Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

KETOTIFEN AL 20X1MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15955

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 15955
Kód EAN: 4024773020313
Kód SÚKL: 66004
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Ketotifen AL je určen k dlouhodobému užívání k předcházení záchvatů průduškového astmatu, k předcházení alergických projevů senné rýmy a alergického zánětu průdušek a k potlačení projevů alergické rýmy a kožních alergických onemocnění (např. atopický ekzém) u dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Ketotifen AL není vhodný k léčbě akutních záchvatů dušnosti.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls50077/2011 
a sp.zn. sukls30406/2015 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 
 

Ketotifen AL 

1 mg  

       tvrdé tobolky 

 

Ketotifeni fumaras 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Ketotifen AL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketotifen AL užívat  

3. 

Jak se Ketotifen AL užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Ketotifen AL uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

 

1.  Co je Ketotifen AL a k čemu se používá 

 

Ketotifen AL je antihistaminikum pro systémové podání.  Umožňuje účinně předcházet astmatickým 

záchvatům, senné rýmě, projevům kožní přecitlivělosti. 

 
Plného  léčebného  účinku  dosahuje  ketotifen  až  po  8-12  týdnech  léčby,  není  účinný  u  probíhajícího 
astmatického záchvatu. Jeho účinek je zprostředkován  hlavně útlumem uvolňování histaminu a dalších 
zprostředkovatelů alergické reakce, působí i proti uvolněnému histaminu a dalším působkům. 

 
Ketotifen  AL  se používá k  dlouhodobému  užívání  k  předcházení  záchvatů  průduškového astmatu, 
k  předcházení  alergických  projevů  senné  rýmy  a   alergického  zánětu  průdušek  a  k potlačení projevů 
alergické rýmy a kožních alergických onemocnění (např. atopický ekzém) u dospělých, dospívajících   a 
dětí ve věku od 3 let. 
 
Ketotifen AL není vhodný k léčbě akutních záchvatů dušnosti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketotifen AL užívat  

 
Neužívejte Ketotifen AL: 
 

 

jestliže jste alergický(á) na ketotifen  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

-         jestliže kojíte 

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) epilepsií 

jestliže užíváte léky nazývané perorální antidiabetika (léky podávané ústy při léčbě cukrovky 
(diabetu) ) 

 
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Ketotifen AL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud současně užíváte, ať už preventivně či ke zvládnutí příznaků, i jiná antiastmatika (léky proti 
průduškovému astmatu), zejména systémové kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), nesmí být 
užívání těchto přípravků náhle ukončeno, protože by mohlo dojít ke zhoršení vašeho stavu.  
Pokud současně s ketotifenem užíváte perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru), 
může dojít ke snížení počtu Vašich krevních destiček a proto je nutné se vyhnout současnému podávání 
ketotifenu s těmito léky. 
Během léčby ketotifenem byly hlášeny křeče. Jelikož ketotifen může snižovat práh pro vyvolání 
záchvatu, je třeba dbát zvláštní opatrnosti, pokud Vám byla v minulosti zjištěna epilepsie (projevující se 
záchvaty křečí). (viz bod 2 Neužívejte Ketotifen AL). 
V  případě  snížení  pozornosti,  pravděpodobně  v  důsledku  zklidňujícího  účinku  ketotifenu,  by  Vám 
měla být dávka snížena. 
 
Děti a dospívající 
Ketotifen AL mohou užívat dospívající a děti ve věku od 3 let. 
 
Další léčivé přípravky a Ketotifen AL  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  
nebo které možná budete užívat. 
Ketotifen AL může zesilovat působení následujících léků: sedativ (zklidňující léky), hypnotik (léky 
tlumící centrální nervový systém) antihistaminik (léky proti průduškovému astmatu) a antikoagulačních 
léčiv (léky snižující srážlivost krve). 
 
Pokud současně užíváte perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru) může se u Vás 
vyskytnout trombocytopenie (snížený počet krevních destiček v krvi). Proto se tyto léčivé přípravky 
nesmí podávat současně (viz bod 2 Neužívejte Ketotifen AL). 
 
Ketotifen AL zvyšuje účinek bronchodilatačních léčiv (léky rozšiřující dýchací cesty), 
proto by Vám frekvence podávání těchto léčiv měla být snížena.  
 
 
Ketotifen AL  s jídlem, pitím a alkoholem 
Ketotifen AL může zesilovat působení alkoholu. V průběhu léčby přípravkem Ketotifen AL se musíte 
vyhnout konzumaci alkoholických nápojů. 
 
Těhotenství  a  kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro použití přípravku Ketotifen AL v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. 
Pokud užíváte Ketotifen AL, musíte přerušit kojení. Ketotifen AL proniká do mateřského mléka. Během 
léčby přípravkem Ketotifen AL nesmíte kojit (Viz bod 2 Neužívejte Ketotifen AL). 
 
 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
I  při  užívání  podle  doporučení  může  přípravek  Ketotifen  AL  měnit  reakční  pohotovost  v  takovém 
rozsahu, že schopnost aktivní účasti v silničním provozu, obsluhy strojů a práce bez 
pevné opory je zhoršena. V důsledku toho nejste dále schopni dosti rychle a přesně reagovat na 
nečekané okolnosti. Pokud užíváte přípravek Ketotifen AL neřiďte proto auto ani jiné 
dopravní prostředky, neobsluhujte stroje a nepracujte bez pevné opory. Mějte zejména na paměti, 
že alkohol nebo jiné léky schopnost aktivní účasti v silničním provozu dále zhoršuje. 

 

 

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Pokud  Vám  váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3. 

Jak se Ketotifen AL  užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud lékař nedoporučí jiné dávkování, užívají dospělí, dospívající a děti od 3 let věku obvykle na 
počátku léčby (3-4 dny) vždy večer 1 tobolku, v dalších dnech vždy ráno a večer 1 tobolku.

 

V případě 

nutnosti může být dávka u dospělých, dospívajících a dětí nad 10 let zvýšena na maximálně 2 
tobolky ráno a 2 tobolky večer. 
Tobolky se mají zapít trochou tekutiny (čaje nebo ovocné šťávy). 

 
Plného účinku dosahuje přípravek zpravidla během 8-12 týdnů podávání a tomu má odpovídat doba 
léčby přípravkem Ketotifen AL. 
 
Dodržujte tuto dobu i v případě, že se cítíte již lépe než dříve. Snižování ostatních současně 
užívaných léků proti astmatu nemá být zvažováno dříve, než po uplynutí uvedené doby. 

 

Pro dobu trvání léčby nejsou stanovena žádná omezení. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketotifen AL, než jste měl(a) 
Vyhledejte  ihned  lékaře.  Může  být  potřebná  léčba  k odstranění  ketotifenu  z organizmu  a  sledování 
základních životních funkcí.   Hlavní příznaky akutního předávkování jsou:  ospalost  až  závažný  útlum; 
závrať,  zmatenost  a  dezorientace;    zpomalený  srdečný  rytmus,  zrychlený  srdečný  rytmus,  zrychlené 
dýchání  a pokles krevního tlaku; zejména u dětí zvýšená podrážděnost nebo křeče; hluboké bezvědomí.  

Ketotifen nelze odstranit dialýzou (tzv. umělou ledvinou) 
 
Jestliže jste zapomněl(a)  užít Ketotifen AL 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v pravidelném 
užívání předepsaných dávek. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Ketotifen AL 
Léčba  přípravkem  Ketotifen  AL  nemá být  ukončena  náhle,  ale  dávka  má  být  snižována postupně, 
v průběhu 2-4 týdnů, aby se zabránilo znovuobjevení příznaků. 
Dříve než  přerušíte  nebo  předčasně  ukončíte léčení  přípravkem  Ketotifen  AL  (např.  pro nežádoucí 
účinky), poraďte se s ošetřujícím lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Pro hodnocení nežádoucích účinků byly použity následující četnosti výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 ze 10 osob): 
Podrážděnost, nespavost, nervozita, nabuzenost (excitace) 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
Zánět močového měchýře (cystitida),  závrať,  sucho v ústech 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 
Zvýšení hmotnosti, útlum, ospalost 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 
Závažné  kožní reakce jako např. Erythema multiforme (vyrážka, která může mít podobu puchýřů či 
malých terčů - tmavý střed červené skvrny obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem)a Stevens-
Johnsonův syndrom (rozsáhlá vyrážka s puchýřky a loupající se kůží, částečně kolem úst, nosu, očí a 
pohlavních orgánů),  zánět jater (hepatitida), zvýšení hodnot jaterních testů 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit, včetně jednotlivých případů): 
Křeče, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, vyrážka, kopřivka 
 
Ospalost a útlum, sucho v ústech a nevolnost se mohou objevit na začátku léčby, ale obvykle v průběhu 
léčby spontánně vymizí.

 Dále se mohou u dětí vyskytnout poruchy nervového systému jako je 

nabuzenost, podrážděnost, nespavost, nervozita. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak Ketotifen AL  uchovávat 

 

Ketotifen AL uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na  krabičce a blistru za Použitelné 
do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Ketotifen AL  obsahuje 
 

Léčivou látkou je Ketotifeni fumaras 1,38 mg (odpovídá ketotifenum 1 mg) v 1 tobolce. 

Pomocnými látkami  jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, mastek, magnesium-
stearát, kolodní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, želatina a oxid titaničitý (E 171). 

 

Jak Ketotifen vypadá  a co obsahuje toto balení 
Ketotifen AL jsou bílé neprůhledné tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý prášek. 
Ketotifen AL je dodáván v PVC blistrech s hliníkovou fólií v papírové krabičce. 
Ketotifen AL je dostupný ve velikostech balení 20, 50 nebo 100 tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150 Laichingen 

Německo 

 
 

Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.5.2015. 

Recenze

Recenze produktu KETOTIFEN AL 20X1MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu KETOTIFEN AL 20X1MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám