Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

KETILEPT 200 MG 60X200MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89235

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89235
Kód EAN:
Kód SÚKL: 116128
Ketilept patří do skupiny léků zvaných antipsychotika, které zlepšují příznaky některých typů duševních onemocnění jako jsou halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Ketilept se také používá k léčbě osob s onemocněním, které ovlivňuje jejich náladu, kdy se cítí nepřiměřeně dobře nebo excitovaně. Lidé s těmito stavy mohou zpozorovat, že potřebují méně spánku než obvykle, jsou více upovídaní a mohou se rovněž cítit neobvykle podrážděně.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 8)
Sp.zn.sukls65844/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ketilept 25 mg
Ketilept 100 mg
Ketilept 150 mg
Ketilept 200 mg
Ketilept 300 mg
potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Ketilept a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat
3. Jak se Ketilept používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ketilept uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Ketilept a k čemu se používá

Lék, který Vám byl předepsán, se jmenuje Ketilept. Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin).
Ketilept patří do skupiny léků zvaných antipsychotika, které zlepšují příznaky některých typů
duševních onemocnění, jako jsou halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a
znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.

Ketilept se také používá k léčbě osob s onemocněním, které ovlivňuje jejich náladu, kdy se cítí
nepřiměřeně dobře nebo rozrušeně. Lidé s těmito stavy mohou zpozorovat, že potřebují méně spánku
než obvykle, jsou více upovídaní a mohou se rovněž cítit neobvykle podrážděně.

Navíc se Ketilept také používá k léčbě osob, které trpí depresivními náladami, nedostatkem energie,
pocitem viny, ztrátou chuti k jídlu nebo nespavostí.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Ketilept, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu,
aby předešel opětovnému návratu příznaků.

Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte přátelům či příbuzným a požádáte je, aby
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude zdát, že se
Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují, nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat

Neužívejte Ketilept
Strana 2 (celkem 8)
jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
jestliže právě užíváte nebo jste nedávno užíval(a) některý z těchto léků: inhibitory HIV-proteázy
(k léčbě infekce virem HIV), například nelfinavir, azolové léky (k léčbě plísňových infekcí),
například ketokonazol, dále erythromycin, klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí) nebo
nefazodon (k léčbě deprese).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ketilept se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl problémy se srdcem, např. velmi rychlý
srdeční tep, poruchu zvanou prodloužení QT intervalu, nebo pokud užíváte léky, které mohou
ovlivňovat srdeční tep;
jestliže máte nízký krevní tlak;
jestliže jste měl(a) mrtvici, zvláště pokud jste starší pacient(ka);
pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami,
protože užívání podobných přípravků, jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin;
jestliže máte problémy s játry;
jestliže jste někdy měl(a) epileptický záchvat (padoucnice);
jestliže trpíte diabetem (cukrovkou) nebo máte rizikové faktory pro diabetes mellitus (výskyt
diabetu v rodině nebo vysoké hladiny cukru v krvi během těhotenství). V těchto případech může
Váš lékař během užívání přípravku Ketilept kontrolovat hladinu krevního cukru;
jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky) nebo rizikové faktory spojené s pankreatitidou,
například žlučové kameny, nebo vysoké hladiny triglyceridů (jisté druhy tuků přítomné ve Vaší
krvi);
jestliže víte, že jste měl(a) v minulosti nízké hladiny bílých krvinek, což mohlo být nebo
nemuselo být způsobeno jinými léky;
jestliže jste starší osoba s demencí (úbytek duševních schopností), neměl(a) byste Ketilept
užívat, protože skupina léčiv, do které Ketilept patří, může u starších pacientů s demencí zvýšit
riziko výskytu mozkové mrtvice, někdy i riziko úmrtí.

Pokud máte jít do nemocnice, je důležité, abyste lékařskému personálu sdělil(a), že užíváte Ketilept.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými poruchami, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva
týdny, ale někdy i déle.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji:
jestliže jste již někdy dříve uvažoval(a) o sebepoškození nebo sebevraždě.
jestliže jste mladý dospělý(á). Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkostný stav zhoršuje nebo
budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

U pacientů užívajících Ketilept bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy i Váš lékař byste měli
Vaši hmotnost pravidelně kontrolovat.

Děti a dospívající
Bezpečnost a účinnost přípravku Ketilept u dětí a dospívajících nebyly stanoveny. Nedoporučuje se
podávat Ketilept dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Strana 3 (celkem 8)
Další léčivé přípravky a Ketilept
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zejména informujte svého lékaře, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léků:
léky proti infekci (např. erythromycin, což je antibiotikum, k léčbě bakteriálních infekcí, nebo
ketokonazol, což je antimykotikum, k léčbě plísňových infekcí, či inhibitory HIV-proteázy,
k léčbě infekce virem HIV),
léky proti úzkosti,
léky proti depresi,
léky na epilepsii (např. fenytoin, karbamazepin nebo valproát sodný),
léky na vysoký krevní tlak,
rifampicin (na tuberkulózu),
barbituráty (na poruchy spánku),
thioridazin (u psychotických onemocnění),
léky ovlivňující srdeční činnost, například léky, které mohou způsobit nerovnováhu elektrolytů
(nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), tj. diuretika (močopudné léky) nebo některá antibiotika.

Než ukončíte užívání jakéhokoli z Vašich léků, poraďte se prosím nejdříve se svým lékařem.

Při screeningovém testu na zjištění léků z moči může užívání přípravku Ketilept ukázat pozitivní
výsledky na metadon nebo léky proti depresi zvané tricyklická antidepresiva (TCA), i když metadon
nebo TCA neužíváte. Výsledek je třeba potvrdit přesnějším testem.

Ketilept s jídlem, pitím a alkoholem
Ketilept můžete užívat s jídlem i bez jídla.
V průběhu užívání přípravku Ketilept se vyvarujte požívání alkoholických nápojů. Pokud pijete
alkohol pravidelně, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat Ketilept.
V průběhu užívání přípravku Ketilept nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během těhotenství byste Ketilept neměla užívat, pokud jste o tom nehovořila s lékařem.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Ketilept v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství)
se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy
s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků,
prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Ketilept nesmíte užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ketilept může způsobit, že se budete cítit ospale. Neřiďte dopravní prostředky a nepoužívejte žádné
nástroje nebo stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás tablety působí.

Ketilept obsahuje laktosu
V případě intolerance laktosy je třeba vzít u Vaší diety v úvahu, že jedna potahovaná tableta přípravku
Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg obsahuje 4,0 mg, 16,0 mg, 24,0 mg, 32,0 mg
nebo 48,0 mg laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte
se na svého lékaře, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se Ketilept užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař rozhodne o Vaší zahajovací dávce, kterou může postupně zvyšovat. Pro každou indikaci je
stanoveno odlišné dávkování.
Strana 4 (celkem 8)
Při pravidelném dávkování budete v závislosti na Vašem onemocnění a potřebách obvykle užívat
150 mg až 800 mg denně.

Pokud jste starší pacient(ka) nebo máte-li problémy s játry, může lékař rozhodnout, že Vám předepíše
sníženou dávku přípravku Ketilept.

Tablety polykejte celé nežvýkejte je a zapíjejte je vodou. Ketilept můžete užívat s jídlem i bez
jídla.
Pokud Vám to nedoporučí lékař, nepřestávejte tablety užívat, i když se cítíte lépe.

Použití u dětí a dospívajících
Ketilept by neměl být podáván dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept, než Vám lékař předepsal, obraťte se co možná nejdříve na
svého lékaře nebo na nejbližší nemocnici. Obecně byly hlášeny následující známky a příznaky:
ospalost a sedace, zrychlená srdeční činnost a nízký tlak krve.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ketilept
Jestliže jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Neužívejte však
vynechanou dávku dohromady s další dávkou nebo krátce před další obvyklou dávkou. Poté
pokračujte v léčbě způsobem a dávkami, jak Vám předepsal Váš lékař.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ketilept
Pokud Vám to neřekne lékař, nepřestávejte užívat Ketilept, a to ani, pokud se cítíte lépe.
Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Ketilept, mohou se vyskytnout příznaky, jako jsou nevolnost,
zvracení, neschopnost spát, závratě, bolest hlavy, průjem a podrážděnost, nebo se může vrátit Vaše
původní onemocnění. Před ukončením léčby Vám může Váš lékař navrhnout postupné snižování
dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat Ketilept a
okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:
horečka, přetrvávající bolest v krku nebo vřídky v ústech (mohou být následky závažného
snížení počtu bílých krvinek);
epileptické záchvaty nebo křeče;
alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšené otoky (podlitiny), otok kůže a otok kolem
úst;
nekontrolovatelné pohyby, především obličeje nebo jazyka (tardivní dyskineze);
vysoká horečka, zrychlené dýchání, výrazné zvýšení krevního tlaku nebo zrychlený srdeční tep,
pocení, ztuhlost svalů, neobvyklá ospalost nebo pocity na omdlení (příznaky neuroleptického
maligního syndromu);
žloutenka (zežloutnutí kůže a očí);
hepatitida (zánět jater);dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus);
krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a způsobit bolest na hrudi a
dýchací obtíže;
Strana 5 (celkem 8)
závažné alergické reakce (tzv. anafylaxe), které mohou zahrnovat dýchací obtíže, závratě a
kolaps;
rychlý otok kůže, obvykle kolem očí, rtů a krku (angioedém);
závažná vyrážka, která se může rychle rozvinout. Příznaky mohou zahrnovat zčervenání, tvorbu
puchýřů nebo olupování kůže, s možností tvorby puchýřů v ústech a nose.

Jiné možné nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):
závratě (mohou vést k pádům)
bolest hlavy
pocit ospalosti (může při pravidelném užívání přípravku Ketilept odeznít), (může vést
k pádům),
sucho v ústech
zvyšování tělesné hmotnosti
příznaky z vysazení (příznaky, které se projeví, když přestanete Ketilept užívat), mezi něž patří
nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, průjem, nespavost, závratě a podrážděnost. Lék by měl být
vysazován postupně.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob ze 100):
rychlý tep srdce
pocit bušení srdce, zrychleného nebo nepravidelného tepu
zácpa
trávicí potíže
pocit slabosti (může vést k pádům)
otoky rukou nebo nohou
mdloby
ucpaný nos
nízký krevní tlak ve vzpřímené poloze, který může vyústit v závratě nebo pocit na omdlení
(může vést k pádům)
vysoká hladina krevního cukru
rozmazané vidění
neobvyklé pohyby svalů, zahrnující potíže se zahájením pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo
ztuhlosti svalu nedoprovázené bolestí.
noční můry a abnormální sny
zvýšený pocit hladu
podrážděnost
poruchy řeči
sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. Kontaktujte svého lékaře nebo se ihned odeberte
do nemocnice!
dušnost
zvracení (převážně u starších osob)
horečka

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 1000):
syndrom neklidných nohou (nutkavá potřeba pohybovat nohama)
potíže s polykáním
abnormální vedení elektrických vzruchů v srdci (prodloužení QT intervalu) na EKG
sexuální poruchy
rozvoj diabetu (cukrovky)
zpomalený srdeční tep, který se může vyskytnout při zahájení léčby a který může být spojen
s nízkým krevním tlakem a mdlobami

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10000):
rozvoj kombinace zdravotních poruch, které, pokud se vyskytnou společně, zvyšují riziko
rozvoje kardiovaskulárního onemocnění a diabetu (metabolický syndrom)
Strana 6 (celkem 8)
otok prsou a nepřirozená tvorba mateřského mléka u mužů i žen
porucha menstruace
chození, mluvení, jedení a jiné činnosti ve spánku
snížená tělesná teplota (hypotermie)
zánět slinivky, který způsobuje silné bolesti břicha a zad.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000):
nepřiměřená sekrece hormonu, který řídí objem moči
rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
kožní vyrážka s nepravidelnými rudými skvrnami (erythema multiforme).

Přípravky z třídy léčiv, ke kterým patří Ketilept, můžou způsobit problémy srdečního rytmu, které
mohou být závažné a v těžkých případech i fatální.

Následující nežádoucí účinky lze zjistit jen vyšetřením krve:
změny v počtu určitých typů krevních buněk (např. bílých krvinek, červených krvinek, krevních
destiček)
zvýšená hladina jaterních enzymů (při pravidelném užívání přípravku Ketilept odezní)
změny v množství určitých tuků (zvýšení hladiny lipidů, např. triglyceridů a cholesterolu)
zvýšená hladina kreatinfosfokinázy (stavební složky svalů)
zvýšená hladina cukru v krvi
zvýšená hladina prolaktinu (může vzácně způsobit otok prsou a neočekávanou tvorbu
mateřského mléka u mužů i žen, porucha menstruace u žen)
snížení hladiny sodíku v krvi
změny v množství hormonů štítné žlázy v krvi

Pokud jste užívala kvůli tomuto onemocnění jiné léky, a tyto léky vedly k vymizení menstruace, může
změna na Ketilept umožnit její obnovení.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U dětí a dospívajících se mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány pouze u dětí a dospívajících:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):
zvýšený krevní tlak

Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10):
zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi, což může u chlapců a děvčat vzácně
vést k otoku prsou a neočekávané tvorbě mateřského mléka a u dívek k poruchám menstruace
(vymizení nebo nepravidelnosti menstruačního cyklu)
zvýšení chuti k jídlu
neobvyklé pohyby svalů, zahrnující potíže se zahájením pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo
ztuhlosti svalu nedoprovázené bolestí

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Ketilept uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Strana 7 (celkem 8)

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Ketilept obsahuje
Léčivou látkou je quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (jako quetiapini fumaras
28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg a 345,4 mg) v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:
Ketilept 25 mg
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), monohydrát laktosy (4,00 mg), mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva:
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid
titaničitý (E171), hypromelosa).
Ketilept 100 mg
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg), mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva:
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid
titaničitý (E171), hypromelosa).
Ketilept 150 mg
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), monohydrát laktosy (24,0 mg), mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva:
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid
titaničitý (E171), hypromelosa).
Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý
(E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa).
Ketilept 200 mg
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), monohydrát laktosy (32,0 mg), mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva:
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid
titaničitý (E171), hypromelosa).
Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý
(E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa).
Ketilept 300 mg
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), monohydrát laktosy (48,0 mg), mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva:
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid
titaničitý (E171), hypromelosa).

Jak Ketilept vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled
Ketilept 25 mg bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř
bez zápachu, s vyraženým 201 na jedné straně a vyraženým stylizovaným E na straně druhé.
Ketilept 100 mg bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř
bez zápachu, s vyraženým E202 na jedné straně.
Strana 8 (celkem 8)
Ketilept 150 mg světle růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez
zápachu, se dvěma zrcadlově obrácenými stylizovanými E a půlicí rýhou na jedné straně a půlicí
rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Ketilept 200 mg růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř nebo
zápachu, s vyraženým E204 na jedné straně.
Ketilept 300 mg bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř
bez zápachu, s vyraženým E205 na jedné straně.

Obal:
30 nebo 60 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru nebo hnědé
skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKO

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Maďarsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta
Česká republika: Ketilept 25/100/150/200/300 mg
Litva: Ketilept 25/100/150/200/300 mg plévele dengtos tabletés
Lotyšsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets
Polsko: Ketilept
Rumunsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate
Slovinsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg
Slovenská republika: Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.5.2013.

Recenze

Recenze produktu KETILEPT 200 MG 60X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KETILEPT 200 MG 60X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám