Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 24485
Kód EAN: 4030855006304
Kód SÚKL: 15606
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Co je Ketof a k čemu se používá Použití: - Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí. - Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě. - Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, theofylinem nebo kortikoidy. Poznámka Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je KETOF a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KETOF užívat
3. Jak se KETOF užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku KETOF
6. Další informace
KETOF
(Ketotifeni hydrogenofumaras)
Sirup
Léčivá látka je ketotifeni hydrogenofumaras (ketotifen-hydrogen-fumarát) 1,38 mg (odpovídá 1 mg ketotifenu) v 5 ml sirupu.
Pomocné látky jsou kyselina citronová, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, ethanol 96% (V/V), methylparaben, propylparaben, sorbitol, tekuté jahodové aroma, aroma, čištěná voda.
Držitel rozhodnutí o registraci
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
1. CO JE KETOF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
KETOF je antiastmatikum, antihistaminikum.
Použití:
- Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí
- Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě
- Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, theofylinem nebo kortikoidy.
Poznámka
Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KETOF UŽÍVAT
Neužívejte KETOF :
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku KETOF
jestliže trpíte nesnášenlivostí sorbitolu nebo fruktosy.
Pro obsah methylparabenu a propylparabenu nesmíte přípravek užívat při přecitlivělosti na kteroukoli z těchto dvou látek.
Kdy je zapotřebí zvláštní opatrnosti při použití přípravku KETOF:
V dalším textu uvádíme, kdy můžete přípravek KETOF užívat jen za zvláštních podmínek a jen při zvýšené opatrnosti. Prosím, zeptejte se na tyto problémy svého lékaře. To platí také, jestliže jste některým z uvedených onemocnění trpěl(a) někdy dříve.
KETOF obsahuje sorbitol. Při užívání podle návodu představuje jedna dávka sirupu až 6 g sorbitolu. Prosím, podávejte kojencům, batolatům a malým dětem KETOF pouze po poradě s lékařem, protože existuje možnost, že dítě trpí dosud nepoznanou vrozenou nesnášenlivostí fruktosy.
Užívání přípravku KETOF s jídlem a pitím:
Přípravek můžete užívat nezávisle na jídle a na pití, a to buď neředěný, anebo rozředěný v libovolném množství tekutiny vody, čaje nebo ovocné šťávy.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ačkoli v pokusech na zvířatech nebyly nalezeny známky nepříznivého ovlivnění embrya nebo plodu, můžete ketotifen v období těhotenství užívat pouze na základě výslovného rozhodnutí Vašeho lékaře, když pečlivě zvážil možná rizika a očekávaný prospěch léčby.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ketotifen přestupuje do mateřského mléka. Náznaky možného rizika pro kojence však nejsou. Přesto jako obecné pravidlo platí, že užívání ketotifenu je třeba v období kojení přerušit.
Co je třeba vzít v úvahu u dětí a starších pacientů?
U batolat a malých dětí je třeba vzít v úvahu možnost, že by dítě mohlo trpět dosud nepoznanou vrozenou nesnášenlivostí sorbitolu nebo fruktosy (viz výše).
Starší pacienti užívají KETOF ve stejném dávkování jako pacienti středního věku.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
I při užívání doporučeným způsobem může tento přípravek ovlivnit reaktivitu takovou měrou, že schopnost řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách je snížena. To v ještě větší míře platí při kombinaci s požitím alkoholu nebo léčiv, která sama o sobě mohou reaktivitu nepříznivě ovlivnit.
Proto v takovém případě již nebudete mít schopnost dostatečně rychle a přiměřeně reagovat na náhlé, nepředvídané situace. Prosím, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, a mějte na mysli, že zejména požití alkoholu dále podstatně zhorší Vaši schopnost přiměřeně a rychle reagovat!
Důležité informace o některých složkách přípravku KETOF:
Účinky přípravku KETOF a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku KETOF užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Ketotifen může zesílit účinky tlumivých látek, látek vyvolávajících pocení, látek používaných proti alergiím (tzv. antihistaminik) a při nachlazení.
Interakce ketotifenu s jinými běžně užívanými antiastmatiky nejsou známy.
Při současném podávání ketotifenu a perorálních antidiabetik (snižujících hladinu krevního cukru) se v některých případech objevilo snížení počtu krevních destiček (trombocytů). Kombinaci ketotifenu s těmito látkami je třeba se vyhnout, dokud uvedené údaje nebudou definitivně objasněny. Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte přípravky, které snižují hladinu krevního cukru.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Kterým nápojům se máte vyhnout
Alkohol může účinky přípravku KETOF zesílit. Proto dle možnosti v průběhu léčby tímto přípravkem se požívaní alkoholu vyhýbejte.
JAK SE PŘÍPRAVEK KETOF UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jaké množství přípravku KETOF máte užívat a jak často:
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, je obvyklé je toto dávkování přípravku KETOF:
Malým dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let se podává polovina odměrné lžičky, tj. 2,5 ml sirupu (odpovídá 0,5 mg ketotifenu), vždy ráno a večer.
Dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky užívají 1 odměrnou lžičku s 5 ml sirupu (odpovídá 1 mg ketotifenu) večer po první 3 až 4 dny léčby, a v dalších dnech 1 odměrnou lžičku s 5 ml sirupu (odpovídá 1 mg ketotifenu) vždy ráno a večer.
V případě nutnosti se jednotlivá dávka dospělým a pacientům starším než 10 let může zvýšit nejvýše na 10 ml sirupu (což odpovídá 2 mg ketotifenu) dvakrát denně, vždy ráno a večer.
Celkovou denní dávku 4 odměrných lžiček přípravku KETOF (tj. celkovou denní dávku 4 mg ketotifenu) nesmíte překročit.
Jak a kdy máte užívat přípravek KETOF užívat?
Sirup můžete užívat neředěný anebo společně s libovolným množstvím tekutiny (např. vody, čaje nebo ovocné šťávy).
Jak dlouho máte přípravek KETOF užívat?
Protože se plný účinek dá očekávat teprve po 8 až 12 týdnech terapie, je třeba v léčbě po přiměřenou dobu pokračovat. Prosím, dodržte tuto dobu i tehdy, jestliže se budete cítit lépe již dříve. O snížení dávek jiných současně používaných léčiv je možné uvažovat až po uplynutí této doby.
Pro délku trvání léčby nejsou stanovena zvláštní omezení.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku KETOF , než jste měl(a):
Při silném předávkování přípravku KETOF se mohou objevit tyto příznaky: Únava, spavost, stavy zmatenosti, poruchy orientace, zpomalený nebo zrychlený tep, pokles krevního tlaku, zrychlené dýchání, dušnost, modravé zabarvení kůže a sliznic jako následek nedostatečného okysličování krve, zvýšená dráždivost a křeče (hlavně u dětí) i hluboké bezvědomí (kóma).
Při podezření na předávkování informujte, prosím, ihned lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším postupu.
Léčebná opatření při předávkování
V závislosti na závažnosti předávkování se použijí tato léčebná opatření:
- okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení nebo výplachem žaludku.
- omezení vstřebávání látky do krve s trávicího ústrojí podáním aktivního uhlí,
- urychlení vyloučení látky podáním solných projímadel.
Při případné nutné léčbě symptomatické nebo specifické - se použije tato opatření:
- monitorování kardiovaskulárních a respiračních funkcí,
- fysostigmin při anticholinergních projevech,
- krátce účinné barbituráty nebo benzodiazepiny při zvýšené dráždivosti a křečích.
Jestliže jste zapomněl(a) užít KETOF:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě obvyklou dávkou v další obvyklou dobu.
Následky přerušení léčby přípravku KETOF :
Dávkování přípravku KETOF nepřerušujte naráz, musí se ukončovat postupně po dobu 2-4 týdnů. Jinak se předchozí obtíže mohou znovu objevit ve zvýšené míře.
Co ještě musíte vědět o přípravku KETOF?
KETOF sirup obsahuje 2,4 % (v/v) ethanolu.
Upozornění pro diabetiky:
5 ml přípravku KETOF sirup (1 odměrná lžička) obsahuje 0,25 sacharidové jednotky.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i KETOF nežádoucí účinky.
Jaké nežádoucí účinky může přípravek KETOF působit?
Při terapii přípravkem KETOF se může vyvinout únava, sucho v ústech, závrať, nauzea a bolest hlavy. V průběhu další léčby tyto nežádoucí účinky mohou z velké části ustoupit.
Dále je možný přírůstek na hmotnosti jako následek zvýšené chuti k jídlu.
Vzácně, přednostně u dětí, se mohou vyskytnout centrální nervové poruchy, např. neklid, zmatenost, poruchy spánku a nervozita.
Ojediněle se objevily alergicky podmíněné vyrážky (exantémy) a kopřivka (urtikarie) po užití přípravku KETOF.
Vzácně se v souvislosti s užíváním ketotifenu objevily případy zánětu močového měchýře (cystitidy) .
Jsou známy ojedinělé případy těžkých kožních reakcí (erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom).
Obsah metyl-4-benzoátu a propyl-4-benzoátu (parabenů) může u predisponovaných pacientů způsobit reakce přecitlivělosti.
Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Jestliže zjistíte jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékárníka nebo lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU KETOF
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Po prvním otevření : 2 roky.
6. DALŠÍ INFORMACE
Velikost balení : 100 a 200 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Datum revize textu
2.5.2007

Recenze

Recenze produktu KETOF 1X100ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu KETOF 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze