem nebo
dihydroergotaminem.

Klarithromycin nemá být podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna
na EKG) a komorové arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor).
Klarithromycin nemá být podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalemie).
Klarithromycin nemá být podáván spolu se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v
krvi).
Klarithromycin nemá být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně
postižením funkce ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku KLACID 125 mg/5 ml je zapotřebí
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém
ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!
Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba při užívání přípravku
pacienty s poruchou funkce jater a ledvin. Podávání přípravku KLACID 125 mg/5 ml může přechodně
ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních testů.
Pokud se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na
kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID 125 mg/5 ml a
navštivte svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.
Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, z nichž některé mohou být
závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás v souvislosti s léčbou
přípravkem Klacid 125 mg/5 ml vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.
Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek Klacid 125 mg/5 ml nesmí být v dávkách vyšších než 1000 mg
denně užíván spolu s inhibitory proteázy.
U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních arterií, závažná
srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů s velmi
nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku v krvi, může dojít k přechodným změnám na EKG
(prodloužení QT intervalu).
Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce.
Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.
Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto
onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u
infekcí, jako jsou erythrasma, acne vulgaris a erysipel.
Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé
z mikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí toxicky
na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
KLACID 125 mg/5 ml může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Prosím, informujte
svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.
KLACID 125 mg/5 ml ovlivňuje účinky léků a látek, které se metabolizují v játrech, jejichž účinky
většinou zesiluje.

Přípravek KLACID 125 mg/5 ml nesmí být z důvodu závažných nežádoucích účinků užíván
s přípravky, které obsahují tyto léčivé látky:
Cisaprid, astemizol, pimozid a terfenadin: užití s klarithromycinem může vést ke vzniku srdečních
arytmií (fibrilace, tachykardie, aj.) a změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).
Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes.


3/7

Ergotamin, dihydroergotamin: užití s klarithromycinem může vést k toxickým projevům těchto
léčiv, které je známo jako akutní námelová toxicita (dochází k zúžení cév, nedokrvení končetin či
jiných tkání).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:
Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např.
rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) mohou urychlovat zpracování klarithromycinu
v organismu, což může vést ke snížení jeho hladiny v séru, a tím i k jeho nižší účinnosti. Stejný
účinek má i třezalka tečkovaná, proto nemá být s klarithromycinem užívána.
Rifabutin: současné užívání s klarithromycinem může vést ke zvýšení rizika očního zánětu
(uveitida).
Léčiva k léčbě infekce HIV:
- Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování
klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.
- Ritonavir: užívání ritonaviru s klarithromycinem zvyšuje účinek klarithromycinu. Dávky přesahující
1 g/den nemají být podávány současně s ritonavirem. U pacientů s normální funkcí ledvin není nutné
dávku klarithromycinu snižovat. Pacienti s poruchou funkce ledvin mají užívat KLACID 250
s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek
klarithromycinu.
Léčiva k léčbě mykobakteriálních infekcí (tuberkulóza, aj.):
- Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují
zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jako hladiny v séru a i k jeho
nižší účinnosti.
- Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit k léčbě infekcí
způsobených Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:
Klarithromycin může také zvyšovat hladiny látek, jako jsou cisaprid, theofylin, karbamazepin,
tolterodin, alprazolam, midazolam, triazolam, methylprednisolon, cyklosporin, disopyramid a
chinidin. Pokud užíváte některou z těchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich
dávky.
Léčiva k léčbě arytmií (chinidin, disopyramid): při současném užití s klarithromycinem se
vyskytly případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vám bude kontrolovat EKG.
Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.
Léčiva k léčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich
dávek.
Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.
Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.
Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít k účinkům na centrální
nervový systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.

Jiné lékové interakce:
Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu s kolchicinem byly zaznamenány údaje
o toxicitě kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé z těchto případů se vyskytly u pacientů se
selháváním ledvin (renální insuficiencí).
Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu, Váš lékař
Vám proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.


4/7

Zidovudin (lék k léčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání s klarithromycinem, je
vhodné užít klarithromycin s okamžitým uvolňováním, kde je možný odstup jednotlivých dávek.
Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.
Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.
Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při
současném užívání s klarithromycinem se vyskytlo závažné svalové onemocnění
(rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv s klarithromycinem je kontraindikováno (viz bod
2). Pokud musíte ze závažných důvodů užívat klarithromycin, musíte léčbu lovastatinem nebo
simvastatinem přerušit po dobu užívání klarithromycinu.
Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin) a tím
zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový
čas.
U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může dojít
k nežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Váš lékař u Vás proto bude hladinu glykemie
sledovat.
Při současném užívání itrakonazolu spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto
léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Obousměrné lékové interakce (většinou jsou zvýšeny hladiny obou léčiv):
Léčiva k léčbě HIV infekce:
- Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů s poškozením ledvin, zvyšovat hladiny
klarithromycinu v séru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u
Vás potřeba dávku klarithromycinu snížit.
- Sachinavir: při současném užívání sachinaviru spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou
těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Verapamil (lék k léčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorován pokles krevního tlaku,
poruchy srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny v celkovém metabolismu (laktátová
acidóza).

Těhotenství a kojení
Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Z tohoto důvodu musí
být v průběhu těhotenství pro podávání přípravku KLACID 125 mg/5 ml zvlášť závažné důvody.
Lékař nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a rizik,
zejména v prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.
Klarithromycin je vylučován do mléka pouze v malých množstvích, není tedy pravděpodobné, že by
mohl způsobit vážnější nežádoucí účinky, kojence je však třeba sledovat, a to zejména z hlediska
výskytu průjmů, ale také myotických (kvasinkových, houbových) infekcí. V případě výskytu
nežádoucích účinků u kojeného dítěte se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.
Během léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a
obsluhovat stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít v potaz především možnost výskytu závratí, točení
hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví, mají se řízení a obsluze strojů
vyhnout

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml UŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravek KLACID 125 mg/5 ml užívat

5/7

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle tělesné hmotnosti dítěte, závažnosti a
typu infekce. Obvyklá dávka pro kojence a děti od 6 měsíců do 12 let je 15 mg/kg/den, kterou
rozdělujeme do dvou dílčích dávek, podávaných v intervalu 12 hodin po dobu 5 - 10 dnů. U
závažných infekcí může lékař dávku zvýšit a trvání léčby prodloužit.
Pro dospělé a děti starší než 12 let je určena tabletová léková forma přípravku.

Při závažné poruše ledvinných funkcí může lékař rozhodnout o snížení dávky.

Suspenze se odměřuje přiloženou dávkovací stříkačkou. Dávku lze zapít malým množstvím tekutiny.
Vztah mezi jídlem a užíváním přípravku nemá významný vliv na vstřebávání podaného přípravku. Při
vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.


Způsob přípravy suspenze:
Velikost balení 60 ml: Do lahvičky s granulemi se přidá 31 ml vody a důkladně se protřepe, až se
veškeré granule rozpustí.

Velikost balení 100 ml: Do lahvičky s granulemi se přidá 52 ml vody a důkladně se protřepe, až se
veškeré granule rozpustí.

Koncentrace suspenze po rozpuštění je 125 mg/5 ml.

Připravenou suspenzi lze používat 14 dní, je-li uchovávána při teplotě 15 až 30 C.

Na vzhled přípravku může mít vliv doba trvání naředění. Výsledkem naředění je suspenze, tedy
tekutina s rozptýlenými pevnými částečkami. Pro získání stejnoměrné suspenze musí být přípravek
před každým užitím dobře protřepán. Po několika protřepáních má mít přípravek stejnoměrný vzhled.

Granule přípravku Klacid jsou potaženy, potažení zabraňuje uvolnění hořké chuti. Nežvýkejte ani
nekousejte granule v suspenzi, aby nedošlo k uvolnění hořké chuti.


Použití dávkovací stříkačky:
1. Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.
2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte.
3. K naplnění dávkovací stříkačky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte
do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.
4. Otočte lahvičku dnem dolů a vyjměte dávkovací stříkačku z hrdla lahvičky.
5. Konec dávkovací stříkačky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi do
úst dítěte.
Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací stříkačku omyjte teplou vodou a nechte
vyschnout. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


Upozornění
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém
ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!


Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID 125 mg/5 ml, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!


6/7

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID 125 mg/5 ml nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se při dodržení doporučeného dávkování
vyskytují zřídka. Nejčastěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí jako pocit na zvracení, zvracení,
nechutenství, nadýmání, zácpa, bolesti břicha a průjmy, méně často pak sucho v ústech a změny
zabarvení jazyka.

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou
rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů): nespavost, bolesti hlavy, změny chuti, průjem,
zvracení, nevolnost, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): celulitida (zánět podkoží),
kvasinkové infekce, vaginální (poševní) a jiné infekce, snížení počtu krevních elementů (červené, bílé
krvinky, destičky), alergické reakce, snížení chuti k jídlu, závratě, spavost, třes, poruchy sluchu, ušní
šelest, srdeční poruchy (palpitace, změny na EKG), pálení žáhy, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa,
sucho v ústech, plynatost, kožní reakce (svědění, vyrážka), bolesti svalů, svalové křeče, únava,
zvýšená teplota a psychické poruchy (úzkost, nervozita, křik).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého
střeva), erysipel (růže), snížení bílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykemie,
psychické poruchy (zmatenost, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny čichu,
parestézie (pocity brnění, mravenčení), ztráta sluchu, srdeční arytmie, krvácení, zánět slinivky břišní,
změny zabarvení jazyka nebo zubů, žloutenka až selhání jater, kožní alergické reakce (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, poléková vyrážka, Henoch- Schönleinova
purpura), rhabodmyolýza (poškození svalových vláken), poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny
zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení protrombinového času.

Poruchy jaterní činnosti včetně zvýšených hodnot jaterních enzymů (někdy i s projevy žloutenky) byly
obvykle přechodné a vymizely po vysazení léku.
V souvislosti s užívání klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby obvykle
upravila.
Zbarvení zubů, které se při léčbě přípravkem KLACID 125 mg/5 ml může vyskytnout, lze obvykle
odstranit odborným vyčištěním.
U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případy zhoršení příznaků myasthenia gravis
(svalové onemocnění).
U pacientů s poruchami imunity (AIDS, leukemie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva
od známek základního onemocnění.
Nežádoucí účinky u dětí se v zásadě neliší od těch, jež byly pozorovány u dospělých pacientů.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned
lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK KLACID 125 mg/5 ml UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.

Po naředění je možné připravenou suspenzi uchovávat nejdéle 14 dní. Po uplynutí této doby je
nutno zbytky naředěného roztoku znehodnotit.

7/7


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek KLACID 125 mg/5 ml obsahuje
Léčivou látkou je: clarithromycinum 25 mg v 1 ml připravené suspenze.
Pomocnými látkami jsou: karbomer 934 P, povidon K90, ftalát hypromelosy, panenský ricinový olej,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, ovocné aroma, oxid titaničitý, kalium-sorbát,
kyselina citronová, maltodextrin, sacharosa.

Jak přípravek KLACID 125 mg/5 ml vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička o obsahu 60 ml nebo 100 ml, dávkovací stříkačka, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Abbott S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie

Výrobce:
AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.4.2013

Recenze

Recenze produktu KLACID 125 MG/5 ML 1X60ML Granule pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu KLACID 125 MG/5 ML 1X60ML Granule pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze