Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

KETILEPT 100 MG 30X100MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89224

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89224
Kód EAN: 5995327125923
Kód SÚKL: 116107
Ketilept patří do skupiny léků zvaných antipsychotika, které zlepšují příznaky některých typů duševních onemocnění jako jsou halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Ketilept se také používá k léčbě osob s onemocněním, které ovlivňuje jejich náladu, kdy se cítí nepřiměřeně dobře nebo excitovaně. Lidé s těmito stavy mohou zpozorovat, že potřebují méně spánku než obvykle, jsou více upovídaní a mohou se rovněž cítit neobvykle podrážděně.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9) 

sp.zn. sukls51901/2017 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Ketilept 25 mg 

Ketilept 100 mg 
Ketilept 150 mg 
Ketilept 200 mg 
Ketilept 300 mg 

potahované tablety 

 

quetiapinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Ketilept a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat 

3. 

Jak se Ketilept používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Ketilept uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Ketilept a k čemu se používá 

 
Lék, který Vám byl předepsán, se jmenuje Ketilept. Ketilept obsahuje léčivou látku quetiapinum 
(kvetiapin). Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Ketilept lze použít 
k léčbě některých onemocnění jako je: 
• 

bipolární deprese: pociťujete smutek. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, 
ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát. 

• 

mánie: můžete mít pocit vzrušení nebo povznesení, pocit těšení se nebo přehnané aktivity nebo 
můžete mít špatný úsudek včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti. 

• 

schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věci, které ve skutečnosti neexistují, můžete věřit 
věcem, které nejsou skutečné nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný(á), 
zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo depresi. 

 
Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Ketilept, i když se již cítíte lépe. 
  
Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte přátelům či příbuzným a požádáte je, aby 
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude zdát, že se 
Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují, nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ketilept užívat 

 
Neužívejte Ketilept
 

 

jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:  

Strana 2 (celkem 9) 

některé přípravky k léčbě HIV  

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)  

erythromycin, nebo klarithromycin (antibiotika k léčbě infekcí)  

nefazodon (k léčbě deprese). 

 
Pokud je to i Vás případ, neužívejte Ketilept. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka dříve, než začnete užívat Ketilept. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Ketilept se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

 

Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo měl problémy se srdcem, např. nepravidelný 
srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte nějaké léky, které mohou 
ovlivňovat činnost srdce; 

 

máte nízký krevní tlak; 

 

jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší; 

 

máte problémy s játry; 

 

jste někdy měl(a) záchvat křečí; 

 

máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, lékař může 
v průběhu léčby přípravkem Ketilept kontrolovat hladinu krevního cukru; 

 

máte pankreatitidu (zánět slinivky) nebo rizikové faktory spojené s pankreatitidou, například 
žlučové kameny, nebo vysoké hladiny triglyceridů (jisté druhy tuků přítomné ve Vaší krvi); 

 

víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena užíváním 
léků nebo i jinými vlivy); 

 

jste starší člověk s demencí (snížená funkce mozku). Ketilept byste neměl(a) užívat, neboť léky 
ze skupiny, kam patří také přípravek Ketilept, zvyšují riziko cévní mozkové příhody a někdy 
i  riziko úmrtí u starších lidí s demencí. 

 

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami, protože 
užívání podobných přípravků, jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin. 

 

máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste přestal(a) dýchat na krátkou dobu během svého běžného 
nočního spánku (spánková apnoe) a užíváte léky, které zpomalují normální činnost mozku 
(“sedativa“). 

 

máte nebo jste měl(a) stav, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), 
máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střev, nebo zvýšený tlak uvnitř oka. Tyto stavy jsou 
někdy způsobené léky (zvanými „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk 
v léčbě určitých zdravotních stavů.. 

 
Pokud máte jít do nemocnice, je důležité, abyste lékařskému personálu sdělil(a), že užíváte Ketilept. 
 
Pokud se vyskytnou následující obtíže při užívání přípravku Ketilept, kontaktujte ihned lékaře: 

 

kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, 
která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom"). Může být potřebná okamžitá lékařská 
pomoc. 

 

nekontrolovatelné pohyby, zvláště v obličeji nebo jazyka. 

 

závratě nebo pocit velké ospalosti. Tyto projevy zvyšují riziko náhodného zranění (pádů) 
u  starších pacientů. 

 

křeče (záškuby). 

 

dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus). 

 
Tyto problémy mohou být způsobeny tímto typem léku. 
 
Informujte lékaře co nejdříve, pokud máte: 

 

horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být 
důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem 
Ketilept přerušit a/nebo zahájit další léčbu. 

 

zácpu doprovázenou bolestí břicha, nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav 
může vést k velmi závažné neprůchodnosti střeva.  

Strana 3 (celkem 9) 

 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese 
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte léčbu deprese, protože trvá určitou dobu, než tyto 
přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou 
projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji: 

 

jestliže jste již někdy dříve uvažoval(a) o sebepoškození nebo sebevraždě. 

 

jestliže jste mladý dospělý(á). Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko 
sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli 
léčeni antidepresivy. 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, 
aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si 
budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Zvýšení tělesné hmotnosti 
U pacientů užívajících Ketilept bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Lékař i Vy byste měl(a) 
pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Děti a dospívající 
Ketilept není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Ketilept 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte Ketilept, pokud užíváte některý z následujících léků:  

 

některé léky k léčbě HIV  

 

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí),  

 

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)  

 

nefazodon (k léčbě deprese). 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

 

k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin), 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku, 

 

barbituráty (na problémy se spánkem), 

 

thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika), 

 

léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí 
v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo 
některá antibiotika (k léčbě infekcí) , 

 

léky, které mohou způsobovat zácpu, 

 

léky  (zvané  „anticholinergika“),  které  ovlivňují  funkci  nervových  buněk  při léčbě  určitých 
zdravotních stavů. 

 
Než přestanete užívat jakýkoliv lék, prosím, poraďte se vždy se svým lékařem. 
 
Ketilept s jídlem, pitím a alkoholem
 
Ketilept můžete užívat s jídlem i bez jídla. 
Pozor na množství alkoholu, který vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Ketilept může 
vyvolávat ospalost. 
V průběhu užívání přípravku Ketilept nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit 
účinnost přípravku. 
 

Strana 4 (celkem 9) 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V průběhu těhotenství byste neměla užívat přípravek Ketilept, pokud jste o tom nemluvila s lékařem.  
 
U novorozenců, jejichž matky užívaly Ketilept v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) 
se mohou vyskytnout tyto příznaky, které mohou představovat příznaky z vysazení: třes, svalová 
ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u 
vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Ketilept nesmíte užívat, pokud kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může vyvolat ospalost. Neřiďte nebo nepoužívejte nástroje nebo stroje, dokud nebudete 
vědět, jak na Vás tablety působí. 
 
Ketilept obsahuje laktózu 
V případě intolerance laktózy je třeba vzít u Vaší diety v úvahu, že jedna potahovaná tableta přípravku 
Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg obsahuje 4,0 mg, 16,0 mg, 24,0 mg, 32,0 mg 
nebo 48,0 mg laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Vliv na vyšetření léčiv v moči 
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva a pokud se použijí určité vyšetřovací metody, může vést 
užívání přípravku Ketilept k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze skupiny 
tricyklických antidepresiv. Přitom nemusíte užívat ani methadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud 
k tomu dojde, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou. 
 
 
3. 

Jak se Ketilept užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Váš lékař Vám určí počáteční dávku, kterou může postupně zvyšovat. Pro každou indikaci je 
stanoveno odlišné dávkování. 
 
Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje 
mezi 150 mg až 800 mg denně. 
 
• 

Tablety budete užívat jednou denně před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem 
onemocnění. 

• 

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou. 

• 

Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. 

• 

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte Ketilept. Mohlo by dojít k ovlivnění účinku tohoto 
přípravku. 

• 

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař. 

 
Problémy s játry 
Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku. 
 
Starší pacienti
 
Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku. 
 
Použití u dětí a dospívajících
 
Ketilept by neměl být podáván dětem a dospívajícím mladším 18 let. 
 

Strana 5 (celkem 9) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept, než Vám lékař předepsal, můžete pociťovat ospalost, 
závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší 
nemocnici. Vezměte s 

sebou 

tablety přípravku Ketilept. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ketilept 
Jestliže jste zapomněl(a) na dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro 
další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Ketilept 
Pokud Vám to neřekne lékař, nepřestávejte užívat Ketilept, a to ani, pokud se cítíte lépe. 
V případě, že náhle přestanete užívat Ketilept, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti (pocit na 
zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Před 
ukončením léčby Vám může Váš lékař navrhnout postupné snižování dávky. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Velmi časté nežádoucí účinky 

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

 

• 

Z

ávratě 

(mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech.

 

• 

Ospalost (může při pokračování léčby přípravkem Ketilept vymizet), (může vést k pádům). 

• 

Příznaky z 

vysazení 

léčby (příznaky, které se objevují při přerušení léčby příprav

kem Ketilept), 

zahrnují nespavost, nevolnost (pocit na zvracení)

, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a 

podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1 až 

týdnů. 

• 

Nárůst tělesné hmotnosti. 

• 

Neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu 

nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

 

• 

Změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol). 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

 

Zrychlený tep srdce. 

 

Pocit bušícího srdce, zrychleného nebo nepravidelného tepu. 

 

Zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení). 

 

Pocit slabosti.  

 

Otok rukou nebo nohou 

 

Nízký krevní tlak při vzpřímení těla. To může vyvolat závrať či mdlobu (může vést k pádům). 

 

Zvýšené hladiny cukru v krvi. 

 

Rozmazané vidění. 

 

Neobvyklé sny a noční můry. 

 

Zvýšená chuť k jídlu. 

 

Podrážděnost. 

 

Poruchy řeči a vyjadřování. 

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. 

 

Dušnost. 

 

Zvracení (především u starších pacientů). 

 

Horečka. 

 

Změny množství hormonů štítné žlázy v krvi. 

 

Snížení počtu některých buněk krve. 

Strana 6 (celkem 9) 

 

Zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi. 

 

Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi 
může ve vzácných případech vést: 

o

  u mužů i žen ke zvětšování prsů a neočekávané tvorbě mléka.  

o

  u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti. 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
 

Křeče nebo záchvaty. 

 

Alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otok kůže a otok v 

okolí úst.

 

 

Nepříjemné pocity 

v nohách (tzv. syndrom neklidných nohou).

 

 

Obtížné polykání.

 

 

Nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka. 

 

Sexuální poruchy.

 

 

Cukrovka (diabetes mellitus).

 

 

Změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení úseku QT). 

 

Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena 

nízkým krevním tlakem a mdlobami.

 

 

Potíže s 

močením. 

 

Mdloba (může vest k pádům). 

 

Ucpaný nos.

 

 

Snížené množství červených krvinek. 

 

Snížení množství sodíku v krvi. 

 

Zhoršení již existující cukrovky. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

 

Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti 
nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom"). 

 

Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). 

 

Zánět jater (hepatitida). 

 

Přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus). 

 

Zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea). 

 

Porucha menstruace. 

 

Krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 

 

Chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku. 

 

Snížená tělesná teplota (hypotermie). 

 

Zánět slinivky břišní. 

 

Stav (označovaný jako „metabolický syndrom"), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi 
či více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého 
cholesterolu" (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných triglyceridy v krvi, zvýšený krevní 
tlak a zvýšená hladina cukru v krvi. 

 

Kombinace horečky, příznaků podobných chřipce, bolest v krku, nebo jakékoliv jiné infekce 
doprovázené velmi nízkým množstvím bílých krvinek. Stav označovaný jako agranulocytóza. 

 

Neprůchodnost střeva. 

 

Zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 
 

Těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži. 

 

Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), což může způsobit potíže s 

dýcháním nebo šok.

 

 

Rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém). 

 

Závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens

-

Johnsonův syndrom). 

 

Nenormální tvorba hormonu, který kontroluje objem moči. 

 

Rozpad svalo

vých vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza). 

Strana 7 (celkem 9) 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit) 
 

Kožní vyrážka s 

nepravidelnými červenými skvrnami (multiformní erytém). 

 

Závažná, náhlá alergická reakce doprovázená příznaky jako je horečka, puchýře na kůži a 
odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza). 

 

Příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly Ketilept 

průběhu těhotenství.  

 
Přípravky z třídy léčiv, ke kterým patří Ketilept, můžou způsobit problémy srdečního rytmu, které 
mohou být závažné a v těžkých případech i fatální.  
 
Následující nežádoucí účinky lze zjistit jen vyšetřením krve. Zahrnují změny hladin některých tuků 
(triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo krevního cukru, změny množství hormonů štítné žlázy 
v krvi, zvýšení jaterních enzymů, snížený počet některých typů krevních buněk, snížené množství 
červených krvinek, zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech), snížené 
množství sodíku v krvi, zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu 
prolaktinu může vzácně vést: 

o

  u mužů i žen ke zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mléka. 

o

  u žen k vymizení menstruace nebo nepravidelné menstruaci. 

 
Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.  
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících se mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 
Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících než u dospělých, nebo 
nebyly pozorovány u dospělých: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

Zvýšení množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může 
vzácně vyvolat: 
o

 

u chlapců i děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.  

o

 

u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení. 

 

Zvýšená chuť k jídlu. 

 

Zvracení. 

 

Nenormální svalové pohyby. Zahrnují nesnadné zahájení pohybu svalem, třes, pocit neklidu 
nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti. 

 

Zvýšený krevní tlak 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  

 

Pocit slabosti, mdloba (může vést k pádům) 

 

Ucpaný nos 

 

Pocit podrážděnosti 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

Strana 8 (celkem 9) 

 
5. 

Jak Ketilept uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo na 
blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Ketilept obsahuje 
Léčivou látkou je quetiapinum 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg nebo 300 mg (jako quetiapini fumaras 
28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg a 345,4 mg) v jedné potahované tabletě. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Ketilept 25 mg 
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), monohydrát laktosy (4,00 mg), mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: 
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa). 
Ketilept 100 mg 
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), monohydrát laktosy (16,0 mg), mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: 
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa). 
Ketilept 150 mg 
Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 360, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), monohydrát laktosy (24,0 mg), mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: 
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa). 
Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý 
(E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). 
Ketilept 200 mg 
Magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  povidon 360,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu 
(typ A), monohydrát laktosy (32,0 mg), mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: 
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa). 
Potahová soustava Opadry II 33G24283 růžová (žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý 
(E172), triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), hypromelosa). 
Ketilept 300 mg 
Magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  povidon 360,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu 
(typ A), monohydrát laktosy (48,0 mg), mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva: 
Potahová soustava Opadry II 33G28523 bílá (triacetin, makrogol 3350, monohydrát laktosy, oxid 
titaničitý (E171), hypromelosa). 
 
Jak Ketilept vypadá a co obsahuje toto balení 

Strana 9 (celkem 9) 

Vzhled 
Ketilept 25 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř 
bez zápachu, s vyraženým „201“ na jedné straně a vyraženým stylizovaným „E“ na straně druhé. 
Ketilept 100 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř 
bez zápachu, s vyraženým „E202“ na jedné straně. 
Ketilept 150 mg – světle růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř bez 
zápachu, se dvěma zrcadlově obrácenými stylizovanými E a půlicí rýhou na jedné straně a půlicí 
rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Ketilept 200 mg – růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř nebo 
zápachu, s vyraženým „E204“ na jedné straně. 
Ketilept 300 mg – bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, bez zápachu nebo téměř 
bez zápachu, s vyraženým „E205“ na jedné straně. 
 
Obal: 
30, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 potahovaných tablet v bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al blistru 
nebo 30 nebo 60 potahovaných tablet v hnědé skleněné lahvičce (sklo typu III) s bílým PE uzávěrem, 
papírová krabička. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Maďarsko:   

 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta 

Česká republika:   

Ketilept 25/100/150/200/300 mg 

Litva:  

 

 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg plévele dengtos tabletés 

Lotyšsko:   

 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets 

Polsko: 

 

 

Ketilept  

Rumunsko:   

 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate 

Slovinsko:   

 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg  

Slovenská republika: 

Ketilept 25/100/150/200/300 mg  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 4. 2017 

Recenze

Recenze produktu KETILEPT 100 MG 30X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KETILEPT 100 MG 30X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám